Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Ir-rikonċiljazzjoni tal-forestrija u l-agrikoltura: għandna bżonn skema ġdida ta’ ċertifikazzjoni għall-protezzjoni tal-foresti  

F’din l-intervista, Roby Biwer (LU/PSE), membru tal-Kunsill Muniċipali ta’ Bettembourg, iwieġeb sitt mistoqsijiet dwar l-azzjoni tal-UE għall-protezzjoni u r-restawr tal-foresti madwar id-dinja. Fil-kuntest tal-COVID-19, ir-relatur tal-Opinjoni tal-KtR dwar “Tisħiħ tal-azzjoni tal-UE għall-protezzjoni u għar-restawr tal-foresti tad-dinja” jappella għal sistema ta’ ċertifikazzjoni u sistema ta’ informazzjoni tal-UE ġodda li japprovaw prodotti li ma involvewx fil-produzzjoni tagħhom id-deforestazzjoni u ktajjen tal-provvista qosra u trasparenti. L-Opinjoni għandha tiġi adottata fis- sessjoni plenarja tal-1-2 ta’ Lulju .

Id-deforestazzjoni estensiva fl-Amażonja hija xprunata mid-domanda globali għal-laħam, b’eluf ta’ ettari jitwaqqgħu kull sena sabiex jiġu forniti s-swieq dinjija tal-laħam. Aħna litteralment qed nieklu l-foresta pluvjali tal-Amażonja? F’termini ġenerali, kif nistgħu niżguraw li l-produzzjoni tal-ikel (laħam, kafè, kawkaw u żejt tal-palm) ma jkollhiex impatt negattiv fuq il-foresti? X’inhu r-rwol tal-UE fil-protezzjoni u r-restawr tal-foresti tad-dinja? L-UE qed tagħmel biżżejjed?

Għalkemm il-biċċa l-kbira tal-konsumaturi mhumiex konxji ta’ dan, il-laħam, il-kafè, il-kawkaw u ż-żejt tal-palm huma fost il-prodotti li bħalissa qed jikkawżaw deforestazzjoni qawwija fil-livell globali. Irridu naħdmu fuq żewġ fronti jekk irridu li s-swieq jimxu lejn prodotti aktar sostenibbli u li l-produzzjoni tagħhom ma tinvolvix id-deforestazzjoni. Bħala l-ewwel pass, jeħtieġ li nsaħħu l-informazzjoni u l-azzjonijiet edukattivi biex niżguraw li l-konsumaturi jkunu konxji mill-impatt ekonomiku, soċjali u ambjentali tad-drawwiet tal-konsum tal-ikel tagħhom. Ċertament, l-imġiba tal-konsumaturi tista’ ssawwar is-swieq tal-ikel u tħaffef il-produzzjoni ta’ prodotti sostenibbli u li l-produzzjoni tagħhom ma tinvolvix id-deforestazzjoni. Għal dak l-istess skop, irridu wkoll nippromovu dieti tajbin għas-saħħa u etikament korretti, filwaqt li nenfasizzaw kemm il-benefiċċji nutrittivi kif ukoll soċjoekonomiċi ta’ konsum ibbażat fuq il-pjanti b’livelli għoljin ta’ frott u ħaxix li huma ċċertifikati li jirriżultaw minn ktajjen ta’ provvista mingħajr deforestazzjoni. It-tieni front jinvolvi l-ħtieġa li naħdmu fuq impenn Ewropew biex titfassal u tiġi implimentata skema ta’ ċertifikazzjoni ġdida li tħeġġeġ prodotti li l-produzzjoni tagħhom ma tinvolvix id-deforestazzjoni u li tikkontribwixxi għall-promozzjoni madwar id-dinja kollha ta’ viżjoni Ewropea li tħares ’il quddiem dwar il-forestrija u l-produzzjoni tal-ikel.

Filwaqt li fil-biċċa l-kbira tagħha id-deforestazzjoni qed isseħħ b’mod sinifikanti l-iżjed f’pajjiżi li mhumiex fl-UE, bħalissa qed jitwaqqgħu siġar fil-foresti f’ħafna żoni muntanjużi fl-Ewropa, pereżempju fir-Rumanija u fis-Slovakkja u f’xi pajjiżi tal-Balkani. Għaliex qed jiġri hawn? X’jista’ jsir fil-livell lokali u reġjonali biex tiġi evitata d-deforestazzjoni? Għandek xi eżempji konkreti? X’se jkun il-messaġġ tiegħek lis-sindki, lill-presidenti tar-reġjuni u lir-rappreżentanti lokali u reġjonali madwar l-Unjoni Ewropea?

Ma nistax nikkummenta dwar is-sitwazzjoni speċifika f’pajjiżi individwali, iżda fuq il-bażi tal-esperjenza tiegħi, nista’ ngħid li dejjem huwa essenzjali li jkun hemm djalogu kostruttiv bejn il-partijiet ikkonċernati kollha u l-interessi tagħhom, u aħna, bħala awtoritajiet lokali u reġjonali, qegħdin fl-aħjar pożizzjoni biex inwettqu dan id-djalogu. Jeħtieġ li nħarsu l-foresti u l-bijodiversità, u jeħtieġ li naħdmu ma’ bdiewa u sidien ta’ foresti biex insibu soluzzjonijiet xierqa, li se jkunu ta’ benefiċċju għalihom ukoll fit-tul – inklużi dawk li jridu jiżviluppaw l-użu rikreattiv tal-foresti b’mod sostenibbli. F’dan il-kuntest, għandu jkun ċar li l-ftehimiet internazzjonali u l-liġijiet tal-UE u dawk nazzjonali dwar il-protezzjoni tal-foresti jeħtieġ li jiġu rispettati u infurzati, iżda l-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom rwol importanti fil-medjazzjoni ta’ kunflitti bejn interessi differenti fil-livell lokali u reġjonali.

Illum, huwa diffiċli ħafna li wieħed jittraċċa minn fejn ġej l-ikel tagħna, speċjalment fil-każ ta’ prodotti bħall-kawkaw u l-gomma, peress li hemm ħafna produtturi żgħar involuti u l-katina tal-provvista hija twila u mhux trasparenti. X’jista’ jsir biex il-ktajjen tal-provvista jsiru aktar trasparenti? Kif nistgħu niżguraw li n-negozji joperaw b’mod sostenibbli u li fl-UE jiġu prodotti biss oġġetti minn sorsi sostenibbli u minn ktajjen tal-provvista li jinvolvux id-deforestazzjoni? Il-kodiċijiet ta’ kondotta volontarji u eżistenti huma suffiċjenti?

Huwa diffiċli li wieħed jittraċċa l-ktajjen tal-provvista, u sabiex isiru aktar trasparenti u faċli biex jiġu mmonitorjati, għandha tiġi implimentata sistema ta’ informazzjoni (li tibda mill-esperjenza tal-bażi ta’ data tal-Ekotikketta), bl-għajnuna u l-involviment mill-qrib tal-partijiet interessati kollha li jistgħu jaqsmu l-aspettattivi, l-esperjenzi u t-tħassib tagħhom sabiex jiġu implimentati proċeduri utli u fattibbli. Is-sistema ta’ informazzjoni għandha tinkludi u tippromovi prodotti li ma jinvolvux id-deforestazzjoni u timplimenta proċeduri biex tiġi vverifikata l-preċiżjoni tal-informazzjoni u l-valutazzjonijiet miġbura sabiex titjieb il-fiduċja fl-informazzjoni pprovduta, inklużi rekwiżiti ta’ traċċabilità b’saħħithom li jiggarantixxu l-oriġini tal-prodotti, u sistemi aktar b’saħħithom ta’ monitoraġġ u infurzar sabiex jgħinu fil-prevenzjoni tal-frodi u t-tikkettar ħażin ta’ prodotti.

Kif se tikkonvinċini li jmissni nixtri ċikkulata “sostenibbli” minflok l-irħas tip? X’inhu r-rwol tal-konsumaturi biex il-ktajjen tal-provvista tagħna jsiru aktar sostenibbli u jevitaw id-deforestazzjoni b’mod partikolari?

Minħabba d-domanda li qed tiżdied għal ikel organiku, li hija xprunata minn domanda akbar tal-konsumaturi għal prodotti tal-ikel bijoloġiċi u li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent, il-prodotti li ma jinvolvux deforestazzjoni u li huma sostenibbli qed iżidu s-sehem tas-suq tagħhom. Fil-fatt, l-akkwist ta’ prodotti sostenibbli li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent sar moda, u mod kif turi li int cool u sexy . Għalhekk, persuna hija lesta tħallas aktar għal prodott li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent minħabba li qed tagħmel dikjarazzjoni li għandha valur u tissarraf f’rikonoxximent soċjali. Ir-rwol taċ-ċittadini huwa definittivament kruċjali biex jiġu influwenzati s-swieq.

Il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat l-istrateġiji “Mill-għalqa sal-platt” u dwar il-Bijodiversità fl-20 ta’ Mejju. It-tnejn huma ċentrali għall-Patt Ekoloġiku Ewropew. X’inhuma l-ewwel reazzjonijiet tiegħek? Hemm lok għal tama fil-ġejjieni? Kemm hija importanti r-riforestazzjoni biex tinkiseb in-newtralità klimatika fl-UE?

