Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-mexxejja lokali u reġjonali f’kuntatt mal-Parlament Ewropew, mal-Kummissjoni Ewropea u mal-Fondazzjoni Bertelsmann biex imexxu ’l quddiem l-azzjonijiet b’rabta mal-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa  

Membri tal-Kummissjoni għaċ-Ċittadinanza, il-Governanza u l-Affarijiet Istituzzjonali u Esterni tal-KtR – CIVEX – iddiskutew mar-rappreżentanti tal-Parlament Ewropew, Antonio Tajani u Helmut Scholz dwar kif il-miljun politiku lokali u reġjonali jistgħu jiġu involvuti fi proġetti u inizjattivi li jistgħu jqarrbu lill-Ewropa lejn iċ-ċittadini u jagħmlu suċċess mill-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa. Huma appellaw b’mod partikolari għall-involviment tal-membri tal-KtR fil-proġett pilota “Nibnu l-Ewropa flimkien mal-Entitajiet Lokali” (BELE) imniedi mill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (AFCO) tal-Parlament Ewropew.

Skont Ewrobarometru Speċjali dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa ppubblikat qabel l-iffirmar tad-Dikjarazzjoni Konġunta dwar il-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa mill-Presidenti tat-tliet istituzzjonijiet tal-UE, Ursula von der Leyen, David Sassoli u Charles Michel fl-10 ta’ Marzu 2021, 76% ta’ dawk li wieġbu jaqblu li l-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa tirrappreżenta progress sinifikanti għad-demokrazija ġewwa l-UE u 92% tal-Ewropej jitolbu li l-vuċijiet taċ-ċittadini jitqiesu aktar fid-deċiżjonijiet relatati mal-ġejjieni tal-Ewropa. Għalhekk biex il-Konferenza li ser titnieda fid-9 ta’ Mejju tirnexxi l-konsultazzjonijiet effettivi maċ-ċittadini u l-feedback dwar l-eżitu tal-konsultazzjonijiet huma kruċjali. Membri tal-Kummissjoni għaċ-Ċittadinanza, il-Governanza u l-Affarijiet Istituzzjonali u Esterni tal-KtR – CIVEX – iddiskutew mar-rappreżentanti tal-Parlament Ewropew, tal-Kummissjoni Ewropea u tal-Fondazzjoni Bertelsmann dwar kif l-eżerċizzju tal-Konferenza jista’ jirnexxi.

Mark Speich (DE/PPE), is-Segretarju tal-Istat għall-Affarijiet Federali, Ewropej u Internazzjonali ta’ Nordrhein-Westfalen u President tal-Kummissjoni CIVEX tal-KtR qal: “ Il-politiċi fil-livell reġjonali u lokali għandhom rwol essenzjali fir-relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-ċittadini tagħha. Bil-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa, għandna opportunità li nwasslu fi Brussell l-ideat konkreti taċ-ċittadini għal Unjoni Ewropea tal-futur ”.

Matul l-ewwel dibattitu tematiku, ġie esplorat il-mod kif l-awtoritajiet lokali u reġjonali jistgħu jappoġġjaw il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa u lil hinn minnha. Helmut Scholz , Membru tal-Parlament Ewropew (DE/GUE-NGL) u relatur tal-abbozz ta’ rapport dwar id-djalogi taċ-ċittadini u l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fit-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE ppreżenta lill-membri tas-CIVEX is-sejbiet ewlenin tar-rapport tiegħu, li jqis il-ħidma li diġà saret mill-istituzzjonijiet tal-UE u mill-KtR dwar il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini. Huwa jitlob l-iżvilupp ta’ mekkaniżmi parteċipattivi permanenti li jippermettu l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fit-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE. Diġà f’Ottubru 2018, din l-idea ta’ djalogu permanenti maċ-ċittadini li tmur lil hinn minn żmien l-elezzjoni kienet waħda mill-messaġġi ewlenin tal-Opinjoni tal-KtR dwar Nirriflettu dwar l-Ewropa: leħen l-awtoritajiet lokali u reġjonali sabiex terġa’ tinkiseb il-fiduċja fl-Unjoni Ewropea (korelaturi: Karl-Heinz Lambertz u Markku Markkula).

Helmut Scholz qal: “ Il-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa hija opportunità unika biex iċ-ċittadini jiġu involvuti f’dibattitu dwar il-viżjonijiet u t-tħassib tagħhom rigward l-UE. Iżda diġà minn issa u b’mod ġenerali jrid ikun ċar: Kulħadd għandu jkun jista’ jipparteċipa fit-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE, anke barra mill-Konferenza. Għalhekk, għandna bżonn l-appoġġ tal-awtoritajiet lokali u reġjonali kif ukoll tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u tal-imsieħba soċjali. B’dan il-mod biss ser inkunu nistgħu niżviluppaw sfera pubblika Ewropea u nsaħħu l-leġittimità demokratika tal-UE.

