Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-mexxejja reġjonali u lokali jitolbu Patt Ġdid ibbażat fuq Aġenda Rurali ċara u aktar investiment biex il-komunitajiet rurali jiġu megħjuna joħorġu mill-kriżi  

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) iddiskuta ma’ Janusz Wojciechowski , Kummissarju Ewropew għall-Agrikoltura, kif jista’ jissaħħaħ l-irkupru fiż-żoni rurali tal-Ewropa. Ir-reġjuni u l-bliet qed jitolbu “Patt Rurali” biex jiġu stabbiliti miri u jiġu kkoordinati l-Politika Agrikola Komuni, il-fondi strutturali u l-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza biex tingħeleb il-kriżi fiż-żoni rurali, tissaħħaħ il-koeżjoni, l-industrija agroalimentari ssir aktar ekoloġika, jiġu appoġġjati l-produtturi lokali u jiġu diversifikati l-opportunitajiet ta’ tkabbir fil-komunitajiet rurali. Il-Patt Rurali għandu jipprovdi wkoll governanza inklużiva li timmobilizza l-atturi tal-UE, nazzjonali, reġjonali u lokali biex iwasslu għal irkupru sostenibbli fiż-żoni rurali tal-Ewropa. Dawn il-punti ġew enfasizzati f’Opinjoni dwar l-Istrateġija tal-UE għall-irkupru rurali (sejħa reali għal Aġenda Rurali) appoġġjata mill-membri tal-KtR.

Il-pandemija tal-COVID-19 żiedet dimensjoni addizzjonali u urġenza biex ikun hemm irkupru rurali fir-reġjuni fl-Unjoni Ewropea. Iż-żoni rurali, il-bliet u l-irħula ntlaqtu ħażin ħafna mit-tnaqqis fid-domanda għal prodotti agrikoli bl-għeluq tal-ħwienet tax-xorb u r-ristoranti, kif ukoll mill-qerda tat-turiżmu fl-UE. Huma kienu wkoll aktar vulnerabbli peress li għandhom aċċess limitat għal ċentri mediċi, sptarijiet, trasport u aċċess fqir jew ineżistenti għall-internet. Id-distakk diġitali laqat b’mod partikolari l-edukazzjoni u n-negozju.

U Brexit iebes jirriskja li jkollu riperkussjonijiet tremendi għal ħafna reġjuni rurali u ser ikun devastanti għall-kontej rurali bħall-kontea ta’ Leitrim, minn fejn jiġi r-relatur tal-KtR dwar l-irkupru rurali, Cllr Enda Stenson.

Din il-kriżi teħtieġ li l-UE tittrasforma l-viżjoni fit-tul tagħha għaż-żoni rurali f’“Patt Rurali” reali. Irridu nwettqu l-għanijiet tagħna biex intejbu s-servizzi tat-trasport, il-konnettività, is-saħħa u l-edukazzjoni iżda wkoll biex niddiversifikaw l-ekonomiji rurali u nippromovu produzzjoni agroalimentari lokali sostenibbli ”, qal Apostolos Tzitzikostas , il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni.

Janusz Wojciechowski , Kummissarju Ewropew għall-Agrikoltura, qal li: "L-oqsma ta’ politika kollha u l-fondi kollha tal-UE jridu jaħdmu flimkien biex jinkisbu l-għanijiet tal-Viżjoni rurali, filwaqt li jiġu ottimizati l-kooperazzjoni u l-koerenza tal-finanzjament tal-UE u dak nazzjonali. Li jinstabu modi aħjar u aktar effettivi biex jintużaw il-mekkaniżmi ta’ appoġġ eżistenti biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet taż-żoni rurali huwa tabilħaqq wieħed mill-objettivi importanti tal-Viżjoni.”

Matul id-dibattitu, il-membri tal-KtR enfasizzaw il-ħtieġa għal approċċ sistematiku, permezz tal-adozzjoni ta’ “Aġenda Rurali” reali u tanġibbli. Peress li l-allokazzjonijiet tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali l-ġdid għall-PAK huma ferm aktar baxxi milli fil-perjodu ta’ programmazzjoni attwali, huwa saħansitra aktar importanti li jiġu żgurati l-koerenza u l-armonizzazzjoni bejn il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u fondi Ewropej oħra, bħall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond Soċjali Ewropew, u Orizzont Ewropa. Iż-żieda fl-investiment hija possibbli bis-saħħa tal-isforzi bla preċedent li għandhom jitwettqu mill-UE matul id-deċennju li ġej u billi jiġi żgurat li l-politiki rilevanti kollha tal-UE jagħtu attenzjoni lill-iżvilupp rurali. Dawn is-sinerġiji jippermettu lill-atturi rurali jindirizzaw aħjar il-kwistjonijiet trasversali, itejbu l-kooperazzjoni u jtejbu l-kwalità tal-ħajja fiż-żoni rurali.

