Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Ir-reġjuni jistgħu jmexxu l-istrateġija industrijali l-ġdida għal Ewropa aktar ekoloġika  

F’din l-intervista, Jeannette Baljeu (NL/ALDE) , membru tal-Assemblea Provinċjali tal-Olanda tan-Nofsinhar twieġeb sitt mistoqsijiet dwar ir-rwol tal-gvernijiet lokali u reġjonali fl-Istrateġija Industrijali Ewropea l-ġdida . Jeannette Baljeu tenfasizza li hemm bżonn ta’ dimensjoni ġdida bbażata fuq il-post sabiex ir-reġjuni u l-bliet, bħala l-gvernijiet l-eqreb taċ-ċittadini u l-ekosistemi tan-negozju, jieħdu f’idejhom is-sjieda tat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali doppji tal-industrija tagħhom. Jeannette Baljeu hija r-relatur tal-Opinjoni Strateġija industrijali ġdida għall-Ewropa , li għandha tiġi adottata fis- sessjoni plenarja mit-12 sal-14 ta’ Ottubru .

X’għandu jkun ir-rwol tal-livell lokali u reġjonali fl-Istrateġija Industrijali l-ġdida għall-Ewropa?

Ir-reġjuni huma kapaċi u lesti li jmexxu bl-eżempju u l-Istrateġija Industrijali l-ġdida tal-UE għandha tenfasizza r-rwol tagħhom u ssaħħaħ id-dimensjoni bbażata fuq il-post.

L-ekosistemi industrijali spiss ikunu reġjonali u marbuta ma’ ekosistemi reġjonali oħra permezz ta’ ktajjen tal-provvista jew networks ta’ skambju tal-għarfien. Huwa għalhekk li l-Istrateġija Industrijali tal-UE teħtieġ approċċ ibbażat fuq il-post bi rwol importanti għall-awtoritajiet reġjonali u lokali. Dawn huma l-livell ta’ gvern li huwa l-eqreb taċ-ċittadini u tal-ekosistemi industrijali, b’kompetenzi importanti f’diversi oqsma ta’ politika. Huma jistgħu jimmobilizzaw firxa wiesgħa ta’ strumenti biex jippermettu l-implimentazzjoni ta’ strateġija industrijali olistika u ambizzjuża tal-UE.

Xi rwol jista’ jkollha l-politika industrijali fl-implimentazzjoni tal-Patt Ekoloġiku? Kif jistgħu jiġu stabbiliti standards ambjentali mingħajr ma tiġi pperikolata l-kompetittività tal-kumpaniji Ewropej fil-konfront ta’ kumpaniji minn pajjiżi terzi?

L-akbar impatt biex jintlaħqu l-miri klimatiċi jista’ jinstab fl-industriji li jużaw ħafna enerġija. Dawn l-industriji jridu wkoll jikkooperaw biex jilħqu dawn il-miri, iżda fil-fehma tiegħi għandha bżonn pjani direzzjonali b’miri ċari, ambizzjużi u realistiċi għat-tnaqqis tas-CO 2 . Nemmen li hemm bżonn nappoġġjaw l-industriji tagħna f’din it-tranżizzjoni sabiex ikunu jistgħu jieħdu rwol ewlieni f’din it-tranżizzjoni u jħaddnu kumpaniji iżgħar. Dan jista’ jrawwem ukoll il-kompetittività tagħna peress li nkunu nistgħu niffukaw fuq il-kwalità tal-prodotti u s-servizzi minflok ma nagħżlu alternattivi orħos li jkunu ġejjin minn pajjiżi terzi.

Il-fatt li l-Patt Ekoloġiku u l-finanzjament massiv taħt il-Pjan ta’ Rkupru jsegwu lil xulxin huma opportunità straordinarja biex il-proċess ta’ tranżizzjoni ekoloġika jitmexxa ’l quddiem, waqt li jinfetħu opportunitajiet kbar għal negozji u intraprendituri ekoloġiċi u sostenibbli?

Iva, nemmen li huwa possibbli, dment li dan l-appoġġ finanzjarju jingħata l-kundizzjonijiet it-tajba. L-Istati Membri bħalissa huma responsabbli sabiex ifasslu pjani nazzjonali u jiddefinixxu d-dettalji. Ir-reġjuni għandhom ipoġġu ma’ din il-mejda bħala msieħba ugwali, b’opportunità li jiddiskutu u jikkontribwixxu għal dawn il-pjani. Ir-reġjuni għandhom għarfien u kompetenzi speċifiċi u jistgħu jorbtu ma’ dawn il-pjani u juru fejn huma l-opportunitajiet għall-investiment fl-ekoloġizzazzjoni tal-ekonomija.

Kif għandhom ikunu l-istrateġiji ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti? F’liema oqsma l-industrija Ewropea teħtieġ li ssir aktar kompetittiva?

