Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
It-tnaqqis tat-tniġġis huwa essenzjali biex jingħelbu l-inugwaljanzi fis-settur tas-saħħa fl-UE kollha  

Il-Pjattaforma għall-Partijiet Ikkonċernati b’rabta mat-Tniġġis Żero, inizjattiva konġunta tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) u tal-Kummissjoni Ewropea (KE), organizzat it-tieni laqgħa tagħha fil-25 ta’ April b’enfasi fuq is-saħħa u l-Pjan ta’ Azzjoni ta’ Tniġġis Żero bħala mutur ewlieni biex jitnaqqsu t-tniġġis tal-ilma, tal-arja u tal-ħamrija u l-inugwaljanzi fis-saħħa fl-UE.

L-inugwaljanzi fis-settur tas-saħħa fl-UE jistgħu u jridu jiġu indirizzati b’mod urġenti, b’mod partikolari permezz tal-Pjan ta’ Azzjoni ta’ Tniġġis Żero u l-inizjattiva ewlenija ddedikata tiegħu li tiffoka fuq “It-tnaqqis tal-inugwaljanzi fis-settur tas-saħħa permezz ta’ tniġġis żero”. Dan kien wieħed mill-messaġġi ewlenin tal-parteċipanti tat-tieni Pjattaforma għall-Partijiet Ikkonċernati b’rabta mat-Tniġġis Żero fil-25 ta’ April, li enfasizzaw l-impatt drammatiku li t-tniġġis ambjentali għandu fuq is-saħħa tal-bniedem peress li 17% tal-imwiet mill-kanċer tal-pulmun huma marbuta mat-tniġġis tal-arja u 11% tal-imwiet prematuri fl-UE huma dovuti għat-tniġġis ambjentali. Minbarra t-tnaqqis tat-tniġġis tal-ilma, tal-arja u tal-ħamrija, objettiv ewlieni tal-pjattaforma li għadha kif inħolqot huwa għalhekk li tikkontribwixxi għat-titjib tas-saħħa pubblika u għat-tnaqqis tal-inugwaljanzi fis-saħħa, peress li gruppi speċifiċi ta’ ċittadini huma aktar esposti jew vulnerabbli għat-tniġġis u l-impatt tiegħu fuq is-saħħa.

Marieke Schouten (NL/Ħodor), Kopresident tal-Pjattaforma għall-Partijiet Ikkonċernati b’rabta mat-Tniġġis Żero u membru tal-kunsill muniċipali ta’ Nieuwegein, qalet: “Il-Pjattaforma għall-Partijiet Ikkonċernati b’rabta mat-Tniġġis Żero hija pass kruċjali biex nilħqu l-ambizzjonijiet tal-Patt Ekoloġiku tal-Unjoni Ewropea. L-iżgurar ta’ aċċess ugwali għas-saħħa għaċ-ċittadini kollha tal-UE permezz ta’ tniġġis żero huwa essenzjali fil-ħidma favur Ewropa aktar reżiljenti u favur l-ambjent. Ix-xjenza u l-innovazzjoni huma għodod innovattivi u inputs importanti għal azzjonijiet konkreti fil-ġlieda kontra t-tniġġis.” Marieke Schouten, relatur tal-KtR dwar it-tniġġis żero enfasizzat ukoll li l-oqsma tematiċi u attivitajiet differenti dwar it-tniġġis żero huma koerenti mal-inizjattiva ewlenija tal-KtR dwar il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali.

Patrick Child, Viċi Direttur Ġenerali tad-DĠ Ambjent tal-Kummissjoni Ewropea u Kopresident tal-Pjattaforma għall-Partijiet Ikkonċernati b’rabta mat-Tniġġis Żero, qal: “Il-Patt Ekoloġiku Ewropew inkluż il-ħidma li qed inwettqu dwar it-tniġġis żero huwa saħansitra aktar meħtieġ fl-isfond tal-kriżi attwali u l-invażjoni Russa fl-Ukrajna. L-isfida tas-sigurtà tal-enerġija indirizzata fl-istrateġija RePowerEU tal-Kummissjoni titlob aċċellerazzjoni rapida tad-dekarbonizzazzjoni u l-użu tal-enerġija rinnovabbli, li għandu jkollhom benefiċċji diretti għall-miri tal-UE ta’ tniġġis żero.  Din il-pjattaforma tiżgura li nimxu id f’id ma’ msieħba u partijiet ikkonċernati kruċjali biex niżguraw l-akbar benefiċċji possibbli għaċ-ċittadini f’termini ta’ protezzjoni ambjentali u saħħa pubblika.”

