Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
L-UE mhijiex ser tilħaq in-newtralità klimatika sal-2050 mingħajr ma tgħolli l-miri tagħha dwar l-enerġija u l-klima  
Il-bliet u r-reġjuni tal-UE jagħtu prijorità lil Fond ta’ Tranżizzjoni Ġusta għar-reġjuni tal-faħam barra r-riżorsi ta’ koeżjoni u jappoġġjaw l-objettiv tal-Finlandja li jintlaħaq ftehim tal-UE dwar in-newtralità klimatika sal-2050

Hekk kif it-tibdil fil-klima u d-dekarbonizzazzjoni qed isiru l-prijorità tal-Kummissjoni Ewropea l-ġdida taħt il-Patt Ekoloġiku (Green Deal), il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni adotta sett ta’ opinjonijiet relatati mal-aġenda tal-Ewropa dwar il-klima. Fosthom hemm rakkomandazzjonijiet biex tiġi indirizzata t-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa fir-reġjuni tal-faħam u l-involviment tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fil-Pjanijiet Nazzjonali dwar l-Enerġija u l-Klima għall-2030 (NECPs). F’sessjoni plenarja li ġiet ittimbrata mill-futur tal-politika ta’ koeżjoni, il-membri appoġġjaw fond separat għar-reġjuni tal-faħam li jkun għadu jinvolvi lill-gvernijiet lokali u reġjonali fid-deċiżjonijiet dwar l-investiment . Il-bliet u r-reġjuni tal-UE jridu jmexxu ’l quddiem il-lokalizzazzjoni tal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs) u jfakkru li sal-2050 l-Ewropa mhux se tilħaq in-newtralità klimatika mingħajr ma ttejjeb il-miri attwali dwar il-klima u l-enerġija.

Membri adottaw l-Opinjoni "Ewropa Sostenibbli sal-2030: Segwitu tal-Għanijiet ta Żvilupp Sostenibbli tan-NU, it-tranżizzjoni ekoloġika u l-Ftehim ta Pariġi dwar it-Tibdil fil-Klima" . L-Opinjoni tiffoka fuq il-pilastru “pjaneta” tal- Aġenda 2030 tan-NU – l-għanijiet marbuta mat-tranżizzjoni ekoloġika u klimatika. Il-membri enfasizzaw il-ħtieġa urġenti li l-SDGs jiġu “lokalizzati”, inkluża d-definizzjoni tal-għanijiet lokali u reġjonali, l-istadji importanti u l-indikaturi tal-progress flimkien mal-użu ta’ riżorsi adegwati.

Ir-relatur Sirpa Hertell (FI/PPE) , kunsillier tal-Belt ta’ Espoo, qalet: “ Nistgħu nilħqu l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli biss jekk l-UE u l-livell nazzjonali jaħdmu flimkien mal-bliet u r-reġjuni. Aħna nistgħu nittrasformaw dawn l-għanijiet lokalment permezz ta’ proġetti sostenibbli. Fil-belt tiegħi, Espoo, hekk għamilna, u rnexxielna. ” Huwa stmat li 65% tal-169 mira inklużi fis-17-il SDG ma jistgħux jintlaħqu mingħajr l-involviment tal-awtoritajiet lokali u reġjonali ( OECD ).

Bħala rekwiżiti biex jintlaħqu l-SDGs, il-membri jitolbu koerenza politika sħiħa u governanza f’diversi livelli effettiva – li formalment tinkludi lill-awtoritajiet lokali u reġjonali fl-ippjanar, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ, ir-rappurtar u l-verifika fil-livell tal-UE u dak globali. Il-membri jaqblu li jintemmu s-sussidji fuq il-fjuwils fossili u huwa neċessarju li jkun hemm inċentivi qawwija bbażati fuq is-suq biex l-investimenti nodfa jiġu mmultiplikati. Matul il-mandat il-ġdid 2019-2024, il-KtR qed jimmira li japprofondixxi l-kooperazzjoni mal-Intergrupp tal-Parlament Ewropew dwar it-Tibdil fil-Klima, il-Bijodiversità u l-Iżvilupp Sostenibbli u li l-kumitati kompetenti tal-PE iħaffu l-implimentazzjoni tal-SDGs lokalment.

