Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-bliet u r-reġjuni tal-UE jistabbilixxu l-prijoritajiet tal-2019 għall-ambjent, l-enerġija u l-klima  
Il-gvernijiet lokali u reġjonali huma determinati li jagħmlu pressjoni fuq l-Istati Membri biex iżidu l-ambizzjoni fil-qasam tal-klima, jistabbilixxu miri għat-tnaqqis tal-faqar enerġetiku u jinkludu l-bliet u r-reġjuni fi ħdan pjani nazzjonali dwar il-klima u l-enerġija, dovuti sa tmiem is-sena.

Il-Kummissjoni għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Enerġija (ENVE) tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) adottat il-programm ta’ ħidma tagħha għall-2019. It-tranżizzjoni tal-enerġija nadifa tal-Ewropa, il-faqar enerġetiku, it-tibdil fil-klima u l-implimentazzjoni tal-ftehim ta’ Pariġi jinsabu fuq nett tal-aġenda flimkien mal-protezzjoni ambjentali u tal-bijodiversità. L-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs), bħala l-pjan ta’ azzjoni transsettorjali 2030 għall-kisba ta’ ġejjieni aħjar u aktar sostenibbli madwar id-dinja, għandhom jorjentaw il-programm ta’ ħidma tal-ENVE.

Taħt it-tmexxija ta’ Michele Emiliano (IT/PSE) , President tar-Reġjun tal-Puglia, il-membri kellhom skambju ta’ fehmiet fuq l-istrateġija dwar in-newtralità f'termini tal-impatt fuq il-klima sal-2050, ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea f’Novembru 2018. Il-President Emiliano ddikjara: “Dan huwa l-aktar tentattiv ambizzjuż tal-UE biex terġa’ tikseb politiki f’kuntest fejn joħorġu tensjonijiet serji fis-soċjetajiet tagħna. Biex jitreġġa’ lura t-tisħin globali, l-isforzi fil-livell tal-bliet, ir-reġjuni jew in-nazzjonijiet mhumiex biżżejjed. Dan jeħtieġ kooperazzjoni internazzjonali b’saħħitha. Għandna bżonn inżommu l-muniċipalitajiet, ir-reġjuni, il-parlamenti nazzjonali u l-Unjoni Ewropea flimkien biex nidentifikaw liema attivitajiet għandna neliminaw gradwalment u liema għandhom bżonn aktar investiment. Din l-Opinjoni għandha tirrifletti r-realtajiet tat-territorji tagħna u r-rwol li l-bliet u r-reġjuni jista’ u għandu jkollhom fl-implimentazzjoni tal-istrateġija”. L-Opinjoni tal-KtR dwar l-istrateġija dwar in-newtralità f'termini tal-impatt fuq il-klima sal-2050 se tkun soġġetta għal konsultazzjoni mal-partijiet interessati nhar it-Tlieta 29 ta’ Jannar ippreseduta mill-President tal-Puglia u relatur Michele Emiliano. L-abbozz ta’ Opinjoni se jiġi adottat mil-laqgħa Kummissjoni ENVE fl-4 ta’ April 2019 u mis-Sessjoni Plenarja tal-KtR fis-26-27 ta’ Ġunju 2018.

