Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-Parlament tal-UE jassumi t-talbiet tal- #CohesionAlliance  
Il-koalizzjoni fl-UE kollha tilqa’ t-talba tal-Parlament Ewropew għal finanzjament adegwat u semplifikat għar-reġjuni kollha u biex ma jibqgħux jiġu ffriżati l-fondi biex tiġi infurzata d-dixxiplina fiskali

Il-vot dwar il-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+) nhar l-4 ta’ April kkonkluda l-ħidma tal-Parlament Ewropew biex tissawwar il-politika ta’ koeżjoni futura billi jiġu emendati l-proposti leġislattivi ppreżentati mill-Kummissjoni Ewropea f’Mejju li għadda. Il-vot jikkomplementa l-pożizzjonijiet dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u l-Fond ta’ Koeżjoni, dwar ir-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni, u dwar id-dispożizzjonijiet speċifiċi għall-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea adottati fis-26 u s-27 ta’ Marzu. L-Alleanza tal-Koeżjoni – alleanza fl-UE kollha li titlob għal politika ta’ koeżjoni aktar b’saħħitha wara l-2020 – tilqa’ l-eżitu tal-ħidma tal-Parlament u tħeġġeġ lill-Istati Membri tal-UE biex iħaffu n-negozjati sabiex l-pjani ġodda ta’ investiment jitnedew fil-ħin.

Il-politika ta’ koeżjoni hija l-għodda ewlenija ta’ investiment tal-UE u qed timmobilizza aktar minn EUR 350 biljun mill-baġit tal-UE 2014-2020 biex ikun hemm tkabbir inklużiv u sostenibbli fit-territorji kollha tal-Ewropa billi tinvolvi l-partijiet interessati lokali. Ir-rwol u l-impatt tagħha huma mhedda minħabba t-tnaqqis fil-baġit mitlub minn ċerti Stati Membri u minħabba t-tentattivi li għaddejjin biex tiġi ċentralizzata l-governanza u jiġi pperikolat l-involviment tal-gvernijiet reġjonali u lokali.

Huwa għalhekk li #CohesionAlliance, li tiġbor flimkien lil dawk kollha li jridu politika ta’ koeżjoni b’saħħitha bbażata fuq il-kontribut tal-atturi lokali, tnediet fl-2018 mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR), fi sħubija mal- Assoċjazzjoni ta’ Reġjuni mal-Fruntieri Ewropej (AEBR), l- Assemblea tar-Reġjuni Ewropej (AER), il- Konferenza tal-Assemblej Reġjonali Leġislattivi Ewropej (CALRE), il- Kunsill tal-Muniċipalitajiet u r-Reġjuni Ewropej (CEMR), il- Konferenza tar-Reġjuni Periferiċi Marittimi tal-Ewropa (CPMR) u l- EUROCITIES .

Il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew (PE) dwar ir-regoli komuni u dwar ir-regolamenti speċifiċi għall- Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej (SIE) 2021/2027 hija konformi mal- prijoritajiet stabbiliti mit-12 000 firmatarju tal-#CohesionAlliance, inklużi 121 reġjun, 135 belt, 50 assoċjazzjoni nazzjonali tal-awtoritajiet lokali u reġjonali, 40 Membri tal-Parlament Ewropew u 35 assoċjazzjoni Ewropea li jirrappreżentaw kemm atturi pubbliċi kif ukoll privati.

L-Alleanza ħeġġet lill-istituzzjonijiet tal-UE biex jipprovdu politika ta’ koeżjoni b’pakkett finanzjarju ta’ mill-inqas terz tal-baġit futur tal-UE , pożizzjoni kondiviża mir-rapport tal-PE dwar ir-regolament ta’ dispożizzjoni komuni. Is-sejħa biex jerġa’ jkun hemm finanzjament adegwat ġiet wara li l-Kummissjoni pproponiet tnaqqis ta’ 10 % fl-allokazzjonijiet ġenerali tal-politika ta’ koeżjoni. Dan involva tnaqqis drastiku għall-Fond ta’ Koeżjoni, għall-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea u għall-FSE+, li għalihom ġew introdotti kompiti ġodda mingħajr riżorsi addizzjonali. Fir-rigward tal-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea, flimkien mal-iżgurar ta’ baġit adegwat, il-PE talab biex jiġu intensifikati l-kooperazzjoni transkonfinali, inkluża fil-baċiri marittimi, u l-kooperazzjoni interreġjonali. F’dan il-kuntest, investimenti interreġjonali ġodda fl-innovazzjoni ser jinkoraġġixxu l-iżvilupp ta’ ktajjen ta’ valur Ewropej u joħolqu rabtiet bejn ir-reġjuni inqas żviluppati u r-reġjuni mexxejja.