Ir-relatur József Ribányi (HU/PPE) ippreżenta l-Opinjoni "L-Implimentazzjoni tal-Pakkett dwar l-Enerġija Nadifa: l-INECPSs bħala għodda għal approċċ ta’ governanza lokali u territorjali għall-klima, l-enerġija attiva u l-enerġija passiva" . Il-Viċi President tal-Kunsill tal-Kontea ta’ Tolna Megye qal: “ L-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom kompetenzi diretti f’oqsma ewlenin tat-tranżizzjoni tal-enerġija. Aħna niġġestixxu stokkijiet kbar tal-bini u netwerks tat-trasport, niddefinixxu l-ippjanar urban u l-użu tal-art u nistgħu nagħtu s-setgħa lill-ġenerazzjoni deċentralizzata tal-enerġija. Għalhekk, l-awtoritajiet lokali u reġjonali huma indispensabbli biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Pjanijiet Nazzjonali dwar l-Enerġija u l-Klima (NECPs).

Il-KtR jistieden lill-Istati Membri biex jinvolvu aktar lill-awtoritajiet lokali u reġjonali fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni futura tal-NECPs tagħhom kif stipulat fir- Regolament dwar il-governanza tal-unjoni tal-enerġija u l-azzjoni klimatika. Barra minn hekk, l-Assemblea tal-UE tal-bliet u r-reġjuni tipproponi li toħloq u tikkoordina, flimkien mal-Kummissjoni Ewropea, pjattaforma permanenti li tlaqqa’ flimkien ir-rappreżentanti tal-Istati Membri, l-awtoritajiet lokali u reġjonali u l-membri tal-KtR sabiex jittejbu l-kooperazzjoni u l-koerenza biex jintlaħqu l-objettivi tal-UE għall-2030 dwar il-klima u l-enerġija u n-newtralità klimatika sal-2050.

Il-membri adottaw abbozz ta’ opinjoni “L-implimentazzjoni tal-Ftehim ta’ Pariġi permezz ta' tranżizzjoni tal-enerġija innovattiva u sostenibbli fil-livell reġjonali u lokali” . Ir-relatur Witold Stępień (PL/PPE) , Membru tal-Assemblea Reġjonali ta’ Lódzkie, qal: “ Sabiex jiġu implimentati l-ftehim dwar il-klima ta’ Pariġi u l-miri ambizzjużi dwar l-emissjonijiet għall-protezzjoni tal-klima, neħtieġu tranżizzjoni tal-enerġija ġusta. Sabiex dan jirnexxi, huwa meħtieġ li jiġu involuti b’mod ġenerali l-awtoritajiet reġjonali u lokali peress li dawn jistgħu effettivament ipoġġu fil-prattika b’mod effettiv u jistimulaw l-inizjattivi u l-aspettattivi taċ-ċittadini u tan-negozji.

Il-KtR ifakkar fit-talba tiegħu li tiżdied il-mira tal-UE għall-2030 li jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra minn 40% għal 50%, li l-mira tal-enerġija rinnovabbli tiżdied għal 40% u li jiġu stabbiliti miri aktar ambizzjużi għall-effiċjenza enerġetika bħala l-uniku mod kif tintlaħaq in-newtralità klimatika sal-2050.

Filwaqt li faħħru l-Opinjoni tar-relatur Stępień, il-membri adottaw “ It-trasformazzjoni soċjoekonomika tar-reġjuni tal-faħam fl-Ewropa ” ta’ Mark Speich (DE/PPE) , Segretarju tal-Istat għall-Affarijiet Federali, Ewropej u Internazzjonali mir-reġjun ta’ Nordrhein-Westfalen. Il-membri jaqblu dwar il-ħtieġa li jiġi skjerat fond apposta biex jappoġġja t-trasformazzjoni ekonomika tar-reġjuni tal-faħam u jtaffi d-diffikultajiet soċjoekonomiċi li jistgħu jirriżultaw minnha. Filwaqt li huwa marbut ma’ governanza tal-politika ta’ koeżjoni , il-fond speċifiku m’għandux jitnaqqas mis-sehem tal-baġit attwali tiegħu, il-membri jaqblu.

