Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-bliet u r-reġjuni huma aspett kruċjali sabiex jitwettqu l-prijoritajiet ekoloġiċi tal-UE matul il-ħames snin li ġejjin  
Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jappella biex iċ-ċertezza regolatorja u l-inċentivi finanzjarji jħaffu t-tranżizzjoni tal-enerġija nadifa tal-Ewropa, inkluża Allokazzjoni ta’ Tranżizzjoni għall-politika ta’ koeżjoni ta’ EUR 4.8 biljun sabiex ir-reġjuni tal-faħam isiru ekoloġiċi.

Bucharest ospitat l-24 laqgħa tal-Kummissjoni għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Enerġija tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni. Il-miżuri biex titmexxa ’l quddiem l-implimentazzjoni tal-ftehim ta’ Pariġi dwar il-klima, ir-rwol tal-bliet u r-reġjuni fit-twettiq tal-pakkett tal-UE dwar l-enerġija nadifa u l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli kienu t-tliet suġġetti ewlenin fuq l-aġenda. Fi sħubija mal-Kummissjoni Ewropea, il-Presidenza Rumena tal-UE u l-Assoċjazzjoni tal-Muniċipalitajiet tar-Rumanija, il-KtR qed jieħu sehem ukoll fit- 12-il konferenza SET PLAN “Biex it-tranżizzjoni tal-enerġija ssir realtà lokalment” mit-12 sal-14 ta’ Ġunju 2019.

Il-membri adottaw l-abbozz ta’ opinjoni "L-Implimentazzjoni tal-Pakkett dwar l-Enerġija Nadifa: l-INECPs bħala għodda għal approċċ ta’ governanza lokali u territorjali għall-klima, l-enerġija attiva u l-enerġija passiva" . Ir-relatur József Ribányi (HU/EPP) , Viċi President tal-Kunsill tal-Kontea ta' Tolna Megye qal: “ L-Istati Membri għandhom jivvalutaw b’mod kritiku d-djalogi dwar il-klima u l-enerġija fuq diversi livelli li għandhom fis-seħħ biex jiżguraw li l-awtoritajiet lokali u reġjonali jkunu involuti mill-qrib kif iddikjarat mir-regolament dwar il-governanza tal-Unjoni tal-Enerġija. Huwa permezz ta’ dawn id-djalogi li l-bliet u r-reġjuni, iżda wkoll is-soċjetà ċivili, in-negozji u l-partijiet interessati rilevanti, jistgħu jipparteċipaw fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni ta’ strateġiji u pjani ta’ azzjoni dwar l-enerġija u l-klima. M’għandniex ninsew li l-bliet u r-reġjuni jimmaniġġjaw stokkijiet kbar tal-bini u netwerks tat-trasport pubbliku, li għandhom kompetenzi diretti fl-ippjanar urban u l-ġestjoni tal-art, u li joperaw bħala regolaturi tal-ġenerazzjoni deċentralizzata tal-enerġija. Bħala l-assemblea li tirrappreżenta l-bliet u r-reġjuni fl-UE, qed nimmiraw li nikkontribwixxu għall-Pjani Nazzjonali dwar l-Enerġija u l-Klima u, b’mod partikolari, lejn id-djalogi fuq diversi livelli dwar il-klima u l-enerġija .”