Cllr Enda Stenson (IE/AE), Membru tal-Kunsill tal-Kontea ta' Leitrim u r-relatur tal-Opinjoni dwar Strateġija tal-UE għall-irkupru rurali , enfasizza li: "Il-pandemija attwali kixfet u aggravat il-konsegwenzi ta’ theddid li ż-żoni rurali ilhom jiffaċċjaw, u għamlet l-irkupru rurali saħansitra aktar urġenti. Jeħtieġ li nagħmlu l-komunitajiet rurali tagħna l-aħjar post biex ngħixu, naħdmu u nrabbu familja. Biex niksbu dan, neħtieġu Patt Rurali biex ninvestu fis-servizzi, il-konnettività u n-nies. Nappella lill-istituzzjonijiet kollha tal-UE biex jaħdmu flimkien biex isibu soluzzjonijiet li jiggarantixxu sostenibbiltà ekonomika, soċjali u ambjentali tas-settur tal-PAK tagħna u li jibbenefikaw liż-żoni rurali tagħna. Il-komunitajiet tagħna huma lesti. Ejjew ma nitilfux l-opportunità li nagħtu ħajja mill-ġdid liż-żoni rurali.”

Ulrika Landergren (SE/Renew Europe), Membru tal-Kunsill Muniċipali ta’ Kungsbacka u President tal-Kummissjoni għar-Riżorsi Naturali (NAT) tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, ikkonkludiet billi qalet li: "Il-polarizzazzjoni tas-soċjetà dejjem twassal għal problemi serji u theddid għad-demokrazija. Minn naħa, hemm inugwaljanza dejjem tikber fil-ġid, u min-naħa l-oħra, distakk dejjem jikber bejn l-Ewropa rurali u dik urbana. Dan mhuwiex tajjeb u għandna nsibu modi kif il-komunitajiet rurali jsiru aktar attraenti. Patt Rurali jkun l-ewwel pass f’dik id-direzzjoni.”

Franc Bogovič , Membru tal-Parlament Ewropew u Kopresident tal- Intergrupp dwar iż-Żoni Rurali, Muntanjużi u Remoti (RUMRA) u l-irħula intelliġent , qal li: "M’hemmx platt mingħajr għalqa. Il-fiduċja bejn il-konsumaturi u l-bdiewa teħtieġ li tinbena mill-ġdid. Iż-żoni rurali huma ħafna aktar mill-forestrija u l-agrikoltura. Neħtieġu żoni rurali reżiljenti fejn iż-żgħażagħ jista’ jkollhom impjiegi moderni u l-anzjani jistgħu jkomplu jgħixu l-ħajja ta’ kwalità preċedenti tagħhom. Il-konnessjoni broadband ta’ kwalità hija l-bażi għal dan.

Meta nitkellmu dwar irħula intelliġenti nkunu qed nitkellmu dwar is-saħħa, il-mobbiltà, il-kura soċjali, it-turiżmu, il-pjattaformi diġitali, soluzzjonijiet ta' enerġija rinnovabbli u ħafna affarijiet oħra. Huwa importanti li nifhmu l-irħula intelliġenti b’mod orizzontali u nibdew inkissru l-kompartimentazzjoni. Neħtieġu strateġija għal irħula intelliġenti integrata fil-fond ta’ koeżjoni tagħna. Qed naħdem bla heda fuq dan fil-Parlament Ewropew.”

Is-sitwazzjoni tal-pandemija attwali tista’ tippreżenta wkoll opportunità unika biex tiġi żviluppata u tinbena r-reżiljenza taż-żoni rurali, tingħata spinta lill-produzzjoni sostenibbli lokali, billi titqiegħed enfasi fuq ktajjen tal-provvista qosra u billi jiġu promossi forom ta’ produzzjoni lokali u reġjonali. Ir-reġjuni u l-bliet u l-produtturi lokali tagħhom huma atturi ewlenin fit-tranżizzjoni għal sistema tal-ikel aktar sostenibbli u ekwa, kif deskritt fl-Opinjoni Mill-għalqa sal-platt: id-dimensjoni lokali u reġjonali , abbozzata minn Guido Milana (IT/PSE), Kunsillier Komunali ta’ Olevano Romano (Ruma).

Iż-żoni rurali u intermedji jirrappreżentaw 88% tat-territorju tal-UE, filwaqt li fihom tgħix 55% tal-popolazzjoni tagħha, jiġi prodott 43% tal-valur miżjud gross tagħha u jinsabu 56% tal-impjiegi tagħha.

Għal aktar tagħrif:

Persuna ta’ kuntatt:

Wioletta Wojewodzka

Tel. +32 (0)2 282 2289

Mob: +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Call for applications for the EU Organic Awards launched
Call for applications for the EU Organic Awards launched
27.03.2023