Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
L-allokazzjonijiet speċjali għar-reġjuni tal-faħam m’għandhomx jiddevjaw il-flus mill-politika reġjonali  
L-appoġġ mill-Fond ta’ Tranżizzjoni Ġusta għandu jiġi kanlizzat mill-programmi tal-fondi ta’ koeżjoni

Ir-reġjuni li jipproduċu l-faħam għandhom jirċievu flus mill-Unjoni Ewropea biex jappoġġjaw it-tranżizzjoni tagħhom lil hinn mill-karburanti fossili, qal il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni fid-9 ta’ Ottubru. Madankollu, l-assemblea tal-UE għall-mexxejja lokali u reġjonali saħqet li l-appoġġ ma għandux ikun għad-detriment ta’ reġjuni oħrajn.

It-talba mill-mexxejja lokali u reġjonali hija għal appoġġ favur miżuri speċjali biex jgħinu diversi tużżani ta’ reġjuni u għal protezzjoni tal-baġit tal-UE għall-iżvilupp reġjonali, li xi mexxejja nazzjonali tal-UE jixtiequ jaraw li jitnaqqas sostanzjalment. Il-Kummissjoni Ewropea pproponiet kemm tnaqqis fil-fondi ta’ koeżjoni għall-iżvilupp reġjonali, kif ukoll il-ħolqien ta’ Fond ta’ Tranżizzjoni Ġusta għar-reġjuni tal-faħam. Il-President il-ġdida tal-Kummissjoni, Ursula von der Leyen , ma qalitx kif se jiġi ffinanzjat il-Fond.

L-Opinjoni tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni ġiet abbozzata minn Mark Speich (DE/PPE), Segretarju tal-Istat għall-Affarijiet Federali, Ewropej u Internazzjonali għall-Istat Ġermaniż tan-Nordrhein-Westfalen.

Is-Sur Speich qal li: " It-tibdil fil-klima huwa sfida għall-Ewropa kollha. It-trasformazzjoni tar-reġjuni tal-faħam hija kontribut kruċjali biex jintlaħqu l-għanijiet tagħna dwar il-klima. Għalhekk, l-UE għandha tappoġġja lir-reġjuni tal-faħam fi tranżizzjoni. L-UE għandha tipprovdi appoġġ finanzjarju għat-tranżizzjoni soċjoekonomika tar-reġjuni tal-minjieri tal-faħam fil-Qafas Finanzjarju Pluriennali li jmiss. Sabiex jitqanqlu investimenti ġodda għandna bżonn ukoll biżżejjed flessibbiltà għar-reġjuni fir-rigward tar-regoli tal-politika tal-kompetizzjoni.”

Kompla jgħid: “Napprezza l-proposta tal-President eletta tal-Kummissjoni għal Fond ta’ Tranżizzjoni Ġusta. Dan il-Fond għandu jkun imfassal biex inaqqas l-impatti soċjali, soċjoekonomiċi u ambjentali li jirriżultaw mill-bidla strutturali fir-reġjuni tal-faħam Ewropej. Madankollu, dan il-fond ikollu jiġi ffinanzjat permezz ta’ riżorsi addizzjonali u mhux mill-pakkett previst għall-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej. Il-finanzjament għandu jkun marbut mill-qrib mal-politika ta’ koeżjoni. Dan il-finanzjament addizzjonali jista’ mbagħad jintuża biex isaħħaħ il-programmi tal-FEŻR u tal-FSE għal dawn r-reġjuni fil-livell 2 tan-NUTS matul is-seba’ snin li ġejjin.”

Ir-rakkomandazzjonijiet tal-KtR jargumentaw li l-appoġġ mill-Fond ta’ Tranżizzjoni Ġusta għandu jiġi kanalizzat mill- programmi tal-fondi ta’ koeżjoni. Dawn jenfasizzaw ukoll il-ħtieġa li l-UE tippermetti li l-gvernijiet nazzjonali, reġjonali u lokali jkollhom aktar flessibbiltà biex jappoġġjaw lin-negozji milqutin mit-tranżizzjoni lil hinn mill-faħam. Il-KtR jgħid li r-regoli tal-UE dwar l-għajnuna mill-Istat, li ser jiskadu fl-2020, għandhom jiġu riveduti biex jiżguraw “li dawn ir-reġjuni tal-faħam jingħataw biżżejjed flessibbiltà sabiex ikunu jistgħu jillimitaw l-impatti soċjali u ekonomiċi li jirriżultaw mit-tneħħija gradwali tal-faħam”.