Ir-reġjuni għandhom stampa realistika tas-sitwazzjoni ekonomika tagħhom. Huma jafu l-punti b’saħħithom u d-dgħufijiet tagħhom u għalhekk għandhom jużaw l-Istrateġiji ta’ Innovazzjoni Reġjonali għall-Ispeċjalizzazzjoni Intelliġenti bħala għodda mhux biss biex jagħtu spinta lill-ekonomija tagħhom iżda wkoll bħala bażi biex jaħdmu flimkien ma’ reġjuni oħra. Dan il-proċess jista’ jiffaċilita l-ħolqien ta’ rabtiet bejn raggruppamenti reġjonali u kompetenzi komplementari sabiex jinbnew ktajjen tal-valur interreġjonali. Ir-reġjuni għandhom jużaw l-RIS3 tagħhom bħala pjan direzzjonali biex isaħħu r-raggruppamenti tagħhom, billi jappoġġjaw mhux biss ir-rabtiet reġjonali, iżda wkoll ir-rabtiet ma’ raggruppamenti f’reġjuni oħra, u għandhom jinkludu l-għodda tal-Investimenti Interreġjonali fl-Innovazzjoni. Dan jista’ jtejjeb il-kompetittività tal-Ewropa, isaħħaħ il-ktajjen tal-provvista, u jnaqqas id-dipendenza tagħna fuq il-fornituri globali.

Nemmen li l-UE tista’ tagħti aktar appoġġ lill-Istati Membri u lir-reġjuni biex isiru aktar kompetittivi. Dan mhux bilfors ifisser aktar finanzjament pubbliku. Jista’ jfisser ukoll riforma tal-politika tal-kompetizzjoni biex l-industrija tagħna ssir inqas vulnerabbli għal akkwiżizzjonijiet ostili. L-investituri internazzjonali appoġġjati mill-għajnuna mill-Istat qed jakkwistaw SMEs li huma kruċjali għall-ekosistemi reġjonali tagħna iżda li, fl-istess ħin, huma żgħar wisq biex jidħlu fir-radar għal akkwiżizzjonijiet ostili, kif imsemmi fil- White Paper tal-UE dwar is-sussidji barranin . It-titjib tas-suq uniku jista’ jwassal ukoll għal kundizzjonijiet ekwi reali li kapaċi jagħtu spinta lill-kompetittività tal-industrija tagħna, li mbagħad tkun tista’ tikkompeti ma’ promoturi globali bħal Google, Amazon, Alibaba. L-RIS3 jistgħu jiffukaw ukoll aktar fuq id-diġitalizzazzjoni.

Taħseb li l-impatt qawwi u wiesa’ ħafna tal-pandemija jeħtieġ reviżjoni tal-istrateġija industrijali tal-UE?

Il-pandemija tal-COVID-19 uriet ir-riskji ġeopolitiċi tal-investiment barrani u dipendenza eċċessiva fuq il-provvista globali u l-ktajjen tal-valur. L-istrateġija industrijali tal-UE għandha għalhekk tinkludi miżuri li jgħinu biex tiġi indirizzata l-kriżi attwali u biex jippreparaw għal pandemiji futuri. Dan huwa meħtieġ biex tiġi żgurata r-reżiljenza tas-soċjetà u l-ekonomija Ewropej, pereżempju billi jitħejjew ktajjen tal-provvista Ewropej alternattivi għat-tagħmir mediku u l-mediċini. Dan ser jgħin biex tinżamm it-tmexxija teknoloġika Ewropea u tinkiseb is-sovranità diġitali u teknoloġika kontra l-akkwiżizzjonijiet ostili ta’ kumpaniji strateġiċi minn atturi mhux tal-UE. Madankollu, ser tkun teħtieġ ukoll riforma tal-politika tal-kompetizzjoni.

Matul il-lockdown tal-Covid-19 ġew disturbati il-ktajjeb tal-provvista: minn naħa, il-fruntieri kienu magħluqin u kien diffiċli biex l-oġġetti jitqassmu lil pajjiżi oħra; min-naħa l-oħra, il-pajjiżi imponew embargos fuq il-kunsinna ta’ ċerti oġġetti, speċjalment tagħmir mediku u mediċini. Il-fatt li n-negozji (u r-reġjuni) isiru aktar reżiljenti jfisser li nerġgħu lura lejn il-globalizzazzjoni u r-ripatrijazzjoni tan-negozji domestiċi?

Wieħed jista’ jifhem li l-pajjiżi u r-reġjuni ħarsu lejn l-interessi tal-abitanti tagħhom, u dan wassal biex xi fruntieri ngħalqu. Kif deskritt, nemmen li l-Ewropa għandha toqgħod attenta mill-aspetti negattivi tal-globalizzazzjoni. Madankollu, ninsab konvint li m’għandniex ninsew li l-kooperazzjoni interreġjonali hija kruċjali biex tiġi indirizzata l-kriżi, kif uriet in-Nordrhein-Westfalen meta żammet il-fruntiera tagħha man-Netherlands miftuħa u laqgħet pazjenti Netherlandiżi morda bil-COVID-19. Fruntieri reġjonali miftuħa huma kruċjali biex tiġi żgurata r-reżiljenza tas-soċjetà u l-ekonomija Ewropej, speċjalment minħabba li neħtieġu raggruppamenti industrijali li jaħdmu flimkien f’approċċ ibbażat fuq il-post.

Kuntatt għall-Istampa:

pressecdr@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONS-CAN-LEAD-THE-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-A-GREENER-EUROPE-.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONS-CAN-LEAD-THE-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-A-GREENER-EUROPE-.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONS-CAN-LEAD-THE-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-A-GREENER-EUROPE-.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/APPLICATIONS-FOR-EUREGIONSWEEK-2023-ARE-OFFICIALLY-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONS-CAN-LEAD-THE-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-A-GREENER-EUROPE-.ASPX

Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
22.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONS-CAN-LEAD-THE-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-A-GREENER-EUROPE-.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023