Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-gvernijiet lokali jaqsmu l-esperjenzi tal-kriżi tal-Coronavirus  

Il-Kummissjoni NAT tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni bdiet il-mandat il-ġdid tagħha b’dibattitu dwar il-Coronavirus u l-impatt tiegħu fuq il-komunitajiet lokali mal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa. Fil-laqgħa tal-5 ta’ Marzu, il-membri adottaw ukoll Opinjoni dwar il-forestrija u ddiskutew il-kura tas-saħħa transkonfinali, it-turiżmu sostenibbli u l-politika dwar l-ikel. L-iżvilupp rurali, il-Politika Agrikola Komuni (PAK), is-sajd, il-forestrija, il-produzzjoni tal-ikel u s-saħħa pubblika huma fost is-suġġetti ewlenin fuq l-aġenda tal-Kummissjoni għar-Riżorsi Naturali (NAT) għal din il-mandat il-ġdid. 

B’għadd dejjem jikber ta’ infezzjonijiet fost iċ-ċittadini Ewropej, inklużi dawk li ma kellhom l-ebda kuntatt mal-provinċja Ċiniża ta’ Wuhan, il-Coronavirus – COVID-19 – issa huwa ta’ tħassib kbir għall-awtoritajiet lokali u reġjonali madwar l-Ewropa. Is-sindki, il-kunsilliera u l-presidenti reġjonali jinsabu fuq quddiem nett fil-ġlieda kontra l-mard, bit-tħejjija ta’ miżuri ta’ kontinġenza, u qed jiffaċċjaw skarsezzi ta’ tagħmir essenzjali u biżgħat dejjem jiżdiedu fost il-popolazzjoni.

“Il-vajrus COVID-19 ħalla bosta nies mejta fl-Ewropa. Is-sitwazzjoni qed tevolvi malajr, b’avviżi u miżuri ġodda kuljum. Aħna, il-gvern lokali u reġjonali, irridu ngħinu, nipproteġu u nittrattaw liċ-ċittadini tagħna,” qalet Ulrika Landergren (SE/Renew Europe) , Membru tal-Kunsill Muniċipali Żvediż ta’ Kungsbacka u President tal-Kummissjoni NAT tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni.

Leen Meulenbergs , rappreżentanta tad-WHO tan-Nazzjonijiet Uniti fi ħdan l-Unjoni Ewropea, stqarret "Il-messaġġ tagħna għall-pajjiżi u r-reġjuni kollha huwa: nistgħu niġġieldu l-vajrus u r-rwol importanti tal-awtoritajiet lokali huwa li jedukaw lin-nies. Dan huwa vajrus b’impatt serju fuq is-saħħa pubblika, l-ekonomija u kwistjonijiet soċjali u politiċi. M’ hemmx approċċ wieħed tajjeb għal kulħadd. Pajjiżi differenti, u reġjuni differenti fi ħdan l-istess pajjiż jinsabu f’xenarji differenti.”

“Epidemija ma tistax titwaqqaf. Minflok, nistgħu nrażżnu x-xejra tal-infezzjoni. Bis-sistema tas-saħħa tagħna ninsabu fuq quddiem fil-ġestjoni tal-emerġenza fir-reġjun tal-Veneto” saħaq Roberto Ciambetti (IT/KRE) , President tal-Kunsill Reġjonali tal-Veneto u l-Kap tad-Delegazzjoni Taljana fil-KtR li pparteċipa fid-dibattitu tan-NAT dwar il-Coronavirus f’intervent f’forma ta’ filmat irreġistrat minn Venezja.

Il-membri tal-Kummissjoni NAT adottaw ukoll Opinjoni abbozzata minn Roby Biwer (LU/PSE) , Membru tal-Kunsill Muniċipali ta’ Bettembourg, il-Lussemburgu, intitolata “It-tisħiħ tal-azzjoni tal-UE biex jiġu protetti u rrestawrati l-foresti tad-dinja” . Din l-Opinjoni tiddiskuti kif jistgħu jissaħħu l-kooperazzjoni internazzjonali u l-ħidma ma’ pajjiżi msieħba biex tiġi promossa l-azzjoni kontra d-deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti, speċjalment li jirriżultaw mill-produzzjoni agrikola. Il-foresti għandhom rwol ewlieni fil-mitigazzjoni tal-kriżi klimatika minħabba l-kapaċità tagħhom li jassorbu l-gassijiet b’effett ta’ serra. It-tkabbir tal-popolazzjoni u d-domanda dejjem tikber għall-ikel qed iwasslu biex il-foresti jinbidlu f’art agrikola, u biex tingħata aktar attenzjoni lill-produttività agrikola. L-adozzjoni hija ppjanata fis-sessjoni plenarja tat-13 u l-14 ta’ Mejju 2020.

