Avviż Legali u Protezzjoni tad-Data 

L-informazzjoni f'dan is-sit hi soġġetta għal dikjarazzjoni ta' ċaħda tar-responsabbiltà, avviż dwar id-drittijiet tal-awtur u r-regoli relatati mal-protezzjoni tad-data personali.

Taqsimiet

Politika lingwistika

Lingwi uffiċjali tal-UE

Il-Bulgaru, il-Kroat, iċ-Ċek, id-Daniż, l-Olandiż, l-Ingliż, l-Estonjan, il-Finlandiż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, il-Grieg, l-Ungeriż, l-Irlandiż, it-Taljan, il-Latvjan, il-Litwan, il-Malti, il-Pollakk, il-Portugiż, ir-Rumen, is-Slovakk, is-Sloven, l-Ispanjol u l-Iżvediż.

Il-lingwi li bihom jiġu ppubblikati t-tipi differenti ta’ informazzjoni fis-sit web tal-Kumitat tar-Reġjuni

 • L-istruttura tan-navigazzjoni tas-sit web hija ppubblikata bil-lingwi uffiċjali tal-UE.
 • L-informazzjoni ġenerali hija ppubblikata bil-lingwi uffiċjali tal-UE meta, u hekk kif, tiġi tradotta.
 • Id-dokumenti uffiċjali, id-dokumenti ta’ importanza politika, id-dokumenti u l-informazzjoni dwar is-sessjonijiet plenarji jiġu ppubblikati bil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE.
 • Informazzjoni li tkunurġenti jew li jkollha ċiklu ta’ ħajja qasir (aħbarijiet, avvenimenti, eċċ.) ma tiġix ippubblikata bil-lingwi kollha. L-għażla tal-lingwa(i) tiddependi mill-udjenza fil-mira tal-informazzjoni.
 • Informazzjoni speċjalizzata (informazzjoni teknika, ħidma li għadha għaddejja, sejħiet għall-offerti) tiġi prinċipalment ippubblikata bl-Ingliż.
 • Informazzjoni mmirata fil-livell nazzjonali u reġjonali(L-Ewropa fir-reġjun tiegħi) tiġi ppubblikata bil-lingwa tal-pajjiż.
 • Il-formolita’ kuntatt u t-tweġibiet għall-messaġġi tiegħek jistgħu jintbagħtu bi kwalunke lingwa uffiċjali tal-UE u t-tweġibiet jingħataw bl-istess lingwa fejn possibbli. Biex tiġi żgurata tweġiba fil-pront, tintalab tagħżel lingwa alternattiva preferuta (Ingliż, Franċiż jew Ġermaniż)

Sorpriż/a li ċerta informazzjoni mhijiex disponibbli bil-lingwa tiegħek? 

Il-viżitaturi tas-sit web xi kultant ikunu sorpriżi li paġna mhijiex disponibbli bil-lingwa tagħhom. Ġeneralment, il-lingwi disponibbli fis-sit web tal-Kumitat tar-Reġjuni jiddependu mil-limitazzjonijiet li ġejjin:

 • l-importanza (legali) – il-pubbliku jrid ikollu aċċess għad-dokumenti uffiċjali kollha, għalhekk dawn jiġu ppubblikati bil-lingwi uffiċjali kollha. Ċerti dokumenti oħra jiġu tradotti biss bil-lingwi meħtieġa (pereżempju, il-komunikazzjoni ma’ awtoritajiet nazzjonali, organizzazzjonijiet jew individwi);
 • l-urġenza − biex tkun rilevanti, ċerta informazzjoni trid tiġi ppubblikata malajr. Peress li t-traduzzjoni tieħu l-ħin, nippreferu nippubblikaw mill-aktar fis bil-lingwi mifhuma mill-ikbar għadd ta’ Ewropej, milli nistennew it-traduzzjonijiet bil-lingwi kollha;
 • kosteffettività − sabiex jiġu ffrankati flus il-kontribwenti, fil-każ ta’ paġni speċjalizzati ħafna li jiġu kkonsultati minn għadd żgħir ta’ nies, l-għan huwa li jiġi żgurat li l-biċċa l-kbira tan-nies tkun tista’ tifhem l-iżjed informazzjoni essenzjali;
 • limitazzjonijiet tekniċi − il-ġestjoni ta’ sit web f’aktar minn 20 lingwa hija kumplessa ħafna, u tirrikjedi ħafna riżorsi umani u finanzjarji;
 • it-traduzzjoni − għandna biss (aċċess għal) għadd limitat ta’ tradutturi u baġit limitat għat-traduzzjoni (dan kollu jiġi mill-flus tal-kontribwenti).