Dominik Hierlemann , Espert Għoli u Anna Renkamp , Maniġer Superjuri tal-proġett fil- Fondazzjoni Bertelsmann ippreżentaw lill-membri tal-Kummissjoni CIVEX l-esperjenzi passati fit-tmexxija ta’ djalogi taċ-ċittadini diġitali fil-livell lokali, reġjonali u transnazzjonali. Huma ddeskrivew ukoll x’tista’ toffri l-Fondazzjoni Bertelsmann fl-inizjattiva konġunta mal-KtR li hija ppjanata li titnieda dalwaqt. Se jiġu implimentati għodod ġodda biex jgħinu lill-politiċi lokali u reġjonali eletti jinteraġixxu aħjar maċ-ċittadini u biex itejbu l-prattiki demokratiċi u l-funzjonament tagħhom. Bejn Settembru 2021 u Jannar 2022 se jiġu organizzati djalogi u panels lokali maċ-ċittadini fil-livell transkonfinali. Abbażi wkoll tal-proposti mill- Opinjoni tal-KtR dwar L-awtoritajiet lokali u reġjonali fid-djalogu permanenti maċ-ċittadini , tali djalogi jkunu mfassla biex jipprovdu kontribut fil-Konferenza.

It-tieni dibattitu kien dwar l-inizjattivi lokali u reġjonali tal-Kunsilliera tal-UE. Filwaqt li f’Diċembru 2020, il-Bureau tal-CoR approva l-proposta għal Network tal-KtR ta’ Kunsillieri Lokali u Reġjonali tal-UE li jindirizzaw Affarijiet tal-UE fil-kostitwenzi tagħhom u jkunu jistgħu jinfurmaw lill-KtR dwar l-attivitajiet tagħhom fil-qafas tal-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa, il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (AFCO) tal-Parlament Ewropew nieda proġett dwar "Nibnu l-Ewropa flimkien mal-Entitajiet Lokali" (BELE) li se jippermetti li, fi ħdan il-gvernijiet lokali li jkunu qed jipparteċipaw, jiġu identifikati kunsillieri inkarigati mill-komunikazzjoni liċ-ċittadini dwar programmi u proġetti ffinanzjati mill-Unjoni Ewropea f’dik il-muniċipalità u responsabbli għal temi u inizjattivi oħrajn relatati mal-UE sabiex jikkontribwixxu għall-Konferenza. Iż-żewġ proġetti għandhom għanijiet u mezzi simili, u l-għan tad-dibattitu kien li jiġu esplorati sinerġiji possibbli bejn il-proġetti tal-KtR u tal-PE li jinvolvu Kunsilliera tal-UE minn madwar l-Unjoni Ewropea. Il-KtR jista’ jiffaċilita l-implimentazzjoni effettiva tal-proġett BELE jekk in-Network tal-KtR ta’ Kunsillieri Lokali u Reġjonali tal-UE jitqies bħala azzjoni ta’ implimentazzjoni għall-proġett BELE. L-implimentazzjoni tan-Network ta’ Kunsillieri Lokali u Reġjonali tal-UE għandha għalhekk tkun eliġibbli għall-finanzjament taħt il-proġett pilota BELE.

Il-President tal-Kumitat AFCO Antonio Tajani (IT/PPE) qal: “ Il-politiċi eletti reġjonali u lokali huma turija tal-ġid u d-diversità Ewropej. Is-sena l-oħra, il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali tal-Parlament Ewropew ippreżenta l-proġett pilota BELE (Nibnu l-Ewropa flimkien mal-Entitajiet Lokali) li għandu l-għan li jqiegħed lill-amministraturi lokali fil-qalba tal-politiki tal-UE huma u jikkomunikaw maċ-ċittadini dwar l-attivitajiet imwettqa mill-Unjoni Ewropea. Il-komunikazzjoni dwar l-UE hija ta’ sfida fil-ġlieda kontra l-populiżmu u d-diżinformazzjoni u, f’dan, il-KtR u l-membri tiegħu jaqdu rwol ewlieni. Il-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa għandha ssir opportunità għal dibattitu ċar u nistieden lill-membri tal-KtR biex jieħdu sehem b’mod attiv fil-proġett BELE. Jekk il-Konferenza verament trid tkun il-megafonu tax-xewqat taċ-ċittadini, lil dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet lokali eletti demokratikament miċ-ċittadini għandha tagħtihom ir-rwol u r-rilevanza li jistħoqqilhom.”