Roby Biwer stqarr: “Il-foresti huma l-pulmuni ħodor tal-pjaneta tagħna. Mhux se nilħqu l-miri tagħna dwar il-klima u l-bijodiversità mingħajr ma nżidu l-isforzi biex nipproteġu u nirrestawraw il-foresti tad-dinja. Nappellaw lill-Kummissjoni biex tkun aktar ambizzjuża. L-inkoraġġiment mhuwiex biżżejjed. Jeħtieġ li fl-UE niżguraw il-konsum ta’ prodotti minn katini ta’ provvista mingħajr deforestazzjoni li mhumiex fl-UE, billi parti konsiderevoli tal-foresti primarji jinsabu barra mill-UE. Il-prevenzjoni tat-telf tal-foresti jista’ jkollha diversi benefiċċji għan-nies u għall-ekosistemi inkluż il-konservazzjoni tal-bijodiversità, tnaqqis fl-emissjonijiet permezz tal-assorbiment tal-karbonju u l-provvista ta’ servizzi tal-ekosistemi li jistgħu jixprunaw it-tkabbir sostenibbli.”

Il-membri kellhom skambju ta’ fehmiet dwar l-Opinjonijiet li jmiss li ġejjin:

“Il-kura tas-saħħa transkonfinali” , ippreżentata minn Karsten Uno Petersen (DK/PSE) , Kunsillier Reġjonali, Reġjun tad-Danimarka tan-Nofsinhar. Madwar 150 miljun Ewropew jgħixu f’reġjuni tal-fruntiera. Għal ħafna, l-eqreb sptar jew sempliċement professjonist mediku huwa fuq in-naħa l-oħra tal-fruntiera. It-tħassib ewlieni ta’ din l-Opinjoni huwa li jiġi żgurat li ċ-ċittadini jkunu jistgħu jaċċessaw servizzi tas-saħħa qrib darhom bl-aktar mod faċli, filwaqt li jiġu pprovduti salvagwardji għas-sistemi tas-saħħa reġjonali u nazzjonali. Din l-Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni ntalbet mill-Viċi President Eżekuttiv tal-Kummissjoni Ewropea, Frans Timmermans. L-adozzjoni hija ppjanata fis-sessjoni plenarja tat-1 u t-2 ta’ Lulju 2020. “Ir-reġjuni tal-fruntiera jikkostitwixxu 40 % tat-territorju tal-UE. Għaċ-ċittadini li jgħixu f’dawn iż-żoni, it-tfittxija ta’ trattament f’pajjiż ġar saret ta’ tħassib kbir. Jekk id-direttiva Ewropea eżistenti ppermettiet xi progress fil-kontinent tagħna, għandu jsir aktar biex tiġi żgurata ċertezza finanzjarja għaċ-ċittadini li jingħataw kura fuq in-naħa l-oħra tal-fruntiera, billi jiġu ssimplifikati l-proċeduri amministrattivi u billi jitjieb ir-rimborż effettiv għall-Ewropej”, enfasizza Karsten Uno Petersen.

“Lejn turiżmu aktar sostenibbli għall-bliet u r-reġjuni tal-UE” , abbozzata minn Manuel Alejandro Cardenete Flores (ES/Renew Europe) , Viċi Ministru għat-Turiżmu, ir-Riġenerazzjoni, il-Ġustizzja u l-Amministrazzjoni Lokali tal-Gvern Reġjonali tal-Andalusija. It-turiżmu jiġġenera l-impjiegi u l-ġid madwar l-Unjoni Ewropea. Madankollu, jista’ jkollu wkoll impatt negattiv fuq l-ambjent jew is-soċjetà, jekk ma jkunx ġestit kif suppost. Din l-Opinjoni tagħti ħarsa lejn il-kontribut pożittiv tal-attivitajiet tat-turiżmu: kemm ekonomiku kif ukoll soċjali, u tirrifletti dwar kif il-mexxejja politiċi jistgħu jindirizzaw l-isfidi u jmexxu ‘l quddiem l-aġenda ta’ modernizzazzjoni sostenibbli. L-adozzjoni hija ppjanata għas-sessjoni plenarja tal-KtR tat-12, it-13 u l-14 ta' Ottubru 2020.