Id-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, Hans Bruyninckx saħaq li: “Hemm proċess li miexi bil-mod iżda kontinwu lejn l-ambizzjoni ta’ tniġġis żero.Hemm bżonn li ntejbu s-saħħa fl-Unjoni Ewropea kollha u nnaqqsu l-inugwaljanzi.” Enfasizza wkoll il-ħtieġa għal prevenzjoni tal-mard ikkawżat jew aggravat mit-tniġġis, inkluż permezz tal-Pjan ta’ Azzjoni ta’ Tniġġis Żero, sabiex tingħata kwalità tal-ħajja aħjar liċ-ċittadini tal-UE, u jiġi protett l-ambjent.

Il-membri tal-pjattaforma ddiskutew ukoll il-proposti tal-Kummissjoni taħt l-Inizjattiva għal Prodotti Sostenibbli u dwar Direttiva dwar l-Emissjonijiet Industrijali riveduta. Dawn l-inizjattivi għandhom l-għan li jnaqqsu t-tniġġis u jiżguraw ċikli ta’ produzzjoni u konsum aktar ċirkolari, b’konformità mal-objettivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew. Il-parteċipanti irrimarkaw li x-xjenza u l-innovazzjoni joffru soluzzjonijiet ġodda biex jiġi indirizzat it-tniġġis ambjentali u li dawn l-innovazzjonijiet jeħtieġ li jintużaw u jiġu implimentati, b’mod partikolari, fil-livell lokali u reġjonali.

Huwa u jippreżenta l-Opinjoni tal-KtR dwar il-Missjonijiet ta’ Orizzont Ewropa tiegħu, il-President tar-Reġjun ta’ Ħelsinki, Markku Markkula (FI/PPE) enfasizza li l-“Missjonijiet” huma strument ġdid u essenzjali li jista’ jkollu impatt qawwi biex tintlaħaq il-mira ta’ tniġġis żero. Huwa enfasizza li “għandna nrawmu kultura ta’ ħidma ġdida bbażata fuq il-kondiviżjoni tal-għarfien sabiex jitnaqqas id-distakk bejn l-akkademja, l-esperti industrijali u dawk li jfasslu l-politika”.L-eks President tal-KtR ikkonkluda billi fakkar li “L-attivitajiet ta’ prospettiva huma importanti biex jiġu mifhuma l-flussi kbar ta’ informazzjoni u biex jiġi implimentat l-għarfien kondiviż billi jiġu kkombinati l-kultura, it-tagħlim, il-bini tal-kapaċità u r-riċerka. Hemm bżonn ta’ aktar investiment fir-Riċerka u l-Innovazzjoni biex niżviluppaw il-handprint tal-karbonju tagħna – b’mod li jkun kapaċi jikkontrobilanċja t-tniġġis u l-impronta tal-karbonju tagħna. Għal dan il-għan jeħtieġ ninvolvu lill-imsieħba industrijali u lill-atturi tan-negozju.”

Il-laqgħa kienet ukoll l-okkażjoni biex tiġi diskussa l-adozzjoni tal-Programm ta’ Ħidma tal-Pjattaforma 2022-2024. It-3 laqgħa tal-Pjattaforma għall-Partijiet Ikkonċernati b’rabta mat-Tniġġis Żero hija skedata għal Ottubru 2022. L-istedina għal-laqgħa li jmiss u l-informazzjoni dwar is-sessjonijiet ta’ ħidma u avvenimenti oħra huma disponibbli fuq il-paġna web tal-Pjattaforma.

Kuntest:

L-ewwel laqgħa tal-Pjattaforma għall-Partijiet Ikkonċernati b’rabta mat-Tniġġis Żero saret fis-16 ta’ Diċembru 2021 bil-preżenza tal-Kummissarju għall-Ambjent, l-Oċeani u s-Sajd Virginijus Sinkevičius u l-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u Gvernatur tar-Reġjun tal-Maċedonja Ċentrali fil-Greċja, Apostolos Tzitzikostas. Tista’ taqra l-istqarrija għall-istampa hawnhekk u tara s-sessjoni hawnhekk.

Persuna ta’ kuntatt:

David Crous

Tel. +32 (0)470 881 037David.Crous@cor.europa.eu

Theresa Sostmann

Tel. +32 2282 2457Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Ikkondividi :