Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-Kummissjoni Ewropea u l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni ‎ jniedu kooperazzjoni biex il-Patt Ekoloġiku jitwettaq lokalment  

Il-Kummissjoni Ewropea u l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) ħadu l-impenn għal fażi ġdida ta’ kooperazzjoni biex jitħaffef it-twettiq tal-Patt Ekoloġiku fir-reġjuni u l-bliet tal-Ewropa. Matul dibattitu ma’ Frans Timmermans, il-Viċi President Eżekuttiv tal-Kummissjoni Ewropea għall-Patt Ekoloġiku Ewropew appella lill-gvernijiet lokali u reġjonali biex jieħdu s-sjieda u jsawru l-Patt Ekoloġiku fl-oqsma li jaqgħu taħt il-kompetenzi tagħhom. Il-membri tal-KtR laqgħu l-kooperazzjoni, filwaqt li appoġġjaw il-Patt Ekoloġiku bħala l-mezz ewlieni tal-UE biex jiġi żgurat irkupru ekonomiku ekoloġiku u inklużiv fir-reġjuni, il-bliet u l-irħula kollha.

Il-kooperazzjoni l-ġdida għandha l-għan li tagħti lill-gvernijiet lokali u reġjonali l-appoġġ u l-għarfien li jeħtieġu biex japplikaw b’mod aktar effettiv għall-fondi għall-irkupru nazzjonali u dawk tal-UE biex il-Patt Ekoloġiku jsir reali f’kull komunità, speċifikament biex tittejjeb l-effiċjenza enerġetika tal-bini, jiġi żviluppat trasport sostenibbli u jitħarsu l-ħabitats naturali. Iż-żewġ istituzzjonijiet se jaħdmu flimkien biex jagħtu s-setgħa u jimmobilizzaw il-gvernijiet lokali u reġjonali fl-Ewropa, filwaqt li jaħdmu mal-gvernijiet nazzjonali biex iqiegħdu l-Patt Ekoloġiku fil-qalba tal-pjani ta’ investiment nazzjonali tagħhom.

Apostolos Tzitzikostas , il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u gvernatur tar-Reġjun tal-Maċedonja Ċentrali fil-Greċja, qal: “ Mhux se nħallu l-pandemija xxekkel l-impenn li ħadna biex inħarsu l-ambjent tagħna. Neħtieġu rkupru ekoloġiku, ġust u reżiljenti għar-reġjuni u l-bliet kollha, urbani u rurali, sinjuri u foqra. Irridu naġixxu flimkien issa, filwaqt li nħaffu t-tranżizzjoni ekoloġika billi nwettqu proġetti konkreti fil-livell lokali. Il-kooperazzjoni l-ġdida tagħna mal-Kummissjoni Ewropea hija punt ta’ bidla fis-sħubija tagħna. Din se tagħti s-setgħa, tappoġġja u timmobilizza l-gvernijiet lokali u reġjonali biex iwettqu l-Patt Ekoloġiku fit-toroq tagħna u biex iwettqu l-wegħdiet li għamilna liċ-ċittadini u lil uliedna.”

Waqt li kien qed jitkellem fil-plenarja, Frans Timmermans , il-Viċi President Eżekuttiv tal-Kummissjoni Ewropea u l-Kummissarju għall-Patt Ekoloġiku Ewropew, qal: “ L-azzjoni dwar il-klima tibda fit-toroq tal-bliet u l-viċinati tagħna . Il-Kummissjoni Ewropea u l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni se jaħdmu flimkien fuq il-Mewġa ta’ Rinnovazzjoni, it-trasport nadif u l-bliet ekoloġiċi. Il-Kumitat għandu jkollu siġġu fil-Bord Politiku tal-Patt tas-Sindki u jkun parti ewlenija tal-Patt Klimatiku tagħna li se jitnieda din is-sena, fejn il-membri tiegħu jsiru Ambaxxaturi għall-Klima. Ejjew nibdew il-ħidma fuq l-azzjoni klimatika fir-reġjuni tagħna li jistgħu jnebbħu l-bqija tad-dinja.”

