Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Renovācijas vilnis: RK un Eiropas Komisija sāk sadarbību ar mērķi veicināt ēku renovāciju  

ES, reģionālo un vietējo vadītāju partnerībai ir būtiska nozīme, jo tā var paātrināt renovācijas vilni, kas var radīt 160 000 darbvietu. Eiropas Savienībā 75 % ēku nav energoefektīvas, un pašlaik tikai 1 % ēku katru gadu tiek atjaunotas. Ēkas veido 40 % no Eiropas energopatēriņa un rada 36 % no siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijām.

Eiropas Reģionu komiteja un Eiropas Komisija šodien sāka sadarbību, kuras mērķis ir paātrināt ES ēku fonda pārveidi un dekarbonizāciju. Tā kā ES ēku renovācijas vilnis paver jaunas iespējas radīt darbvietas, taupīt enerģiju un samazināt siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas, tas ir nozīmīgs virzītājspēks centienos panākt stabilu un ilgtspējīgu atveseļošanos no Covid-19. Partnerības mērķis ir atbalstīt pašvaldību pūliņus, kas saistīti ar ēku fonda atjaunošanu. Covid-19 izraisītā krīze veselības jomā ir pastiprinājusi vajadzību uzlabot dzīves apstākļus mūsu ēkās un izskaust enerģētisko nabadzību.

Līdz ar transporta nozares dekarbonizāciju un pilsētu zaļināšanu ES ēku fonda renovācija ir svarīga prioritāte, kas īstenojama ar Eiropas zaļo kursu , proti, ES izaugsmes stratēģiju, kuras mērķis ir panākt klimatneitralitāti līdz 2050. gadam.

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs Apostols Dzidzikosts ( Apostolos Tzitzikostas ) plenārsesijā, kurā piedalījās ES enerģētikas komisāre Kadri Simsone ( Kadri Simson ), atklājot debates par atzinumu “Renovācijas vilnis” , teica: “ Paaugstinot mūsu ēku energoefektivitāti, ietaupīsim līdzekļus, ierobežosim emisijas un samazināsim enerģētisko nabadzību, kas Eiropā skar 34 miljonus cilvēku. Mums jānodrošina, ka pašvaldības ir informētas par līdz šim nepieredzēto ES budžetu un pieejamajiem atveseļošanas un noturības fondiem un ka tās var piekļūt šiem līdzekļiem. Tāpēc esmu gandarīts uzsākt Eiropas Komisijas un Komitejas sadarbību, kuras mērķis ir atbalstīt renovācijas vilni visās mūsu teritorijās.

Runājot debatēs, ES enerģētikas komisāre Kadri Simsone sacīja: “ Šodien mums paveras iespēja dot impulsu mūsu ekonomikas atveseļošanai un vienlaikus vēl vairāk pūliņu veltīt virzībai uz tīras enerģijas izmantošanu. Komisija turpinās sniegt dažāda veida atbalstu un tehnisko palīdzību pilsētām un reģioniem, lai tie varētu sadarboties ar visām sabiedrības grupām saistībā ar divkāršo pārkārtošanos un izvērst renovācijas vilni. Esmu gandarīta, ka Pilsētas mēru pakts kļūst vēl iekļaujošāks, pieejamāks un vērienīgāks virzībā uz klimatneitralitāti.”

Seviļas mērs un Reģionu komitejas ENVE komisijas un darba grupas “Zaļais kurss vietējā līmenī” priekšsēdētājs Huans Espadass (ES/PSE) ( Juan Espadas ) teica: “ Renovācijas vilnis ir būtisks Eiropas atveseļošanas pīlārs, kas sekmēs mūsu teritoriju labāku atjaunošanu un uzlabos mūsu spēju ierobežot klimata pārmaiņas un vienlaikus gādāt par iedzīvotāju veselību un dzīves kvalitāti. Šīs stratēģijas īstenošanā svarīga loma var būt iniciatīvai “Jauns Eiropas Bauhaus”, lai pilsētvides atjaunošanai iedvestu dzīvību un radikāli mainītu mūsu pieeju pilsētu rajonu attīstībai. Mums jāizmanto reģionu un pilsētu radošais potenciāls un jāiesaista iedzīvotāji pārveides procesā, lai tuvinātu viņiem zaļo kursu un kopīgi veidotu ilgtspējīgāku nākotni.”