Madankollu, għal paġni partikolari noffrulek il-possibbiltà li titlob traduzzjoni awtomatika pprovduta mis-servizz eTranslation tal-Kummissjoni Ewropea:

 • it-traduzzjoni awtomatika tista’ tagħtik idea bażika tal-kontenut b’lingwa li tifhem. Madankollu, wieħed għandu jżomm f’moħħu li din ma tinvolvi l-ebda intervent uman u li l-kwalità u l-akkuratezza tat-traduzzjoni awtomatika tista’ tvarja minn test għal ieħor u bejn pari ta’ lingwi differenti.

Nilqgħu l-feedback tiegħek dwar it-traduzzjoni awtomatika! Tista’ tibgħat il-feedback tiegħek hawnhekk.

Protezzjoni tad-Data Personali

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jimpenja ruħu li jiżgura l-protezzjoni tad-data personali huwa u jwettaq il-kompiti tiegħu u jipprovdi s-servizzi tiegħu.

Il-protezzjoni tad-data personali hija dritt fundamentali minqux kemm fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (Artikolu 16) kif ukoll fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE (Artikolu 8).

Ir-Regolament (UE) Nru 2018/1725 jistabbilixxi r-regoli dwar il-protezzjoni tad-data fl-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-UE. Barra milli jindika l-prinċipji legali fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali, jistabbilixxi d-drittijiet tas-suġġetti tad-data, l-obbligi tal-kontrolluri tad-data u r-rwol tal-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data (UPD).

Is-suġġetti tad-data (persuni li d-data personali tagħhom tiġi pproċessata) għandhom id-dritt li jitolbu aċċess għad-data personali tagħhom, mingħajr ħlas u mingħajr restrizzjoni. Huma għandhom id-dritt li jitolbu rettifika jew tħassir tad-data personali tagħhom jew restrizzjoni tal-ipproċessar tagħha. Is-suġġetti tad-data għandhom ukoll id-dritt li joġġezzjonaw għall-ipproċessar tad-data personali tagħhom.

Fejn applikabbli, is-suġġetti tad-data għandhom id-dritt li jirċievu d-data personali tagħhom li ngħatat lill-kontrollur jew li din id-data personali tiġi trażmessa direttament lil kontrollur ieħor (portabbiltà tad-data). Huma għandhom ukoll id-dritt li jirtiraw il-kunsens fi kwalunkwe ħin, f’każijiet fejn id-data personali tiġi pproċessata fuq din il-bażi legali.

Il-kontrolluri delegati (entitajiet organizzattivi tal-kontrollur, jiġifieri l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni) jiddeterminaw l-iskop u l-mezzi tal-ipproċessar tad-data personali u jridu jiżguraw li d-data personali tiġi pproċessata biss għal skopijiet definiti b’mod ċar u leġittimi, u li tiġi pproċessata b’mod ġust, legali u sigur. Huma responsabbli wkoll li jiżguraw li d-data tkun preċiża, adegwata, rilevanti u mhux eċċessiva, u ma tinżammx għal aktar żmien milli meħtieġ. Il-kontrolluri delegati għandhom ukoll jinformaw lis-suġġetti tad-data dwar il-mod li bih tiġi pproċessata d-data tagħhom u jiżguraw li d-data tiġi trasferita lil partijiet terzi biss wara li jkunu ġew stabbiliti salvagwardji adegwati.

Ir-rwol tal-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data (UPD) huwa li, b’mod indipendenti, jiżgura l-applikazzjoni korretta tar-regoli tal-protezzjoni tad-data fi ħdan il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni. L-UPD jinforma u jagħti pariri lill-kontrollur, lill-kontrolluri delegati u lill-proċessur, jikkoopera mal-EDPS (Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data), u jinforma lis-suġġetti tad-data dwar id-drittijiet u l-obbligi tagħhom.

X’data personali tiġi pproċessata fil-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni?

Il-biċċa l-kbira tad-data personali pproċessata mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni hija relatata mal-membri attivi u l-eks membri tiegħu, kif ukoll mal-membri tal-persunal tiegħu.

