Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Atveseļošanas plānos lauku apvidus nevajadzētu atstāt novārtā  

Lauku redzējuma nedēļas sākumā Reģionu komitejas (RK) locekļi pauž bažas par to, ka lauku apvidi var gūt mazāku labumu no Eiropas Savienības plāniem, kuru mērķis ir pēc Covid-19 sekmēt zaļākas, digitālākas un noturīgākas Eiropas atjaunotni. Turpmāk izklāstīto paziņojumu, kuru Komitejas locekļi pieņēma RK Dabas resursu komisijas ( NAT ) sanāksmē, atbalsta Eiropas Parlamenta sadarbības grupa “Lauku, kalnu un attālie reģioni un viedi ciemati”, kas stingri noraida visus plānus, kuros nav ievērots partnerības princips un kuru izstrādē netiek iesaistīti lauku apvidi.

Pandēmija saasina daudzas no jau esošajām problēmām lauku apvidos un vēlreiz izgaismo šo reģionu neaizsargātību, it īpaši tādās jomās kā digitālās spējas, veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāte un sniegšana, izglītība, platjoslas pieslēguma pieejamība, iedzīvotāju īpašās vajadzības, izplatīšanas ķēžu noturība un inovācijas prasmes. Vajadzīga skaidra stratēģija, lai novērstu to, ka atveseļošanas plāni palielina plaisu starp atpalikušajām lauku kopienām un pilsētu teritorijām, kas strauji virzās uz ilgtspēju un digitalizāciju. Pretējā gadījumā varam palaist garām nozīmīgas visas Savienības ekonomiskās un sociālās izaugsmes iespējas un arī zaudēt nākamo paaudžu atbalstu lielākajā ES teritorijas daļā.

NAT komisijas locekļi pauž bažas par to, ka:

  • vairumā dalībvalstu reģioni un it īpaši lauku reģioni netiek pietiekami iesaistīti lēmumu pieņemšanā, kas saistīta ar nacionālo atveseļošanas un noturības plānu izstrādi;
  • nacionālo atveseļošanas un noturības plānu strukturālā satvara un to rīcības prioritāšu un īstenošanas metožu dēļ lauku apvidiem, iespējams, piešķirs mazāk līdzekļu no Next Generation EU līdzekļiem, neraugoties uz to, ka Covid-19 pandēmija īpaši smagi skārusi lauku reģionus;
  • daudz līdzekļu tiks piešķirts, izmantojot uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, un tas varētu mazināt lauku apvidu spēju piekļūt Next Generation EU līdzekļiem, jo lauku apvidiem tradicionāli ir vājāk attīstītas spējas un vājāks tehniskais atbalsts ES līdzekļu plānošanā un izlietošanā;
  • pašreizējā Eiropas lauku apvidu iedalījumā, iespējams, pārāk zemu tiek novērtēts patiesais to mērogs, jo starpreģioni, visticamāk, saskaras ar tādām pašām problēmām kā lauku apvidi.

NAT komisijas locekļi aicina:

  • Eiropas iestādes un valstu valdības iesaistīt pašvaldības nacionālo atveseļošanas un noturības plānu sagatavošanā: šo pasākumu īstenošana ir atkarīga no vietējās dimensijas efektivitātes;
  • dalībvalstis iesaistīties politikas dialogos ar visām attiecīgajām ieinteresētajām personām. Lauku reģionus nevar atstāt novārtā, un to vajadzības ir pilnībā jāatspoguļo un jāņem vērā nacionālajos atveseļošanas un noturības plānos;
  • visus attiecīgos institucionālos dalībniekus rūpīgi uzraudzīt Next Generation EU līdzekļu izlietošanu teritoriālā līmenī, lai nodrošinātu, ka līdzekļi reģioniem tiek sadalīti taisnīgi;
  • dalībvalstis un vadošās iestādes atvieglot un vienkāršot lauku apvidu piekļuvi Next Generation EU līdzekļiem.

Šeit atradīsiet NAT komisijas locekļu sarakstu un EP sadarbības grupas “Lauku, kalnu un attālie reģioni un viedi ciemati” locekļu sarakstu.

Kontakpersonas:

Eiropas Reģionu komiteja

Andrew Gardner

Tālr. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Eiropas Parlamenta sadarbības grupa “Lauku, kalnu un attālie reģioni un viedi ciemati”

Adam Mouchtar

Tālr. +32 499 421 655

adam.mouchtar@europarl.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Izsludināta pieteikšanās uz ES Bioloģiskās ražošanas balvu
Izsludināta pieteikšanās uz ES Bioloģiskās ražošanas balvu
27.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023