Dikjarazzjoni dwar “Il-post tar-reġjuni fl-arkitettura tal-Unjoni Ewropea fil-kuntest tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa” 

Taqsimiet

Il-pandemija attwali għal darb’oħra wriet l-importanza tal-awtoritajiet reġjonali u lokali* biex jipproteġu liċ-ċittadini Ewropej, kemm billi jipprovdu l-kura tas-saħħa u s-servizzi soċjali jew billi jassistu lin-negozji fl-irkupru ekonomiku. Wieħed mill-fatturi ewlenin sabiex jiġu indirizzati b’suċċess l-isfidi attwali huwa approċċ ta’ governanza f’diversi livelli li għandu jiġi rifless b’mod stress fil-proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet tal-UE. Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa tipprovdi opportunità biex issir riflessjoni fuq post ir-reġjuni fl-arkitettura tal-Unjoni Ewropea sabiex isaħħu l-leġittimità demokratika tagħha kif ukoll il-fiduċja fost iċ-ċittadini.

Is-27 Stat Membru tal-UE jvarjaw f’kif is-setgħat leġiżlattivi u amministrattivi tagħhom huma diviżi fost il-livelli differenti ta’ governanza. Ħafna għandhom sistemi unitarji u ċentralizzati filwaqt li f’7 Stati Membri, ir-reġjuni għandhom setgħat leġiżlattivi b’saħħithom u grad ta’ awtonomija. B’mod kumplessiv, l-awtoritajiet lokali u reġjonali jimplimentaw 70 % tal-leġiżlazzjoni kollha tal-UE u jirrappreżentaw terz tal-infiq pubbliku u madwar nofs l-investiment pubbliku. Għandha tinbena Alleanza ta’ Reġjuni għad-Demokrazija Ewropea , li tinkludi kemm il-livell parlamentari kif ukoll dak eżekuttiv. Din l-Alleanza għandha gradwalment tinkludi r-reġjuni kollha tal-Unjoni Ewropea u l-unitajiet territorjali ekwivalenti u għandha taħdem mill-qrib mal-korpi rappreżentattivi tagħhom, bil-għan li jiżdied l-impatt leġittimu tagħhom fuq it-teħid ta’ deċiżjonijiet tal-UE, waqt li jiġu riflessi l-kompetenzi u l-interessi komuni tagħhom.

Waqt li jitqies l-objettivi leġittimu li jissaħħaħ ir-rwol tar-reġjuni fit-tfassil ta’ politika tal-UE, il-gvernijiet reġjonali, il-parlamenti u l-kunsilli jaqblu li jsiru użu aħjar mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u l-mandat tiegħu stabbilit fit-Trattati, fejn xieraq, bil-għan li jiġu sodisfati aħjar il-ħtiġijiet tal-persuni fil-postijiet fejn jgħixu. Għalhekk, aħna, rappreżentanti tar-reġjuni mis-27 Stat Membru kollha tal-Unjoni, niddikjaraw li:

1.  Aħna ninsabu konvinti li l-premessa fundamentali tad-demokrazija hija l-fiduċja taċ-ċittadini kif espressa mill-vot tagħhom fl-elezzjonijiet lokali, reġjonali, nazzjonali u Ewropej. Ir-reġjuni, b’mod partikolari dawk bis-setgħat leġiżlattivi, għandhom responsabbiltà legali u politika sabiex isawru u jimplimentaw il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea u jġibu valur miżjud lill-Unjoni Ewropea. Ir-reġjuni u l-mexxeja politika tagħhom huma qrib nieshom u jgħinu jsaħħu l-fiduċja taċ-ċittadini fid-demokrazija Ewropea. F’konformità mal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità, ir-reġjuni jaqdu rwol fundamentali fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk, jintlaqgħu inizjattivi eżistenti bbażati fuq l-evidenza, bħan-network RegHub tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni biex tiġi mmonitorjata l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni Ewropea u l-pjattaforma tal-Kummissjoni Fit for Future, u għandhom ikomplu jiġu żviluppati b’appoġġ mill-Unjoni Ewropea.

2.  Aħna impenjati li nużaw il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa biex nistabbilixxu djalogu maċ-ċittadini u naraw il-Konferenza bħala opportunità biex niżviluppaw diskussjoni dwar post ir-reġjuni fl-arkitettura demokratika tal-Unjoni Ewropea u biex tissaħħaħ il-fiduċja fost iċ-ċittadini Ewropej. L-objettivi politiku tagħna fit-tul huwa li jiżdied l-impatt politiku tar-reġjuni fil-livell Ewropew dwar kwistjonijiet li huma direttament rilevanti għall-ħidma tal-awtoritajiet lokali u reġjonali.

3.  Aħna ninsabu konvinti li l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni huwa mod wieħed ta’ valur biex jiġu rappreżentati l-objettivi istituzzjonali u politiċi tagħna. Fi ħdan dan il-qafas, aħna qegħdin, fost affarijiet oħra, naħdmu politikament flimkien bħala Alleanza tar-Reġjuni għad-Demokrazija Ewropea. Aħna ninsabu impenjati li nużaw l-għarfien espert tagħna u l-mandat demokratiku tagħna biex niżguraw li l-involviment profond tagħna jsemma aħjar il-leħen u l-ħtiġijiet taċ-ċittadini tagħna, li jissarfu f’azzjoni fil-livell Ewropew.

Flimkien, ejjew nappoġġjaw Dar id-Demokrazija Ewropea, fejn l-Unjoni Ewreopa hija s-saqaf protettiv, l-Istati Membri huma l-ħitan b'saħħithom, u l-awtoritajiet lokali, intermedji u reġjonali huma l-pedamenti sodi tagħha. Ejjew inqarrbu l-Ewropa lejn iċ-ċittadini u lejn il-postijiet fejn jgħixu.

 

* F’din id-dikjarazzjoni, it-terminu “awtoritajiet reġjonali u lokali” jirreferi għall-istituzzjonijiet pubbliċi b’personalità ġuridika, komponenti tal-istruttura statali, taħt il-livell tal-gvern ċentrali u responsabbli quddiem iċ-ċittadini. L-awtoritajiet reġjonali u lokali normalment ikunu magħmula minn korp deliberattiv jew ta’ tfassil ta’ politika (kunsill jew assemblea) u minn korp eżekuttiv (is-sindku jew uffiċjal eżekuttiv ieħor), eletti direttament jew indirettament jew magħżula fil-livell lokali. It-terminu jinkludi livelli differenti ta’ gvern, eż. villaġġi, muniċipalitajiet, distretti, kontei, provinċji, reġjuni, eċċ. Dan jinkludi wkoll awtoritajiet intermedji.

Jekk ir-reġjun jew l-assoċjazzjoni tiegħek jixtiequ japprovaw din id-Dikjarazzjoni, u jixtiequ li l-logo tagħhom jiżdied hawn taħt, jekk jogħġbok ibgħat id-dettalji permezz ta’ din il-formola online​.

_____________

Sħab

Ikkondividi:
 
Back to top