Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
COVID-19: Nappellaw lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri kollha għal pjan ta’ rkupru ambizzjuż għal Ewropa sostenibbli, reżiljenti u soċjalment ġusta, li ma tħalli lura l-ebda post u l-ebda persuna  

Dikjarazzjoni konġunta mill-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

Bħala sindki, presidenti ta’ reġjuni u kunsillieri lokali u reġjonali ninsabu fuq quddiem nett fil-ġlieda kontra l-Coronavirus. In-natura mingħajr preċedent tal-ħasda mill-COVID-19 tirrikjedi miżuri immedjati u pjan ta’ rkupru soċjali u ekonomiku kuraġġuż għall-Unjoni Ewropea, mibnija fuq is-solidarjetà, is-sostenibbiltà, ir-reżiljenza u l-ġustizzja soċjali, f’konformità mal-Patt Ekoloġiku Ewropew u mal-aġenda għat-transizzjoni diġitali. Flimkien mal-livelli kollha tal-gvern madwar l-Ewropa, aħna nimpenjaw ruħna li nissieħbu fl-isforzi biex niġġieldu kontra l-pandemija, nipproteġu lin-nies tagħna u nikkontribwixxu għall-irkupru ekonomiku, soċjali u finanzjarju.

F’dawn iż-żminijiet diffiċli, il-prijorità tagħna bħala awtoritajiet reġjonali u lokali hija li nkomplu nipprovdu l-kura tas-saħħa u s-servizzi pubbliċi lill-komunitajiet tagħna, filwaqt li niżguraw li ħadd ma jitħalla lura. Qed nagħmlu l-isforzi kollha possibbli biex nappoġġjaw l-ekonomija lokali, insalvaw l-impjiegi, noħolqu opportunitajiet ġodda ta’ impjieg, ngħinu lill-kumpaniji kollha biex jissoktaw bin-negozji tagħhom u nipprovdu edukazzjoni ta’ kwalità. Il-ħidma tagħna fuq il-post tikkumplementa l-isforzi li qed isiru fil-livell tal-UE u tal-Istati Membri, iżda jeħtieġ li jsir aktar, b’mod partikolari fir-rigward tas-solidarjetà lil hinn mill-fruntieri.

Għalhekk, huwa essenzjali għalina li jinħoloq Mekkaniżmu tal-UE għall-Emerġenzi tas-Saħħa bħala għodda ta’ sinerġija biex jiġu integrati u ssimplifikati r-riżorsi tal-UE, nazzjonali u reġjonali/lokali u b’hekk jiġi ffinanzjat ix-xiri ta’ tagħmir mediku u faċilitajiet mediċi, filwaqt li jissaħħu l-isforzi li l-Kummissjoni Ewropea diġà wettqet dwar il-kwistjoni. L-UE għandha wkoll tiffinanzja programm tas-saħħa u tal-isptarijiet reġjonali biex tivvaluta, taġġorna u timmonitorja l-kapaċità tas-sistemi tas-saħħa reġjonali fuq il-post u tinvesti biex tiżgura s-sostenibbiltà tal-kura tas-saħħa. Ċentru ġdid tal-UE għall-Koordinazzjoni tal-Pandemiji għandu jinvolvi direttament lir-reġjuni u l-bliet. Jeħtieġ tiġi stabbilita koordinazzjoni transfruntiera aktar effiċjenti biex iċ-ċittadini jiġu pprovduti servizzi tas-saħħa. Fil-futur, l-UE, l-Istati Membri kif ukoll il-bliet u r-reġjuni għandhom jivvalutaw modi kif jibbilanċjaw mill-ġdid il-kompetenzi tagħhom dwar is-saħħa f’konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà.

Biex jiġi kkumpensat it-telf ta’ taxxa fuq id-dħul, għandhom jiġu żviluppati mekkaniżmi tal-UE li jippermettu li l-Gvernijiet Lokali u Reġjonali jkollhom aċċess dirett għall-iskema ta’ finanzjament. Il-komunitajiet reġjonali u lokali għandhom jiġu appoġġjati biex jiddisinjaw mill-ġdid is-servizzi pubbliċi biex jagħmluhom diġitali, sostenibbli u reżiljenti. L-UE għandha tipprovdi fondi ġodda u proċeduri simplifikati għal infrastruttura lokali sostenibbli, u tappoġġja lill-SMEs permezz ta’ fergħa post-pandemika fil-Fond InvestEU. Jeħtieġ jiġi stabbilit ukoll programm ta’ għajnuna ddedikat għall-intrapriżi żgħar li sofrew interruzzjonijiet fil-katina tal-provvista tal-ikel. Jenħtieġ li jiġi żviluppat pjan ta’ inklużjoni rurali biex tingħata spinta lill-innovazzjoni, 'l-intraprenditorija u 'l-konnettività fiż-żoni rurali.