Is-Sur Speich qal li “ L-appoġġ għal perspettivi soċjoekonomiċi ġodda fir-reġjuni tal-faħam għandu jibda minn issa - ikun tard wisq biex naġixxu meta l-qagħda ekonomika fir-reġjuni tal-faħam tkun marret għall-agħar.”

It-350 membru tal-KtR jinkludu ħafna rappreżentanti mill-41 reġjun fi 12-il Stat Membru (inkluż ir-Renju Unit) li għad għandhom minjieri tal-faħam. Il-KtR rrakkomanda kooperazzjoni fost dawn ir-reġjuni – u bejnhom u l-livelli ta’ gvern nazzjonali u tal-UE – huma u jaġġustaw l-ekonomiji tagħhom, kemm biex tiġi evitata d-duplikazzjoni kif ukoll biex jaqsmu l-esperjenzi tagħhom. Ir-rakkomandazzjonijiet tal-KtR jidentifikaw it-taħriġ vokazzjonali addizzjonali, il-ħolqien ta’ universitajiet tekniċi, l-iżvilupp ta’ ambjent li jiffavorixxi l-innovazzjoni, u d-diġitalizzazzjoni bħala għodod kritiċi biex jiddiversifikaw l-ekonomiji tagħhom.

L-Opinjoni tal-KtR tenfasizza wkoll il-potenzjal tal-iżvilupp tal-aspetti pożittivi li dawn ir-reġjuni diġà għandhom. Din targumenta li t-trasformazzjoni strutturali f’dawn ir-reġjuni għandha tuża n-nisġa attwali industrijali u tal-enerġija bħala l-bażi għall-iżvilupp, filwaqt li tieħu inkunsiderazzjoni ċ-ċikli ta’ innovazzjoni u ta’ investiment tal-atturi industrijali eżistenti, u tibni fuq ir-raggruppamenti industrijali, il-ħiliet operazzjonali u l-kapaċità ta’ riċerka.

Il-konferenza ta’ livell għoli organizzata mill-KtR fit-9 ta’ Ottubru – Ir-Reġjuni tal-Faħam fi Tranżizzjoni – kienet tinkludi lil ministri nazzjonali u mexxejja reġjonali minn ħdax-il reġjun tal-faħam fi tmien Stati Membri, flimkien ma’ Günther Oettinger, il-Kummissarju Ewropew għall-Baġit u r-Riżorsi Umani.

Il-proposta biex jinħoloq Fond ta’ Tranżizzjoni Ġusta hija element importanti tal-programm ippreżentat mis-Sinjura von der Leyen, li se tilħaq president tal-Kummissjoni Ewropea fl-1 ta’ Novembru. Fit-2 ta’ Ottubru, il-Kummissarju Ewropea eletta għall-Koeżjoni u r-Riforma, Elisa Ferreira , qalet the lill-Parlament Ewropew li kienet se tippreżenta proposta għall-Fond fi żmien 100 jum minn meta tieħu l-kariga. Kompitu ieħor minn tal-bidu tal-Kummissjoni li jmiss se jkun li jintlaħaq ftehim mal-Istati Membri tal-UE u mal-Parlament Ewropew dwar il-baġit tal-UE għall-2021-27.

It-tneħħija gradwali tal-industrija tal-faħam hija mistennija li twassal għal għadd kbir ta’ impjiegi li jintilfu fil-Bulgarija, fiċ-Ċekja, fil-Ġermanja, fil-Polonja, fir-Rumanija, fi Spanja u fir-Renju Unit, bis-sensji wkoll fil-Greċja, fis-Slovakkja u fis-Slovenja. Studju li sar jissuġġerixxi li ż-żewġ reġjuni fejn il-konsegwenzi soċjali jistgħu jkunu l-akbar huma r-reġjun Grieg ta’ Dytiki Makedonia u r-reġjun tar-Rumanija ta’ Sud-Vest Oltenia.

Kuntatt:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SPECIAL-ALLOCATIONS-FOR-COAL-REGIONS-SHOULD-NOT-DIVERT-MONEY-FROM-REGIONAL-POLICY.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SPECIAL-ALLOCATIONS-FOR-COAL-REGIONS-SHOULD-NOT-DIVERT-MONEY-FROM-REGIONAL-POLICY.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SPECIAL-ALLOCATIONS-FOR-COAL-REGIONS-SHOULD-NOT-DIVERT-MONEY-FROM-REGIONAL-POLICY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SPECIAL-ALLOCATIONS-FOR-COAL-REGIONS-SHOULD-NOT-DIVERT-MONEY-FROM-REGIONAL-POLICY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SPECIAL-ALLOCATIONS-FOR-COAL-REGIONS-SHOULD-NOT-DIVERT-MONEY-FROM-REGIONAL-POLICY.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023