Starpreģionālās grupas  

Starpreģionālās grupas, kas izveidotas, sākot ar 2007. gada februāri, ir platformas viedokļu apmaiņai un jaunu ideju radīšanai starp vietējām un reģionālajām pašvaldībām dalībvalstīs un ārpus tām.

Grupas jāveido, iekļaujot

 • vismaz 10 pilntiesīgus RK locekļus
 • vismaz četras valstu delegācijas vai
 • reģionu grupu, kas pārstāv pārrobežu sadarbību

Esošās starpreģionālās grupas ir šādas: 


Saturs

Starpreģionālā grupa “Adrijas-Jonijas jūras reģions"

Izveidota 2013. gada janvārī; darbība apturēta 2020. gada janvārī un atjaunota 2023. gada maijā

​Uzdevumi:

 • atbalstīt EUSAIR stratēģiju rīcības plāna pārskatīšanā un tā īstenošanā;
 • stiprināt sadarbību ar citiem ES makroreģioniem kopīgu interešu jautājumos (tūrismā, transportā utt.);
 • veicināt iedzīvotāju līdzatbildību par Adrijas-Jonijas jūras makroreģionu;
 • Adrijas-Jonijas jūras makroreģionā stimulēt apmaiņu ar vietējā/reģionālā līmeņa iniciatīvām;
 • stiprināt sadarbību ar Eiropas iestādēm, lai reģionā patiesi īstenotu ES politiku un vērtības.

Priekšsēdētājs: Andrea Putzu (IT/ECR)

Kontaktpersonas:

​Starpreģionālās grupas sekretariāts

Antonella Passarani
Rond Point Schuman 14 (7th floor)
B - 1040 Bruxelles
Tel.: +32 2 286 85 40​
Tel.: +32 476217314
Tel.: +39 3356259028
a.passarani@regione-marche.eu

Baltijas jūras reģioni

Izveidota 2008. gada februārī

Uzdevumi:

  • līdz 2030. gadam panākt, ka Baltijas jūras reģioni kļūst par īpaši novatorisku un uz iedzīvotājiem orientētu makroreģionu;
  • panākt, ka Baltijas jūras makroreģions kļūst par Eiropas vadošo reģionu ilgtspējas jomā;
  • panākt, ka Baltijas jūra kļūst par pirmo pasaules jūru, kurā nav plastmasas piesārņojuma.

Priekšsēdētāja:  Sari Rautio (FI/EPP)
 

Šī starpreģionālā grupa ir saistīta ar makroreģionālu stratēģiju. Minētās stratēģijas nodrošina satvaru, ko Eiropadome ir apstiprinājusi ar mērķi uzlabot ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju konkrētā ģeogrāfiskajā apgabalā (sk. arī: makroreģioni).

 

Kontaktinformācija:

Grupas sekretariāts

Ulla Karvo
Association of Finnish Local and Regional Authorities
Square de Meeûs 1, ​1000 Brus​​​​sels, Belgium
Tel. +32 474 540 851
ulla.karvo@kuntaliitto.fi

Brexit

Uzdevumi:

 • Piedalīties Komitejas debatēs ar mērķi nodrošināt visaptverošu izpratni par Brexit ietekmi uz vietējām un reģionālajām pašvaldībām.
 • Apmainīties ar idejām par risinājumiem, kas būtu jāīsteno, lai atbalstītu vissmagāk skartās vietējās un reģionālās pašvaldības.
 • Apzināt kopīgus projektus, ko vietējās un reģionālās pašvaldības varētu īstenot pēc Brexit.
 • ES pārstāvētos juridisko sarunu vedējus informēt par reģionu nostāju; atvieglot vietējo un reģionālo pašvaldību iespējas paust savu viedokli ES iestādēm.

Priekšsēdētāja: Mr François DECOSTER (Renew Europe, France)

Kontaktinformācija:

​Grupas sekretariāts

Mr. Romain NIVELLE
Mission to the EU
Hauts-de-France Region
Tel.: +32(0)22343080
romain.nivelle @hautsdefrance.fr

Karpati

Izveidota 2016. gada februārī

Uzdevumi:

  • palielināt informētību par Eiropas Reģionu komitejas atzinumu “Makroreģionālā stratēģija Karpatu reģionam"';
  • veicināt, veidot un attīstīt vietējo un reģionālo pašvaldību partnerību, lai nodrošinātu Karpatu kopienu ciešāku integrāciju un apzinātu kopīgu mērķu un projektu iespējas;
  • mobilizēt Karpatu reģiona valstu valdības uzņemties iniciatīvu un iesniegt oficiālu pieteikumu Eiropadomei, lai panāktu makror​​​eģionālās stratēģijas Karpatu reģionam izstrādi;
  • organizēt debates, pasākumus un projektus ar divu Karpatu lokā ietilpstošo trešo valstu (Serbija un Ukraina) pašvaldību pārstāvjiem nolūkā iesaistīt tās paredzētajā makroreģionālajā stratēģijā Karpatu reģionam, jo sadarbība ar tām ir cieši saistīta ar Eiropas Savienības attīstības un drošības mērķiem;
  • atbalstīt dialogu ar Donavas stratēģijā ieinteresētajām personām, lai panāktu Donavas stratēģijā paredzēto pasākumu un Karpatu reģiona makroreģionālās stratēģijas papildināmību;
  • starp RK locekļiem no Karpatu reģiona nodrošināt koordinācijas mehānismu, lai RK kompetentajās struktūrvienībās garantētu vienotu pieeju sabiedrības paustām bažām saistībā ar ES politiku;
  • veikt pasākumus, kuru mērķis ir nodrošināt ES kā līgumslēdzējas puses pievienošanos Karpatu konvencijai;
  • ES līmenī pastiprināt ar Karpatu reģionu saistīto lobēšanu, lai veicinātu politisku saistību uzņemšanos un padarītu makroreģionālo stratēģiju par prioritāti.

Priekšsēdētāja: Wladyslaw Ortyl (PL/ECR)

Kontaktinformācija:

Grupas sekretariāts

Justyna Rog
Representation of the Podkarpackie Region to Brussels
Avenue de Tervuren 48, 1040 Bruxelles
Tel.:  +32479041359
bruksela@podkarpackie.pl 

​Pārrobežu sadarbība

Izveidota 2015. gada jūlijā

Uzdevumi:

  • viedokļu un pieredzes apmaiņa: grupa darbosies kā RK locekļu, kas pārstāv pierobežas reģionus, forums viedokļu, pieredzes un labas prakses piemēru apmaiņai par pārrobežu sadarbības veicināšanu (pārrobežu sadarbības programmu īstenošanas novērtēšana, lielāko problēmu apzināšana utt.);
  • ietekmēt: izmantojot iepriekš minēto zināšanu kopumu, grupa analizēs RK atzinumus, apzinās tos, kuriem ir pārrobežu nozīme, un nodrošinās, ka tajos tiek iekļauti pārrobežu risinājumi. Šajā nolūkā tā cieši sadarbosies ar ziņotājiem un arī formulēs iespējamos grozījumus atbilstoši pierobežas reģionu reālajām vajadzībām. Tā arī iesaistīsies debatēs par kohēzijas politikas nozīmi, lai nodrošinātu, ka pārrobežu sadarbība joprojām ir neatņemama un svarīga kohēzijas politikas daļa;
  • uzņemties iniciatīvu: grupa apzinās pārrobežu tematus, kam uzmanība jāpievērš ES līmenī. Tā nāks klajā ar ierosinājumiem, kādi ETSG platformas, Eiropas Pierobežas reģionu asociācijas (AEBR), Open Days pasākumi būtu jārīko, un visbeidzot ieteiks pašas rīkotas konferences vai seminārus;
  • stiprināt dialogu: grupa darbosies kā saziņas platforma, kas veicinās dialogu ar Komisiju (it īpaši REGIO ĢD), Eiropas Parlamenta darba grupu, Eiropas apvienībām un citām ieinteresētajām personām (piemēram, AEBR un Pārrobežu sadarbības delegāciju (MOT).

Priekšsēdētāja: Pavel Branda, (CZ/ECR)

Kontaktinformācija:
Grupas sekretariāts​​

Vít Čaban
Delegation ​of Prague to the EU
Avenue Palmerston 16, 1000 Bruxelles
Tel: +420 773 790 126
vit.caban@praha.eu


Autobūves nozares nākotne

Izveidota 2009. gadā

Uzdevumi:

  • dot iespēju teritoriju pieredzes apmaiņai par dažādiem jautājumiem saistībā ar autobūves nozari un mobilitātes nākotni (piemēram, automatizēta braukšana, ilgtspējīgas transporta degvielas, prasmes, rūpniecības politika, infrastruktūra, autobūves vai piegādes nozares reģionu attīstība);
  • sazināties, kā arī apmainīties viedokļiem un labas prakses piemēriem ar Eiropas iestādēm un citām ieinteresētajām personām;
  • stiprināt automobiļu un mobilitātes klasteru, reģionu un pilsētu sakarus.


