Il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali 

il-Kamra tal-Ambaxxaturi Nazzjonali tal-Patt tas-Sindki   

Il- Patt Ekoloġiku Ewropew huwa l-istrateġija l-ġdida għat-tkabbir bil-kompitu li jmexxi lill-UE lejn in-newtralità klimatika sal-2050. Il-Patt Ekoloġiku Ewropew jinvolvi bidliet kbar f'ħafna setturi fil-livelli kollha: mill-klima għall-enerġija, mit-trasport għall-protezzjoni tal-bijodiversità, mill-agrikoltura għal ekonomija aktar ċirkolari. Kull belt u reġjun għalhekk għandu jkun parti minn din l-opportunità storika, billi jieħu sehem b'mod proattiv f'mekkaniżmi ta' governanza f'diversi livelli f'kooperazzjoni mal-gvernijiet nazzjonali u l-UE, mhux l-inqas mar-reġjuni ġirien madwar il-kontinent.
Taqsimiet

L-għanijiet tagħna ​

​​Mekkaniżmu ta' governanza f'diversi livelli bħal dan jinsab fil- Patt tas-Sindki għall-Klima u l-Enerġija – Ewropa ( Covenant-Europe), li l-Kummissjoni Ewropea tiddeskrivi bħala “forza ċentrali" tat-tranżizzjoni fil- Komunikazzjoni dwar il-Patt Ekoloġiku Ewropew tagħha. Il- Patt Klimatiku Ewropew għandu rwol deċiżiv fl-implimentazzjoni sħiħa tal-Patt Ekoloġiku Ewropew. Il-Patt Klimatiku se jiffoka fuq it-tixrid tal-għarfien u l-appoġġ tal-azzjoni, sabiex jgħaqqad u jiżviluppa b'mod kollettiv u jimplimenta soluzzjonijiet klimatiċi, kbar u żgħar. Il-Patt Klimatiku jaħdem flimkien ma' inizjattivi, networks u movimenti eżistenti bħal Covenant-Europe.

Covenant-Ewropa tlaqqa' flimkien aktar minn 10 000 gvern lokali, f'61 pajjiż, li volontarjament impenjaw ruħhom li jimplimentaw l-objettivi tal-UE dwar il-klima u l-enerġija . Permezz tal-Uffiċċju tal-Patt tas-Sindki fi Brussell, il-Kummissjoni Ewropea tipprovdi appoġġ tekniku qawwi u gwida dwar l-istrumenti finanzjarji għall-bliet u r-reġjuni li jixtiequ jistabbilixxu pjani ta' azzjoni għall-enerġija sostenibbli u l-klima (SECAPs).

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) ilu jappoġġja din l-inizjattiva sa mill-ħolqien tagħha fl-2008. Il-KtR jemmen bis-sħiħ li l-Patt tas-Sindki huwa inizjattiva ewlenija Ewropea fundamentali għall-promozzjoni tal-azzjoni klimatika u tal-enerġija fil-prattika. Fl-istess waqt, juri r-rwol kruċjali tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fl-appoġġ tal-ġlieda tal-Unjoni Ewropea kontra t-tibdil fil-klima u t-tranżizzjoni tagħha lejn enerġija nadifa.

Covenant-Europa tirrikjedi politiċi li jagħrfu l-vantaġġi u l-opportunitajiet tar- rwol pijunier fit-tranżizzjoni tal-enerġija u l-klima u li jaraw il-benefiċċju li jagħmlu dan ma' bliet u reġjuni Ewropej oħra, filwaqt li huma parti mill-akbar sħubija ta' awtoritajiet lokali u reġjonali għall-klima fid-dinja.

Filwaqt li tirrikonoxxi r-rwol storiku tal-KtR fil-promozzjoni tal-inizjattiva tal-Patt tas-Sindki, il-Kummissjoni Ewropea ddeċidiet favur kooperazzjoni msaħħa mal-Kumitat. Rafał Trzaskowski (PL/PPE) , sindku tar-reġjun kapitali ta' Varsavja ( ukoll firmatarju ta' Covenant-Europe ) u relatur tal-Opinjoni dwar il-Patt Klimatiku Ewropew inħatar bħala rappreżentant tal-KtR għall-Bord ta' Covenant-Europe li għadu kif ġie estiż . Dan il-bord politiku jiddiskuti l-għanijiet strateġiċi tal-inizjattiva, biex jiżgura li din tkun imfassla għall-ħtiġijiet tal-bliet u biex trawwem djalogu bejn il-Komunità tal-Patt Ewropew u l-istituzzjonijiet tal-UE.

Bil-ħsieb li tissaħħaħ il-ħidma fil-livell nazzjonali, ser tinħoloq kamra oħra, magħmula minn 27 membru tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (wieħed għal kull Stat Membru) li jaġixxu bħala Ambaxxaturi Nazzjonali tal-Inizjattiva Covenant-Europe.

Il-membri tal-kamra se jaħdmu biex jiżguraw rappreżentanza nazzjonali f'termini tal-governanza tagħha. Huma se jaħdmu biex irawmu rispons aktar imfassal apposta, kif ukoll jappoġġjaw il-promozzjoni tal-inizjattiva fil-livell nazzjonali. Dawn l-ambaxxaturi nazzjonali, skont id-disponibbiltà tagħhom u s-sitwazzjoni speċifika f'pajjiżhom, jistgħu jagħmlu serje ta' attivitajiet bħal:

  • ​Jaġixxu bħala Ambaxxaturi Nazzjonali għal Covenant-Europe : eż. billi jippromovu l-inizjattiva f'pajjiżhom jew jikkollaboraw ma' Ambaxxaturi oħra tal-Patt Klimatiku
  • Isaħħu r-rappreżentanza tal-bliet fil-livell nazzjonali permezz tal-promozzjoni ta' attivitajiet speċifiċi għall-pajjiżi f'kooperazzjoni mal-Uffiċċju tal-Patt tas-Sindki u jsaħħu l-kooperazzjoni mal-gvernijiet nazzjonali u bliet oħra.
  • Jimmobilizzaw il-pari tagħhom biex jingħaqdu mal-moviment : eż. permezz ta' kooperazzjoni mal- assoċjazzjonijiet nazzjonali tal-awtoritajiet lokali u reġjonali, mad- delegazzjonijiet nazzjonali tal-KtR u man-network tal- Politiċi Elett Żgħażagħ . Il-membri tal-kamra se jaħdmu wkoll biex jiżguraw il-promozzjoni attiva tal-Patt tas-Sindki mill- membri tal-Parlament Ewropew .

Involviment fil-Komunità Covenant-Europe

Il- Patt tas-Sindki għall-Klima u l-Enerġija – Ewropa huwa miftuħ għall-awtoritajiet lokali kollha kostitwiti demokratikament li jikkonsistu minn rappreżentanti eletti, irrispettivament mid-daqs tagħhom jew l-istadju ta' implimentazzjoni tal-politiki tagħhom dwar l-enerġija u l-klima . Ikklikkja hawn biex tissieħeb fil-Patt tas-Sindki!

Tista' ssib informazzjoni dwar inizjattivi rilevanti oħra tal-UE u globali biex tissieħeb magħhom fil-paġna web iddedikata tal-KtR .

Dokumenti

Ikkondividi:
 
Back to top