Il-Patt Ekoloġiku jelenka fost il-ħafna għanijiet tiegħu t-tfassil ta’ sistema tal-ikel ġusta, sana u li ma tagħmilx ħsara lill-ambjent, il-preservazzjoni u r-restawr tal-ekosistemi u l-bijodiversità, u l-objettiv ta’ “tniġġis żero” għal ambjent ħieles minn sustanzi tossiċi. Biex jiġu protetti ċ-ċittadini u l-ekosistemi Ewropej, l-UE trid tkun aktar effettiva fil-monitoraġġ, ir-rappurtar, il-prevenzjoni u r-rimedjar tal-arja, l-ilma u l-ħamrija u t-tniġġis tal-prodotti tal-konsumatur. Għalhekk nistgħu nikkonkludu li r-riforestazzjoni biex tinkiseb in-newtralità klimatika fl-UE hija ta’ importanza fundamentali. L-Ewropa miexja lejn stil ġdid ta’ ħajja, u qed tibgħat messaġġ essenzjali lid-dinja kollha u timmira li ssir il-mexxej ta’ ekonomija ġdida diżakkoppjata mill-użu tar-riżorsi.

Il-kriżi tal-Covid-19 laqtet il-ktajjen tal-provvista globali tagħna b’mod qawwi. X’imhuma t-tagħlimiet li nistgħu nieħdu minn din il-kriżi?

Din il-kriżi kienet ikkawżata mill-globalizzazzjoni, li xterdet il-virus b’ħeffa kbira. Illum, nafu aħjar kemm il-ktajjen tal-provvista, bħal dawk marbuta mal-azjendi agrikoli industrijali, huma marbutin mill-qrib u kif is-sistema tista’ faċilment tikkollassa jekk tinkiser konnessjoni waħda. Irridu naħsbu mill-ġdid dwar dawn id-dipendenzi reċiproċi u jenħtieġ li l-ktajjen tal-provvista jsiru aktar reżiljenti għall-isfidi globali. Għandna wkoll nikkunsidraw mill-ġdid ir-rwol importanti ta’ ktajjen tal-provvista qosra (u probabbilment iktar faċilment traċċabbli), u l-ħtieġa li jiġu mmonitorjati r-relazzjonijiet ma’ u bejn fornituri fil-katina twila. Minħabba l-kriżi tal-COVID-19, tgħallimna wkoll li d-disparità soċjali twassal għal inqas attenzjoni li tingħata lill-ambjent. Dan iseħħ għaliex is-sopravivenza tal-bniedem titqiegħed fuq quddiem, filwaqt li l-protezzjoni tal-ambjent hija biss konsiderazzjoni ta’ sfond għal gruppi soċjali bi dħul baxx.

Noti:

L-Unjoni Ewropea għandha qrib ta’ 182 miljun ettaru ta’ foresti, li jkopru 43% tat-territorju tagħha, li jagħmilha waħda mill-aktar reġjuni fid-dinja li fihom foresti. Minbarra li jipprovdu injam u prodotti tal-injam, il-foresti tagħna huma parti kbira mill-bijodiversità tal-Ewropa u jikkontribwixxu għal saħħitna u l-benesseri tagħna. Bħala bir tal-karbonju ewlieni, il-foresti jaġixxu bħala soluzzjoni temporanja għall-mitigazzjoni u l-adattament għall-impatti tat-tibdil fil-klima ( Kummissjoni Ewropea ).

Mill-1990 ‘l hawn, huwa stmat li ntilfu 420 miljun ettaru ta’ foresti permezz ta’ konverżjoni għal użi oħrajn tal-art, għalkemm ir-rata ta’ deforestazzjoni naqset matul l-aħħar tliet deċennji. Bejn l-2015 u l-2020, ir-rata ta’ deforestazzjoni kienet stmata għal 10 miljun ettaru fis-sena, li huwa tnaqqis minn 16-il miljun ettaru fis-sena fis-snin 90. L-espansjoni agrikola tibqa’ l-ixprun ewlieni tad-deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti u t-telf assoċjat tal-bijodiversità tal-foresti. Dan it-tagħrif u iktar jinstab fir-rapport 'The State of the World's Forests 2020'.

Kuntatt għall-Istampa:

David Crous

Tel.: +32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/RECONCILING-FORESTRY-AND-AGRICULTURE-WE-NEED-A-NEW-CERTIFICATION-SCHEME-TO-PROTECT-FORESTS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/RECONCILING-FORESTRY-AND-AGRICULTURE-WE-NEED-A-NEW-CERTIFICATION-SCHEME-TO-PROTECT-FORESTS.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/RECONCILING-FORESTRY-AND-AGRICULTURE-WE-NEED-A-NEW-CERTIFICATION-SCHEME-TO-PROTECT-FORESTS.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/RECONCILING-FORESTRY-AND-AGRICULTURE-WE-NEED-A-NEW-CERTIFICATION-SCHEME-TO-PROTECT-FORESTS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/RECONCILING-FORESTRY-AND-AGRICULTURE-WE-NEED-A-NEW-CERTIFICATION-SCHEME-TO-PROTECT-FORESTS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023