Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Eiropas sociālo tiesību pīlāram ir “jākļūst par ES DNS sastāvdaļu”  

Reģioni un pilsētas gaida, ka 3. martā tiks iesniegts rīcības plāns Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanai. Tam vajadzētu būt spēcīgam vēstījumam valstu un valdību vadītājiem, kuri 7. un 8. maijā tiksies Porto, lai izvirzītu vērienīgākus mērķus un nodrošinātu taisnīgu pārkārtošanu pēc Covid-19 pandēmijas, uzsvēra Eiropas Reģionu komitejas (RK) locekļi debatēs, kurās piedalījās Padomes prezidentvalsts Portugāles pārstāvis.

Padomes prezidentvalsts Portugāle ir lūgusi RK SEDEC komisiju sagatavot atzinumu par Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanu no vietējās un reģionālās perspektīvas. Atzinumā tiks uzsvērta pīlāra centrālā loma Eiropas atveseļošanā un pielāgošanā zaļajai, digitālajai un demogrāfiskajai pārkārtošanai. To ir paredzēts pieņemt maija plenārsesijā dažas dienas pirms Sociālā samita , kas notiks Portu.

SEDEC priekšsēdētāja Anne Karjalainene ( Anne Karjalainen , FI/PSE), Keravas pilsētas domes deputāte un ziņotāja gaidāmajam atzinumam, sacīja: “Eiropas sociālo tiesību pīlāram jākļūst par daļu no Eiropas Savienības DNS cīņā pret sociālo netaisnību un centienos veidot noturību pret krīzēm un palīdzēt cilvēkiem īstenot zaļo un digitālo pārkārtošanos. Ir pēdējais laiks to saskaņoti īstenot visā Savienībā. Sociālo tiesību pīlāra īstenošanas rīcības plānam vajadzētu būt skaidram un vērienīgam ar saistošiem mērķiem, lai efektīvi uzraudzītu progresu. Tajā būtu arī pilnībā jāatzīst pašvaldību loma pīlāra principu īstenošanā uz vietas, nodrošinot taisnīgumu un iekļaušanu.”

Portugāles valdības sociālā nodrošinājuma valsts sekretārs Gabriels Bastoss ( Gabriel Bastos ) sacīja: “Ņemot vērā RK tuvumu iedzīvotājiem un izpratni par reālo situāciju uz vietas, tās ieguldījumam un devumam būs izšķiroša nozīme, lai izprastu, kā mums būtu jāīsteno Eiropas sociālo tiesību pīlārs un kā modulēt un pilnveidot sociālo politiku.”

Eiropas Komisija 3. martā iepazīstinās ar rīcības plānu Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanai. Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors Josts Korte ( Joost Korte ) uzsvēra, ka sociālo tiesību pīlāram jābūt ES koordinēto atveseļošanas centienu centrā un jāiet kopsolī ar digitālo un zaļo pārkārtošanu. Viņš apstiprināja, ka rīcības plānā tiks iekļauti izmērāmi mērķi dalībvalstīm līdz 2030. gadam Eiropas pusgada ietvaros un uzlabots sociālo rezultātu pārskats.

SEDEC locekļi arī apsprieda Eiropas Komisijas priekšlikumu direktīvai , kuras mērķis ir Eiropas Savienībā nodrošināt pienācīgu minimālo algu visiem darba ņēmējiem, kas ir viens no sociālā pīlāra 20 principiem. Karintijas federālās zemes valdības vadītājs un RK atzinuma projekta ziņotājs Pēters Kaizers ( Peter Kaiser , AT/PSE) norādīja: “Koronavīrusa krīze ir īpaši smagi skārusi zemu atalgotus darba ņēmējus un jo īpaši jauniešus, kas ir mazkvalificēti un atrodas nestabilas nodarbinātības situācijā, un šī krīze ir negatīvi ietekmējusi arī atalgojumu. Tādēļ ir jāatbalsta Eiropas minimālās algas satvars, lai nākotnē nodrošinātu labāku aizsardzību darba ņēmējiem, stiprinātu sociālo kohēziju un novērstu nodarbinātu personu nabadzību, kā arī intelektuālā darbaspēka emigrāciju reģionos ar īpaši zemām algām.”

