Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-bliet u r-reġjuni jinsabu fil-qalba tat-trasformazzjoni Ewropea lejn in-newtralità f'termini ta' emissjonijiet tal-karbonju u tat-trasformazzjoni diġitali  
L-assemblea tal-UE tal-bliet u r-reġjuni tpoġġi l-inklużività fl-Aġenda Diġitali tal-Ewropa u d-djalogu f’diversi livelli bħala l-uniku mod biex jintlaħqu l-miri Ewropej dwar l-enerġija u l-klima.

Din il-ġimgħa, f’Bucharest, ġew ospitati żewġ avvenimenti ta’ livell għoli taħt il-Presidenza Rumena tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea bil-preżenza qawwija tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR): l-Assemblea Diġitali 2019 u t-12-il Konferenza dwar il-Pjan SET. Il-bliet u r-reġjuni tal-UE poġġew l-inklużività fiċ-ċentru tal-istrateġija Ewropea tad-diġitalizzazzjoni, filwaqt li wissew li d-djalogi effettivi f’diversi livelli huma l-uniku mod kif jintlaħqu l-miri tal-UE dwar l-enerġija u l-klima, kif ukoll l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-NU.

L- Assemblea Diġitali 2019 – il-forum ewlieni tal-UE li jqis il-kisbiet tal-Istrateġija tas-Suq Uniku Diġitali – tat appoġġ lill-appell tal-KtR li s-Suq Uniku Diġitali għandu jkollu l-inklużività fiċ-ċentru tiegħu. F’Bucharest, il-KtR ippreżenta d-dokument “Ewropa Diġitali għal kulħadd” – sensiela ta’ proposti mill-President tal-KtR, Karl-Heinz Lambertz u l-Ewwel Viċi President, Markku Markkula – li jikkontribwixxi għat-tiġdid tal-mandat tal-Kummissjoni Ewropea fil-qasam tas-Suq Uniku Diġitali għall-ħames snin li ġejjin.

Bħala kelliem ewlieni tas-sessjoni tal-għeluq tal-Assemblea Diġitali, l-Ewwel Viċi President, Markku Markkula (FI/PPE) , qal: “Ir-revoluzzjoni diġitali tibda fil-livell lokali. Jeħtieġ li niżguraw li d-diġitalizzazzjoni tal-Ewropa tkun kompletament inklużiva u ma tħalli l-ebda komunità taqa’ lura. Huwa fundamentali li s-soluzzjonijiet diġitali u sostenibbli jkunu affordabbli u disponibbli għal kulħadd. Għandna nikkollegaw ukoll l-internet tal-oġġetti mal-oqsma tat-trasport, l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u l-ekonomija ċirkolari sabiex nagħmlu interkonnessjoni tad-diġitalizzazzjoni tal-Ewropa mat-tlestija tal-miri tal-UE dwar l-enerġija u l-klima u l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli.”

Il-proposti mressqa mill-KtR fid-dokument “L-Ewropa Diġitali għal kulħadd” , jinkludu l-iżvilupp ta’ Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali lokali biex jintegra aħjar il-varjetà ta’ “sitwazzjonijiet diġitali” tal-bliet u r-reġjuni tal-Ewropa. Il-proposti tal-KtR għad-diġitalizzazzjoni tas-suq uniku issa se jitressqu quddiem il-Presidenza Finlandiża tal-Kunsill tal-UE li jmiss u jkunu parti mid-diskussjonijiet dwar il- Programm Ewropa Diġitali , oriġinarjament proposti f’Ġunju 2018.

F’Bucharest, il-President tal-Kunsill tal-Kontea ta’ Tipperary u membru tal-KtR Michel Murphy (IE/PPE) irċieva wieħed mill-ewwel vawċers Wifi4EU ta’ EUR 15,000 għall-installazzjoni ta’ Wi-Fi mingħajr ħlas fil-komunità tiegħu. WiFi4EU hija skema ġdida tal-UE biex tipprovdi aċċess għall-Wi-Fi mingħajr ħlas lill-komunitajiet lokali.