Aħna nitolbu pjan ta’ rkupru ambizzjuż għal Ewropa sostenibbli, reżiljenti u soċjali li jibni ekonomija ċirkolari u inklużiva ġdida, li jattiva l-għodod kollha eżistenti biex jiżgura s-solidarjetà finanzjarja. Pjan li jiżviluppa strumenti finanzjarji b’finanzjament komuni u sorsi ta’ dħul ġodda, li jkunu kbar biżżejjed u b'maturità twila biex ikunu kompletament effiċjenti. Fil-qalba ta’ pjan ta’ rkupru bħal dan għandu jkun hemm Fond ta’ Rkupru tal-UE, konness mal-baġit tal-UE u bbażat fuq l-assigurazzjoni Ewropea tad-dejn. Il-Fond, li għandu jkun jammonta għal madwar EUR 500 biljun, għandu jippermetti investiment orjentat lejn il-futur. Il-baġit il-ġdid tal-UE għandu jkun is-sinsla tal-irkupru u għandu jiżdied b’mod konsiderevoli biex iservi bħala strument reali ta’ solidarjetà u koeżjoni. Huwa biss Qafas Finanzjarju Pluriennali ambizzjuż, li jippromovi investimenti baġitarji tal-UE f’livelli mingħajr preċedent, li jkun jista' jindirizza l-isfida ta' rkupru ġust u sostenibbli.

Mezz kif jiġu sfruttati r-riżorsi meħtieġa, u jiġu ggarantiti l-effett ta’ ngranaġġ u l-mobilizzazzjoni ta’ aktar investiment pubbliku u privat, huwa billi tissaħħaħ il-kapaċità ta’ investiment tal-baġit tal-UE billi, tal-inqas b’mod temporanju, jitneħħa l-livell massimu tal-baġit tal-UE lil hinn mill-Introjtu Nazzjonali Gross attwali tal-UE ta’ 1,2 %, u billi jiġu kkunsidrati riżorsi proprji ġodda. Il-baġit tal-UE jeħtieġ tabilħaqq jiġi msaħħaħ biex jippermetti investimenti u garanziji addizzjonali, biex jappoġġja lill-gvernijiet nazzjonali, ir-reġjuni u l-bliet biex jerġgħu jniedu l-ekonomija u jiggarantixxu tranżizzjoni ġusta. Politika ta’ koeżjoni msaħħa mmirata biex tnaqqas l-inugwaljanzi u ttejjeb ir-reżiljenza tal-Istati Membri, ir-reġjuni, il-bliet u l-irħula madwar l-Ewropa hija fundamentali. 

Il-miżuri ġodda kollha, u l-Qafas Finanzjarju Pluriennali li jmiss, jeħtieġ li jqisu l-esperjenza konkreta tal-awtoritajiet reġjonali u lokali u jappoġġjawhom biex jipprovdu l-kura soċjali u s-servizzi essenzjali kollha għaċ-ċittadini. Terz tal-infiq tas-servizz pubbliku, u żewġ terzi tal-investiment pubbliku kollu fl-UE jsiru mill-awtoritajiet lokali u reġjonali: huma ser ikunu indispensabbli għall-bini mill-ġdid tal-ekonomiji tagħna, għall-implimentazzjoni tat-transizzjoni ekoloġika u l-innovazzjoni soċjali, sabiex l-ebda post u l-ebda persuna ma jitħallew lura, u għandhom ikunu fuq quddiem fit-tfassil u fl-implimentazzjoni tal-pjani ta’ rkupru.

*Il-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni:

Apostolos Tzitsikostas , President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u Gvernatur tar-Reġjun tal-Maċedonja Ċentrali, il-Greċja

Vasco Ilídio Alves Cordeiro , L-Ewwel Viċi President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u President tal-Gvern Reġjonali tal-Azores, il-Portugall

Olgierd Geblewicz , President tal-Grupp PPE fi ħdan il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u President tar-Reġjun ta’ Westpomerania, il-Polonja

Christophe Rouillon , President tal-Grupp PSE fi ħdan il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u Sindku ta' Coulaines, Franza

François Decoster , President tal-Grupp Renew Europe fi ħdan il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u Sindku ta’ St Omer, Franza

Władysław Ortyl , President tal-Grupp KRE fi ħdan il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u President tar-Reġjun ta’ Podkarpackie , il-Polonja

Kieran McCarthy , President tal-Grupp AE fi ħdan il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u Membru tal-Kunsill tal-Belt ta’ Cork, l-Irlanda

Satu Haapanen , Kopresident tal-Grupp tal-Ħodor fi ħdan il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u Kunsillier tal-Belt ta’ Oulu, il-Finlandja

Kelliem f’isem il-President:

Michele Cercone

Tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Ikkondividi :