Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Stiprināt pārrobežu sabiedriskos pakalpojumus nozīmē uzlabot ikdienas dzīvi Eiropas pierobežas reģionos  

ES pierobežas reģionu iedzīvotāju labāka piekļuve sabiedriskajiem pakalpojumiem ir galvenais temats atzinumā , kuru izstrādājis Radlo mēra vietnieks Pavels Branda ( Pavel Branda ) (ECR/CZ) un kuru Eiropas Reģionu komitejas locekļi apsprieda februāra plenārsesijā. Atzinumā P. Branda uzsver pāri robežām sniegtu pakalpojumu priekšrocības un mudina stiprināt tiesisko regulējumu, izveidot pastāvīgas struktūras, piemēram, pārrobežu kontaktpunktus, kā arī sniegt finansiālu atbalstu no REACT-EU iniciatīvas.

Gandrīz viena trešā daļa ES iedzīvotāju dzīvo vai strādā pierobežas reģionos, kuros piekļuve sabiedriskajiem pakalpojumiem, piemēram, transportam, izglītībai un veselības aprūpei, salīdzinājumā ar centrālajiem vai galvaspilsētu reģioniem bieži vien ir ierobežota. Tas ir īpaši raksturīgi mazapdzīvotos apgabalos ar novecojošiem iedzīvotājiem. Pārrobežu sabiedrisko pakalpojumu sniegšana ne tikai paaugstinātu iedzīvotāju dzīves kvalitāti robežas abās pusēs, bet arī padarītu sabiedriskos pakalpojumus rentablākus. Atzinumā uzsvērts, ka Eiropas Savienībā ir vajadzīgs spēcīgāks tiesiskais regulējums, lai efektīvi izveidotu un pārvaldītu pārrobežu sabiedriskos pakalpojumus. Atzinumā dalībvalstis ir arī aicinātas pārskatīt savu tiesisko regulējumu saistībā ar tā ietekmi uz pierobežas reģioniem, jo pašreizējais regulējums bieži rada pārmērīgu administratīvo slogu un izmaksas, kas daudzām pašvaldībām liek atteikties no saviem plāniem.

“Piekļuve pārrobežu sabiedriskajiem pakalpojumiem palīdz mazināt robežu nelabvēlīgo ietekmi un var paaugstināt pierobežas reģionu iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Mēs vēlamies konkrētus pasākumus, kas uzlabotu apstākļus pārrobežu sabiedrisko pakalpojumu efektīvai sniegšanai Eiropā, proti, tiesisko regulējumu, struktūras un finansējumu, ” uzsvēra Radlo mēra vietnieks Pavels Branda (ECR /CZ), kurš sagatavojis atzinumu “Pārrobežu sabiedriskie pakalpojumi Eiropā”.

Eiropas Parlamenta deputāte Anne Sandēra ( Anne Sander ) (FR/PPE) norādīja: ”Es noteikti atbalstu pārrobežu sabiedriskos pakalpojumus Eiropā. Covid-19 krīze ir parādījusi, ka jāstiprina pašreizējie pārrobežu sabiedriskie pakalpojumi un jāveido jauni tajos pārrobežu reģionos, kuros tie ir vajadzīgi visvairāk. Tie ir īsti dalībvalstu sadarbības pīlāri, kas ievērojami uzlabo Eiropas iedzīvotāju dzīvi. Gandrīz trešdaļa Eiropas iedzīvotāju dzīvo un strādā pārrobežu reģionos un ikdienā saskaras ar problēmām saistībā ar piekļuvi veselības aprūpei, robežu šķērsošanu, transporta izmantošanu, apmācību, darbu un pat ceļošanu. Tas ir ekonomisks, sociāls, politisks un cilvēcisks izaicinājums.”

Ziņotājs iesaka dalībvalstīm daļu no REACT-EU iniciatīvas resursiem piešķirt pārrobežu sadarbības programmām, tādējādi ļaujot efektīvi atsākt un stiprināt pārrobežu sadarbību pēc Covid-19 krīzes. Viņš arī ierosina vajadzības gadījumā izveidot stabilus, pastāvīgus valstu pārrobežu administratīvās sadarbības kontaktpunktus, kas varētu palīdzēt sistemātiski novērst ar robežām saistītus šķēršļus, un norāda, ka pārrobežu sadarbības obligātais minimums ir jāturpina neatkarīgi no apstākļiem, pat krīzes laikā.

Lai paplašinātu piekļuvi sabiedriskajiem pakalpojumiem pierobežas reģionos, Eiropas Reģionu komiteja atkārtoti pauž stingru atbalstu tādiem leģislatīvajiem priekšlikumiem kā Eiropas pārrobežu mehānisms ( ECBM ), kas pašlaik ir bloķēts Eiropas Savienības Padomē. Ziņotājs arī norāda uz priekšrocībām un potenciālu, kas piemīt Eiropas teritoriālās sadarbības grupām (ETSG), kuras varētu būt īpaši noderīgas gadījumos, kad publiskās iestādes ir galvenās pakalpojumu sniedzējas un ir vajadzīgs kopīgs budžets un personāls.

Eiropas Reģionu komiteja ir pievienojusies Eiropas pārrobežu reģionu iedzīvotāju aliansei – iniciatīvai, ko Eiropas Pierobežas reģionu asociācija ( AEBR ), Mission Operationelle Transfrontalière ( MOT ) un Centrāleiropas Pārrobežu iniciatīvu dienests ( CESCI ) uzsāka 2020. gada jūnijā pēc Covid-19 krīzē gūtās pieredzes. Alianse aicina visus ieinteresētos pierobežas reģionu iedzīvotājus, kā arī ikvienu pilsoni, kuru interesē šis temats, pievienoties Aliansei un parakstīt tās deklarāciju RK tīmekļa vietnē .

Vispārīga informācija

  • Eiropas pārrobežu mehānismu ( European Cross-Border Mechanism  ECBM ) Eiropas Komisija ierosināja 2018. gadā kā risinājumu, lai pārvarētu juridiskus un administratīvus šķēršļus, kas kavē pārrobežu sadarbību. Noteiktos apstākļos mehānisms ļautu pārrobežu reģionos piemērot kaimiņvalsts tiesību aktus. Priekšlikums pašlaik ir bloķēts Eiropas Savienības Padomē.

  • REACT-EU iniciatīva ir daļa no ES atveseļošanas plāna un pievēršas Covid-19 pandēmijas ekonomiskajām sekām. Iniciatīva, kas spēkā stājās 2021. gada 1. janvārī, ir viena no lielākajām jaunā instrumenta Next Generation EU programmām 47,5 miljardu EUR apmērā.

  • Eiropas teritoriālās sadarbības grupa (ETSG) ir juridisks instruments pārrobežu, transnacionālas un starpreģionālas sadarbības atvieglošanai un veicināšanai. Eiropas Reģionu komiteja pārvalda ETSG platformu , kurā piedalās politiskie un tehniskie pārstāvji gan no visām pašreizējām ETSG, gan izveides procesā esošajām ETSG, ekspertu grupas locekļi, kā arī apvienības un citi eksperti un ieinteresētās personas.

Kontaktpersonas:

Carmen Schmidle

Tālr. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Tobias Kolonko

Tālr. +32 2 282 2003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
21.04.2023