Reċentement, il-KtR nieda l-grupp ta’ ħidma dwar Il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali biex jiżgura li l-istrateġija tal-UE għat-tkabbir sostenibbli u l-pjani ta’ rkupru tal-COVID-19 jissarrfu f’finanzjament dirett għall-bliet u r-reġjuni.

Ġabra tal-aħjar 200 prattika mill-membri tal-KtR ingħatat lill-Viċi President Frans Timmermans, li turi kif il-bliet u r-reġjuni diġà qed iwettqu t-tranżizzjoni fuq il-post permezz ta’ proġetti konkreti b’rabta mal-effiċjenza enerġetika, it-trasport b’emissjonijiet baxxi, il-ġestjoni sostenibbli tal-ikel u l-infrastruttura ekoloġika.

Id-dibattitu dwar il-Patt Ekoloġiku sar matul il-140 sessjoni plenarja tal-KtR u l- Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet , fejn saret ukoll il-preżentazzjoni tal-ewwel Barometru Reġjonali u Lokali Annwali , flimkien ma’ dibattiti mal-President Ursula Von der Leyen u l-Kanċillier Angela Merkel.

L-Assemblea ddiskutiet serje ta’ proposti dwar suġġetti ewlenin tal-Patt Ekoloġiku :

Patt Klimatiku : Is-Sindku ta’ Varsavja, Rafał Trzaskowski (PL/PPE) ippreżenta l-Opinjoni tiegħu dwar Il-Patt Klimatiku Ewropew . Is-Sindku Trzaskowski stqarr: “ Ninsabu impenjati bis-sħiħ fir-rigward tal-Patt Ekoloġiku . Irridu nimplimentaw miri ambizzjużi u realistiċi biex naqdu lill-komunitajiet tagħna u noħolqu impjiegi ġodda. Il-Patt Klimatiku għandu jkun ibbażat fuq żewġ pilastri. L-ewwel pilastru – kooperazzjoni b’saħħitha bejn l-awtoritajiet lokali u reġjonali u l-istituzzjonijiet tal-UE dwar proġetti konkreti bħar-rinnovazzjoni tal-bini. It-tieni pilastru – il-Patt Klimatiku għandu jkun umbrella għas-sħubijiet klimatiċi lokali fl-UE kollha biex dawn jitgħallmu mingħand xulxin. Bħala Sindku ta’ Varsavja, naf sa liema punt tnaqqsu l-baġits tagħna b’riżultat tal-pandemija. Għalhekk huwa kruċjali li jkollna aċċess dirett għall-fondi tal-UE biex nimplimentaw politiki sostenibbli.”

Bliet sostenibbli: Juan Espadas (ES/PSE), Sindku ta’ Sevilja, President tal-Kummissjoni ENVE tal-KtR u tal-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali, ippreżenta l-Opinjoni tiegħu dwar It-tiġdid tal-Karta ta’ Leipzig dwar il-Bliet Ewropej Sostenibbli . Is-sindku Espadas qal: “ Sal-2050, sa 68 % tal-popolazzjoni tad-dinja se tkun qed tgħix f’żoni urbani, għalhekk il-bliet jistgħu u jridu jkunu l-ixpruni biex jibnu futur sostenibbli . Nappellaw lill-Presidenza Ġermaniża tal-UE biex tagħmel il-Karta mġedda ta’ Leipzig vinkolanti fil-livell Ewropew biex flimkien mal-Patt Ekoloġiku Ewropew, l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli u Aġenda Urbana aktar b’saħħitha, din issir il-pjan direzzjonali ewlieni tal-bliet tagħna biex jinħoloq il-benesseri għal kulħadd .”