Talba ewlenija oħra meħuda mill-PE hija s-sejħa biex tiġi evitata kull ċentralizzazzjoni jew riforma minn fuq għal isfel. Minflok, regoli ġodda jridu jippreservaw u jsaħħu l- prinċipju tas-sħubija – billi jiġi żgurat l-involviment tal-atturi reġjonali u lokali fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-pjani ta’ investiment – u l- approċċ ibbażat fuq il-post , fejn l-isfidi ta’ politika jiġu identifikati fil-livell reġjonali u lokali u l-impatt tal-politika jiġi vvalutat fid-dawl ta’ indikaturi konsistenti. Dan kien importanti ħafna meta jitqiesu r-riskji konkreti taċ-ċentralizzazzjoni – kemm lejn l-istituzzjonijiet tal-UE kif ukoll lejn il-gvernijiet nazzjonali – tar-rwol u l-governanza tal-FEŻR u l-FSE. Il-Parlament ċaħad il-proposta li jiġu stabbiliti limiti nazzjonali – minflok reġjonali – biex il-fondi tal-FEŻR jiġu kkonċentrati fuq objettivi strateġiċi u saħħaħ id-dimensjoni lokali tal-fond billi ġie propost li jsir investiment ta’ mill-inqas 10 % tal-allokazzjonijiet nazzjonali fuq żoni urbani u mill-inqas 5 % fuq l-iżvilupp territorjali integrat f’żoni żvantaġġati li mhumiex urbani. Fir-rigward tal-FSE, il-PE afferma mill-ġdid ir-rwol prinċipali tiegħu fi ħdan il-politika ta’ koeżjoni tal-UE u l-kontribut tiegħu biex tinkiseb koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali wara li l-Kummissjoni rrevediet ir-rwol tal-fond b’rabta qawwija mal-koordinazzjoni tal-politiki makroekonomiċi tal-Istati Membri taħt is-Semestru Ewropew.

L-imsieħba u l-firmatarji tal-#CohesionAlliance jappellaw li l-politika ta’ koeżjoni tkun għodda ta’ investiment fit-tul għar-reġjuni kollha , pożizzjoni kondiviża kemm mill-Kummissjoni Ewropea kif ukoll mill-PE, li l-proposti tagħhom jipprevedu wkoll ċerta flessibbiltà fl-ipprogrammar mill-ġdid tar-riżorsi f’każ ta’ kriżijiet mhux previsti u ta’ diżastri naturali.

Intlaħqet ukoll konverġenza wiesgħa mal-PE dwar it-talba għal koordinazzjoni aħjar ma’ politiki oħra tal-UE, dwar is-semplifikazzjoni u dwar l-oppożizzjoni għall-kondizzjonalitajiet li ma jistgħux jiġu influwenzati mill-awtoritajiet lokali u reġjonali jew minn benefiċjarji oħra. F’dan is-sens, il-pożizzjoni tal-PE kontra l-iffriżar tal-Fondi SIE bħala sanzjoni għall-ksur tad-dixxiplina fiskali tal-UE tirrappreżenta żvilupp importanti u bidla radikali meta mqabbla mas-snin preċedenti.

Filwaqt li l-Kunsill ser jibqa’ jaħdem fuq il-politika ta’ koeżjoni matul il-ġimgħat u x-xhur li ġejjin, in-negozjati mal-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni x’aktarx li jerġgħu jibdew biss wara l-elezzjonijiet Ewropej. L-Alleanza tal-Koeżjoni ser tkompli tagħmel pressjoni fuq l-Istati Membri u l-istituzzjonijiet tal-UE biex jiġi żgurat li ċ-ċittadini tal-Ewropa jistgħu jkomplu jiddependu fuq politika ta’ koeżjoni b’saħħitha, li tnaqqas id-differenzi u twassal aktar opportunitajiet lill-komunitajiet lokali kollha.

Ikkuntattja lis-segretarjat:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-TAKES-ON-BOARD-COHESIONALLIANCE-DEMANDS-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-TAKES-ON-BOARD-COHESIONALLIANCE-DEMANDS-.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-TAKES-ON-BOARD-COHESIONALLIANCE-DEMANDS-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-TAKES-ON-BOARD-COHESIONALLIANCE-DEMANDS-.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-TAKES-ON-BOARD-COHESIONALLIANCE-DEMANDS-.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023