Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Mexxejja lokali: L-Istati Membri tal-UE jridu jżidu l-ambizzjonijiet klimatiċi u jaqblu dwar il-mira ta’ mill-inqas 55% għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-karbonju għall-2030  

Il-KtR u l-Ministru Ġermaniża għall-Ambjent jiddiskutu kif jista’ jinkiseb irkupru ekoloġiku, reżiljenti u ġust

Il-mexxejja lokali u reġjonali llum enfasizzaw li l-Ewropa għandha tislet it-tagħlimiet it-tajba mill-kriżi tal-COVID-19 u twitti t-triq għal irkupru ekoloġiku billi tagħti s-setgħa lill-bliet u r-reġjuni tagħha biex imexxu l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Dan il-messaġġ ħareġ mid-dibattitu tal-membri tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni ma’ Svenja Schulze, Ministru Federali Ġermaniża għall-Ambjent, il-Konservazzjoni tan-Natura u s-Sikurezza Nukleari. Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni appella wkoll lill-Kapijiet ta’ Stat u ta’ Gvern tal-UE27 biex iżidu l-ambizzjoni tagħhom u jaqblu din il-ġimgħa dwar il-mira ta’ mill-inqas 55 % għat-tnaqqis tal-emissjonijiet għall-2030.

Fil-laqgħa tal-Kunsill Ewropew ta’ din il-ġimgħa, il-mexxejja tas-27 Stat Membru tal-UE ser ifittxu li jilħqu ftehim dwar mira ġdida tal-UE għat-tnaqqis tal-emissjonijiet għall-2030. Il-Kummissjoni Ewropea tipproponi li tnaqqas l-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra b’mill-inqas 55% sal-2030 meta mqabbla mal-livelli tal-1990, pożizzjoni appoġġjata mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni. Matul id-dibattitu plenarju tal-Kumitat, li seħħ b’mod virtwali, il-mexxejja tar-reġjuni, il-bliet u l-irħula tal-UE enfasizzaw li l-kriżi tal-COVID m’għandhiex tfixkel l-impenn tal-UE biex tindirizza l-kriżijiet klimatiċi u tal-bijodiversità billi tistabbilixxi mira ġdida aktar ambizzjuża għall-2030. L-implimentazzjoni b’suċċess tal-Patt Ekoloġiku Ewropew – l-istrateġija l-ġdida tal-UE għat-tkabbir – trid tinbidel fi proġetti konkreti lokalment u tkun ibbażata fuq approċċ deċentralizzat.

Apostolos Tzitzikostas , il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u Gvernatur tal-Maċedonja Ċentrali fil-Greċja, qal : "L-ekonomija tagħna u l-klima tagħna jinsabu fil-limitu tagħhom: neħtieġu rkupru Ewropew bilanċjat, ġust u ekoloġiku għal kull reġjun, belt u raħal. L-Istati Membri tal-UE jridu jaqblu li jnaqqsu l-emissjonijiet tal-karbonju b’mill-inqas 55% sal-2030 u japprovaw il-baġit fit-tul u l-pjani ta’ rkupru tal-UE mingħajr dewmien. Dan huwa kruċjali biex titwitta t-triq għal Ewropa newtrali f’termini ta’ emissjonijiet tal-karbonju sal-2050 u biex tiġi garantita tranżizzjoni rapida lejn ekonomiji aktar sostenibbli, filwaqt li jiġu protetti l-impjiegi u jinħolqu opportunitajiet ġodda.”

Waqt li tkellmet fis-sessjoni plenarja tal-KtR fit-8 ta’ Diċembru, il- Ministru Federali Svenja Schulze qalet: “Bħal fil-ġlieda kontra l-COVID-19, nafu fattur ewlieni ta’ suċċess fil-politika ambjentali u klimatika: kooperazzjoni tajba bejn il-livelli politiċi kollha – Ewropew, nazzjonali, reġjonali u lokali. Il-Patt Ekoloġiku huwa l-istrateġija għar-rilanċ ekonomiku tal-Ewropa, li jagħmilha aktar reżiljenti, kompetittiva u abitabbli. Huwa essenzjali li l-Istati Membri dalwaqt jilħqu ftehim dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali u l-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza, li tinkludi nefqa enormi fuq il-protezzjoni tal-klima u l-bijodiversità.”