Il-membri kellhom skambju ta’ fehmiet dwar l-Opinjoni dwar “Il-governanza f’diversi livelli u l-kooperazzjoni transsettorjali fil-ġlieda kontra l-faqar enerġetiku” tar-relatur Kata Tüttő (HU/PSE) . Ir-Rappreżentant tad-Distrett 12 ta’ Budapest qal: “Wasal iż-żmien li jiġu definiti miri komuni għall-eliminazzjoni tal-faqar enerġetiku fl-Ewropa. Għandna nikkunsidraw b’mod urġenti l-implikazzjonijiet preokkupanti soċjali u ta’ saħħa tal-faqar enerġetiku u nsibu soluzzjonijiet li huma permanenti u sostenibbli.” Ir-relatur enfasizza l-importanza tal-ħidma li saret fi ħdan il-Patt tas-Sindki, speċjalment peress li dan introduċa l-ġlieda kontra l-faqar enerġetiku bħala waħda mill-prijoritajiet tiegħu. Madwar 57 miljun persuna ma għandhomx tisħin adegwat fl-Ewropa filwaqt li 52 miljun ruħ qed jiffaċċjaw dewmien biex iħallsu l-kontijiet tal-enerġija, fakkar ir-relatur Tüttő. Il- konsultazzjoni mal-partijiet interessati fir-rigward tal-Opinjoni se ssir fis-7 ta’ Frar 2019. L-adozzjoni finali hija skedata għas-Sessjoni Plenarja tal-KtR tas-26-27 ta’ Ġunju 2019.

Il-membri ddiskutew l-eżiti tal-COP24 u r-rapport tal-IPCC dwar it-tisħin globali ta’ 1,5 grad .

CoR Lamers (NL/PPE) , Sindku ta’ Schiedam u President tal-Kummissjoni ENVE ddikjara: “M’hemmx dubju li rnexxielna ngħollu l-profil tal-gvernijiet lokali f’Katowice. Ir-riferiment għall-gvernijiet nazzjonali biex iqisu l-eżiti tad-Djalogi ta’ Talanoa u jinkludu l-awtoritajiet sottonazzjonali filwaqt li jiddefinixxu u jeżegwixxu l-istrateġiji tal-klima hija evidenza ċara. Fix-xhur li ġejjin jeħtieġ li nkunu attivi ħafna billi nestendu l-messaġġi politiċi tagħna u nsaħħu l-kooperazzjoni tagħna mal-atturi rilevanti kollha. Intennu l-ħtieġa urġenti li tiżdied l-ambizzjoni nazzjonali dwar il-klima u nemmnu li hija biss l-azzjoni konġunta fil-livelli kollha tal-gvern li tista’ twassalna għas-suċċess.”

Andrew Cooper (UK/AE) , membru tal-kunsill ta’ Kirklees tar-Renju Unit u relatur tal- Opinjoni tal-KtR dwar il-Governanza Klimatika wara l-2020 , qal: “Irridu niddefendu r-riżultati tal-COP24 u s-sejħa preċiża lill-gvernijiet nazzjonali biex jinvolvu lill-awtoritajiet lokali u reġjonali filwaqt li jiddefinixxu l-pjani ta’ azzjoni nazzjonali tagħhom.” Il-Membru tal-Parlament Ewropew Jytte Guteland (SE/S&D) enfasizzat il-kooperazzjoni ta’ suċċess mal-KtR matul il-COP24 u enfasizzat li hemm bżonn ta’ aktar sforzi konġunti biex jintlaħqu l-miri stabbiliti mill-ftehim ta’ Pariġi.

Din is-sena, l-avveniment tal-ftuħ tal- Ġimgħa l-Ħadra 2019 se jseħħ f’Varsavja fit-13 ta’ Mejju u se jkun ospitat mill-membru tal-KtR Adam Struzik (PL/PPE), President tar-Reġjun ta’ Mazovia. Il-Ġimgħa l-Ħadra se ssir mit-13 sas-17 ta’ Mejju u se tiffoka fuq l-applikazzjoni tal-leġislazzjoni ambjentali.