Id-data personali taċ-ċittadini tiġi pproċessata b’mod partikolari meta jżuru l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, jirreġistraw għal avveniment, iressqu talba jew jabbonaw għal servizz elettroniku, bħal:

 • servizzi ta’ komunikazzjoni interattivi li jippermettu kuntatti aħjar maċ-ċittadini, in-negozji, is-soċjetà ċivili u l-atturi pubbliċi, u b’hekk jiffaċilitaw konsultazzjonijiet dwar politiki, u mekkaniżmi ta’ feedback, sabiex jikkontribwixxu għat-tfassil tal-politiki, l-attivitajiet u s-servizzi tal-UE;
 • servizzi ta’ tranżazzjonijiet li jippermettu l-aċċess għall-forom bażiċi kollha ta’ tranżazzjonijiet mal-UE, eż. akkwisti, operazzjonijiet finanzjarji, reklutaġġ, reġistrazzjoni għal avvenimenti, akkwist jew xiri ta’ dokumenti, eċċ.

Għal informazzjoni preċiża dwar proċessar speċifiku ta’ data personali, jekk jogħġbok irreferi għall-Avviż dwar il-Protezzjoni tad-Data rilevanti.

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar l-ipproċessar tad-data personali tiegħek, tista’ tikkuntattja lis-servizz rilevanti inkarigat mill-ipproċessar tad-data personali (kontrollur delegat) kif indikat fl-Avviż dwar il-Protezzjoni tad-Data rilevanti, jew lill-UPD tal-KtR (data.protection@cor.europa.eu). Tista’ tikkuntattja wkoll lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

Politika ta’ moderazzjoni għall-media soċjali

Ninsabu fuq il-media soċjali!

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni joffri pjattaforma li tiffoka fuq ir-reġjuni u l-bliet fl-UE u għandu kontijiet tal-media soċjali fuq Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram u YouTube. Nilqgħu l-fehmiet, il-ħsibijiet u l-ideat politiċi kollha, u nħeġġuk tipparteċipa fid-diskussjonijiet online tagħna. Dejjem tista’ tikkummenta u taqsam il-kontenut tagħna.

Prinċipji 

Nitolbuk tosserva l-prinċipju fundamentali ta’ mġiba tajba. Ma naċċettawx kummenti offensivi, insulti u lingwaġġ mhux adatt. Jekk jogħġbok irrispetta lill-utenti l-oħra u l-prinċipji fundamentali komuni tagħna lkoll. Aħna ngħidu le għar-razziżmu, le għall-ksenofobja, u le għad-diskriminazzjoni bbażata fuq ir-reliġjon, l-oriġini etnika, il-ġeneru jew l-orjentazzjoni sesswali. Ma naċċettawx sejħiet għall-vjolenza u diskors ta’ mibegħda. Ir-regoli tagħna jipprojbixxu wkoll kummenti defamatorji, illegali jew li jinkludu ksur tad-drittijiet tal-awtur. Dawn it-tipi ta’ kummenti nħassruhom u nistgħu nipprojbixxu lill-utenti li ripetutament jużaw lingwaġġ offensiv, kif ukoll persuni li jagħmluha ta’ personalitajiet pubbliċi jew li jużaw kontijiet foloz. Nirriżervaw id-dritt li nħassru bħala spam il-posts li jkunu ripetittivi b’mod eċċessiv, li jkunu twal wisq jew li jfixklu l-komunità, kif ukoll reklamar mhux mitlub. Inħeġġuk tibgħat kummenti li jirrispettaw is-suġġett u tikkontribwixxi għad-dibattiti li jkunu għaddejjin.

Ġestjoni 

L-Unità tal-Media Soċjali u Diġitali u l-Pubblikazzjonijiet tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni hija responsabbli għal dawn il-pjattaformi tal-media soċjali, u tirċievi appoġġ relatat mal-kontenut minn kollegi minn dipartimenti oħra. Il-kontijiet li nsegwu mhumiex indikazzjoni li napprovaw dawn il-kontijiet jew il-kontenut li jikkondividu. Aħna nużaw għadd ta’ hashtags (#) eżistenti jew ġodda sabiex ningħaqdu ma’ konverżazzjonijiet ta’ gruppi u dawn jippermettulna nipparteċipaw f’dibattiti rilevanti. Madankollu, ma nistgħux nassumu responsabbiltà għal kwalunkwe kontenut taħt dawn il-hashtags li ma ġiex żviluppat minna.

Jekk tinġibed l-attenzjoni tagħna għal xi żbalji, aħna nagħmlu mill-aħjar biex nikkoreġuhom. Ma nassumux responsabbiltà għall-kontenut jew l-attivitajiet ta’ partijiet terzi jew siti esterni.

L-intenzjoni tagħna hi li nwieġbu kemm jista’ jkun mistoqsijiet mill-iżjed fis. Ma weġibniex il-mistoqsija tiegħek? Jekk jogħġbok għarrafna dwar dan fl-indirizz elettroniku ta’ hawn taħt.

