Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-kriterji soċjali u ambjentali jridu jkunu fil-qalba tal-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta  

F’din l-intervista, Vojko Obersnel (HR/PSE), Sindku ta’ Rijeka u relatur tal-Opinjoni dwar il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (JTF), iwieġeb ħames mistoqsijiet dwar l-inizjattiva tal-UE li għandha l-għan li tappoġġja lir-reġjuni l-aktar milquta mit-tranżizzjoni lejn ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju. Fil-kuntest tal-COVID-19, il-baġit propost tal-JTF żdied minn EUR 7,5 għal EUR 40 biljun. Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni adotta l-Opinjoni tiegħu dwar il-JTF matul is-sessjoni plenarja ta’ Lulju 2020, filwaqt li saħaq li jilqa’ l-appoġġ tal-UE għal tranżizzjoni ekoloġika sostenibbli u soċjalment ġusta.

Il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta huwa wieħed mit-tliet pilastri tal- Mekkaniżmu ta’ Tranżizzjoni Ġusta , flimkien mal-iskema ta’ tranżizzjoni taħt InvestEU u faċilità ta’ self għas-settur pubbliku appoġġjata mill-baġit tal-UE. L-għan huwa li jiġu megħjuna dawk ir-reġjuni dipendenti ħafna fuq il-fjuwils fossili – inkluż il-faħam, il-pit, u x-shale bituminuż jew proċessi industrijali intensivi fil-gassijiet b’effett ta’ serra – fit-tranżizzjoni tagħhom lejn in-newtralità klimatika.  

Liema huma l-messaġġi l-aktar importanti tal-Opinjoni tiegħek?

L-Opinjoni adottata tal-KtR tqiegħed il-kriterji soċjali u ambjentali fil-qalba tal-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta. Il-Fond se jkollu rabta mill-qrib mal-għanijiet tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u jiżgura li r-reġjuni li jibbenefikaw minnu jieħdu impenn ċar favur il-ftehim ta’ Pariġi, il-mira tal-UE li tintlaħaq in-newtralità klimatika sal-2050 u l-miri ta’ nofs it-terminu tal-2030. Il-baġit miżjud għall-JTF intlaqa’ fl-Opinjoni tal-KtR. Din issostni li kontribuzzjonijiet addizzjonali mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u l-Fond Soċjali Ewropew + (FSE+) għandhom isiru fuq bażi volontarja. Dan se jagħti lill-awtoritajiet lokali u reġjonali l-flessibbiltà meħtieġa biex jiffinanzjaw programmi tas-suq tax-xogħol permezz tal-FSE+ u proġetti li jikkontribwixxu għat-tranżizzjoni ekoloġika mal-JTF.

L-Opinjoni tiegħek kif tista’ tinfluwenza n-negozjati leġislattivi bejn il-koleġislaturi?

Matul il-fażi preparatorja tal-abbozz ta’ Opinjoni tiegħi, diġà kont organizzajt għadd ta’ laqgħat mal-Membri tal-Parlament Ewropew li jittrattaw dan is-suġġett. Kelli wkoll l-opportunità li nippreżenta l-ideat tal-abbozz ta’ Opinjoni tiegħi lill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (REGI) fil-Parlament Ewropew u b’hekk ressaqt aspetti importanti minn perspettiva lokali u reġjonali fi stadju bikri fil-proċess. Mid-19-il rakkomandazzjoni li ressaqt fl-abbozz ta’ Opinjoni tiegħi, 11 tressqu bħala emendi fil-Parlament Ewropew. Għalhekk, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni rnexxielu jinfluwenza b’suċċess lill-Parlament Ewropew f’ħafna aspetti importanti. Barra minn hekk, kellna kuntatti informali mar-rappreżentanti tal-Presidenza Ġermaniża tal-UE u ninsabu sodisfatti li diversi rakkomandazzjonijiet tagħna ġew inklużi wkoll fit-test tal-Kunsill.

X’inhu r-rwol tal-fond il-ġdid fi ħdan il-Patt Ekoloġiku u l-proċess ta’ rkupru wara l-pandemija tal-COVID-19? Il-Fond il-ġdid kif se jgħin lir-reġjuni l-aktar milquta?