L-24 laqgħa tal-Kummissjoni għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Enerġija (ENVE) tal-KtR kienet ukoll ospitata f’Bucharest bejn it-12 u l-14 ta’ Ġunju. Il-KtR ikkontribwixxa għall-organizzazzjoni tal- Konferenza dwar il-Pjan SET f’kollaborazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea, l-Assoċjazzjoni tal-Muniċipalitajiet Rumeni u l-Presidenza Rumena tal-Kunsill tal-UE. Il-Viċi President Markkula enfasizza li l-Ewropa mhux se tkun tista’ tilħaq in-newtralità f'termini ta' emissjonijiet tal-karbonju fl-2050, u lanqas ma tista’ twettaq l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-NU, mingħajr sħubija strutturata u mill-qrib bejn l-Unjoni Ewropea, l-akkademja, in-negozji u l-livelli governattivi nazzjonali, reġjonali u lokali.

“L-involviment aħjar tal-livelli sottonazzjonali fl-iżvilupp tal-Pjani Nazzjonali tal-Enerġija u l-Klima huwa kruċjali, u l-għażla taż-żmien tal-Presidenza Finlandiża tal-UE li jmiss hija kritika f’dan ir-rigward. Jeħtieġ li titkompla l-ħidma tal-kollegi Rumeni tagħna dwar l-implimentazzjoni tal-Pakkett tal-Enerġija Nadifa, b’mod partikolari fir-rigward tal-integrazzjoni tal-Unjoni tal-Enerġija fil-politiki nazzjonali tal-Istati Membri u b’mod aktar speċifiku fil-Pjani Nazzjonali dwar l-Enerġija u l-Klima. Jeħtieġ li niżguraw li f’kull wieħed minn dawn il-pjani jkun hemm livell suffiċjenti ta’ ambizzjoni dwar l-enerġija u l-klima. Huwa biss permezz ta’ djalogi strutturati f’diversi livelli, li jinvolvu lill-awtoritajiet lokali u reġjonali iżda wkoll in-negozji u s-soċjetà ċivili, li l-Istati Membri jistgħu jilħqu tranżizzjoni lejn enerġija nadifa b’mod effettiv ", iddikjara l-Ewwel Viċi President Markku Markkula fis-sessjoni tal-għeluq tal-konferenza dwar il-Pjan SET.

“Matul il-Presidenza Finlandiża tal-UE, il-bliet u r-reġjuni tagħna jixtiequ juru kif qed jitfasslu u jiġu implimentati l-pjani lokali dwar l-enerġija u l-klima. Il-KtR jista’ u se juża għodod differenti biex iħeġġeġ il-pijunieri minn kull parti tal-UE ħalli jieħdu rwol ta’ tmexxija għall-implimentazzjoni tal-SDGs tan-NU”, temm jgħid.

Aktar informazzjoni:

Taħt it-titolu "Making the energy transition happen locally” (“Inwettqu t-tranżizzjoni tal-enerġija lokalment”), il-konferenza dwar il-Pjan SET tat ħarsa lejn l-istrateġiji meħtieġa fil-livell lokali u reġjonali biex tiġi aċċelerata t-tranżizzjoni tal-enerġija sostenibbli u analizzat l-għażliet ta’ investiment disponibbli attwalment biex ikun sfruttat il-potenzjal tan-negozji għall-ħolqien ta’ ekonomiji innovattivi b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju fil-livell lokali u reġjonali. Id-delegati vvalutaw l-isfidi u s-soluzzjonijiet lokali lejn l-integrazzjoni ta’ sistemi differenti tal-enerġija u l-modi konkreti li permezz tagħhom il-Pjan SET jikkontribwixxi għad-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomiji lokali.