Roby Biwer (LU/PSE) , Membru tal-Kunsill Muniċipali ta’ Bettembourg, ippreżenta l-eżitu tal-parteċipazzjoni tiegħu, f’Novembru li għadda, fil- Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Diversità Bijoloġika - CBD COP14 f’Sharm-el-Sheik, l-Eġittu. Roby Biwer iddikjara: “Il-preżenza tagħna kienet estremament utli u apprezzata. Ma kinitx biss l-Opinjoni tal-KtR dwar l-Istrateġija tal-UE dwar il-Bijodiversità wara l-2020 li ntlaqgħet b’mod partikolarment tajjeb u tqassmet lill-parteċipanti għad-diskussjoni. Il-proposta tagħna għall-integrazzjoni tal-kontribuzzjoni tal-bijodiversità u s-servizzi tal-ekosistema għas-saħħa tal-bniedem fi ħdan il-miri l-ġodda tad-deċennju ta’ wara Aichi 2020-2030 intlaqgħet ukoll bl-aħjar mod. L-Opinjoni ta’ Roby Biwer “ Il-kontribut tal-bliet u r-reġjuni tal-UE għall-KDB COP14 u l-Istrateġija tal-Bijodiversità tal-UE wara l-2020 ” ġiet adottata mill-KtR fil-131 Sessjoni Plenarja li saret fi Brussell mit-8 sal-10 ta’ Ottubru 2018. Ir-relatur Biwer se jippreżenta r-rakkomandazzjonijiet lill-Intergrupp tal-Parlament Ewropew dwar
“It-Tibdil fil-Klima, il-Bijodiversità u l-Iżvilupp Sostenibbli” fit- 30 ta’ Jannar 2019

Il-Kummissjoni ENVE ħatret relaturi għal tliet Opinjonijiet ġodda:

Sirpa Hertell (FI/PPE) , Membru tal-Kunsill tal-Belt ta’ Espoo, se tkun ir-relatur tal-Opinjoni mhux leġislattiva dwar "Ewropa Sostenibbli sal-2030, segwitu għall-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-NU: Il-Ftehim ta’ Pariġi dwar it-Tibdil fil-Klima.”

Witold Stępień (PL/PPE) , President tar-Reġjun ta’ Łódzkie mill-2010 sal-2018 u issa Membru tal-Assemblea Reġjonali ta’ Łódzkie, se jmexxi l-Opinjoni fuq inizjattiva proprja tal-KtR dwar “L-implimentazzjoni tal-Ftehim ta’ Pariġi permezz ta’ tranżizzjoni tal-enerġija innovattiva u sostenibbli fil-livell reġjonali u lokali.”

Il-Viċi President tal-Kunsill tal-Kontea ta’ Tolna Megye, József Ribányi (HU/PPE) inħatar bħala relatur ta’ Opinjoni fuq inizjattiva proprja tal-KtR dwar "L-implimentazzjoni tal-Pakkett dwar l-Enerġija Nadifa: Il-Pjani Nazzjonali Integrati għall-Enerġija u l-Klima (INECPs) bħala għodda għal approċċ trasversali għall-klima, l-enerġija attiva u passiva.”

Il-laqgħa li jmiss tal-Kummissjoni ENVE se ssir fl-4 ta’ April fi Brussell.

Fis- Sessjoni Plenarja li jmiss tas-6-7 ta’ Frar 2019 , il-membri tal-KtR se jiddibattu u jivvutaw dwar l-Opinjoni ta’ Cor Lamers (NL/PPE) “ Lejn it-Tmien Programm ta’ Azzjoni Ambjentali ”.

Informazzjoni ta’ sfond

Ir-ritratti tat-22 laqgħa tal-Kummissjoni ENVE jinsabu disponibbli hawn . Jekk jogħġbok ikklikkja hawn biex taċċessa l-paġna web u l-aġenda tal-laqgħa .

“Pjaneta Nadifa għal kulħadd – Viżjoni strateġika Ewropea fit-tul għal ekonomija għanja, moderna, kompetittiva u newtrali għall-klima”. Strateġija sħiħa (MT) ppubblikata mill-Kummissjoni Ewropea 28/11/2018. Stqarrija għall-Istampa tal-KE.

Rapport dwar il-prezzijiet u l-ispejjeż tal-enerġija fl-Ewropa | 9 ta’ Jannar 2019 - Kummissjoni Ewropea.

Aqra l-punti ewlenin tal-COP24 tal-KtR u l-istqarrija għall-istampa finali tal-COP24 hawn.

Kuntatt : David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023