Il-pandemija tal-COVID-19 ġustament poġġiet l-enfasi tal-Unjoni Ewropea u tad-dinja kollha fuq li jiġu salvati l-ħajjiet, jitħarsu l-impjiegi u l-irkupru ekonomiku. Madankollu, ninsab sodisfatt li l-Kummissjoni Ewropea baqgħet iżżomm taħt għajnejha l-ġlieda importanti kontra t-tibdil fil-klima u saħansitra żiedet il-baġit tal-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta b’mod konsiderevoli minn EUR 7,5 biljun, kif kien oriġinarjament, għal EUR 40 biljun. Dan il-baġit rivedut tal-JTF se jippermetti lir-reġjuni milquta javvanzaw fil-perkors tagħhom lejn tranżizzjoni ekoloġika, sostenibbli u soċjalment ġusta u jimplimentaw l-għanijiet tal-Patt Ekoloġiku Ewropew. Il-programmi tal-politika ta’ koeżjoni u b’mod partikolari l-programm il-ġdid REACT-EU se jappoġġja r-reġjuni milquta mill-kriżi. L-appoġġ Ewropew huwa meħtieġ għat-tnejn, it-tranżizzjoni lejn ekonomija ekoloġika u l-irkupru ekonomiku wara l-kriżi.

Ir-rwol tal-awtoritajiet lokali u reġjonali (LRAs) kif jista’ jissaħħaħ fi ħdan il-proċess ta’ tranżizzjoni? X’jistgħu jagħmlu l-istituzzjonijiet (fil-livell tal-UE, nazzjonali u reġjonali rispettivament) biex jorbtu l-ħtiġijiet reali tar-reġjuni fi tranżizzjoni mal-prijoritajiet politiċi tal-JTF?

L-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom rwol ewlieni x’jaqdu fl-implimentazzjoni tal-Ftehim Ekoloġiku, iżda l-implimentazzjoni b’suċċess ta’ proġetti ambjentali ma teħtieġx biss baġit biex jiġu ffinanzjati dawk il-proġetti. L-ewwel u qabel kollox jeħtieġ li ċ-ċittadini jiġu aċċettati biex jingħaqdu fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u fit-tranżizzjoni lejn ekonomija ekoloġika. Fir-rwol tiegħi bħala sindku, għandi l-kompitu li nisma’ liċ-ċittadini tiegħi u li ninkludihom f’kull proġett li għandu jiġi implimentat, irrispettivament minn jekk il-liġijiet ikunux saru fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali jew Ewropew. Dan jgħodd ukoll għall-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta. Il-JTF jista’ jkun biss suċċess għall-ħaddiema tal-minjieri tal-faħam jekk jiġi implimentat b’mod li jkun soċjalment ġust. Għalhekk, fl-Opinjoni tiegħi enfasizzajt l-aspetti soċjali tal-JTF. Biex insarrfu dan il-fond f’suċċess neħtieġu liċ-ċittadini tagħna u ċ-ċittadini tagħna jeħtiġuna biex nistabbilixxu l-qafas ġust, sabiex ħadd ma jitħalla jibqa’ lura.

X’inhi l-fehma tiegħek dwar il-kriterji ta’ aċċess għall-JTF? Dawn jikkorrispondu b’mod ġust max-xenarji diversifikati f’diversi reġjuni tal-UE?

Kull reġjun għandu l-karatteristiċi tiegħu, li għandhom jitqiesu. U ħafna reġjuni għandhom pożizzjonijiet inizjali differenti fil-perkors tagħhom lejn in-newtralità klimatika. Madankollu, għandhom jiġu stabbiliti regoli li huma applikabbli għar-reġjuni affettwati kollha. Il-possibbiltajiet ta’ finanzjament li tressqu għall-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta huma magħrufa, peress li l-parti l-kbira tal-attivitajiet jistgħu jiġu ffinanzjati wkoll minn programmi oħrajn tal-politika ta’ koeżjoni. Iżda l-enfasi li jagħti l-JTF tikkontribwixxi għall-Patt Ekoloġiku Ewropew b’mod li m’għandux preċedent. Fl-Opinjoni adottata tiegħu, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni inkluda paragrafu addizzjonali dwar l-attivitajiet li għandhom jiġu ffinanzjati, li jagħti lill-awtoritajiet lokali u reġjonali l-flessibbiltà li jadattaw il-programmi proposti tagħhom għall-ħtiġijiet u l-ispeċifiċitajiet speċjali tar-reġjun rispettiv tagħhom.

Kuntatti għall-Istampa:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0) 494 73 57 87

carmen.schmidle@cor.europa.eu

David Crous

Tel.: +32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REDUCE-DEPENDENCE-RAW-MATERIALS-BOOST-NET-ZERO-TECHNOLOGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EER-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

Famalicão, Friuli Venezia Giulia, and South Moravia/Brno awarded for their entrepreneurial visions promoting sustainable, resilient and digital growth
Famalicão, Friuli Venezia Giulia, and South Moravia/Brno awarded for their entrepreneurial visions promoting sustainable, resilient and digital growth
06.07.2023