Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Mill-għalqa sal-platt: nersqu lejn sistema tal-ikel sostenibbli u reżiljenti fl-UE  

F’din l-intervista, Guido Milana (IT/PSE) iwieġeb ħames mistoqsijiet dwar l-istrateġija l-ġdida “Mill-Għalqa sal-Platt” għal sistema tal-ikel ġusta, tajba għas-saħħa u li ma tagħmilx ħsara lill-ambjent fl-UE. Il-kunsillier muniċipali ta’ Olevano Romano u l-eks Membru tal-Parlament Ewropew jappella għal bidla radikali fil-produzzjoni u l-konsum tal-ikel, li tibda b’bidla lejn sistemi ta’ produzzjoni aktar ekoloġiċi li jirrispettaw il-prinċipji tal-bijodiversità u l-ekoloġija. Ir-relatur tal-Opinjoni “Mill-għalqa sal-platt: id-dimensjoni lokali u reġjonali” enfasizza li l-pandemija tal-COVID-19 għamlet iktar urġenti l-bidla lejn sistema tal-ikel iżjed sostenibbli u reżiljenti. L-Opinjoni se tiġi adottata matul is- sessjoni plenarja ta’ Diċembru 2020 tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni.

L-istrateġija “Mill-Għalqa sal-Platt” tipproponi miri ambizzjużi f’termini ta’ tnaqqis tal-użu tal-pestiċidi, tal-fertilizzanti kimiċi u tal-antimikrobiċi, kif ukoll l-objettiv li 25% tal-art agrikola tintuża għal biedja organika, sabiex tiġi promossa t-tranżizzjoni lejn sistemi tal-ikel sostenibbli. Dan huwa fattibbli meta wieħed iqis il-previżjonijiet tar-rata ta’ tkabbir tal-popolazzjoni?

Is-sistemi tal-ikel huma responsabbli għal madwar terz tal-emissjonijiet globali ta’ gassijiet b’effett ta’ serra, il-biċċa l-kbira minnhom iġġenerati mill-produzzjoni agrikola. It-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-karbonju mill-agrikoltura huwa ċertament il-prijorità. Madankollu, m’għandniex ninsew l-impatt fuq il-klima tal-oqsma l-oħrajn kollha tal-produzzjoni tal-ikel, bħall-imballaġġ, l-ipproċessar u d-distribuzzjoni tal-prodotti. Għalhekk huwa essenzjali li l-istrateġija “Mill-Għalqa sal-Platt” tipproponi miri ambizzjużi għat-tnaqqis tas-sustanzi niġġiesa. Jeħtieġ li nidderieġu s-sistemi ta’ produzzjoni b’mod effettiv lejn forom aktar ekoloġiċi li jirrispettaw il-prinċipji tal-bijodiversità u tal-ekoloġija. Neħtieġu bidla radikali fil-produzzjoni u l-konsum tal-ikel u alleanza qawwija bejn il-produtturi u l-konsumaturi. Madankollu, din il-bidla ma tistax isseħħ mil-lum għal għada, speċjalment jekk ma nagħtux biżżejjed għajnuna lill-produtturi eżistenti biex ibiddlu l-prattiki attwali tal-produzzjoni f’oħrajn aktar sostenibbli skont prattiki agroekoloġiċi ġodda. Fuq kollox, irridu nkomplu niffinanzjaw flussi ta’ appoġġ għall-iżvilupp rurali biex niżguraw tranżizzjoni sostenibbli. Fl-istess ħin, neħtieġu fokus strateġiku fuq ir-riċerka u l-iżvilupp. Essenzjalment, huma meħtieġa mhux biss penali u restrizzjonijiet, iżda wkoll pakkett ta’ politiki kkoordinati għall-promozzjoni ta’ forom ta’ produzzjoni ambjentalment u soċjalment sostenibbli, li huma wkoll remunerati kif imiss.

Il-politika agrikola komuni kif għandha tappoġġja l-ambizzjonijiet klimatiċi u ambjentali tal-istrateġija “Mill-Għalqa sal-Platt”u l-istrateġija għal-bijodiversità?