Ritratti 

Dment li ma jkunx stipulat mod ieħor, l-Unjoni Ewropea għandha d-dritt tal-awtur fuq ir-ritratti kollha ppubblikati fuq il-kanali tagħna. Ir-ritratti ©Unjoni Ewropea jistgħu jintużaw liberament bil-kundizzjoni li jissemma s-sors. M’għandhomx jintużaw għal skopijiet kummerċjali jew b’mod offensiv. Nagħmlu l-almu tagħna biex niżguraw li l-kontenut kollu fuq il-kanali tagħna jikkonforma mar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (UE). Jekk, madankollu, taħseb li nkisru d-drittijiet tiegħek għall-privatezza jew il-proprjetà intellettwali tiegħek, jekk jogħġbok ikkuntattjana permezz tal-posta elettronika.

Data personali

Għal finijiet ta’ statistika, niġbru data aggregata dwar l-utenti tagħna fuq il-pjattaformi tal-media soċjali. Aħna nużaw Talkwalker biex niġbru u nivviżwalizzaw data aggregata għal riċerka statistika u fl-ebda każ ma nipproċessaw id-data personali tas-segwaċi tagħna. Il-ġbir tad-data huwa kopert mit-termini tal-użu u l-ftehim tal-liċenzja ta’ kull waħda mill-pjattaformi tal-media soċjali.

Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattja lil:

socialmedia@cor.europa.eu

Aġġornat l-aħħar: Ġunju 2019 

Drittijiet tal-awtur

© Unjoni Ewropea, 1995-2024

Sakemm ma jkunx indikat mod ieħor (eż. f’avviż dwar id-drittijiet tal-awtur), il-kontenut li huwa proprjetà tal-UE f’dan is-sit web huwa liċenzjat taħt il-liċenzja Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Dan ifisser li d-dokument jista’ jerġa’ jintuża dment li jingħata kreditu adatt u jiġi indikat kwalunkwe tibdil.

Għal kwalunkwe użu jew riproduzzjoni ta’ elementi li mhumiex proprjetà tal-Unjoni Ewropea, jista’ jkun meħtieġ li jintalab permess direttament mid-detenturi tad-drittijiet rispettivi. Għaldaqstant, l-utenti huma mitluba jiksbu drittijiet addizzjonali jekk kontenut speċifiku jinkludi xogħlijiet ta’ partijiet terzi. Ladarba jinkiseb, dan il-permess għandu jikkanċella u jissostitwixxi l-permess ġenerali msemmi hawn fuq u għandu jindika b’mod ċar kwalunkwe restrizzjoni dwar l-użu.

Dikjarazzjoni ta’ ċaħda tar-responsabbiltà

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jipprovdi dan is-sit web biex itejjeb l-aċċess tal-pubbliku għall-informazzjoni dwar l-inizjattivi tiegħu u l-politiki tal-Unjoni Ewropea b’mod ġenerali. L-għan tagħna huwa li din l-informazzjoni tinżamm aġġornata u tkun preċiża. Jekk tinġibed l-attenzjoni tagħna għal xi żbalji, aħna nagħmlu mill-aħjar biex nikkoreġuhom.

Madankollu, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni ma jaċċetta l-ebda responsabbiltà jew obbligu fir-rigward tal-informazzjoni f’dan is-sit.

Din l-informazzjoni:

 • hija ta’ natura ġenerali biss u mhix intiża biex tindirizza ċ-ċirkostanzi speċifiċi ta’ xi individwu jew entità partikolari;
 • mhix neċessarjament komprensiva, kompluta, preċiża jew aġġornata;
 • xi drabi tkun assoċjata ma’ siti esterni li l-Kumitat ma għandu l-ebda kontroll fuqhom u li għalihom il-Kumitat ma jassumi l-ebda responsabbiltà;
 • mhix parir professjonali jew legali (jekk teħtieġ parir speċifiku, għandek dejjem tikkonsulta professjonist kwalifikat kif adatt).

Jekk jogħġbok kun af li m’hemmx garanzija li dokument disponibbli online jirriproduċi eżatt test li jkun ġie adottat uffiċjalment. Hija biss il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea li titqies awtentika.