Membri adottaw l-abbozz ta’ opinjoni “Lejn Ewropa Sostenibbli sal-2030, is-segwitu tal-Għanijiet tal-Iżvilupp Sostenibbli tan-NU, inkluż il-Ftehim ta’ Pariġi dwar it-Tibdil fil-Klima” . Ir-relatur Sirpa Hertell (FI/PPE) , Kunsillier tal-Belt ta’ Espoo, talbet għal strateġija globali tal-SDGs tal-UE biex tiggwida l-politiki u l-azzjonijiet kollha tal-UE. Ir-relatur Hertell qalet: “ Jeħtieġ li jkun hemm approċċ sistemiku biex jiġu evitati politiki frammentati u kontradittorji. Il-bliet u r-reġjuni għandhom jingħataw is-setgħa peress li huma responsabbli għal 65% tal-implimentazzjoni tal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli fl-Ewropa. Il-lokalizzazzjoni ta’ azzjonijiet ta’ żvilupp sostenibbli fil-politiki dwar il-klima, l-enerġija u l-ambjent hija kruċjali għall-kisba tal-Aġenda 2030. Il-KtR jappella biex jiġu stabbiliti għanijiet u miri lokali integrati u inklużivi, azzjonijiet ta’ implimentazzjoni u indikaturi li jkejlu u jimmonitorjaw il-progress fl-implimentazzjoni tal-SDGs b’konformità mal-prinċipju tal-governanza f’diversi livelli.

Il-membri adottaw l-abbozz ta’ opinjoni “L-implimentazzjoni tal-Ftehim ta’ Pariġi permezz ta' tranżizzjoni tal-enerġija innovattiva u sostenibbli fil-livell reġjonali u lokali” . Ir-relatur Witold STĘPIEŃ (PL/PPE) , Membru tal-Assemblea Reġjonali tal-Provinċja ta' Łódzkie, qal: “ Il-kisba tal-Ftehim ta’ Pariġi teħtieġ ambizzjoni ogħla u tranżizzjoni rapida lejn sistema tal-enerġija sostenibbli u innovattiva . L-involviment tal-bliet u r-reġjuni Ewropej, kif ukoll taċ-ċittadini, huwa kruċjali minħabba r-responsabbiltajiet tagħhom fil-produzzjoni, id-distribuzzjoni u l-konsum tal-enerġija. L-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom jiġu kkunsidrati bħala msieħba essenzjali mill-gvernijiet nazzjonali u jkollhom aċċess aħjar għall-finanzi, għal teknoloġiji ġodda u għall-programmi ta’ bini ta’ kapaċità sabiex tiġi żgurata tranżizzjoni ġusta tal-enerġija fir-reġjuni tal-faħam iżda wkoll reġjuni u gżejjer intensivi fil-karbonju madwar l-Ewropa.”

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jitlob li jkun hemm Allokazzjoni ta’ Tranżizzjoni ta’ EUR 4.8 biljun taħt il-politika ta’ koeżjoni 2021-2027 biex tiġi ffaċilitata tranżizzjoni sostenibbli fir-reġjuni tal-faħam. Jappoġġja wkoll żieda fil-livell ta’ għajnuna mill-istat permissibbli għal proġetti relatati mat-tranżizzjoni tal-enerġija fir-reġjuni tal-faħam, kif ukoll li tiżdied ir-rata ta’ finanzjament għal organizzazzjonijiet orjentati lejn il-profitt fi ħdan programmi dedikati tal-UE minn 60 għal 70%. L-assemblea tal-UE ta’ bliet u reġjuni ttenni s-sejħa tagħha biex jiġi allokat mill-inqas 30% tal-baġit tal-UE li jmiss għall-integrazzjoni tal-politika dwar il-klima.

Il-mexxejja lokali jappellaw lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Istati Membri biex iżidu l-mira għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra (GHG) minn 40 għal 50% sal-2030 u dawk għall-effiċjenza enerġetika u l-enerġija rinnovabbli għal 40% sal-2030 (attwalment il-qbil huwa ta’ 32.5% u 32% rispettivament) bħala pass kruċjali biex l-Ewropa tkun newtrali għall-klima sal-2050.