Il-politika agrikola komuni (PAK) hija għodda ewlenija għall-implimentazzjoni kemm tal-istrateġija “Mill-Għalqa sal-Platt” kif ukoll dik għall-bijodiversità. Il-PAK hija maħsuba biex tiżgura li l-produtturi jkunu protetti ekonomikament u tiffaċilita l-aċċess sikur għall-art agrikola, b’mod partikolari għall-produtturi żgħar u ta’ daqs medju l-aktar vulnerabbli. Hija mistennija wkoll li tipprovdi skemi ta’ inċentivi adatti li jimmotivaw lill-bdiewa jersqu lejn prattiki aktar ekoloġiċi. In-nuqqas ta’ ambizzjoni fir-riforma reċenti tal-PAK huwa ta’ dispjaċir, speċjalment fid-dawl tal-objettivi klimatiċi u ambjentali tal-istrateġija Mill-Għalqa sal-Platt. L-objettivi klimatiċi u ambjentali ma jistgħux jintlaħqu mingħajr riżorsi adegwati u investiment kbir fil-produzzjoni sostenibbli. Jeħtieġ li l-PAK tkun allinjata aħjar mal-istrateġija “Mill-Għalqa sal-Platt”, mhux biss mil-lat ambjentali iżda wkoll f’termini ta’ politiki u strumenti kummerċjali internazzjonali u settorjali. Barra minn hekk, irridu nirrevedu wkoll l-objettivi tal-Politika Komuni tas-Sajd (PKS) sabiex inbiddlu s-sistema tal-imposti u nibdew nikkunsidraw il-baħar bħala żona ewlenija li għandha tiġi kkultivata aktar milli bħala minjiera li minnha r-riżorsi tas-sajd sempliċement jitneħħew.

Kif jistgħu l-gvernijiet lokali u reġjonali jikkontribwixxu għall-bini ta’ sistemi tal-ikel aktar sostenibbli? Tista’ taqsam magħna xi eżempji ta’ inizjattivi mnedija fil-livell lokali?

Il-livelli lokali u reġjonali tal-governanza huma ideali għall-ittestjar. Tradizzjonalment dawn jantiċipaw l-istrateġiji implimentati fil-livell Ewropew u jistħoqqilhom ikunu aktar involuti issa. Il-korpi lokali u reġjonali fl-UE u fid-dinja ilhom iwettqu b’mod attiv politiki lokali dwar l-ikel għal għexieren ta’ snin, billi waqqfu kunsilli tal-politika dwar l-ikel jew saħansitra bijoreġjuni. Il-bliet u r-reġjuni wrew li jistgħu jużaw għodod ta’ ppjanar lokali u reġjonali u politiki lokali integrati biex jinkoraġġixxu forom ta’ agrikoltura urbana, ktajjen tal-provvista qosra u swieq reġjonali, jagħtu bidu għall-akkwist tal-ikel sostenibbli għall-ikel lokali, staġjonali u organiku fil-kantins pubbliċi, flimkien ma’ inizjattivi marbuta mal-edukazzjoni u s-sensibilizzazzjoni taċ-ċittadini biex itejbu s-sistemi tal-ikel lokali. L-Istati Membri u l-UE għandhom isegwu l-eżempju tagħhom u jaħdmu flimkien mal-bliet u r-reġjuni biex ixerrdu l-prattiki tajba emerġenti fil-livell lokali. Il-komunikazzjoni, l-appoġġ u t-tagħlim reċiproku bejn il-livelli kollha tal-gvern huma meħtieġa aktar minn qatt qabel. Pereżempju, ix-xewqa tagħna hija li l-istrateġija proposta mill-Kummissjoni Ewropea tibni fuq l-eżempju ta’ mudelli parteċipattivi bħall-kunsilli għall-politika dwar l-ikel li twaqqfu f’ħafna awtoritajiet lokali u reġjonali.

Ix-xejriet attwali tal-konsum tal-ikel mhumiex sostenibbli, kemm mill-perspettiva tas-saħħa kif ukoll minn dik ambjentali. Dan kif jista’ jiġi rimedjat? Hija r-responsabbiltà purament tal-konsumaturi li jbiddlu d-dieti tagħhom?