Huwa l-għan tagħna li nnaqqsu kemm jista’ jkun kwalunkwe tfixkil ikkawżat minn żbalji tekniċi. Madankollu, ċerta data jew informazzjoni fuq is-sit tagħna setgħet inħolqot jew ġiet strutturata f’fajls jew formati li ma jkunux mingħajr żbalji u ma nistgħux niggarantixxu li s-servizz tagħna ma jiġix interrott jew affettwat b’mod ieħor minħabba problemi bħal dawn. Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni ma jaċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ problemi bħal dawn li jkunu ġġarrbu b’riżultat tal-użu ta’ dan is-sit jew kwalunkwe sit estern marbut miegħu.

Din id-dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà mhijiex maħsuba biex tillimita r-responsabbiltà tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni b’rabta ma’ ksur ta’ kwalunkwe rekwiżit stipulat fil-liġi nazzjonali applikabbli jew biex teskludi r-responsabbiltà tiegħu għal kwistjonijiet li ma jistgħux ikunu esklużi skont din il-liġi.

Dokumenti

 • Privacy statement (Recording of the Bureau, Plenary session and the Conference of Presidents)

 • Privacy statement (Recording of external meetings of the Bureau)

 • Data protection notice on Dynamics 365 - Contact Management Database

 • DEĊIŻJONI Nru 0015/2018 dwar ir-reġistrazzjoni ta' attivitajiet imwettqa mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

  Lingwi disponibbli (23)
  1. български(98.64 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   РЕШЕНИЕ 0015/2018 относно записването на дейностите на Европейския комитет на регионите
  2. Čeština(151.98 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   ROZHODNUTÍ č. 0015/2018 o záznamu činností vykonávaných Evropským výborem regionů
  3. dansk(148.68 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   AFGØRELSE nr. 0015/2018 om optagelse af aktiviteter i Det Europæiske Regionsudvalg
  4. Deutsch(90.23 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   BESCHLUSS Nr. 0015/2018 über die Aufzeichnung von Tätigkeiten des Europäischen Ausschusses der Regionen
  5. ελληνικά(102.82 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 0015/2018 σχετικά με την εγγραφή των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
  6. English(221.09 KB-PDF)Niżżel id-dokument
   Decision No 15-2018 on recording of activities undertaken by the CoR
  7. español(95.33 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   DECISIÓN No 00152018 sobre la grabación de actividades efectuadas por el Comité Europeo de las Regiones
  8. eesti(148.31 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Juhatuse otsus nr0015/2018 Euroopa Regioonide Komitee tegevuse salvestamise kohta
  9. suomi(89.59 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   PÄÄTÖS N:o 0015/2018 Euroopan alueiden komitean toiminnan tallentamisesta
  10. français(225.39 KB-PDF)Niżżel id-dokument
  11. Gaeilge(86.82 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   CINNEADH Uimh. 00152018 maidir le taifeadadh gníomhaíochtaí arna ndéanamh ag Coiste Eorpach na Réigiún
  12. hrvatski(90.67 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   ODLUKA br. 0015/2018 o snimanju aktivnosti Europskog odbora regija
  13. magyar(89.44 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   0015/2018. sz. HATÁROZAT a Régiók Európai Bizottsága tevékenységeiről történő felvételkészítésről
  14. italiano(99.47 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Decisione n. 0015/2018 concernente la registrazione delle attività svolte dal Comitato europeo delle regioni
  15. lietuvių(146.33 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   SRENDIMAS Nr. 0015/2018 dėl Europos regionų komiteto vykdomos veiklos įrašų
  16. latviešu(89.42 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   LĒMUMS Nr.0015/2018 par Eiropas Reģionu komitejas rīkoto pasākumu ierakstiem
  17. Nederlands(94.25 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   BESLUIT nr. 0015/2018 betreffende het maken van opnamen van activiteiten van het Europees Comité van de Regio's
  18. polski(145.69 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   DECYZJA nr 0015/2018 w sprawie nagrywania działań podejmowanych przez Europejski Komitet Regionów
  19. português(95.33 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   DECISÃO n.º 15/2018 sobre a gravação das atividades do Comité das Regiões Europeu
  20. română(100.41 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   DECIZIA nr. 0015/2018 privind înregistrarea activităților realizate de Comitetul European al Regiunilor
  21. slovenčina(133.5 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Rozhodnutie Európskeho výboru regiónov č. 0015/2018 o zaznamenávaní činností Európskeho výboru regiónov
  22. slovenščina(87.75 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   SKLEP št. 0015/2018 o snemanju dejavnosti Evropskega odbora regij
  23. svenska(95.76 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   BESLUT nr 00152018 om ljud- eller bildupptagning av Europeiska regionkommitténs aktiviteter
  Qed tfittex lingwa li mhijiex fil-lista?  Hawnhekk issib spjegazzjoni.
Ikkondividi :
 
Back to top