Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Lai novērstu jebkādu risku pārtikas nodrošinājumam, reģioni pieprasa piešķirt tiem lielu nozīmi ES oglekļsaistīgas lauksaimniecības pārvaldīšanā  

Oglekļa sekvestrēšana augsnē un augu materiālā var būt svarīgs emisiju samazināšanas instruments, taču RK ziņotājs Loigs Šenē-Žirārs (Loïg Chesnais-Girard) brīdina, ka reģioni ir jāiesaista ES sertifikācijas pārvaldībā, lai nodrošinātu, ka projekti ir pielāgoti vietējām vajadzībām un neapdraud pārtikas nodrošinājumu Eiropā.

Pārvaldot oglekļsaistīgas lauksaimniecības sertifikāciju, pašā centrā jāizvirza pašvaldības, lai atbalstītu tādu vietējām vajadzībām pielāgotu projektu izstrādi, kas saskan ar reģionālajām lauksaimniecības un lauku stratēģijām. Tas ir galvenais vēstījums atzinumā “Reģionālas pielāgošanās stratēģijas, kuru mērķis ir panākt mazoglekļa lauksaimniecību”, ko sagatavojis Bretaņas reģionālās padomes priekšsēdētājs Loigs Šenē-Žirārs. Šādu atzinumu, reaģējot uz EK ierosināto regulu par ES oglekļa piesaistījumu sertifikāciju, RK pieņēma 153. plenārsesijā. Jaunajā ES oglekļa piesaistījumu sertifikācijas sistēmā būtu jāņem vērā visa lauku saimniecība kopumā, kā arī visas siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas, nevis tikai CO2, un tajā jāiekļauj spēcīga sociālā, ekoloģiskā un ekonomiskā dimensija, citādi Eiropas Savienībā var tikt traucēts pārtikas nodrošinājums.

Daudzās ES dalībvalstīs reģioni ir nepastarpināti iesaistīti KLP stratēģisko plānu izstrādē un īstenošanā un veicina ilgtspējīgu praksi, kas ļauj samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas lauksaimniecībā. Turklāt pašvaldības īsteno 70 % klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu un 90 % klimatadaptācijas politikas pasākumu. Ņemot vērā savu apņemšanos vietējā līmenī, RK ziņotājs un Bretaņas reģionālās padomes priekšsēdētājs Loigs Šenē-Žirārs (PSE/Francija) savā atzinumā “Reģionālas pielāgošanās stratēģijas, kuru mērķis ir panākt mazoglekļa lauksaimniecību” aicina pilnībā iesaistīt pašvaldības debatēs par ES sertifikācijas ieviešanu oglekļsaistīgai lauksaimniecībai.

Loigs Šenē-Žirārs teica: “Lauksaimniecībai arī turpmāk vajadzētu būt eiropiešu uztura nodrošinātājai.Tāpēc Eiropas Komisijas priekšlikums par oglekļa sertifikāciju, it īpaši lauksaimniecības nozarē, būtu jāreglamentē un jāsaskaņo ar kopējo lauksaimniecības politiku.Tāpēc reģioni ir vispiemērotākie, lai apkopotu projektus un nodrošinātu, ka oglekļsaistīgā lauksaimniecība pirmām kārtām dod labumu lauksaimniecības pārtikas nozarei, nevis rada zaļmaldināšanu citās nozarēs, kas nevelta pietiekamus centienus SEG emisijas mazināšanai.”

Lai palielinātu un saglabātu oglekļa saturu augsnē un vienlaikus veicinātu bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, ziņotājs ierosina izmantot nevis vienīgi rezultātos balstītu pieeju, bet gan tādu pieeju, kuras pamatā ir atzīta prakse. Turklāt lauksaimniekiem ir jāsaņem atbalsts, lai mazinātu SEG vispār, nevis tikai koncentrētos uz oglekli.

Attiecībā uz ES oglekļa sertifikācijas sistēmu atzinumā norādīts, ka tā būtu jāreglamentē jau pašos pirmsākumos, citādi tas varētu novest pie finansializācijas un zemes sagrābšanas. Zemes izmantojuma maiņa var ietekmēt arī vispārējo pārtikas ražošanu Eiropas Savienībā. Jaunā sistēma nedrīkstētu radīt zaudējumus mazākajām saimniecībām, kā arī tām, kuru darbībā jau ir integrēta SEG mazināšanas un uzglabāšanas prakse. Lai nodrošinātu šajā nozarē piešķirto kredītu uzticamību, šādai sistēmai jābūt saskaņotai, pārredzamai un drošai. Sertifikācijas uzraudzības un novērtēšanas sistēmai jābūt uzticamai un pieejamai, un tā nedrīkst radīt nesamērīgas administratīvas un ar uzraudzību saistītas izmaksas.

Plašāka informācija

Eiropas Komisija 2021. gada decembrī publicēja paziņojumu par oglekļa aprites cikliem, pēc tam 2022. gada 30. novembrī nāca klajāpriekšlikums regulai par ES oglekļa piesaistījumu sertifikāciju.Pēc savas iniciatīvas RK uzdeva ziņotājam Loigam Šenē-Žirāram izstrādāt atzinumu “Reģionālas pielāgošanās stratēģijas, kuru mērķis ir panākt mazoglekļa lauksaimniecību”. Eiropas Parlaments grozīs Eiropas Komisijas priekšlikumu un septembra plenārsēdē balsos par savu ziņojumu. Eiropas Parlamenta referente ir Lidija Pereira (Lidia Pereira) (PPE/Portugāle).

Kontaktpersona:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Tālr.: +32 479 52 41 15

Kopīgot :