Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-Patt Ekoloġiku: il-bliet u r-reġjuni jiddefinixxu l-pjan direzzjonali għall-2021  

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) ippreżenta pjan direzzjonali tal-Patt Ekoloġiku għall-2021. Fir-4 laqgħa tal-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali, il-mexxejja lokali qablu dwar l-objettivi u l-prijoritajiet politiċi biex titħaffef it-tranżizzjoni newtrali f’termini ta’ emissjonijiet tal-karbonju, filwaqt li l-bliet u r-reġjuni jitpoġġew fil-qalba tal-irkupru mill-pandemija tal-COVID-19. L-għanijiet ewlenin huma l-promozzjoni ta’ sussidjarjetà attiva, it-tisħiħ tal-kooperazzjoni istituzzjonali u l-iffaċilitar tal-aċċess dirett għall-fondi tal-UE. Ir-rinnovazzjoni tal-bini, l-ekoloġizzazzjoni taż-żoni urbani u d-dekarbonizzazzjoni tat-trasport huma oqsma ta’ prijorità. Waqt il-laqgħa kien hemm ukoll diskussjonijiet dwar l- Inizjattiva ta’ Sfida għal Bliet Intelliġenti u l- Mekkaniżmu għal Tranżizzjoni Ġusta . Iż-żewġ inizjattivi li huma għandhom rwol importanti fit-twettiq tal-aġenda tal-Patt Ekoloġiku.

Juan Espadas (ES/PSE) , President tal-Grupp ta’ Ħidma tal-Kummissjoni ENVE, fetaħ id-dibattitu dwar l-objettivi politiċi, l-istadji importanti u l-oqsma ta’ prijorità, u ta l-kummenti tiegħu dwar iż-żewġ inizjattivi ewlenin tal-Kummissjoni Ewropea ppreżentati matul il-laqgħa. Is-Sindku ta’ Sivilja qal: “ Meta niddikjaraw li l-Patt Ekoloġiku se jkun fil-livell lokali jew mhux se jitwettaq, m’aħniex sempliċement nippreżentaw slogan. L-Unjoni Ewropea ma tista’ qatt tikseb in-newtralità klimatika jekk it-territorji tagħha ma jkollhomx l-istess objettivi ambizzjużi. Proġetti bħall-Inizjattiva ta’ Sfida għal Bliet Intelliġenti u l-Pjattaforma għal Tranżizzjoni Ġusta huma żewġ eżempji ta’ kif nistgħu nwettqu l-Patt Ekoloġiku fil-prattika, noħolqu l-appoġġ meħtieġ u nsibu sinerġiji biex ngħinu lill-bliet u r-reġjuni. Il-kriżi klimatika hija l-akbar sfida li għandna quddiemna u neħtieġu modi innovattivi biex naħdmu flimkien lejn għan komuni u kondiviż”.

Il-membri kellhom skambju ta’ fehmiet dwar iż-żewġ inizjattivi ewlenin tal-Kummissjoni Ewropea li jappoġġjaw it-tranżizzjoni tal-UE lejn in-newtralità klimatika. L- Inizjattiva ta’ Sfida għal Bliet Intelliġenti ġiet ippreżentata minn Iordana Eleftheriadou mid- DĠ GROW , u Myriam Boveda mid- DG REGIO ddeskriviet l-aħħar żviluppi tal- Mekkaniżmu għal Tranżizzjoni Ġusta . Iż-żewġ inizjattivi għandhom l-għan li jappoġġjaw it-twettiq ta’ Patti Ekoloġiċi lokali u reġjonali.

Michael Murphy (IE/PPE) , Membru tal-Kunsill tal-Kontea ta’ Tipperary u President tal- Kummissjoni ECON tal-KtR , qal, “ Nemmen bis-sħiħ li l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs) u l-Patt Ekoloġiku Ewropew jridu jimxu id f’id biex jiġi żgurat li neqirdu l-faqar u nirrispettaw il-limiti tal-pjaneta tagħna ”.

Matul id-dibattitu dwar il-prijoritajiet tal-grupp ta’ ħidma, Isabelle Boudineau (FR/PSE) , Viċi President tal-Kunsill Reġjonali ta’ Nouvelle-Aquitaine u President tal-Kummissjoni għall-Politika ta’ Koeżjoni Territorjali u l-Baġit tal-UE tal-KtR ( COTER ), qalet: “ L-Istrateġija Komprensiva għal Mobbiltà Sostenibbli u Intelliġenti futura tal-Kummissjoni Ewropea trid tirrifletti l-ambizzjonijiet tat-territorji fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-Patt Ekoloġiku. L-importanza tar-rabtiet transfruntiera, l-internalizzazzjoni tal-kostijiet esterni u, b’mod partikolari, il-prinċipju ta’ min iniġġes iħallas, ir-rwol tat-trasport pubbliku fil-bliet u l-kampanja tagħna, l-importanza tal-mobbiltà ta’ kuljum u l-bidla modali mit-trasport bit-triq u bl-ajru għat-trasport bil-ferrovija, huma kollha kwistjonijiet li dwarhom jeħtieġ li jiġu mismugħa l-awtoritajiet lokali u reġjonali. Il-Kummissjoni Ewropea mhijiex se tilħaq l-objettivi tagħha mingħajrna! ”. Is-Sindku ta’ Sivilja, Juan Espadas, se jippreżenta l-progress tal-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali fil-laqgħa li jmiss tal-Kummissjoni COTER fis-26 ta’ Frar 2021.

