Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
L-irkupru tal-UE mhux se jkun effettiv mingħajr politika ta’ koeżjoni soda mibnija fi sħubija ġenwina mal-bliet u r-reġjuni Ewropej  

Il-koalizzjoni fl-UE kollha tħeġġeġ lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-gvernijiet nazzjonali biex jippromovu sinerġiji bejn l-istrumenti ta’ rkupru u l-fondi strutturali biex jiġi massimizzat l-impatt tal-azzjoni Ewropea.

Il-kriżi tal-COVID-19 uriet li l-politika ta’ koeżjoni issa hija meħtieġa aktar minn qatt qabel biex issaħħaħ ir-reżiljenza fl-Ewropa, tipproteġi liċ-ċittadini, twassal l-irkupru f’kull rokna tal-Unjoni Ewropea u tiżgura li ħadd ma jitħalla jibqa’ lura. Sa mill-ħolqien tagħha f’Ottubru 2017, #CohesionAlliance – alleanza minn madwar l-UE kollha ta’ 12 000 firmatarju favur politika ta’ koeżjoni aktar b’saħħitha – irnexxielha tevita tnaqqis baġitarju drammatiku wara l-2020, iżżomm politika ta’ koeżjoni għar-reġjuni kollha fl-Unjoni u tipproponi regoli aktar sempliċi u flessibbli. Matul vidjokonferenza ddedikata għall-perkors il-ġdid ta’ #CohesionAlliance, il-membri fundaturi tagħha ġeddew l-impenn tagħhom biex jingħaqdu flimkien u jżommu l-politika ta’ koeżjoni bħala prijorità ewlenija tal-UE. #CohesionAlliance se tkun viġilanti sabiex il-prinċipju tas-sħubija jiġi applikat bis-sħiħ mill-Istati Membri fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-politika ta’ koeżjoni 2021-2027. Il-koerenza u s-sinerġiji bejn l-istrumenti ta’ rkupru u l-fondi strutturali huma ta’ importanza kbira biex jiġu evitati d-duplikazzjonijiet u jiġi massimizzat l-impatt tal-azzjoni Ewropea.

Xahrejn wara d-dħul fis-seħħ tar- regolamenti l-ġodda tal-politika ta’ koeżjoni għall-perjodu 2021-2027, #CohesionAlliance qieset ir-riżultati tal-attività tagħha s’issa u ddeskriviet l-impenji futuri tagħha, abbażi tad- Dikjarazzjoni 2.0 imġedda u adottata f’Lulju 2020 . Il-ħidma ta’ #CohesionAlliance se tkun iffukata fuq l-implimentazzjoni b’suċċess u t-twettiq tal-politika ta’ koeżjoni mingħajr aktar dewmien, fl-ispirtu ta’ sħubija ġenwina u f’sinerġija ma’ strumenti oħra, biex b’hekk jiġi promoss il-kunċett ta’ koeżjoni bħala valur ġenerali u fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

L-awtoritajiet lokali u reġjonali enfasizzaw it-talba urġenti biex il-miżuri ta’ flessibbiltà introdotti s-sena l-oħra jiġu estiżi biex jimmobilizzaw il-fondi strutturali tal-UE u l-għajnuna mill-Istat fil-ġlieda kontra l-COVID-19. Din il-kwistjoni tqajmet ukoll fi skambju ta’ ittri mal-President Ursula von der Leyen, li rrikonoxxiet ir-restrizzjonijiet baġitarji li ħafna awtoritajiet reġjonali u lokali jistgħu jkunu qed jiffaċċjaw bħalissa minħabba l-pandemija. Fir-rigward tal-estensjoni potenzjali tar-rata ta’ kofinanzjament ta’ 100 % għall-fondi strutturali, l-imsieħba tal-Alleanza apprezzaw bil-kbir l-impenn tal-Kummissjoni li tissorvelja mill-qrib is-sitwazzjoni u tikkunsidra azzjoni ulterjuri jekk ikun meħtieġ.

Id-diskussjoni wriet li l-missjoni ta’ #CohesionAlliance għadha ’l bogħod milli tintemm. L-irkupru Ewropew irid jibda miċ-ċittadini fuq il-post, u mhux se jkun ta’ suċċess jekk l-ilħna tagħhom u dawk tal-politiċi lokali u reġjonali – li huma l-eqreb għall-ħtiġijiet tagħhom – ma jitqisux mill-istituzzjonijiet tal-UE u l-gvernijiet nazzjonali.

