Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
L-investiment tal-UE fil-qasam tal-impjiegi, l-edukazzjoni u l-inklużjoni soċjali għandu jkun immaniġġjat fi sħubija mar-reġjuni u l-bliet  
Skont ir-relatur Catiuscia Marini: “Il-baġit li jmiss tal-UE għandu jpoġġi liċ-ċittadini l-ewwel u jżomm il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) bħala parti mil-politika reġjonali mingħajr ma jinbidel f’fattur determinanti għad-dħul finanzjarju minn fuq għal isfel.”

Bejn l-2007 u l-2014, kien hemm 9,4 miljun Ewropew li sabu impjieg u 8,7 miljun li kisbu kwalifika bis-saħħa tal-appoġġ tal-Fond Soċjali Ewropew (FSE) u s-sħubija bejn l-UE u l-gvernijiet nazzjonali u reġjonali. Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni qed jimmobilizza l-isforzi tiegħu biex jiżgura li dawn il-kisbiet jitqiesu b’mod xieraq u li l-fond ma jitnaqqasx fil-baġit fit-tul li jmiss tal-UE, jew jinbidel sabiex jiġu inċentivati miżuri ċċentralizzati ħafna.

Il-FSE huwa l-istrument prinċipali tal-UE li jappoġġja l-politiki tal-impjieg, u li jiswa aktar minn EUR 80 biljun għall-2014-2020 L-għan tiegħu huwa li jnaqqas id-disparitajiet bejn u fi ħdan ir-reġjuni u l-bliet Ewropej billi jiġu promossi l-ħolqien tal-impjiegi, il-produttività tax-xogħol, l-opportunitajiet indaqs u l-inklużjoni soċjali. Il-prijoritajiet tiegħu jinkludu li tissaħħaħ l-adattabbiltà tal-ħaddiema u l-intrapriżi; jitjieb l-aċċess għall-impjieg; tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni mill-iskola għall-impjieg u jittejjeb it-taħriġ professjonali; jiġu mgħejuna l-gruppi żvantaġġjati biex isibu impjieg; jiġi miġġieled il-faqar; u jitnaqqas l-għadd ta’ studenti li jitilqu mill-iskola b’mod bikri.

Ir-rwol kruċjali tal-Fond fil-futur tal-Ewropa ġie indikat mill-mexxejja lokali u reġjonali tal-UE fl-Opinjoni dwar Reviżjoni ta’ nofs it-terminu tal-FSE bi tħejjija għall-proposta għal wara l-2020, immexxia mill-President tar-reġjun tal-Umbria u l-President tal-Grupp PSE fi ħdan il-KtR, Catiuscia Marini (IT/PSE).

“Irridu li l-baġit li jmiss tal-UE jpoġġi liċ-ċittadini l-ewwel u jipprovdi tweġiba konkreta Ewropea għall-isfidi soċjali. Il-Fond Soċjali Ewropew huwa l-aktar għodda effettiva f’idejn l-awtoritajiet lokali u reġjonali biex jipprovdu dawn it-tweġibiet. Din hija r-raġuni għaliex il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jopponi bil-qawwa kwalunkwe pjan biex jinħoloq fond ġdid, barra mill-qafas tal-politika ta’ koeżjoni, li jappoġġja koordinazzjoni minn fuq għal isfel tal-politiki makroekonomiċi tal-Istati Membri, mingħajr ebda rabta mal-bżonnijiet reali tal-komunitajiet lokali ” qalet is-Sinjura Marini, filwaqt li enfasizzat li: “ Il-FSE għandu jibqa’ wieħed mill-Fondi Ewropej Strutturali u ta’ Investiment u element ewlieni tal-politika ta’ koeżjoni, biex tiġi sfruttata kull possibbiltà ta’ sinerġija ma’ fondi strutturali oħra, b’mod partikolari mal-iżvilupp reġjonali u fondi għall-iżvilupp rurali.

L-isfidi ewlenin għad-deċennju li jmiss – minn adattament tal-ħiliet f’setturi li qed jiffaċċjaw d-diġitalizzazzjoni għal tnaqqis fin-numru ta’ studenti li jitilqu mill-iskola b’mod bikri, u mill-għoti ta’ għajnuna lill-ħaddiema migranti biex jintegraw sal-iżgurar li dawk li qegħdin ifittxu impjieg jitqabblu tajjeb mal-impjegaturi – jistgħu jiġu indirizzati b’mod effettiv biss billi jitqiesu l-bżonnijiet lokali speċifiċi u billi jiġu mobilizzati l-atturi lokali. Għal din ir-raġuni, il-Kumitat jixtieq li l-FSE jibqa’ element ewlieni tal-politika ta’ koeżjoni reġjonali, ġestit b’mod konġunt permezz ta’ sħubijiet bejn l-istituzzjonijiet Ewropej, l-Istati Membri, il-gvernijiet reġjonali u lokali u l-atturi ekonomiċi u soċjali fiż-żoni kkonċernati.

