Ekonomikas politikas komisija ( ECON )  

Ekonomikas politikas komisijas kompetences jomas ir šādas:

 • Ekonomikas pārvaldība un Eiropas pusgads
 • Ekonomikas un monetārā politika
 • Iekšējais tirgus un digitālais vienotais tirgus
 • Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) pārvaldība
 • Konkurence un valsts atbalsta politika
 • MVU politika un uzņēmējdarbība
 • Nodokļu politika
 • Publiskais iepirkums
 • Publiskie ieguldījumi
 • Rūpniecības politika un “Rūpniecība 4.0”
 • Sabiedriskie pakalpojumi
 • Starptautiskā tirdzniecība un tarifi (tostarp PTO jautājumi)
 • Vietējās/reģionālās finanses un ieguldījumi

ECON sekretariāts atbild arī par balvas “Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību” (EER) piešķiršanu reģioniem, kuru nākotnes redzējums ir vispārliecinošākais, vistālredzīgākais un visdaudzsološākais un kuri īsteno inovatīvas uzņēmējdarbības politikas stratēģiju.

ECON sekretariāta pārziņā ir Reģionālo centru (Hubs) tīkls ES politikas īstenošanas pārskatīšanai (RegHub)​. RegHub ir platforma, kurā notiek apspriešanās ar vietējā un reģionālā līmeņa dalībniekiem, lai apkopotu viņu pieredzi ES politikas īstenošanā.

ECON sekretariāts pārvalda Platjoslas platformu, kas ir Eiropas Reģionu komitejas (RK) un Eiropas Komisijas kopīga iniciatīva, kuras mērķis ir sekmēt ātrdarbīgas platjoslas tīkla ieviešanu visos Eiropas reģionos.

ECON komisijai ir arī vadoša un koordinējoša loma attiecībās starp RK un Eiropas Investīciju bankas (EIB) grupu​, kas aptver plašu darbības un politikas jomu klāstu.

Visbeidzot, izmantojot aptaujas, pētījumus un analīzi, ECON sekretariāts palīdz saviem locekļiem uzraudzīt pašreizējās tendences Eiropas pilsētās un reģionos un apzināt labu politikas praksi.​


Citas RK komisijas: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

Assitant to the HoU: Cécile Eclache

Communication/​Webmaster: Brigitte Gendebien

Administrators:


 • Nils Brunelet, in charge of Local/Regional Finance and Investment, Collaborative Economy, Economic Governance, Economic and Monetary Policy. Also in charge of relations with the EIB
 • Effrosyni Kossyvaki (SNE), in charge of Public procurement, Trade, Brexit, Competition Policy and State Aid
 • Maria Lozano Uriz, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Claudia Moser (SNE), in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Rafael Mondelaers, in charge of SME Policy and Entrepreneurship, EER scheme, Single Market, RegHub
 • Audrey Parizel​, in charge of sustainable Development Goals Governance, Economic Governance and European Semester
 • Alexander Popov, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Robert Rönström, in charge of Public procurement, Trade, Brexit, Competition Policy and State Aid
 • Anke Schuster, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Marine Siva, in charge of sustainable Development Goals Governance, Economic Governance and European Semester, ECON bulletins
 • Rainer Steffens (SNE), in charge of RegHub
 • Piotr Zajączkowski, in charge of SME Policy and Entrepreneurship, EER scheme, Internal Market

Assistants:

 • Teresa Geyer​, in charge of RegHub
 • Vacant, in charge of the general support to ECON Commission legislative work​

To contact the ECON team, please use the Contact form

Saistītā informācija