Apostolos Tzitzikostas , Presiden t tal- Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) u Gvernatur tar-Reġjun tal-Maċedonja Ċentrali (GR), qal: “ L-isforzi ta’ #CohesionAlliance kkontribwew biex jiġi evitat tnaqqis baġitarju kbir wara l-2020 u biex tiġi promossa l-koeżjoni bħala prinċipju ta’ gwida għall-pjani ta’ rkupru tal-UE . Issa, jeħtieġ li niffukaw fuq il-programmazzjoni u l-implimentazzjoni. Sabiex nagħmlu dan, jeħtieġ li nqisu bir-reqqa aspetti ewlenin bħall-applikazzjoni tal-prinċipju tas-sħubija fil-programmi l-ġodda; l-impatt tal-miżuri relatati mal-COVID-19 u l-konsegwenzi tat-tmiem tal-applikazzjoni tagħhom – suġġett li indirizzajna fi skambju ta’ ittri produttiv mal-President von der Leyen; id-dimensjonijiet rurali u urbani tal-politika ta’ koeżjoni; u s-sinerġiji bejn il-koeżjoni u l-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza ”.

Matul l-istqarrija tagħha, il-Kummissarju għall-Koeżjoni u r-Riformi Elisa Ferreira qalet: “ Il-koeżjoni għandha tibqa’ l-pedament tal-irkupru. Huwa wara l-kriżijiet li jiżdiedu l-assimetriji. L-Alleanza tal-Koeżjoni hija meħtieġa aktar minn qatt qabel. Il-Ftehimiet ta’ Sħubija għall-Politika ta’ Koeżjoni 2021-2027 se jkunu strumentali. Irridu nħaffu n-negozjati tagħhom, iżda ma tistax tiġi kompromessa l-kwalità. Nafda fl-appoġġ tagħkom biex niżguraw ukoll li l-implimentazzjoni tal-politiki u l-istrumenti l-oħra tagħna ma tkunx għamja għad-dimensjoni spazjali u tappoġġja l-iżvilupp fit-tul tar-reġjuni kollha. Jiena tlabt lill-Istati Membri biex ikunu konxji tad-dimensjoni territorjali fit-tħejjija tal-Pjani għall-Irkupru u r-Reżiljenza tagħhom, kemm fil-konsultazzjoni u l-involviment mal-partijiet ikkonċernati reġjonali kif ukoll fil-fażi ta’ implimentazzjoni. Aħna se nilħqu l-objettivi tagħna biss billi niżguraw li l-istrumenti tagħna jaħdmu fl-istess direzzjoni. Il-promozzjoni tal-koeżjoni ma tistax tkun biss ir-responsabbiltà tal-politika ta’ koeżjoni. Huwa għalhekk li jeħtiġilna nimmobilizzaw l-atturi rilevanti kollha, inklużi l-partijiet interessati lokali u ċ-ċittadini bħala msieħba sħaħ, filwaqt li niżguraw li l-prijoritajiet ekoloġiċi u diġitali l-ġodda jkunu fattibbli għal kulħadd”.

Younous Omarjee , President tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali tal-Parlament Ewropew, iddikjara: “ Huwa essenzjali li l-fondi ta’ rkupru bħala prijorità jkunu indirizzati għar-reġjuni l-anqas żvilupp ati u għal dawk ir-reġjuni l-aktar milquta mill-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali tal-COVID-19. Nappella lill-Istati Membri jinvolvu kemm jista’ jkun lir-reġjuni u lill-bliet u jiżguraw li dawn il-fondi jmorru kemm jista’ jkun qrib il-ħtiġijiet taċ-ċittadini. Nappella wkoll lill-Istati Membri biex ikunu konsistenti. L-irkupru fuq perjodu qasir u l-politika ta’ koeżjoni fit-tul huma żewġ naħat tal-istess munita u għandhom jaqdu l-istess għan. Jekk l-irkupru fuq perjodu qasir ma jkunx konsistenti mal-objettivi fit-tul stabbiliti mill-fondi ta’ koeżjoni, id-disparitajiet ekonomiċi, soċjali u territorjali se jkomplu japprofondixxu u l-isforzi kollha tagħna fit-tul se jinqerdu” .

ILĦNA TA’ #COHESIONALLIANCE:

Ilaria Bugetti , kelliema għall-iżvilupp territorjali tal- Kunsill tal-Muniċipalitajiet u r-Reġjuni Ewropej (CEMR) dwar il-koeżjoni u Kunsillier għar-Reġjun tat-Toskana (IT), qalet: “ Fil-fażi tal-programmazzjoni tal-fondi ta’ koeżjoni tal-UE, xorta waħda stajna naraw każijiet fejn il-gvernijiet lokali u reġjonali ma kinux involuti kif suppost, jew minħabba nuqqas ta’ żmien għall-konsultazzjoni jew minħabba kuntatt inadegwat fil-livell ministerjali. Jeħtiġilna negħlbu l-ostakli li fadal fis-snin li ġejjin għall-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-fondi. Il-ħidma tal-Alleanza tal-Koeżjoni għadha ’l bogħod milli tintemm!

Cees Loggen , President tal- Konferenza tar-Reġjuni Periferiċi Marittimi (CPMR) u Ministru Reġjonali tal-Provinċja tal-Olanda tat-Tramuntana (NL), qal: “ Jista’ jimmaterjalizza dewmien bla preċedent fl-ambitu tal-politika ta’ koeżjoni futura minħabba l-adozzjoni tardiva tal-leġiżlazzjoni. Ir-reġjuni se jġorru l-piż. Mhux se jkunu jistgħu jibdew jonfqu filwaqt li l-ekonomiji reġjonali għandhom bżonn kbir ta’ investimenti biex jappoġġjaw l-irkupru. Inħeġġu lill-Kummissjoni tiffaċilita l-implimentazzjoni bla xkiel tal-programmi ta’ koeżjoni u l-parteċipazzjoni tar-reġjuni fil-pjani ta’ rkupru, peress li s-sinerġiji bejn il-fondi jwasslu biex jinkisbu riżultati aktar malajr.

Karl-Heinz Lambertz , President tal- Assoċjazzjoni ta’ Reġjuni mal-Fruntieri Ewropej u Membru tal-Parlament tal-Komunità li titkellem bil-Ġermaniż fil-Belġju, qal: “ Il-kooperazzjoni transfruntiera hija element essenzjali tal-politika ta’ koeżjoni tal-UE. Dak li jiġri fil-fruntieri interni tal-Unjoni għandu impatt kbir fuq il-kapaċità tal-Unjoni li tirrispondi għall-isfidi ewlenin ta’ żminijietna. Il-kapaċità tal-UE li taġixxi tissaħħaħ b’mod konsiderevoli jekk il-mekkaniżmu ta’ kooperazzjoni transfruntiera propost mill-Kummissjoni jiġi finalment adottat mill-Kunsill”. 

Kata Tüttő , membru ta’ Eurocities u Viċi Sindku tal-Belt ta’ Budapest (HU), qalet: L-investimenti li ġejjin permezz tal-politika ta’ koeżjoni tal-UE se jkunu importanti aktar minn qatt qabel. Se jkun kruċjali li jiġu ffinanzjati l-proġetti u r-riformi li jpoġġu lill-bliet u lir-reġjuni kollha tal-Ewropa fit-triq tal-irkupru ekoloġiku u ġust. Bħala mexxejja lokali, għandna rwol ċentrali biex niżguraw li dawn il-flus ikunu mmirati fejn huma l-aktar meħtieġa u fejn l-aktar huma ta’ benefiċċju għan-nies. Nistgħu nkunu msieħba imprezzabbli għall-UE meta l-prinċipju tas-sħubija jiġi implimentat bis-sħiħ fil-partijiet kollha tal-UE. L-investiment fiż-żoni urbani tal-Ewropa se jappoġġja r-reżiljenza fit-tul tal-Ewropa u jgħinna lkoll inkunu aktar b’saħħitna f’każ ta’ kriżi futura ”.

Jean-Claude Marcourt , President tal-Grupp ta’ Ħidma “Leġiżlazzjoni Ewropea u Investimenti Pubbliċi” tal- Konferenza tal-Assembleji Leġiżlattivi Reġjonali tal-Unjoni Ewropea (CALRE) u President tal-Parlament ta’ Wallonia (BE), qal: “ Il-bliet u r-reġjuni jeħtiġilhom ikollhom l-ambizzjoni li jsaħħu l-koeżjoni tat-territorji tagħhom, inaqqsu d-disparitajiet u l-inugwaljanzi filwaqt li jgħollu l-istandards ekonomiċi, soċjali u ambjentali f’konformità mal-valuri u l-prinċipji demokratiċi li huma s-sisien ta’ Unjoni Ewropea għanja u sostenibbli ”. 

Magnus Berntsson , President tal- Assemblea tar-Reġjuni Ewropej (AER) u Viċi President tar-Reġjun ta’ Västra Götaland (SE), iddikjara fil-marġini tal-konferenza: “ Il-politika ta’ koeżjoni l-ġdida tista’ tkun verament trasformattiva għall-komunitajiet rurali madwar l-Ewropa. L-AER timpenja ruħha bis-sħiħ li taħdem flimkien mal-gvernijiet nazzjonali u l-Kummissjoni Ewropea biex twettaq politika ta’ koeżjoni li tibni mill-ġdid b’mod aħjar ir-reġjuni rurali; billi tiżgura li dawn ikunu konnessi aħjar, aktar reżiljenti, vibranti u għanja sal-2040 ”.

Ikkuntattja lis-segretarjat:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023