“Mill-għalqa sal-platt – Id-dimensjoni lokali u reġjonali” , ippreżentata minn Guido Milana (IT/PSE) , Membru tal-Kunsill Muniċipali ta’ Olevano Romano (Ruma). L-istrateġija “Mill-Għalqa sal-Platt” għal ikel sostenibbli hija parti prominenti mill-inizjattiva ewlenija dwar il-Patt Ekoloġiku Ewropew. L-istrateġija se tkopri kull pass fil-katina alimentari, mill-produzzjoni sal-konsum. L-ikel Ewropew huwa magħruf li huwa sigur, nutrittiv u ta’ kwalità għolja. Il- Komunikazzjoni tal-KE dwar il-Patt Ekoloġiku ppubblikata f’Diċembru 2019 ikkonfermat li l-istrateġija “Mill-Għalqa sal-Platt” se tiġi ppubblikata għal tmiem Marzu 2020 .

Din l-Opinjoni tenfasizza kif l-awtoritajiet lokali u reġjonali jistgħu jindirizzaw it-tibdil fil-klima, jipproteġu l-ambjent u jippreservaw il-bijodiversità filwaqt li jistimulaw il-konsum tal-ikel sostenibbli u jippromovu ikel tajjeb għas-saħħa bi prezz raġonevoli għal kulħadd. ​ Dan se jirrikjedi kooperazzjoni bejn ħafna atturi, istituzzjonali u lil hinn.

Ir-relatur fakkar li “L-inizjattiva “Mill-Għalqa sal-Platt” għandha l-potenzjal li tkun opportunità biex inbiddlu s-sistema tal-ikel tagħna fid-dawl tal-emerġenza klimatika globali. Politiki bħall-Politika Agrikola Komuni għandhom jinbidlu biex jikkontribwixxu għall-objettivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew. Il-bliet u r-reġjuni huma atturi ewlenin fit-tranżizzjoni tal-ikel u nappellaw għal strateġija ambizzjuża li tappoġġja ċ-ċentralità tal-produtturi u tal-ktajjen qosra tal-provvista, tinkoraġġixxi distribuzzjoni aħjar tal-ikel u tippromovi konsum responsabbli u kritiku.”

“L-ambizzjoni tagħna hija li l-Forum Ewropew dwar l-Ikel isir pjattaforma ta’ livell għoli għal dibattiti dwar il-politika tal-ikel. Illum ilkoll għandna bżonnha. Jeħtieġ li noħorġu mill-kompartimenti ta’ kumitati jew istituzzjonijiet parlamentari differenti u niddiskutu l-politika tal-ikel flimkien. Jeħtieġ li naħdmu flimkien dwar il-produzzjoni sostenibbli tal-ikel, il-protezzjoni tal-konsumatur, il-kwalità tal-ikel u l-protezzjoni ambjentali”, enfasizzat Róża Thun und Hohenstein, mill-Parlament Ewropew, membru fundatur tal-Forum Ewropew dwar l-Ikel. Fl-aħħar nett, l-MPE enfasizzat l-importanza tal-kooperazzjoni f’dan ir-rigward mal-KtR u stiednet lill-Kumitat jingħaqad mal-Forum bħala membru speċjali.

L-adozzjoni hija ppjanata fis-sessjoni plenarja tad-9 u l-10 ta’ Diċembru 2020.

Xandir dirett fuq l-internet

Dokumenti tal-laqgħa

Informazzjoni ta’ sfond dwar il-Coronavirus

Messaġġ dwar COVID-19 lill-parteċipanti kollha f’avvenimenti fil-KtR

Persuna ta’ kuntatt:

Wioletta Wojewodzka

Tel. +32 (0)2 282 2289

Mob: +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-SHARE-EXPERIENCES-OF-THE-CORONAVIRUS-CRISIS-.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-SHARE-EXPERIENCES-OF-THE-CORONAVIRUS-CRISIS-.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-SHARE-EXPERIENCES-OF-THE-CORONAVIRUS-CRISIS-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-SHARE-EXPERIENCES-OF-THE-CORONAVIRUS-CRISIS-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-SHARE-EXPERIENCES-OF-THE-CORONAVIRUS-CRISIS-.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023