Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Vietējo energokopienu potenciāla atraisīšana  
Eiropas Reģionu komiteja aicina likvidēt šķēršļus, kas Eiropā traucē pilnībā izvērst vietējās energokopienas

Vietējām un reģionālajām pašvaldībām ir vissvarīgākā loma Eiropas enerģētikas un klimata jomas mērķu sasniegšanā. Lai veicinātu atjaunojamās enerģijas ražošanu, paplašinātu enerģētikas demokratizāciju un mazinātu enerģētisko nabadzību, ārkārtīgi svarīga nozīme ir enerģijas ražošanai vietējā līmenī. Patlaban aptuveni 50 miljoniem Eiropas mājsaimniecību ir grūtības pietiekami apsildīt savu mājokli ( EPOV (Enerģētiskās nabadzības observatorija)). Lai sasniegtu ES 2030. gada mērķus, par kuriem panākta vienošanās Parīzē , tostarp siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu par 40 % (salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni), ik gadus nepieciešami papildu ieguldījumi aptuveni 180 miljardu euro apmērā.

Dažādiem ES tīras enerģijas tiesību aktu kopuma aspektiem pakāpeniski topot par realitāti, Eiropas Reģionu komiteja — divas nedēļas pēc Eiropas Komisijas stratēģijas par oglekļa emisiju neitralitāti 2050. gadā — ir pieņēmusi atzinumu, kurā iesaka pilnā mērā izvērst vietējās energokopienas, tostarp enerģijas ražošanas kooperatīvus.

Atzinumu, ko pieņēmuši Komitejas locekļi, ir izstrādājusi ziņotāja Mariana Gažu ( Mariana Gâju ) (RO/PSE) , un tā temats ir “Modeļi vietējai līdzatbildībai enerģētikas jomā un vietējo energokopienu loma enerģētikas pārkārtošanā Eiropā” . Eiropas pilsētas un reģioni norāda, ka energokopienu attīstību joprojām kavē dažādi šķēršļi, piemēram, ierobežojoši valsts tiesiskā regulējuma noteikumi, nepietiekama piekļuve gan valsts elektrotīkliem, gan finansējumam, dažādu dalībvalstu atbalsta shēmu savstarpējais pretrunīgums un vispārējs politiskā atbalsta trūkums.

Rumānijas pārstāve, Konstancas apgabala Kumpanas pašvaldības vadītāja Mariana Gažu (RO/ PSE ) norāda: “Mūsuprāt, enerģijas ražošanas nākotne ir iedzīvotāju rokās. Mums ir jāgādā, lai vietējās energokopienas varētu dot visu iespējamo ieguldījumu energosistēmu decentralizācijā un demokratizācijā, tādējādi veicinot ekonomikas ilgtspēju un vietējo sociālo attīstību. Vietēja mēroga ražošana, sadale un patēriņš — tas ir galvenais veids, kā mazināt enerģētisko nabadzību.”

Pilsētas un reģioni aicina attiecībā uz mazajiem atjaunojamās enerģijas ražotājiem un vietējām energokopienām vienkāršot noteikumus un administratīvās procedūras, lai tām nebūtu jāsaskaras ar tādiem administratīviem šķēršļiem un izmaksām, kas salīdzinājumā ar lielajiem energopakalpojumu uzņēmumiem ir diskriminējoši.

Komitejas locekļi vēlas panākt ciešāku sadarbību starp ES un dalībvalstu līmeņa reģionālo un enerģētikas politiku. Locekļi atgādina: lai sasniegtu gan Enerģētikas savienības, gan Parīzes nolīguma, gan ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus, ārkārtīgi svarīgi ir savstarpēji integrēt dažādās atbalsta shēmas, kas paredzētas atjaunojamo energoresursu enerģijai.

ES pilsētu un reģionu asambleja mudina Eiropas Savienību un tās dalībvalstis uzlabot atjaunojamās enerģijas projektu plānošanu un attiecīgo ieguldījumu politiku, kā arī paredzēt garantēta finansiālā atbalsta mehānismus, lai vietēja mēroga enerģētikas risinājumiem būtu stabilāks pamats.

Līdz ar to RK aicina dalībvalstis ieviest tieši vietējām energokopienām domātas finanšu atbalsta shēmas, it sevišķi plānošanas un ierīkošanas posmam. ES pilsētas un reģioni iesaka izstrādāt tādus risinājumus kā subsīdiju pārvēršana par aizdevumu, garantijas vai izmaksu ziņā pieejamas kredīta iespējas, nodrošinot arī tūlītēju tehniskās informācijas un konsultāciju pieejamību gan par kopienas projektu uzsākšanu, finansēšanu un darbību, gan par novatoriskām īpašumtiesību struktūrām.