Bijodiversità : Ir-relatur Roby Biwer (LU/PSE), Membru tal-Kunsill Muniċipali ta’ Bettembourg, ippreżenta l-Opinjoni tal-KtR dwar Bliet u reġjuni bijodiversi lil hinn mill-2020 fis-COP 15 tal-KDB tan-NU u fl-istrateġija li jmiss tal-UE . Ir-relatur Biwer qal: " Qed nibagħtu sejħa ta’ twissija biex inreġġgħu lura t-tendanza f’dak li jirrigwarda t-telfien tal-bijodiversità u tal-ekosistemi. Neħtieġu li l-livelli kollha ta’ gvern jappoġġaw dan l-isforz u jagħmluh pilastru ewlieni tal-irkupru tagħna. Il-Patt Ekoloġiku Ewropew jista’ jkun l-għodda ewlenija tagħna biex nibnu futur sostenibbli biex inħarsu l-pjaneta tagħna, inwaqqfu l-kriżi klimatika u nipprevjenu tifqigħat ta’ mard fil-ġejjieni. Wasal il-waqt li naġixxu. Issa!"

Ekonomija ċirkolari: Relatur Tjisse Stelpstra (NL/KRE), Ministru Reġjonali tal-Provinċja ta’ Drenthe, ippreżenta l-Opinjoni tal-KtR dwar Il-Pjan ta’ Azzjoni ġdid dwar l-Ekonomija Ċirkolari (CEAP) . Ir-relatur Stelpstra qal: “ Il-COVID 19 ħarġet fid-dieher id-dipendenza u l-vulnerabbiltà tagħna stess . Għalhekk, din hija sejħa ta’ twissija biex kulħadd javvanza lejn is-sostenibbiltà. Is-CEAP il-ġdid huwa relatat direttament mat-tnaqqis tas-CO2 li tant neħtieġu. Hemm bżonn ta’ għanijiet konkreti u għandhom jinkisbu standards ġodda permezz tal-innovazzjoni. Meta nistgħu nagħmlu aħjar, irridu nagħmlu aħjar!”

Informazzjoni addizzjonali

L-aħħar darba li l-Viċi President Timmermans indirizza lill-assemblea tal-UE tal-bliet u r-reġjuni kien f’ Diċembru 2019 meta l-KtR adotta riżoluzzjoni dwar il-Patt Ekoloġiku . Rakkomandazzjoni ewlenija tal-KtR kienet li l-mira tal-2030 għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra tiżdied għal mill-inqas 55 % u llum din ġiet approvata mill-Kummissjoni Ewropea.

Il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali huwa inizjattiva ġdida tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni li għandha l-għan li tqiegħed il-bliet u r-reġjuni fil-qalba tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u tiżgura li kemm l-istrateġija tal-UE għat-tkabbir sostenibbli kif ukoll il-pjani ta’ rkupru tal-COVID-19 jissarrfu f’finanzjament dirett għall-bliet u r-reġjuni u proġetti tanġibbli għal kull territorju. “Il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali” tnieda fil-15 ta’ Ġunju 2020 bil-ħolqien ta’ Grupp ta’ Ħidma speċifiku magħmul minn 13-il membru . Aqra l-istqarrija għall-istampa hawnhekk.

Tista’ tiskopri l-ewwel 200 mill-aħjar prattiki tal-Patt Ekoloġiku tal-KtR fil- mappa online tagħna.

Il-Barometru Reġjonali u Lokali Annwali (#EURegionalBarometer) nebbaħ riżoluzzjoni dwar “L-awtoritajiet lokali u reġjonali li qed jiffaċċjaw il-COVID-19 u l-bini tal-irkupru” li t-329 membru tal-KtR se jadottaw fit-13 ta’ Ottubru ( l-abbozz huwa disponibbli hawnhekk ). Id-diskors tal-ftuħ tal-President Tzitzikostas jinsab disponibbli fuq il- paġna tal-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni.

Sejbiet tal-Barometru Reġjonali u Lokali Annwali ( aqra l-istqarrija għall-istampa tagħna hawnhekk )

Kunatt: David Crous // david.crous@cor.europa.eu // +32 (0) 470 88 10 37

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
10.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023