It-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa fir-reġjuni tal-faħam u reġjuni intensivi fl-enerġija hija aspett ewlieni tad-dekarbonizzazzjoni tal-Ewropa u rekwiżit biex jiġu onorati l-impenji tal-UE skont il-ftehim ta’ Pariġi dwar il-klima. Il-faħam jirrappreżenta kważi kwart tal-produzzjoni totali tal-elettriku fl-UE. Huwa qasam li jimpjega 240 000 persuna f’minjieri u impjanti tal-enerġija f’madwar 41 reġjun u 12-il pajjiż tal-UE ( KE ). 

Il-membri adottaw unanimament l-Opinjoni ” Bliet intelliġenti: sfidi ġodda għal tranżizzjoni ġusta lejn in-newtralità klimatika: kif għandna nimplimentaw l-SDGs fil-ħajja reali ”. Ir-relatur Andries Gryffroy (BE/AE) , membru tal-Parlament Fjamming, qal: “ Il-bliet u l-komunitajiet għandhom rwol importanti fit-tranżizzjoni lejn Ewropa effiċjenti fl-użu tar-riżorsi, newtrali mil-lat tal-klima u bijodiversa. Jeħtieġ li noħolqu aktar opportunitajiet u opportunitajiet aħjar biex ngħinu u nappoġġjaw lill-atturi lokali u reġjonali f’din l-evoluzzjoni. Approċċ minn isfel għal fuq, b’azzjonijiet intelliġenti li jevolvu barra mill-kooperazzjoni lokali, se jkun meħtieġ. Din l-inklużività hija daqstant neċessarja biex tagħlaq id-distakk diġitali sabiex jiġi assigurat li l-partijiet l-iżjed dgħajfa ma jitħallewx lura fit-tranżizzjoni lejn soċjetà diġitali. ” L-opinjoni adottata hija tweġiba għal konsulatazzjoni mitluba mill-presidenza Finlandiża tal-UE.

Informazzjoni ta’ sfond

Ir-ritratti tal-136 Sessjoni Plenarja tal-Kumitat tar-Reġjuni huma disponibbli hawn

Jekk jogħġbok ikklikkja hawn biex taċċessa l-album tar-ritratti tal-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet (EWRC)

Nofs il-popolazzjoni tad-dinja tgħix fil-bliet, proporzjon li x’aktarx se tilħaq 70% fl-2050. Il-bliet jikkonsmaw sa 80% tal-produzzjoni tal-enerġija u jarmu kważi l-istess ammont ta’ emissjonijiet globali ta’ gassijiet b’effett ta’ serra. Il-gvernijiet lokali huma kruċjali, minħabba li huma responsabbli għal aktar minn 70% tal-miżuri ta’ mitigazzjoni tal-klima u sa 90% tal-azzjonijiet ta’ adattament għall-klima. Filwaqt li tiffoka fuq il-benefiċċji ekonomiċi tal-azzjoni klimatika, in-NU tfakkar li l-investiment f’miżuri b’livell baxx ta’ karbonju madwar il-bliet madwar id-dinja se jrendi lura mill-inqas US$23.9 triljun sal-2050.

Studju tal-KtR (Settembru 2019). Financing climate action (part 2): cities and regions investing in energy.

Studju tal-KtR (Settembru 2019). The role of local and regional authorities in National Energy and Climate Plans taking into account the recommendations by the European Commission.

Tibdil fil-klima: wasal żmien għall-azzjoni . Editorjal ta’ Karl-Heinz Lambertz, President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, dwar is-summit tan-NU dwar il-klima fi New York fit-23 ta’ Settembru 2019.

L-Ewropa mhux se tikseb newtralità klimatika sal-2050 mingħajr il-bliet u r-reġjuni tagħha.

Il-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet ta’ din is-sena (7-10 ta’ Ottubru) tinkludi aktar minn ħamsin avveniment marbuta mat-tranżizzjoni tal-enerġija, il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, il-bijodiversità u l-ekonomija ċirkolari. Ara l-programm hawnhekk.

Aqra hawn l-aħħar aħbarijiet mill-kummissjoni ENVE.

Kuntatt: David Crous / david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023