Dan huwa partikolarment importanti fid-dawl tal-proposti ta’ riformi li tfasslu fil-kuntest tal-ħidma preparatorja għall-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) li jmiss, il-pjan finanzjarju li jistabbilixxi l-limiti għall-infiq għall-politiki kollha tal-UE għall-2021-2027. L-għażliet attwali jinkludu li l-FSE jiġi amalgamat ma’ għodod oħra li għandhom l-għan li jippromovu l-impjieg u l-kapital uman (jiġifieri l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ u l-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni) sabiex jinħoloq “fond umbrella” b'regoli komuni. Fond bħal dan ikun jappoġġja l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż imfassla kull sena mill-Kummissjoni Ewropea fil-kuntest tas-Semestru Ewropew (proċedura għall-koordinazzjoni tal-politiki makroekonomiċi fl-UE kollha).

F’xenarju bħal dan, l-iskema ta’ programmar konġunt li bħalissa tinvolvi lill-Kummissjoni Ewropea, il-gvernijiet nazzjonali u r-reġjuni, ser tiġi sostitwita minn arranġamenti kuntrattwali li permezz tagħhom il-finanzjament mill-FSE jiġi rilaxxat lill-Istati Membri bil-kundizzjoni li dawn jilħqu l-miri għar-riformi strutturali stabbiliti matul il-proċess tas-Semestru Ewropew.

Din l-għażla hija miċħuda b’mod qawwi mill-membri tal-KtR, li jipproponu minflok li tittejjeb ir-rabta bejn il-politika ta’ koeżjoni u l-governanza makroekonomika tal-UE billi jiġu involuti strutturalment l-awtoritajiet lokali u reġjonali bħala msieħba fil-proċess tas-Semestru Ewropew, waqt li jibbażaw ruħhom fuq analiżi territorjali u rakkomandazzjonijiet speċifiċi għat-territorju kull meta jkun possibbli.

Fir-rigward tal-integrazzjoni ta’ fondi oħra fil-FSE, il-mexxejja lokali jenfasizzaw li dan ser jipproduċi sinerġiji pożittivi biss jekk id-dimensjoni reġjonali tkun preservata b’mod tajjeb u l-ħolqien ta’ “FSE umbrella” ma jwassalx għal tnaqqis ġenerali fir-riżorsi ddedikati għall-impjiegi u l-inklużjoni soċjali.

Skont il-Kumitat, it-tnaqqis tar-riżorsi tal-FSE ser jikkontradixxi b’mod ovvju t-tnedija riċenti tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u jipperikola l-possibbiltà li dan jinbidel f’realtà. Fil-fatt, skont il-KtR, l-20 prinċipju prinċipali tal-Pilastru għandhom jiġu riflessi tajjeb fil-programmi sostnuti mill-FSE fis-snin li ġejjin.

Noti lill-edituri

Il-FSE huwa għodda ewlenija għall-politika ta’ koeżjoni tal-UE, li l-futur tagħha bħalissa jinsab mhedded minħabba l-impatt finanzjarju tal-Brexit kif ukoll il-bżonn li jiġu ffinanzjati miżuri ġodda fl-oqsma tad-difiża, is-sigurtà u l-migrazzjoni. Sabiex jippreżenta l-każ għal politika ta’ koeżjoni aktar b’saħħitha wara l-2020, il-KtR, flimkien mal-assoċjazzjonijiet territorjali ewlenin tal-UE, nedew il- #CohesionAlliance : moviment li jinvolvi liċ-ċittadini miftuħ għal kull min jemmen li l-politika ta’ koeżjoni tal-UE trid tkompli tkun pilastru tal-futur tal-UE. Minn meta tnediet f’Ottubru tas-sena l-oħra, l-Alleanza kompliet tattira firmatarji ġodda kuljum, inklużi l-awtoritajiet reġjonali u lokali, l-assoċjazzjonijiet tan-negozji, l-akkademja, it-trejdjunjins u l-gruppi ta’ riflessjoni.

Aktar informazzjoni dwar l-inizjattivi, id-dikjarazzjonijiet u d-dokumenti ta’ pożizzjoni relatati ma’ #CohesionAlliance hija disponibbli fuq https://cohesionalliance.eu.

Kuntatt:

Pierluigi Boda

Tel: +32 2 282 2461

Mowbajl: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-INVESTMENT-IN-JOBS-EDUCATION-AND-SOCIAL-INCLUSION-MUST-BE-MANAGED-IN-PARTNERSHIP-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-INVESTMENT-IN-JOBS-EDUCATION-AND-SOCIAL-INCLUSION-MUST-BE-MANAGED-IN-PARTNERSHIP-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-INVESTMENT-IN-JOBS-EDUCATION-AND-SOCIAL-INCLUSION-MUST-BE-MANAGED-IN-PARTNERSHIP-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-INVESTMENT-IN-JOBS-EDUCATION-AND-SOCIAL-INCLUSION-MUST-BE-MANAGED-IN-PARTNERSHIP-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-INVESTMENT-IN-JOBS-EDUCATION-AND-SOCIAL-INCLUSION-MUST-BE-MANAGED-IN-PARTNERSHIP-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023