Pilsoniskuma, pārvaldības, institucionālo lietu un ārlietu komisija ( CIVEX )  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

CIVEX komisijas kompetencē ir šādas jomas:

Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa

Imigrācijas politika, patvērums un vīzas

ES Pamattiesību harta

Aktīvs pilsoniskums

Decentralizācija

Konstitucionālie jautājumi

Pārvaldība, labāks likumdošanas process, subsidiaritāte un proporcionalitāte

Ārējās attiecības, tostarp administratīvā ārējā sadarbība un spēju veidošana

Starptautiskie līgumi un sarunas, terorisms un robežkontrole

Kaimiņattiecību politika (arī Austrumu partnerība un Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu sadarbība), decentralizēta sadarbība attīstības jomā un ES paplašināšanās jautājumi

Citas RK komisijas: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

EU Who is Who

CoR organigramme