Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
L-elezzjonijiet tal-2019 tal-UE “ninvestu fil-livell lokali”: Il-KtR jingħaqad mal-Parlament Ewropew filwaqt li jibdew it-tħejjijiet  

Hekk kif it-tħejjijiet għall-elezzjonijiet Ewropej tal-2019 jibdew, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) offra l-appoġġ sħiħ tiegħu u laqa’ l-impenn tal-Parlament Ewropew biex iż-żewġ istituzzjonijiet jaħdmu flimkien u jallinjaw ir-riżorsi fi sforz konġunt biex iżidu l-impenn taċ-ċittadini. Il-pjan direzzjonali lejn l-elezzjonijiet u s-sħubija bejn iż-żewġ istituzzjonijiet tal- UE ġew diskussi llum fil-Bureau tal-KtR mal-Viċi President għall-Komunikazzjoni - u l-President tal-KtR - Ramón Luis Valcárcel Siso. Id-dibattitu ġie segwit mill-adozzjoni tal- Pjan ta’ Komunikazzjoni tal-KtR għall-2018 , li jitfa’ l-elezzjonijiet Ewropej fiċ-ċentru tal-istrateġija tiegħu.

L-Unjoni Ewropea qed tiżviluppa strateġija ta’ komunikazzjoni biex tiżgura li dawk li jivvutaw huma konxji li r-riżultati tal-elezzjonijiet tal-2019 ser jikkontribwixxu biex jissawwar il-futur tal-UE. L-MEPs għamluha ċara li l-kampanja ser tkun mhux biss kampanja mmexxijja mill-Parlament Ewropew, iżda “kampanja tal-Unjoni Ewropea” li tibni fuq il-kooperazzjoni interistituzzjonali u tagħmel użu minn sinerġiji fil-livelli kollha tal-gvern. Bħala l-livell ta’ gvern li għandu l-ogħla livell ta’ fiduċja fost iċ-ċittadini, l-awtoritajiet lokali u reġjonali ser ikunu kruċjali biex jimmobilizzaw lil dawk li jivvutaw u jqajmu l-kuxjenza dwar x’hemm involut fl-elezzjonijiet tal-2019.

"Aħna nilqgħu l-impenn tal-Parlament Ewropew biex l-elezzjoni tal-2019 tkun elezzjoni tal-“Unjoni Ewropea” . Ir-riżultati ser jiffurmaw il-futur tal-Unjoni tagħna. Huwa dmir kollettiv tagħna li niżguraw li l-persuni kollha li jivvutaw huma konxji dwar x’hemm involut u xi rwol l-Ewropa għandha fil-ħajja tagħhom ta’ kuljum. Filwaqt li nibnu fuq il-ftehim ta’ kooperazzjoni tagħna, ninsabu kuntenti ferm li aħna sieħeb fil-kampanja u ser ninkoraġixxu lill-membri tagħna biex jiżguraw li ċ-ċittadini tagħhom jesprimu l-opinjoni tagħhom ", qal il-President tal-KtR Karl-Heinz Lambertz “Il-membri kollha tagħna jistgħu jimmobilizzaw lil dawk li jivvutaw u jżidu l-għadd ta’ nies li joħorġu jivvutaw fl-elezzjonijiet Ewropej. Bħala politiċi eletti, jistgħu jagħmlu l-konnessjonijiet bejn x’jiġri fil-kostitwenzi tagħhom u x’hemm involut għall-Ewropa, b’hekk isir kontribut sinifikanti biex iċ-ċittadini jerġgħu jersqu qrib tal-Ewropa fid-dibattiti qabel l-elezzjonijiet”, huwa żied jgħid.

L-istrateġija ta’ komunikazzjoni tal-Parlament Ewropew tirrikonoxxi l-importanza ta’ “ninvestu fil-livell lokali” permezz ta’ “kampanja deċentralizzata u lokalizzata”. Il-Parlament qed jippjana li jagħżel il-prijoritajiet ta’ komunikazzjoni li “jintlaqgħu l-aktar fl-ambjent lokali”, sabiex jgħinu jiġu komunikati l-messaġġi lokalizzati, ibbażati fuq l-oriġini u l-interessi taċ-ċittadini.

Il-Viċi President tal-Parlament Ewropew, Ramón Luis Valcárcel Siso, qal: "Jeħtieġ li jinbidel il-mod kif taħdem l-Ewropa u l-mod kif tikkomunika. L-Ewropa tista’ biss tħares ’il quddiem billi tuża r-riżorsi tagħha u taħdem fi sħubija li hija r-raġuni għala ninsab kuntent li l-Kumitat ser ikun sieħeb fl-appoġġ tal-kampanja tal-elezzjoni Ewropea billi jisma’ u jitkellem fil-livell lokali. Jeħtieġ li kollha kemm aħna naħdmu sabiex nispjegaw x’inhi l-UE u għalfejn din hija sinifikanti: min jista’ jagħmel dan aħjar mis-sindki, il-presidenti reġjonali jew il-kunsilliera fil-komunitajiet tagħhom? L-allinjament tal-isforzi ta’ komunikazzjoni tagħna huwa pass sinifikanti lejn il-massimizzazzjoni tal-potenzjal ta’ sensibilizzazzjoni tagħna li jeħtieġ li jitkompla fil-futur. "

Il-KtR jadotta l-Pjan ta’ Komunikazzjoni tiegħu għall-2018 “Naħdmu fi sħubija għal Ewropa lokali”

Il-Bureau tal-KtR adotta l-Pjan ta’ Komunikazzjoni tiegħu għall-2018, li jressaq numru ta’ azzjonijiet immirati lejn li jingħaqad mal-Parlament Ewropew u l-istituzzjoniiet l-oħra tal-UE, li jinkludi l-adozzjoni tal-opinjoni tal-KtR dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa f’Ottubru 2018, u t-tħejjija tat-8 Summit tar-Reġjuni u l-Bliet tal-KtR li ser isir fir-rebbiegħa tal-2019. Dawn iż-żewġ avvenimenti ser jinkwadraw l-isforzi tal-KtR biex jikkontribwixxi għall-kampanja, filwaqt li numru ta’ attivitaijiet ikkonċentrati fuq li jingħaqdu l-isforzi fil-livell lokali sabiex jintlaħqu ċ-ċittadini matul il-kampanja tal-elezzjoni Ewropea.