Rafał Trzaskowski (PL/PPE) , Sindku ta’ Varsavja, ta tagħrif dwar l-ewwel laqgħa li attenda bħala membru tal-KtR fuq il- Bord Politiku tal-Patt tas-Sindki . Is-Sur Trzaskowski qal: “ Fl-aħħar laqgħa, approvajna l-impenn il-ġdid għal ‘Patt tas-Sindki għal Ewropa aktar ġusta u newtrali għall-klima’, li għandu l-għan li jallinja l-Patt tas-Sindki mal-Patt Ekoloġiku u jkun ta’ għodda ewlenija għall-implimentazzjoni tat-tranżizzjoni newtrali f’termini ta’ emissjonijiet tal-karbonju. Jeħtieġ li ningħaqdu lkoll biex inwettqu l-Patt Ekoloġiku fil-livell lokali. Nappellaw lill-Kummissjoni Ewropea tipprovdi kemm appoġġ finanzjarju kif ukoll mhux finanzjarju lill-mexxejja lokali u reġjonali sabiex il-Patt Ekoloġiku jitwettaq fil-prattika u tiġi promossa l-aċċettazzjoni soċjali tat-tranżizzjoni klimatika. L-appoġġ finanzjarju tal-UE, inklużi l-fondi ta’ koeżjoni, iridu jmorru direttament għand il-bliet u r-reġjuni b’mod trasparenti u ġust. Ma hemmx żmien x’jintilef.”

Fis-sessjoni plenarja li jmiss tal-KtR f’Marzu, l-assemblea tal-UE tal-awtoritajiet lokali u reġjonali se tiddiskuti ma’ Kadri Simson , Kummissarju għall-Enerġija, dwar il- Mewġa ta’ Rinnovazzjoni , il-pjan enormi tal-UE biex ittejjeb ir-rendiment tal-istokk tal-bini tal-Ewropa fl-użu tal-enerġija. Il-KtR ippreżenta sett ta’ miżuri komprensivi biex titnaqqas il-marka tal-karbonju filwaqt li jinħolqu l-impjiegi u jiġi indirizzat il-faqar enerġetiku permezz ta’ abbozz ta’ Opinjoni tar-relatur Enrico Rossi (IT/PSE), Membru tal-Kunsill Komunali ta’ Signa (Firenze) u eks President tar-Reġjun tat-Toskana (2010-2020).

Il-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali twaqqaf fil-15 ta’ Ġunju 2020 u huwa magħmul minn tlettax-il membru tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni.

Il-verżjoni finali tal-pjan direzzjonali għall-2021 tal-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali se tkun disponibbli dalwaqt fuq il- portal web iddedikat tal-KtR.

Aktar informazzjoni:

Bħala parti mill-prijorità tal-KtR li “nibnu komunitajiet reżiljenti” , il- Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali huwa inizjattiva li għandha l-għan li tqiegħed il-bliet u r-reġjuni fil-qalba tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u tiżgura li kemm l-istrateġija tal-UE għat-tkabbir sostenibbli kif ukoll il-pjani ta’ rkupru mill-pandemija tal-COVID-19 jissarrfu f’finanzjament dirett għall-bliet u r-reġjuni u proġetti tanġibbli għal kull territorju. Bil-għan li jispira u jħaffef il-pass tal-azzjoni, il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali jinkludi mappa online b’200 prattika tajba .

Bħala tħejjija għall-COP26, il-KtR qed jaħdem fuq abbozz ta’ Opinjoni dwar “ It-tisħiħ tal-ambizzjoni klimatika tal-Ewropa għall-2030 lejn il-COP26 ”. Il-ħidma hija f’idejn ir-relatur Vincent Chauvet , Sindku ta’ Autun.

Dwar is-suġġett tal-mobbiltà, il-KtR bħalissa qiegħed jaħdem fuq abbozz ta’ Opinjoni dwar il-mobbiltà sostenibbli u intelliġenti, immexxi mir-relatur Robert Van Asten  (NL/Renew Europe), Membru tal-Kunsill Muniċipali ta’ The Hague.

F’ Lulju 2020 , il-KtR adotta r- rakkomandazzjonijiet tiegħu dwar il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta f’Opinjoni tar-relatur Vojko Obersnel (HR/PSE) , Sindku tal-Belt ta’ Rijeka.

Kuntatt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
10.02.2023