Il-membri kellhom skambju ta’ fehmiet dwar il - "Patt tas-Sindki wara l-2020" abbozzat mir-relatur Benedetta Brighenti (IT/PSE) , Membru tal-Kunsill Muniċipali ta’ Castelnuovo Rangone f’Modena. Matul id-dibattitu ġie enfasizzat li l-mexxejja lokali jridu aktar appoġġ għal kważi 10,000 belt u reġjun li qed jimplimentaw b’mod volontarju Pjani ta’ Azzjoni dwar l-Enerġija u l-Klima (SECAPs) taħt il-Patt tas-Sindki u biex tiġi żviluppata b’mod urġenti l-komplementarjetà bejn il-Kontributi Determinati fil-Livell Nazzjonali u l-Kontributi Determinati fil-livell Lokali/Reġjonali skont il-Ftehim ta’ Pariġi dwar il-Klima.

Nota lill-edituri:

Jekk jogħġbok ikklikkja hawn biex tniżżel xi stampi mil-laqgħa tal-Kummissjoni ENVE.

PJekk jogħġbok ikklikkja hawn biex tniżżel xi stampi tal-konferenza SET PLAN.

Id-dokumenti kollha tal-laqgħa tal-Kummissjoni ENVE jistgħu jitniżżlu hawnhekk.

L-NECPs huma l-Pjani Nazzjonali dwar l-Enerġija u l-Klima. Dawn għandhom jinkludu l-istrateġiji u l-azzjonijiet tal-Istati Membri dwar l-enerġija u l-klima għall-perjodu 2021-2030 biex jikkontribwixxu għall-miri tal-UE għall-2030. L-Istati Membri kellhom iressqu l-abbozzi tagħhom tal-NECPs sa tmiem l-2018. Issa jridu jħejju u jissottomettu l-verżjonijiet finali tagħhom sal-31 ta’ Diċembru ta’ din is-sena. Ir-riżoluzzjoni leġislattiva dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija adottata f’Novembru 2018 tappella lill-Istati Membri biex jistabbilixxu djalogi dwar il-klima u l-enerġija fuq diversi livelli li jinkludu l-awtoritajiet lokali u reġjonali.

Aqra hawnhekk ir-riżoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija.

Il-KtR qed jikkontribwixxi għall- Karta ta’ Riflessjoni “Ewropa Sostenibbli sal-2030” tal-Kummissjoni Ewropea ippubblikata f’Jannar 2019 b’Opinjoni oħra, intitolata “Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs): bażi għal strateġija fit-tul tal-UE għal Ewropa sostenibbli sal-2030” . Ir-relatur huwa Arnoldas Abramavičius (LT/PPE) , membru tal-Kunsill Muniċipali tad-Distrett ta’ Zarasai u Kap tad-delegazzjoni Litwana għall-KtR. L-Opinjoni għandha tiġi addottata fis-sessjoni plenarja li jmiss tas-26 u s-27 ta' Ġunju 2019

Skont iċ- Ċentru Konġunt tar-Riċerka tal-UE , it-tħaffir għall-faħam iebes u l-linjite jseħħ f’41 reġjun fi 12-il Stat Membru. L-attivitajiet tal-faħam fl-UE jipprovdu impjiegi diretti għal madwar 240,000 persuna: il-Polonja tara l-ogħla rata ta’ impjieg fil-minjieri tal-faħam (aktar minn 99,000), segwita mill-Ġermanja (25,000), ir-Repubblika Ċeka (18,000), ir-Rumanija (15,000) u l-Bulgarija (12,000).

L-Allokazzjoni ta’ Tranżizzjoni tal-politika ta’ koeżjoni ta’ EUR 4.8 biljun sabiex ir-reġjuni tal-faħam jsiru ekoloġiċi hija proposta ewlenija inkluża wkoll fl-Opinjoni tal-Kummissjoni għall-Politika Ekonomika (ECON) “Trasformazzjoni strutturali soċjoekonomika tar-reġjuni tal-faħam fl-Ewropa” mir-relatur Mark Speich (DE/PPE) , Segretarju tal-Istat għall-Affarijiet Federali, Ewropej u Internazzjonali ta’ Nordrhein-Westfalen.

Kuntatt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Ikkondividi: