Austrumu partnerība (CORLEAP)  

ES un Austrumu partnerības valstu Reģionālo un vietējo pašvaldību konference (CORLEAP), ko RK izveidoja 2011. gadā, ir politisks forums, kurā pulcējas Eiropas Savienības un Austrumu partnerības valstu vietējo un reģionālo pašvaldību pārstāvji.

Tas ir vienīgais ES forums, kas sniedz iespēju apspriest pilsētu un reģionu ieguldījumu Austrumu partnerības attīstībā. 

Kuras valstis ir iesaistītas?

Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Gruzija, Moldovas Republika un Ukraina.

 

Kādi ir CORLEAP mērķi?

CORLEAP mērķi ir šādi:

 • koordinēt vietējo un reģionālo pašvaldību pārstāvību Austrumu partnerības ietvaros
 • papildināt un atbalstīt ES iestāžu un citu iesaistīto ieinteresēto personu centienus, ko tās iegulda, īstenojot Eiropas kaimiņattiecību politiku
 • popularizēt koncepcijas, kas partnervalstis tuvinās Eiropas Savienībai, un sekmēt iekšējas reformas un spēju veidošanu vietējā un reģionālajā līmenī

CORLEAP darbojas?

CORLEAP ir teritoriālās sadarbības forums. Partnervalstu vietējo un reģionālo pašvaldību apvienības ir CORLEAP kontaktpunkti savās valstīs, savukārt RK ir kontaktpunkts, kurā vērsties ES iestādēm. Tādējādi CORLEAP var apkopot un izplatīt informāciju, kas attiecas uz Austrumu partnerības vietējo un reģionālo dimensiju.

Kāds ir CORLEAP sastāvs?

CORLEAP sastāvā ir 36 reģionālie un vietējie politiķi: 18 RK locekļi un 18 pārstāvji no sešām Austrumu partnerības valstīm.

No katras Austrumu partnerības valsts ir trīs pārstāvji. ES pārstāvjiem piešķirtās vietas ir sadalītas atbilstoši RK politiskajam sastāvam, t. i., tās piecām politiskajām grupām: Eiropas Tautas partija (PPE), Eiropas Sociālistu partija (PSE), Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa (ALDE), Eiropas Alianse (EA) un Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa (ECR).

Starp ikgadējām CORLEAP sanāksmēm birojs darbojas kā vadības struktūra. Birojs atbild par CORLEAP darba koordinēšanu un uzrauga tās darbību, ziņojumus un rezolūcijas. Tā sastāvā ir seši locekļi no partnervalstīm un seši locekļi no RK, kas pārstāv Eiropas Savienību.

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

Saistītā informācija
Saites
Political reports
  Promoting people-to-people contacts through cross-border cooperation programmes in Eastern Partnership countries
  Capacity building of local and regional government in Eastern Partnership countries
  Economic cooperation and economic development at local level in the Eastern Partnership countries
  The role of bilateral cooperation between EaP and EU countries’ municipalities in facilitating sustainable municipal development in the EaP
  Energy efficiency: The role of local and regional authorities in the Eastern Partnership countries
  CORLEAP report on Developing civic participation as a way to strengthen local democracy in EAP countries
  Recommendations to the Heads of State and Government gathering in Vilnius on 28-29 November 2013 for the EaP Summit
  Activity reports