Il- Pjan Strateġiku Ewropew għat-Teknoloġija tal-Enerġija (Pjan SET)  għandu l-għan li jaċċelera l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tat-teknoloġiji b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju. L-għan tiegħu huwa li jtejjeb it-teknoloġiji l-ġodda u jnaqqas l-ispejjeż billi jikkoordina l-isforzi fir-riċerka u jgħin fil-finanzjament tal-proġetti.

Fil- pjan direzzjonali Ewropa Diġitali għal kulħadd , li ġie ffirmat mill-President tal-KtR Karl-Heinz Lambertz u mill-Ewwel Viċi President Markku Markkula, il-KtR jippreżenta s-suġġerimenti tiegħu lill-Kummissjoni Ewropea li jmiss, fost l-oħrajn:

L-iżvilupp ta’ netwerk Ewropew ta’ Ċentri tal-Innovazzjoni Diġitali b’rabta ma’ strateġiji ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti reġjonali.

L-użu ta’ strumenti ta’ finanzjament differenti tal-UE, inklużi l-fondi strutturali, biex tissaħħaħ l-introduzzjoni taċ-Ċentri tal-Innovazzjoni Diġitali u l-konnettività tal-broadband b’veloċità għolja fir-reġjuni kollha tal-UE.

L-iżvilupp ta’ alleanzi tal-ħiliet diġitali reġjonali mas-settur tal-edukazzjoni u t-taħriġ sabiex jintlaħqu l-ħtiġijiet diġitali tan-negozji lokali.

L-użu tar-reviżjoni tad-direttiva dwar l-akkwist pubbliku sabiex tkun promossa l-introduzzjoni faċli ta’ servizzi intelliġenti f’assoċjazzjoni mill-qrib maċ-Ċentri ta’ Innovazzjoni Diġitali; l-użu ottimali ta’ arranġamenti ta’ xiri kollettiv u l-ħidma mal-Bank Ewropew tal-Investiment sabiex ix-xiri kollettiv isir aktar faċli.

It-tnedija ta’ sejħa sabiex jintgħażlu mudelli intelliġenti ta’ rħula u reġjuni f’kull Stat Membru flimkien ma’ taħriġ iddedikat u l-integrazzjoni ta’ azzjonijiet.

L-użu ta’ soluzzjonijiet diġitali ġodda fil-livell lokali għal djalogu permanenti maċ-ċittadini dwar kwistjonijiet li jvarjaw miċ-ċibersigurtà għas-servizzi pubbliċi diġitali.

Il-forniment ta’ skema Ewropea ta’ vawċers għal awditjar tal-governanza elettronika għal 700 belt ta’ daqs żgħir u medju fejn esperti fil-gvern lokali jipprovdu servizz ta’ konsulenza ta’ 15-il jum lill-kunsill tal-belt;

L-introduzzjoni ta’ sett ta’ indikaturi sinifikanti li jistgħu jkejlu l-progress li jkun sar fil-livelli lokali u reġjonali u jippubblikaw rapport regolari dwar is-sitwazzjoni attwali tad-dimensjoni lokali/reġjonali tas-Suq Uniku Diġitali.

L- Assemblea Diġitali 2019 hija forum għall-partijiet interessati biex jevalwaw il-kisbiet tal-Istrateġija tas-Suq Uniku Diġitali, jisiltu tagħlimiet u jaqsmu bejniethom fehmiet dwar il-profili ta’ politika diġitali futura. L-avveniment huwa wkoll opportunità tajba ħafna biex jintwera kif id-diġitali qed jittrasforma s-soċjetajiet u l-ekonomiji tagħna, u kif jista’ jġib bidla pożittiva f’ħajjitna. Dan huwa koorganizzat mill-Kummissjoni Ewropea u l-Presidenza Rumena tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

Kuntatti:

Lauri Ouvinen lauri.ouvinen@cor.europa.eu

David Crous david.crous@cor.europa.eu

Ikkondividi: