Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Eiropas Pētniecības telpa: ir vajadzīga reģionālo inovācijas centru pilnīga atzīšana  

Pilsētas un reģioni vēlas būt pilnībā iesaistīti Eiropas pētniecības un inovācijas politikas pārvaldībā un īstenošanā. Luāras reģionālās padomes locekļa Kristofa Kleržo ( Christophe Clergeau ) (FR/PSE) sagatavotajā atzinumā Eiropas Reģionu komiteja (RK) uzsver, ka Eiropas Pētniecības telpas centru ( ERA hubs ) izveide var būt nozīmīgs instruments Eiropas Savienības mērķu sasniegšanai zaļās, digitālās, sociālās un ekonomiskās pārkārtošanās jomā.

Eiropas Komisija 2020. gada septembrī pieņēma paziņojumu , kurā paredzēts piešķirt Eiropas Pētniecības telpai (EPT) jaunu dinamiku, definējot jaunu redzējumu, skaidrus mērķus un konkrētas darbības. Kaut arī daži elementi liecina par reģionālo inovācijas ekosistēmu lielāku atzīšanu, Eiropas Reģionu komiteja pauž nožēlu, ka EPT pārvaldības centrā joprojām ir Komisija un dalībvalstis un ka tā drīzāk turpina programmu “Apvārsnis Eiropa” , nevis virzās uz “Eiropas izglītības un pētniecības telpu”.

Tāpēc Komiteja aicina īstenot ar reģionālo politiku cieši saistītu transversālu pieeju, iesaistot plašu ieinteresēto personu loku – universitātes, ražotājus, dažādus publiskā sektora līmeņus, iedzīvotājus un pilsonisko sabiedrību –, un uzsver nepieciešamību pilnībā atzīt, ka pārdomāta specializācija un tās kolektīvais uzņēmējdarbības process ir viens no Eiropas pētniecības un inovācijas snieguma stūrakmeņiem.

Kristofs Kleržo uzskata, ka “Eiropas Pētniecības telpas mērķos papildus izcilībai būtu jāiekļauj arī augstas kvalitātes zinātnes pieejamība visās ES pilsētās un reģionos, jo tas veicinātu inovāciju un palīdzētu sabiedrībai un uzņēmumiem risināt ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem saistītās problēmas un pārvarēt pašreizējās krīzes. EPT centri ir optimāls instruments, kas dod iespēju pilnībā atzīt, cik svarīga nozīme zinātnes un inovācijas jomā ir konkrētai vietai pielāgotai pieejai. Šāda pieeja vēl jo vairāk ir vajadzīga pašreizējo krīžu apstākļos, saistībā ar to sekām visneaizsargātākajās un vissmagāk skartajās teritorijās, un ņemot vērā EPT sadrumstalotību.”

Eiropas inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela ( Mariya Gabriel ) šodien savā uzrunā RK plenārsesijā uzsvēra, ka “reģioniem un pilsētām būs izšķiroša loma Eiropas Pētniecības telpas stiprināšanā, Eiropas atveseļošanas veicināšanā un noturības palielināšanā. Ar Eiropas Komisijas dienestu un Eiropas Reģionu komitejas kopīgo rīcības plānu mēs nodrošināsim pētniekiem, uzņēmējiem un pilsoniskajai sabiedrībai iespējas nostiprināt reģionālās pētniecības un inovācijas ekosistēmas un kļūt par Eiropas izcilības tīkla sastāvdaļu.”

EP deputāts Dans Nika ( Dan Nica ) (RO/S&D) teica: “ES ir līdere pētniecības un inovācijas un starptautiskās zinātniskās sadarbības jomā, taču atpaliek tādās jomās kā pētniecības rezultātu pārvēršana revolucionārā inovācijā un pētniecības un tehnoloģisko spēju mobilizēšana mazāk attīstītos reģionos. Lielāka uzmanība būtu jāpievērš pētniecības saiknei ar uzņēmumiem, augstas kvalitātes zinātnes pieejamībai visās ES pilsētās un reģionos un to lomai līdzradīšanas procesā. Es ceru, ka EPT centri veicinās reģionālo ekosistēmu un inovācijas centru plašāku atzīšanu, kā arī stimulēs mazāk attīstītos reģionus.”

Eiropas Reģionu komiteja vēlas, lai vismaz 50–100 centri Eiropā, to skaitā jaunās ekosistēmas mazāk attīstītos reģionos, tiktu atzīti par “EPT centriem”. Tie būtu jāatzīst par nozīmīgiem atbalsta punktiem Eiropas Savienības mērķu sasniegšanā, un tiem būtu vajadzīgs tiešs ES atbalsts, arī finansiāls.

Ziņotājs K. Kleržo uzsver, ka EPT centru tīkls varētu kļūt par lielisku pamatu tādu pētniecības un inovācijas kolektīvo projektu izstrādei, kuros ar augšupējas pieejas palīdzību apvienotas vairākas reģionālās ekosistēmas un inovācijas centri. Viņš pauž nožēlu par EPT sadrumstalotību un lielajām valstu un reģionu atšķirībām, kā norādīts jaunākajā EPT progresa ziņojumā un reģionālās inovācijas rezultātu pārskatā .

Paužot bažas, ka visneaizsargātākajās un vissmagāk skartajās teritorijās Covid-19 krīzes dēļ krasi samazināsies ieguldījumi pētniecībā un inovācijā, Komiteja aicina no atveseļošanas instrumenta “Next Generation EU” un jaunās finanšu shēmas lielāku atbalstu paredzēt augstākajai izglītībai, pētniecībai un inovācijai EPT mērķu sasniegšanai. Arī programma “REACT-EU” un Taisnīgas pārkārtošanās fonds būtu jāizmanto saskaņoti ar reģionu pieņemtajām darbības programmām un pārdomātas specializācijas stratēģijām.

Plašāka informācija

Pētniecības un inovācijas politikai ir īpaša vieta 2020. gada novembrī pieņemtajā RK un komisāres Marijas Gabrielas pakļautībā esošo dienestu (RTD ĢD, EAC ĢD un JRC) kopīgajā rīcības plānā , kurā paredzēta ciešāka sadarbība un politiska viedokļu apmaiņa starp Eiropas Komisiju un Eiropas Reģionu komiteju. Piemēram, zināšanu apmaiņas platformā (ZAP) paredzētā stratēģiskā sadarbība tiks virzīta uz atjaunināto EPT. Zināšanu apmaiņas platformas 2.0 darbības tuvinās EPT idejas plašākai sabiedrībai un dos reģionālajiem un vietējiem dalībniekiem iespēju veicināt attiecīgās pētniecības un inovācijas darbības.

Kontaktpersona:

Lauri Ouvinen

Tālr. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Saistītā informācija
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SEDEC_17_FEBRUARY_2023_JOINT_ACTION_PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
17.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-SKILLS-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

European Year of Skills 2023: Skills shortage threatens cohesion and socially fair transitions, local leaders warn
European Year of Skills 2023: Skills shortage threatens cohesion and socially fair transitions, local leaders warn
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023