Klužas-Napokas mērs Emīls Boks ( Emil Boc , RO/PPE) iepazīstināja ar atzinuma projektu par Eiropas izglītības telpu , ko Eiropas Komisija vēlas panākt līdz 2025. gadam. Atzinumā norādīts, ka ir jāapzina reģionālās vajadzības izglītības jomā un jāsamazina pašreizējās atšķirības izglītības jomā starp lauku un pilsētu teritorijām. “Eiropas izglītības telpa ir galvenais faktors, lai nodrošinātu labākas darbvietas, kas Eiropas Savienībā būs arī labāk apmaksātas. Tas ir būtiski, lai mazinātu neiecietību, uzlabotu pieņemamību un stiprinātu Eiropas identitāti. Tas padarīs Eiropu stiprāku augšupējas perspektīvas ziņā, un galu galā Eiropas izglītības telpa ir pamats labākai demokrātijai visā Eiropas Savienībā,” norādīja Emīls Boks.

Abus atzinumus pieņems nākamajā RK plenārsesijā, kas notiks no 17. līdz 19. martam.

Plašāka informācija:

Divi citi atzinumu projekti tika iesniegti pieņemšanai SEDEC sanāksmē 17. februārī, kas Covid-19 pandēmijas dēļ notika pilnībā digitāli:

Savienība, kurā valda līdztiesība: ES rasisma apkarošanas rīcības plāns 2020.–2025. gadam

Ziņotāja Jūmi Renstrēma ( Yoomi Renström , SE/PSE), Ovanokeres komūnas padomes locekle, norādīja: “Pašvaldībām, ņemot vērā to tuvumu plašai sabiedrībai, ir būtiska nozīme Eiropas vērtību ievērošanā, kā arī galvenā loma rasisma un naida noziegumu apkarošanā, neaizsargātu grupu un minoritāšu aizsardzībā un sociālās kohēzijas veicināšanā. Tāpēc tās ir pilnībā jāatzīst par stratēģiskiem partneriem cīņā pret rasismu. Turklāt pašvaldībām ir arī būtiska loma vietējo un reģionālo rīcības plānu izstrādē, kuri papildus valstu rīcības plāniem var palīdzēt risināt strukturālā rasisma problēmu, izmantojot teritoriālu pieeju, kas ļauj izstrādāt un īstenot pasākumus, kuri pielāgoti reālajai situācijai uz vietas.”

Mediji digitālajā desmitgadē: rīcības plāns

Ziņotājs Jans Trejs ( Jan Trei , EE/PPE), Vīmsi pagasta padomes loceklis, uzsvēra: “Covid-19 krīze ļoti skaidri parāda, ka ir vajadzīga spēcīga prese kā institūts, kas sabiedrībai sniedz līdzsvarotu uz faktiem balstītu informāciju un veicina atklātas debates. Vienlaikus krīzes izraisītā ekonomikas lejupslīde ir apdraudējusi mediju spēju uzņemties atbildīgu lomu. Lai visos līmeņos saglabātu spēcīgu un kvalitatīvu presi, ir vajadzīgi atbalsta pasākumi, jo īpaši, lai nodrošinātu vietējo un reģionālo mediju uzņēmumu izdzīvošanu. Īpaša uzmanība jāpievērš mazo valstu situācijai, kur nelielā tirgus apjoma dēļ vietējo un reģionālo mediju rīcībā esošie resursi ir ierobežoti.”

Locekļi arī pieņēma SEDEC komisijas 2021. gada darba programmu un iecēla Daniēlu Balliko ( Daniela Ballico , IT/ECR), Čampino komūnas mēri, par galveno ziņotāju atzinumam “Savienība, kurā valda līdztiesība: stratēģija attiecībā uz personu ar invaliditāti tiesībām 2021.–2030. gadam”

Kontaktpersona:

Lauri Ouvinen

Tālr. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023