Priekšsēdētāja: Thomas Gottfried Schmidt (DE/EPP) 

Vice-Priekšsēdētāja: Ximo Puig I Ferrer (ES/ES)

Kontaktinformācija:
Grupas sekretariāts

Hans-Joachim Gericke
Tel.: +32 2 2358743
Hans-Joachim.Gericke@bxl.sachsen.de

Veselība aizsardzība un labklājība

Izveidota 2010. gada novembrī

Uzdevumi:

  • vairot izpratni par to, kā visas nozares ietekmē iedzīvotāju un kopienu veselību un ka tāpēc ir vajadzīga vairāklīmeņu pārvaldības pieeja, lai uzlabotu un saglabātu veselību un labklājību Eiropā;
  • apmainīties ar idejām un zināšanām par to, kādi ieguldījumi būtu lietderīgi veselības aizsardzības sistēmu stabilitātes nodrošināšanai un sabiedrības veselības uzlabošanai. Tādā veidā būtu jāuzsver vietējo un reģionālo pašvaldību loma un arī Eiropas strukturālo un investīciju fondu nozīme;
  • dalīties pieredzē par aktuālajām problēmām, kas saistītas ar veselības aizsardzības sistēmu reformu īstenošanu ierobežotu resursu un augoša pieprasījuma apstākļos;
  • sekmēt debates par vietējā līmeņa politikas iniciatīvām, lai veidotu saliedētas un ilgtspējīgas kopienas, kas veicina un stimulē veselīgu dzīvesveidu;
  • pievērst lielu vērību nelabvēlīgākā situācijā esošām sabiedrības grupām, tostarp personām ar invaliditāti, un garīgās veselības jautājumiem pievērst tādu pašu uzmanību kā fiziskai veselībai, grupas darbā integrējot vienlīdzības veselības aprūpē perspektīvu;
  • informēt RK locekļus par jaunākajiem pētījumiem un novatorisku praksi izplatītu hronisku slimību ārstēšanā un multimorbiditātes sloga mazināšanā novecojošā sabiedrībā.

Priekšsēdētāja: Birgitta Sacrédeus (SE/EPP)

Kontaktinformācija:
Grupas sekretariāts​

Marco Di Donato
European Regional and Local Health Authorities
Rue du Trône 62, 1050 Ixelles
Bruxelles (Belgium)
secretariat@euregha.net​​

Salu reģioni​

Izveidots 2015. gada aprīlī, apturēts 2017. gada maijā un atkārtoti aktivizēts 2018. gada decembrī

Uzdevumi:​

  • izstrādāt un apstiprināt balto grāmatu par konsolidētā likuma par salām 174. panta trešo daļu;
  • stiprināt teritoriālo dimensiju, nodrošinot vienlīdzīgas salu attīstības iespējas;
  • Eiropas transporta politikas centrā izvirzīt tādus jautājumus kā izolētība un teritoriālā nošķirtība;
  • nodrošināt Eiropai ieguldījumu politiku, kas paredz īpašus pasākumus un instrumentus salu valdībām;
  • grozīt spēkā esošos noteikumus par reģionālo (valsts) atbalstu, lai saskaņotu noteikumus par Eiropas salu teritorijām;
  • paredzēt pasākumus, lai kompensētu salu teritoriju īpašo neaizsargātību pret klimata pārmaiņu ietekmi;
  • veicināt salu pāreju uz aprites ekonomikas modeli;
  • uzlabot salu uzņēmumu konkurētspēju;
  • stiprināt Eiropas teritoriālās analīzes instrumentus, izveidojot statistikas kategoriju “Salas";
  • izveidot īpašas struktūras, kas būtu atbildīgas par salu jautājumiem Eiropas kontekstā.
    

Priekšsēdētāja: Gaetano Armao (IT/EPP)

Kontaktinformācija:
Grupas sekretariāts

Leonardo di Giovanna
Brussels office of the region of Sicily
Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles
Tel: +32 26392574
leonardo.digiovanna@regione.sicilia.it

Kopīgot:
 
Back to top