Is-Sindku ta’ Sevilja Juan Espadas (ES/PSE) , President tal- Kummissjoni ENVE tal-KtR u l- Grupp ta’ Ħidma dwar il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali , qal: "L-irkupru mill-kriżi tal-COVID-19 huwa opportunità biex l-Ewropa tinbena mill-ġdid b’mod sostenibbli u biex titħaffef it-tranżizzjoni ekoloġika tant meħtieġa. M’għandna l-ebda ħin x’naħlu, kemm jekk irridu nsalvaw l-ekonomiji tagħna b’baġit Ewropew b’saħħtu kif ukoll jekk irridu nimplimentaw azzjonijiet klimatiċi kuraġġużi. Il-Pjan dwar il-Mira Klimatika għall-2030 jista’ jsir waħda mill-kisbiet ewlenin ta’ din il-Presidenza din il-ġimgħa. Il-bliet u r-reġjuni huma lesti li jaġixxu.”

Waqt li wriet l-impenn tal-gvern Ġermaniż għal involviment lokali u reġjonali b’saħħtu fil-politika dwar il-klima, il-Presidenza attwali tal-Kunsill – li se ttemm il-Presidenza tagħha ta’ 6 xhur fil-31 ta’ Diċembru – talbet żewġ Opinjonijiet mill-KtR. L- ewwel waħda tivvaluta l-opportunitajiet ta’ adattament prekawzjonarju għat-tibdil fil-klima u tħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea tiżviluppa Strateġija ta’ Adattament tal-UE ġdida b’għanijiet u indikaturi ċari f’konformità mal-prinċipji tas-sussidjarjetà attiva u tal-proporzjonalità.

Ir-relatur Markku Markkula (FI/PPE) , President tal-Bord tal-Belt ta’ Espoo u Eks President tal-KtR (2015-2017), qal: “It-tmexxija politika għandha tittratta t-tibdil fil-klima bħala emerġenza li jeħtieġ li tiġi indirizzata b’mod kollettiv b’miżuri innovattivi li jeliminaw mentalità limitattiva u l-ostakli kif ukoll li jintegraw il-politiki ta’ mitigazzjoni u adattament. Dan ifisser li tiżdied l-ambizzjoni klimatika għal punt ferm ogħla minn dak li qed tiddiskuti l-UE llum u li l-bliet u r-reġjuni jingħataw l-għodod meħtieġa biex jiżviluppaw soluzzjonijiet ibbażati fuq it-territorju. L-ebda politika ta’ adattament ma hi se taħdem sakemm ma tqisx il-ħtiġijiet, il-fehmiet u l-għarfien espert tar-reġjuni u l-bliet.”

It- tieni Opinjoni , li tiffoka fuq l-impatt tat-tibdil fil-klima fir-reġjuni u tipprovdi l-ewwel valutazzjoni tal-Patt Ekoloġiku, se tiġi ppreżentata nhar l-Erbgħa, mir-relatur Andries Gryffroy (BE/AE). Il-membru tal-Parlament Fjamming qal: “Il-Patt Ekoloġiku se jkun ta’ suċċess biss jekk jappoġġja approċċ minn isfel għal fuq. Aħna nappellaw għal kooperazzjoni aktar mill-qrib mal-Kummissjoni Ewropea biex jiġi żgurat li r-reġjuni u l-bliet jitqiegħdu fil-qalba tiegħu. Diversi reġjuni u bliet adottaw pjani ta’ tranżizzjoni tal-enerġija jew patti ekoloġiċi lokali. Madankollu dawn rarament jiġu riflessi fil-pjani u l-istrateġiji nazzjonali. Aħna nipproponu li l-gvernijiet sottonazzjonali jkunu involuti bis-sħiħ fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-pjani nazzjonali u jingħataw aċċess aktar faċli u dirett għall-fondi. Aħna ninsabu lesti li naħdmu mal-Kummissjoni u ċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka tagħha biex tiġi stabbilita Tabella ta’ valutazzjoni Ewropea reġjonali, biex jiġi mmonitorjat u segwit il-progress fl-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni, il-politiki u l-finanzjament relatati mal-klima u l-Patt Ekoloġiku fil-livell reġjonali.”

Informazzjoni ta’ sfond

Fil-laqgħa tal-Kunsill Ewropew din il-ġimgħa (10-11 ta’ Diċembru), il-mexxejja tas-27 Stat Membru tal-UE ser ifittxu li jilħqu ftehim dwar mira ġdida tal-UE għat-tnaqqis tal-emissjonijiet għall-2030. Dan għandu jippermetti lill-UE tippreżenta l-kontribut aġġornat tagħha stabbilit fil-livell nazzjonali għall-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima qabel tmiem l-2020. Il-Pjan dwar il-Mira Klimatika tal-Kummissjoni Ewropea għall-2030 jipproponi tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra b’mill-inqas 55% meta mqabbla mal-livelli tal-1990, pożizzjoni appoġġjata mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni.

Persuni ta’ kuntatt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

David Crous

Tel. +32 470 881 037

david.crous@cor.europa.eu

Ikkondividi :