Il-prattiki tal-konsum huma xprun importanti fit-tranżizzjoni tas-sistemi tal-ikel. Nistgħu naraw li l-bidla diġà qed isseħħ. Ħafna aktar konsumaturi huma aktar attenti u kritiċi fl-għażliet tal-konsum tagħhom. Madankollu, huwa importanti li nimxu lil hinn milli nipprovdu biss għal parti żgħira tal-pubbliku u niżguraw li l-għażliet tal-ikel tajbin għas-saħħa u kulturalment adatti jkunu aċċessibbli għal kulħadd. Mhuwiex aċċettabbli li dawk li ma jaffordjawx jixtru ikel “tajjeb għas-saħħa” jkunu kostretti li jirċievu ikel insuffiċjenti jew ipproċessat ħafna. Jeħtieġ li niddefendu d-dritt ta’ kulħadd li jkollu aċċess għal ikel tajjeb għas-saħħa u sostenibbli. Il-konsumaturi, inklużi l-aktar ġenerazzjonijiet vulnerabbli u żgħażagħ, jeħtieġu l-appoġġ tagħna, fil-forma ta’ edukazzjoni u informazzjoni preċiża u trasparenti, kif ukoll inċentivi biex jinbidlu x-xejriet tal-konsum. Madankollu, irridu wkoll ninkoraġġixxu u nappoġġjaw il-bidla billi nieħdu perspettiva olistika tas-sistema tal-produzzjoni tal-ikel, u nħeġġu l-produzzjoni u l-provvista fis-suq ta’ ikel tajjeb għas-saħħa u affordabbli. Huma meħtieġa wkoll miżuri ta’ protezzjoni soċjali biex il-gruppi l-aktar vulnerabbli jkunu jistgħu jagħmlu għażliet ta’ ikel tajjeb għas-saħħa waħedhom.

Il-pandemija kif qed taffettwa s-sistemi tal-ikel lokali u reġjonali? Liema inizjattivi u miżuri ewlenin ġew stabbiliti biex isaħħu s-sistemi tal-ikel lokali u reġjonali b’reazzjoni għal din il-kriżi?

Il-pandemija ċertament wasslet għal fratturi u bidliet għal perjodu qasir u twil fis-sistemi tal-ikel lokali u globali. Hemm ħafna x’wieħed jista’ jgħid dwar l-effetti tal-kriżi. Waħda mill-aktar konsegwenzi importanti hija ż-żieda fl-inugwaljanzi f’termini ta’ aċċess għall-ikel u żieda esponenzjali fl-għadd ta’ ċittadini li jbatu minn faqar ekonomiku. Ċertament, din is-sitwazzjoni teħtieġ miżuri urġenti, inkluża azzjoni mill-awtoritajiet lokali u t-tielet settur biex tiġi żgurata s-sigurtà tal-ikel. Kif rajna matul il-kriżi finanzjarja tal-2008, iċ-ċikli ta’ kriżi huma prova tar-reżiljenza tas-sistemi tal-ikel. Il-pandemija tal-COVID-19 tagħmilha saħansitra aktar urġenti li nħabirku favur sistema tal-ikel aktar sostenibbli u reżiljenti. Fuq medda qasira ta’ żmien, jeħtieġ li nġibu finanzjament u appoġġ biex nirkupraw mill-kriżi b’mod immirat u strateġiku, iżda m’għandniex ninsew il-ħtieġa għal viżjoni fit-tul biex inwettqu l-bidla. Aħna nemmnu bis-sħiħ li hemm lezzjonijiet siewja x’jinsiltu mill-kriżi tal-COVID-19. L-awtoritajiet lokali wrew li ħafna ċittadini bbenefikaw minn ktajjen tal-provvista qosra u ikel tajjeb għas-saħħa, u qattgħu aktar ħin matul il-perjodu ta’ kwarantina jsajru u jħejju ikel magħmul id-dar. Nittamaw li dawn il-prattiki tajbin għas-saħħa jkomplu u saħansitra jiżdiedu wara l-kriżi tal-COVID-19.

Kuntatt għall-Istampa: pressecdr@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FROM-FARM-TO-FORK.ASPX

Ir-reġjuni jitolbu rwol b’saħħtu fil-governanza tal-UE b’rabta mas-sekwestru tal-karbonju f’art agrikola biex jiġi evitat kwalunkwe riskju għas-sigurtà tal-ikel
Ir-reġjuni jitolbu rwol b’saħħtu fil-governanza tal-UE b’rabta mas-sekwestru tal-karbonju f’art agrikola biex jiġi evitat kwalunkwe riskju għas-sigurtà tal-ikel
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FROM-FARM-TO-FORK.ASPX

Kriżi tal-ikel: il-mexxejja reġjonali u lokali tal-UE jħeġġu l-investiment fil-produzzjoni lokali għal ikel sostenibbli u affordabbli
Kriżi tal-ikel: il-mexxejja reġjonali u lokali tal-UE jħeġġu l-investiment fil-produzzjoni lokali għal ikel sostenibbli u affordabbli
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FROM-FARM-TO-FORK.ASPX

European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/NAT-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FROM-FARM-TO-FORK.ASPX

Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
22.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/NAT-NEW-CHAIR.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FROM-FARM-TO-FORK.ASPX

Isilda Gomes elected new chair of the Commission for Natural Resources of the European Committee of the Regions
Isilda Gomes elected new chair of the Commission for Natural Resources of the European Committee of the Regions
05.10.2022