Il-KtR ser jimplimenta l-attivitajiet ta’ komunikazzjoni tiegħu permezz ta’ tliet kampanji mibnija fl-isfond tad-dibattitu dwar il-futur tal-Ewropa, il-baġit tal-UE wara l-Brexit u l-elezzjonijiet Ewropej tal-2019:

Kampanja 1: ir-reġjuni, il-bliet u l-awtoritajiet lokali jaħdmu għall-futur tal-Ewropa

Din il-kampanja tibni fuq l-inizjattiva li għaddejja bħalissa “Nirriflettu dwar l-Ewropa” u ser ikollha l-għan li tippreżenta l-interessi lokali u reġjonali fid-dibattitu dwar il-futur tal-Ewropa, b’mod partikolari tikkontribwixxi għall-Opinjoni tal-KtR li għandha tiġi adottata fl-2018. Aktar minn 150 Djalogu taċ-Ċittadini għandhom isiru sal-aħħar tal-2017 madwar ir-reġjuni u l-bliet Ewropej u ser ikomplu fl-2018 billi jikkontribwixxu għall-kampanja ta’ sensibilizzazzjoni għall-elezzjonijiet Ewropej. Stħarriġ onlajn u applikazzjoni ddedikata li jinkludu sett ta’ mistoqsijiet dwar il-futur tal-politiki tal-UE qed jintużaw ukoll biex jiġbru l-feedback taċ-ċittadini matul l-avvenimenti lokali u d-djalogi taċ-ċittadini. Aktar minn 11.000 persuna li wieġbu ġew reġistrati s’issa.

B’mod parallel, il-KtR ikkummissjona studju pan-Ewropew mil-London School of Economics li jfittex il-fehmiet tal-awtoritajiet lokali u reġjonali dwar il-futur tal-Ewropa u r-rwol li jixtiequ jkollhom f’Unjoni mġedda. Skont ir-riżultati preliminari, maġġoranza kbira ta’ dawk li wieġbu jaqblu li l-ogħla prijorità għandha tkun li ċ-ċittadini jitqiegħdu fil-qalba tal-integrazzjoni tal-UE.

Kampanja 2: Ninvestu fit-tkabbir sostenibbli u l-impjiegi fir-reġjuni, il-bliet u l-awtoritajiet lokali

L-għan hu li jkun żgurat l-involviment attiv tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fin-negozjati dwar il-baġit futur tal-UE u d-dibattitu relatat mal-inċertezzi li jirriżultaw mill-fatt li r-Renju Unit ser jitlaq mill-UE sa Marzu tal-2019. Baġit imnaqqas tal-UE u l-adozzjoni mdewma tal-finanzjament tal-UE wara l-2020 ser ikollhom konsegwenzi severi għall-investiment pubbliku fil-livell reġjonali u lokali.

L-aktar attivitajiet importanti tal-komunikazzjoni ser jinvolvu l-bini ta’ koalizzjonijiet b’firxa kbira ta’ partijiet ikkonċernati biex tkun żgurata adozzjoni f’waqtha ta’ finanzjament mill-UE b’saħħtu, effettiv u semplifikat wara l-2020. Il-#CohesionAlliance hija koalizzjoni ta’ dawk li jemmnu li l-politika ta’ koeżjoni tal-UE għandha tkompli tkun pilastru fil-futur tal-UE, ser titkompla fl-2018 u ser isservi bħala bażi għal dawn l-attivitajiet. Sal-lum 80 organizzazzjoni u aktar minn 700 partitarji individwali, inklużi l-membri tal-KtR, l-assoċjazzjonijiet ewlenin Ewropej tal-bliet u r-reġjuni, MEPs u Ministri tal-gvern, isejħu biex il-baġit tal-UE wara l-2020 jagħmel il-politika ta’ koeżjoni aktar b’saħħitha, aktar effettiva u disponibbli għal kull reġjun fl-UE.

Kampanja 3: Ir-reġjuni, il-bliet u l-awtoritajiet lokali tal-UE bħala aġenti tal-bidla

Ir-reġjuni u l-bliet tal-Ewropa huma postijiet ta’ tibdil u innovazzjoni. Iċ-ċittadini jistennew li r-rappreżentanti lokali u reġjonali tagħhom jipprovdu soluzzjonijiet għall-isfidi tal-lum, bħal dawk imqajma mill-globalizzazzjoni, l-integrazzjoni tal-migranti, it-tibdil fil-klima, it-tranżizzjoni tal-enerġija, il-qgħad fost iż-żgħażagħ u l-bidla demografika. Din il-kampanja ser tiffoka fuq it-tisħiħ fit-tfassil tal-politika tal-UE bbażat fuq l-evidenza lokali fl-oqsma bħall-azzjoni dwar il-klima, l-iżvilupp sostenibbli u soċjetajiet inklużivi.

Kuntatt:

Nathalie Vandelle

Tel. +32 (0)2 282 2499

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023