Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-bliet u r-reġjuni jappellaw għal liġi ġdida tal-UE dwar l-oċeani biex jiġi protett l-ambjent tal-baħar, jitnaqqas it-tniġġis u jitreġġa’ lura t-telf tal-bijodiversità  

Il-KtR jirrimarka li partijiet kbar tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE, inklużi d-Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina u d-Direttivi dwar in-Natura, għadhom ma ġewx implimentati biżżejjed.

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) ippreżenta għadd ta’ proposti biex jipproteġi l-ambjent tal-baħar u jirrestawra l-ekosistemi tal-oċeani. Il-KtR jappella għal liġi ġdida tal-UE dwar l-oċeani li tiddefinixxi direzzjoni fit-tul b’miri li jistgħu jitkejlu u skadenzi biex jiġu żgurati l-protezzjoni u r-restawr tal-ekosistemi tal-baħar. Il-mexxejja lokali u reġjonali jipproponu fond għall-oċeani għad-dekarbonizzazzjoni tat-trasport marittimu u jappellaw għat-tneħħija tal-eżenzjoni għall-fjuwil użat fis-sajd fid-Direttiva dwar it-Tassazzjoni fuq l-Enerġija. Il-KtR jistieden ukoll lill-Kummissjoni tipproponi regoli ġodda innovattivi dwar l-obbligi tal-kwoti għan-nitroġenu u l-fosforu riċiklati fis-suq tal-UE bħala parti mill-isforzi tagħha biex tnaqqas it-tnixxija ta’ nutrijenti fl-ibħra tal-UE, twaqqaf il-proliferazzjoni tal-algi u t-tixrid ta’ qigħan mejta.

L-oċeani qed jiffaċċjaw tniġġis ambjentali irriversibbli. It-trasport bil-baħar internazzjonali, it-traffiku eċċessiv tad-dgħajjes, il-kostruzzjoni urbana, il-produzzjoni industrijali, il-biedja u l-produzzjoni tal-enerġija, kollha għandhom impatt fuq il-kwalità tal-ilma, l-ibħra u l-bijodiversità tal-baħar. Filwaqt li l-oċeani tad-dinja huma mgħarrqa bil-plastik, it-tniġġis kimiku u l-iskular tal-fertilizzanti agrikoli, il-pressjoni dejjem akbar fuq il-kosti minħabba l-iżvilupp urban u t-turiżmu qed taffettwa wkoll b’mod sever l-ekosistemi tal-baħar u l-bijodiversità.

F’dan l-isfond, il-KtR adotta Opinjoni mmexxija mir-relatur Emma Nohrén (SE/Ħodor). Il-Viċi Sindku tal-Muniċipalità Żvediża ta’ Lysekil qalet: “L-oċeani u l-klima huma żewġ naħat tal-istess munita! Il-klima ma tistax tiġi rregolata mingħajr oċeani b’saħħithom. Għalhekk, il-liġi dwar il-klima jeħtieġ li tiġi kkomplementata b’liġi dwar l-oċeani, li tistabbilixxi miri u skadenzi għat-titjib tal-ambjent tal-baħar. It-tniġġis tal-oċeani huwa kwistjoni globali iżda l-komunitajiet lokali u reġjonali huma dawk li jġorru l-piż ewlieni. Irridu nagħtu spinta lill-azzjonijiet biex nilliberaw il-potenzjal mhux sfruttat tal-awtoritajiet lokali u sottonazzjonali biex jipproteġu l-ambjent tal-baħar tal-UE, filwaqt li nipprovdu impjieg u nagħtu spinta lill-ekonomija. Ma nistgħux nistennew aktar. Irridu npoġġu lill-UE fuq quddiem nett fit-tranżizzjoni ekoloġika, kif previst fil-Patt Ekoloġiku Ewropew.”

Il-KtR jirrimarka li partijiet kbar tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE, inklużi d- Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina u d- Direttivi dwar in-Natura , għadhom ma ġewx implimentati biżżejjed, kif irrappurtat mill- Qorti tal-Awdituri . Wara l-ewwel ċiklu ta’ implimentazzjoni tad-Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina, il-KtR jenfasizza li mingħajr valuri ta’ limitu definiti jew għanijiet ċari, ambizzjużi u li jistgħu jitkejlu, qatt mhu se jsir progress u jħeġġeġ li tali miri jiġu definiti mingħajr aktar dewmien.

Il-KtR jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tistabbilixxi regoli għall-Istati Membri biex jintegraw lill-awtoritajiet lokali u reġjonali fil-proċedura ta’ konsultazzjoni u fil-proċess tal-identifikazzjoni, tat-tfassil u tal-ippjanar ta’ miżuri, ta’ kjarifika tar-responsabbiltajiet u ta’ trawwim ta’ aktar involviment fl-implimentazzjoni b’suċċess tad-Direttiva Qafas tal-UE dwar l-Istrateġija Marina.

Il-KtR jitlob ukoll li l-Kummissjoni Ewropea toħloq Task Force Ewropea għall-Bijodiversità tal-Baħar għall-2030 magħmula minn maniġers tal-proġetti ambjentali li jassistu u jagħtu pariri lill-awtoritajiet sottonazzjonali dwar l-ippjanar tal-proġetti u l-aċċess għall-fondi tal-UE biex jitwaqqaf it-tniġġis tal-baħar u jiġu restawrati l-ekosistemi tal-oċeani.

F’konformità mal-liġi tal-UE dwar il-klima li ġiet adottata dan l-aħħar, il-bliet u r-reġjuni jitolbu liġi ġdida tal-UE dwar l-oċeani biex tiġi definita direzzjoni fit-tul li tiżgura l-protezzjoni u r-restawr tal-ekosistemi tal-baħar u tappoġġja l-proposta tal-Parlament Ewropew li jiġi stabbilit fond għall-oċeani bil-għan li jiġi dekarbonizzat it-trasport marittimu u li 20 % tad-dħul jintuża għall-protezzjoni, ir-restawr u l-ġestjoni aħjar tal-ekosistemi tal-baħar.

Sabiex titwaqqaf l-ewtrofikazzjoni li qed tiżdied tal-ibħra tal-UE, il-KtR jappella lill-Kummissjoni Ewropea biex twitti t-triq u tipproponi obbligi ta’ kwoti għal nutrijenti riċiklati fil-fertilizzanti fis-suq tal-UE, bħala parti mill-ekonomija ċirkolari. Il-KtR jenfasizza li l-fosforu u n-nitroġenu huma vitali għall-produzzjoni tal-ikel u l-fosforu huwa inkluż fil-lista tal-UE ta’ materja prima kritika.

L-assemblea tal-UE tar-rappreżentanti lokali u reġjonali tappoġġja l-għanijiet u l-miri biex tiġi protetta l-bijodiversità fil- Patt Ekoloġiku Ewropew u fl- Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità sal-2030. Madankollu, il-KtR iħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea biex fil-pjan ta’ azzjoni tagħha, li għandu jiġi ppubblikat sal-2021, tinkludi miri ċari u li jistgħu jitkejlu, u li jkunu akkumpanjati minn skadenzi għall-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd u l-protezzjoni tal-ekosistemi tal-baħar.

Il-KtR jinsab allarmat dwar il-protezzjoni fqira u l-monitoraġġ u l-kontroll insuffiċjenti pprovduti fiż- żoni tal-baħar protetti attwali tal-UE . Skont l- Aġenzija Ewropea għall-Ambjent , inqas minn 1 % taż-żoni tal-baħar protetti fl-UE huma kompletament protetti. Il-KtR jappoġġja bis-sħiħ il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea li jinħoloq network ta’ żoni tal-baħar protetti li jkopri 30 % tal-ibħra tal-UE, li jinkludi wkoll restrizzjonijiet fuq is-sajd u l-attivitajiet ekonomiċi. Il-mexxejja lokali u reġjonali jenfasizzaw li 10 % tal-ibħra tal-UE għandhom jibbenefikaw minn livell għoli ta’ protezzjoni, inklużi żoni ta' projbizzjoni totali.

Il-KtR jipproponi l-ħolqien ta’ Akkademja tal-Oċeani tal-UE magħmula minn akkademiċi żgħażagħ mill-Istati Membri kollha biex jispiraw u jxerrdu l-aħjar prattiki u għarfien dwar l-importanza ta’ oċeani b’saħħithom.

Biex jiġi indirizzat it-tniġġis tal-plastik, il-membri tal-KtR jistiednu lill-Istati Membri kollha biex jistabbilixxu skemi ta’ kapparra u ritorn għall-kontenituri tax-xorb tal-plastik u jitolbu lill-Kummissjoni Ewropea tiżgura li dawn ikunu kompatibbli. Dan ikun pass kruċjali lejn suq uniku għall-imballaġġ. Il-KtR jistieden ukoll lill-Kummissjoni Ewropea biex tadotta projbizzjoni fuq il-mili granulari ġdid kollu għall-grawnds tal-isport, b’perjodu ta’ tranżizzjoni ta’ sitt snin, u biex tinkludi n-nanoplastiċi, il-polimeri bijodegradabbli u solubbli fil-miżuri regolatorji biex jitnaqqsu l-mikroplastiċi miżjuda intenzjonalment, li bħalissa qed jiġu nnegozjati fl-UE.

Il-KtR jinnota li t-tariffi tal-portijiet differenzjati skont l-impatt tagħhom fuq l-ambjent jistgħu jkunu mod effiċjenti biex ir-reġjuni kostali jtejbu l-ambjent, u jnaqqsu l-emissjonijiet fl-arja u fl-ilma, kif ukoll l-iskart u l-istorbju u jappella għal projbizzjoni fuq ir-rimi tal-ilma tal-purifikaturi fl-UE.

Il-KtR itenni li l-prinċipji ta’ min iniġġes iħallas għandhom ikunu fil-qalba tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ambjent tal-baħar u jifraħ lill-Kummissjoni Ewropea għall- portal tal-web tagħha WISE Marine disponibbli għall-pubbliku.

L-Abbozz ta’ opinjoni ġie ppreżentat matul is- sessjoni plenarja tal-KtR tal-5, is-6 u s-7 ta’ Mejju 2021. 

Sfond:

Hawnhekk tista' taqra l-intervista ma’ Emma Nohrén (SE/Ħodor) li twieġeb ħames mistoqsijiet dwar ir-rwol tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fil-protezzjoni tal-ambjent tal-baħar.

L-għan tad- Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina , li ġiet adottata fis-17 ta’ Ġunju 2008, huwa li l-ambjent tal-baħar fl-Ewropa kollha jiġi protett b’mod aktar effettiv. Il-Kummissjoni Ewropea żviluppat għadd ta’ kriterji dettaljati u standards metodoloġiċi biex tgħin lill-Istati Membri jimplimentaw id-Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina. Dawn ġew riveduti fl-2017 u dan wassal għad- Deċiżjoni l-ġdida tal-Kummissjoni dwar status ambjentali tajjeb . Il-bijodiversità hija wieħed mill-oqsma ta’ politika ewlenin tal- Patt Ekoloġiku Ewropew tal-Kummissjoni, li ġie adottat fi tmiem l-2019. F’Mejju 2020, il-Kummissjoni Ewropea adottat l- Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità għall-2030 biex twaqqaf it-tnaqqis fil-bijodiversità u treġġa’ n-natura lura f’ħajjitna. 

L-Opinjoni dwar L-awtoritajiet lokali u reġjonali jħarsu l-ambjent tal-baħar taqa’ taħt il-kompetenzi tal-Grupp ta’ Ħidma tal-KtR dwar il- Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali . Imniedi f’ Ġunju 2020 u magħmul minn 13-il rappreżentant elett lokali u reġjonali , il-Grupp ta’ Ħidma tal-KtR dwar il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali għandu l-għan li jiggarantixxi li l-bliet u r-reġjuni tal-UE jkunu direttament involuti fid-definizzjoni, l-implimentazzjoni u l-valutazzjoni tal-ħafna inizjattivi taħt il-Patt Ekoloġiku Ewropew, l-istrateġija ta’ tkabbir sostenibbli tal-UE biex tinkiseb in-newtralità klimatika sal-2050.

Bejn 4,8 u 12,7 miljun tunnellata ta’ plastik jispiċċaw fl-oċean kull sena. Il-plastik jirrappreżenta 75 % tal-iskart fil-baħar fl-ibħra tad-dinja. Innaqqsu l-iskart fil-baħar.  Briefing tal-Parlament Ewropew  (2019).

Persuna ta’ kuntatt:

David Crous

Tel. +32 (0)470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023