Vietējo un reģionālo pašvaldību pārstāvji aicina visus pārvaldības līmeņus uzlabot iedzīvotāju informēšanu par vietējo energokopienu potenciālu un par iespējām tajās iesaistīties. Komitejas locekļi atzinīgi vērtē jaunākajos ES tiesību aktos ietverto atsauci uz vietējo energokopienu nozīmi, taču norāda, ka ir vajadzīga lielāka skaidrība un kopēji noteikumi, lai varētu izmantot visas to sniegtās iespējas.

RK locekļi iesaka vietējām un reģionālajām pašvaldībām viscaur Eiropā apzināt energokopienas un ar konsultāciju pakalpojumiem atbalstīt to attīstību.

Uzziņai

Eiropas Reģionu komiteja savu nostāju par dažādiem tīras enerģijas paketes aspektiem ir paudusi šādos atzinumos:  

“Uz patērētājiem orientēts jaunais kurss”, ziņotājs — Viruānvalas ( Viroinval ) domes deputāts Mišels Lebrēns ( Michel Lebrun ) (BE/ PPE ) (2016. g. aprīlis)

“Enerģētikas savienības pārvaldība un tīra enerģija”, ziņotājs — Vidovecas ( Vidovec ) komūnas mērs Bruno Hraničs ( Bruno Hranić ) (HR/ PPE ) (2017. g.  jūlijs)

“Ēku energoefektivitāte” , ziņotājs — Flevolandes ( Flevoland ) provinces izpildpadomes loceklis Mihils Reisbermans ( Michiel Rijsberman ) (NL/ALDE) (2017. g. jūlijs)

“Atjaunojamo energoresursu enerģija un elektroenerģijas iekšējais tirgus” , ziņotāja — Šauļu pilsētas domes deputāte Daiva Matoniene ( Daiva Matonienė ) (LT/ ECR )

ES Enerģētiskās nabadzības observatorija ( EPOV ) ir 40 mēnešu ilgs projekts, ko uzsāka 2016. gada decembrī. Galvenais tā uzdevums ir radīt gan pārveidojošas izmaiņas zināšanās par enerģētiskās nabadzības apmēriem Eiropā, gan novatorisku politiku un praksi šīs problēmas risināšanai.

Eiropas Komisija (2018. g. marts). Lai sasniegtu ES 2030. gada mērķus, par kuriem panākta vienošanās Parīzē, tostarp siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu par 40 %, ik gadus nepieciešami papildu ieguldījumi aptuveni 180 miljardu euro apmērā.

Plenārsesijas fotoattēli ir pieejami šeit .

Kontaktpersona: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-EU-LOCAL-AND-REGIONAL-GOVERNMENTS-URGE-TO-TIGHTEN-EMISSIONS-AT-SOURCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Zero pollution - EU local and regional governments urge to tighten emissions at source
Zero pollution - EU local and regional governments urge to tighten emissions at source
02.07.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-COLLECTIVE-RESPONSIBILITY-OVER-THE-TRAJECTORY-TOWARDS-2050-CLIMATE-NEUTRALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Cities and regions call for collective responsibility over the trajectory towards 2050 climate neutrality
Cities and regions call for collective responsibility over the trajectory towards 2050 climate neutrality
02.07.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SUPPORT-AN-AMBITIOUS-EU-HYDROGEN-STRATEGY-TO-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Cities and regions support an ambitious EU hydrogen strategy to reach climate-neutrality
Cities and regions support an ambitious EU hydrogen strategy to reach climate-neutrality
01.07.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-WEEK-FOR-WASTE-REDUCTION-REWARDS-ITS-BEST-ACTIONS-IMPLEMENTED-IN-2019.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

The European Week for Waste Reduction rewards its best actions implemented in 2019
The European Week for Waste Reduction rewards its best actions implemented in 2019
25.06.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/-EUROPEAN-WEEK-OF-WASTE-REDUCTION-AWARDS-CEREMONY-COMING-UP-25-JUNE-2020--.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Eiropas atkritumu samazināšanas nedēļas balvu pasniegšanas ceremonija 2020. gada 25. jūnijā
Eiropas atkritumu samazināšanas nedēļas balvu pasniegšanas ceremonija 2020. gada 25. jūnijā
18.06.2020