Il-proġett BELE mbagħad ġie ppreżentat bid-dettalji tiegħu minn Alessandro Giordani, Kap ta’ Unità responsabbli għan-“Networks fl-Istati Membri” fid-Direttorat Ġenerali għall - Komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea.

Minbarra d-dibattiti tematiċi, matul il-laqgħa tal-Kummissjoni CIVEX ġiet adottata l-Opinjoni ta’ Jean-Luc Vanraes (BE/RE) , membru tal-Kunsill Muniċipali ta’ Uccle, dwar Strateġija biex tissaħħaħ l-applikazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali fl-UE . Għar-relatur Jean-Luc Vanraes , “ir-reġjuni huma l-Gwardjani u l-Promoturi ewlenin tad-drittijiet fundamentali”. Il-gvernijiet lokali għandhom rwol importanti fil-promozzjoni, il-protezzjoni u r-rispett tad-drittijiet fundamentali, inkluż li jimplimentawhom fil-prattika, biex il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE ssir realtà. L-Opinjoni tenfasizza li l-involviment tal-KtR fid-djalogu interistituzzjonali dwar il-Karta huwa essenzjali, u tissuġġerixxi li jitwaqqfu punti ta’ kuntatt li jiffaċilitaw il-fluss ta’ informazzjoni dwar il-Karta bejn il-livelli differenti ta’ gvern. Dawn il-punti ta’ kuntatt jistgħu jipprovdu wkoll gwida għall-awtoritajiet lokali u reġjonali dwar kif ifasslu l-politiki tagħhom f’konformità sħiħa mal-Karta b’eżempji konkreti. Proposta oħra hija li peress li l-awtoritajiet lokali huma l-eqreb livell ta’ governanza għaċ-ċittadini u huma f’pożizzjoni tajba biex jissensibilizzaw lin-nies dwar id-drittijiet tagħhom u fejn jistgħu jirrikorru jekk id-drittijiet tagħhom jinkisru, il-membri tal-KtR jistgħu jieħdu l-opportunità ta’ Jum l-Ewropa fid-9 ta’ Mejju u tal-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa biex jippromovu attivitajiet lokali, filwaqt li jispjegaw u jenfasizzaw l-importanza kbira tad-Drittijiet Fundamentali u tal-Karta Ewropea fid-demokraziji tagħna. L-Opinjoni ntlaqgħet mis-Sinjura Barbara Nolan, Kap ta’ Unità fid-Direttorat Ġenerali għall-Ġustizzja u l-Konsumaturi, id-Drittijiet Fundamentali u l-Istat tad-Dritt, il-Politika dwar id-Drittijiet Fundamentali.

Barra dan, sar skambju ta’ fehmiet dwar id-dokument ta’ ħidma li se jservi ta’ bażi għall-Opinjoni ta’ Aleksandra Dulkiewicz (PL/PPE) , Sindku ta’ Gdansk , dwar Pjan ta’ Azzjoni għad-Demokrazija Ewropea (EDAP) propost mill-Kummissjoni Ewropea, fil-preżenza ta’ William Sleath, Direttur taċ-Ċittadini, is-Saħħa, il-Migrazzjoni u l-Unjoni tas-Sigurtà fi ħdan is-Segretarjat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea . L-EDAP għandu l-għan li jagħti liċ-ċittadini r-responsabbiltà biex jibnu demokraziji aktar reżiljenti madwar l-UE permezz tal-promozzjoni għal elezzjonijiet ħielsa u ġusti, it-tisħiħ tal-libertà tal-midja u l-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni. Matul id-diskussjoni, intwera dispjaċir għall-fatt li filwaqt li fil-biċċa l-kbira s-suċċess tal-EDAP se jkun marbut ma’ azzjonijiet mill-awtoritajiet lokali u reġjonali, sfortunatament dawn ma jissemmewx fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea. Is-Sinjura Dulkiewicz qalet “ L-EDAP għandu jwassal biex jiġu identifikati azzjonijiet konkreti, li għandhom jiġu implimentati f’kooperazzjoni b’saħħitha mal-awtoritajiet lokali u reġjonali . L-istat tad-demokrazija mhux se jissewwa mil-lum għall-għada, iżda aktar ma nieħdu azzjoni malajr, ikbar ikun iċ-ċans li niġġieldu l-marda”. Din l-Opinjoni ġiet adottata fil-Kummissjoni CIVEX fil-11 ta’ Mejju 2021.

Persuna ta’ kuntatt:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Mobile: +32 473 52 41 15

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ACTIONS-ON-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ACTIONS-ON-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ACTIONS-ON-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ACTIONS-ON-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ACTIONS-ON-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023