Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-bliet u r-reġjuni huma aspett kruċjali sabiex jitwettqu l-prijoritajiet ekoloġiċi tal-UE matul il-ħames snin li ġejjin  
Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jappella biex iċ-ċertezza regolatorja u l-inċentivi finanzjarji jħaffu t-tranżizzjoni tal-enerġija nadifa tal-Ewropa, inkluża Allokazzjoni ta’ Tranżizzjoni għall-politika ta’ koeżjoni ta’ EUR 4.8 biljun sabiex ir-reġjuni tal-faħam isiru ekoloġiċi.

Bucharest ospitat l-24 laqgħa tal-Kummissjoni għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Enerġija tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni. Il-miżuri biex titmexxa ’l quddiem l-implimentazzjoni tal-ftehim ta’ Pariġi dwar il-klima, ir-rwol tal-bliet u r-reġjuni fit-twettiq tal-pakkett tal-UE dwar l-enerġija nadifa u l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli kienu t-tliet suġġetti ewlenin fuq l-aġenda. Fi sħubija mal-Kummissjoni Ewropea, il-Presidenza Rumena tal-UE u l-Assoċjazzjoni tal-Muniċipalitajiet tar-Rumanija, il-KtR qed jieħu sehem ukoll fit- 12-il konferenza SET PLAN “Biex it-tranżizzjoni tal-enerġija ssir realtà lokalment” mit-12 sal-14 ta’ Ġunju 2019.

Il-membri adottaw l-abbozz ta’ opinjoni "L-Implimentazzjoni tal-Pakkett dwar l-Enerġija Nadifa: l-INECPs bħala għodda għal approċċ ta’ governanza lokali u territorjali għall-klima, l-enerġija attiva u l-enerġija passiva" . Ir-relatur József Ribányi (HU/EPP) , Viċi President tal-Kunsill tal-Kontea ta' Tolna Megye qal: “ L-Istati Membri għandhom jivvalutaw b’mod kritiku d-djalogi dwar il-klima u l-enerġija fuq diversi livelli li għandhom fis-seħħ biex jiżguraw li l-awtoritajiet lokali u reġjonali jkunu involuti mill-qrib kif iddikjarat mir-regolament dwar il-governanza tal-Unjoni tal-Enerġija. Huwa permezz ta’ dawn id-djalogi li l-bliet u r-reġjuni, iżda wkoll is-soċjetà ċivili, in-negozji u l-partijiet interessati rilevanti, jistgħu jipparteċipaw fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni ta’ strateġiji u pjani ta’ azzjoni dwar l-enerġija u l-klima. M’għandniex ninsew li l-bliet u r-reġjuni jimmaniġġjaw stokkijiet kbar tal-bini u netwerks tat-trasport pubbliku, li għandhom kompetenzi diretti fl-ippjanar urban u l-ġestjoni tal-art, u li joperaw bħala regolaturi tal-ġenerazzjoni deċentralizzata tal-enerġija. Bħala l-assemblea li tirrappreżenta l-bliet u r-reġjuni fl-UE, qed nimmiraw li nikkontribwixxu għall-Pjani Nazzjonali dwar l-Enerġija u l-Klima u, b’mod partikolari, lejn id-djalogi fuq diversi livelli dwar il-klima u l-enerġija .”

Membri adottaw l-abbozz ta’ opinjoni “Lejn Ewropa Sostenibbli sal-2030, is-segwitu tal-Għanijiet tal-Iżvilupp Sostenibbli tan-NU, inkluż il-Ftehim ta’ Pariġi dwar it-Tibdil fil-Klima” . Ir-relatur Sirpa Hertell (FI/PPE) , Kunsillier tal-Belt ta’ Espoo, talbet għal strateġija globali tal-SDGs tal-UE biex tiggwida l-politiki u l-azzjonijiet kollha tal-UE. Ir-relatur Hertell qalet: “ Jeħtieġ li jkun hemm approċċ sistemiku biex jiġu evitati politiki frammentati u kontradittorji. Il-bliet u r-reġjuni għandhom jingħataw is-setgħa peress li huma responsabbli għal 65% tal-implimentazzjoni tal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli fl-Ewropa. Il-lokalizzazzjoni ta’ azzjonijiet ta’ żvilupp sostenibbli fil-politiki dwar il-klima, l-enerġija u l-ambjent hija kruċjali għall-kisba tal-Aġenda 2030. Il-KtR jappella biex jiġu stabbiliti għanijiet u miri lokali integrati u inklużivi, azzjonijiet ta’ implimentazzjoni u indikaturi li jkejlu u jimmonitorjaw il-progress fl-implimentazzjoni tal-SDGs b’konformità mal-prinċipju tal-governanza f’diversi livelli.

Il-membri adottaw l-abbozz ta’ opinjoni “L-implimentazzjoni tal-Ftehim ta’ Pariġi permezz ta' tranżizzjoni tal-enerġija innovattiva u sostenibbli fil-livell reġjonali u lokali” . Ir-relatur Witold STĘPIEŃ (PL/PPE) , Membru tal-Assemblea Reġjonali tal-Provinċja ta' Łódzkie, qal: “ Il-kisba tal-Ftehim ta’ Pariġi teħtieġ ambizzjoni ogħla u tranżizzjoni rapida lejn sistema tal-enerġija sostenibbli u innovattiva . L-involviment tal-bliet u r-reġjuni Ewropej, kif ukoll taċ-ċittadini, huwa kruċjali minħabba r-responsabbiltajiet tagħhom fil-produzzjoni, id-distribuzzjoni u l-konsum tal-enerġija. L-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom jiġu kkunsidrati bħala msieħba essenzjali mill-gvernijiet nazzjonali u jkollhom aċċess aħjar għall-finanzi, għal teknoloġiji ġodda u għall-programmi ta’ bini ta’ kapaċità sabiex tiġi żgurata tranżizzjoni ġusta tal-enerġija fir-reġjuni tal-faħam iżda wkoll reġjuni u gżejjer intensivi fil-karbonju madwar l-Ewropa.”

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jitlob li jkun hemm Allokazzjoni ta’ Tranżizzjoni ta’ EUR 4.8 biljun taħt il-politika ta’ koeżjoni 2021-2027 biex tiġi ffaċilitata tranżizzjoni sostenibbli fir-reġjuni tal-faħam. Jappoġġja wkoll żieda fil-livell ta’ għajnuna mill-istat permissibbli għal proġetti relatati mat-tranżizzjoni tal-enerġija fir-reġjuni tal-faħam, kif ukoll li tiżdied ir-rata ta’ finanzjament għal organizzazzjonijiet orjentati lejn il-profitt fi ħdan programmi dedikati tal-UE minn 60 għal 70%. L-assemblea tal-UE ta’ bliet u reġjuni ttenni s-sejħa tagħha biex jiġi allokat mill-inqas 30% tal-baġit tal-UE li jmiss għall-integrazzjoni tal-politika dwar il-klima.

Il-mexxejja lokali jappellaw lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Istati Membri biex iżidu l-mira għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra (GHG) minn 40 għal 50% sal-2030 u dawk għall-effiċjenza enerġetika u l-enerġija rinnovabbli għal 40% sal-2030 (attwalment il-qbil huwa ta’ 32.5% u 32% rispettivament) bħala pass kruċjali biex l-Ewropa tkun newtrali għall-klima sal-2050.

Il-membri kellhom skambju ta’ fehmiet dwar il - "Patt tas-Sindki wara l-2020" abbozzat mir-relatur Benedetta Brighenti (IT/PSE) , Membru tal-Kunsill Muniċipali ta’ Castelnuovo Rangone f’Modena. Matul id-dibattitu ġie enfasizzat li l-mexxejja lokali jridu aktar appoġġ għal kważi 10,000 belt u reġjun li qed jimplimentaw b’mod volontarju Pjani ta’ Azzjoni dwar l-Enerġija u l-Klima (SECAPs) taħt il-Patt tas-Sindki u biex tiġi żviluppata b’mod urġenti l-komplementarjetà bejn il-Kontributi Determinati fil-Livell Nazzjonali u l-Kontributi Determinati fil-livell Lokali/Reġjonali skont il-Ftehim ta’ Pariġi dwar il-Klima.

Nota lill-edituri:

Jekk jogħġbok ikklikkja hawn biex tniżżel xi stampi mil-laqgħa tal-Kummissjoni ENVE.

PJekk jogħġbok ikklikkja hawn biex tniżżel xi stampi tal-konferenza SET PLAN.

Id-dokumenti kollha tal-laqgħa tal-Kummissjoni ENVE jistgħu jitniżżlu hawnhekk.

L-NECPs huma l-Pjani Nazzjonali dwar l-Enerġija u l-Klima. Dawn għandhom jinkludu l-istrateġiji u l-azzjonijiet tal-Istati Membri dwar l-enerġija u l-klima għall-perjodu 2021-2030 biex jikkontribwixxu għall-miri tal-UE għall-2030. L-Istati Membri kellhom iressqu l-abbozzi tagħhom tal-NECPs sa tmiem l-2018. Issa jridu jħejju u jissottomettu l-verżjonijiet finali tagħhom sal-31 ta’ Diċembru ta’ din is-sena. Ir-riżoluzzjoni leġislattiva dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija adottata f’Novembru 2018 tappella lill-Istati Membri biex jistabbilixxu djalogi dwar il-klima u l-enerġija fuq diversi livelli li jinkludu l-awtoritajiet lokali u reġjonali.

Aqra hawnhekk ir-riżoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija.

Il-KtR qed jikkontribwixxi għall- Karta ta’ Riflessjoni “Ewropa Sostenibbli sal-2030” tal-Kummissjoni Ewropea ippubblikata f’Jannar 2019 b’Opinjoni oħra, intitolata “Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs): bażi għal strateġija fit-tul tal-UE għal Ewropa sostenibbli sal-2030” . Ir-relatur huwa Arnoldas Abramavičius (LT/PPE) , membru tal-Kunsill Muniċipali tad-Distrett ta’ Zarasai u Kap tad-delegazzjoni Litwana għall-KtR. L-Opinjoni għandha tiġi addottata fis-sessjoni plenarja li jmiss tas-26 u s-27 ta' Ġunju 2019

Skont iċ- Ċentru Konġunt tar-Riċerka tal-UE , it-tħaffir għall-faħam iebes u l-linjite jseħħ f’41 reġjun fi 12-il Stat Membru. L-attivitajiet tal-faħam fl-UE jipprovdu impjiegi diretti għal madwar 240,000 persuna: il-Polonja tara l-ogħla rata ta’ impjieg fil-minjieri tal-faħam (aktar minn 99,000), segwita mill-Ġermanja (25,000), ir-Repubblika Ċeka (18,000), ir-Rumanija (15,000) u l-Bulgarija (12,000).

L-Allokazzjoni ta’ Tranżizzjoni tal-politika ta’ koeżjoni ta’ EUR 4.8 biljun sabiex ir-reġjuni tal-faħam jsiru ekoloġiċi hija proposta ewlenija inkluża wkoll fl-Opinjoni tal-Kummissjoni għall-Politika Ekonomika (ECON) “Trasformazzjoni strutturali soċjoekonomika tar-reġjuni tal-faħam fl-Ewropa” mir-relatur Mark Speich (DE/PPE) , Segretarju tal-Istat għall-Affarijiet Federali, Ewropej u Internazzjonali ta’ Nordrhein-Westfalen.

Kuntatt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HG-22-DIGITAL-LOCAL-AND-CIRCULAR-SOLUTIONS-SUPPORTING-THE-ZERO-POLLUTION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
20.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023