Enriko Rosi (IT/PSE) ( Enrico Rossi ) ir RK ziņotājs atzinumam “Renovācijas vilnis” . Siņjas komūnas valdes loceklis (Florence) un bijušais Toskānas reģiona priekšsēdētājs (2010-2020) teica: “ Ar renovācijas vilni Eiropas Savienība dod pilsētām un reģioniem lielisku iespēju. Agrāk mēs koncentrējāmies tikai uz atsevišķiem dzīvokļiem vai ēkām, tagad beidzot skatāmies uz visu pilsētas daļu kopumā. Tāpēc atzinīgi vērtējam to, ka pieeja tiek vērsta uz pilsētu rajoniem un uzmanība tiek pievērsta energokopienām. Renovācijas vilnis var arī sekmēt enerģētiskās nabadzības izskaušanu, jo tas palīdz iedzīvotājiem kļūt par ražojošiem patērētājiem, lai viņi varētu enerģiju ne tikai patērēt, bet arī ražot. Zaļais kurss un tā renovācijas vilnis būs sekmīgi tikai tad, ja tie uzlabos cilvēku labklājību un dzīves kvalitāti mūsu mājokļos un to apkaimē, nodrošinot, ka neviens netiek atstāts novārtā.”

Pēc debatēm locekļi apsprieda daudzos priekšlikumus, kas iekļauti RK atzinumā “Renovācijas vilnis”. RK aicina pārskatīt valsts atbalsta shēmas, pieņemt elastīgākus budžeta noteikumus, lai iespējami palielinātu ieguldījumus un izvērstu renovāciju, kā arī īstenot vietējus mērķus attiecībā uz ēku renovāciju un atjaunojamo energoresursu izmantošanu.

RK arī atbalsta EIB instrumenta ELENA stiprināšanu un decentralizāciju, izveidojot vienotu kontaktpunktu, kas sniegtu tehnisku palīdzību visām pašvaldībām un uzņēmumiem. Atzinumā Eiropas Komisija un dalībvalstis tiek mudinātas renovācijas vilni pilnībā integrēt atveseļošanas un noturības programmās, kā arī Eiropas strukturālajos un investīciju fondos (ESI fondos).

RK atzinuma “Renovācijas vilnis” galīgais teksts ir pieejams kopš piektdienas, 2021. gada 19. marta.

Uzziņai:

Renovācijas vilnis tika uzsākts 2020. gada 14. oktobrī ar Eiropas Komisijas paziņojumu “ Eiropas Renovācijas vilnis — par zaļākām ēkām, jaunām darbvietām un labāku dzīvi ”. Tas ir viens no Eiropas zaļā kursa ceļveža galvenajiem pīlāriem.

Renovācijas viļņa mērķis ir novērst šķēršļus ēku renovācijai. Energoefektivitātes finanšu iestāžu grupa ( EEFIG ) ir apzinājusi sešu veidu šķēršļus: strukturāli šķēršļi, informācijas šķēršļi, tirgus nepilnības, speciālo zināšanu trūkums, tādu faktoru apvienojums, kas apgrūtina projektu apkopošanu un/vai efektīvāku teritoriālo pieeju īstenošanu, un regulatīvie šķēršļi. Visi minētie šķēršļi tieši ietekmē pašvaldības un mazina to spēju veikt lielākus ieguldījumus energoefektīvos projektos.

Līdz ar transporta nozares dekarbonizāciju un pilsētu zaļināšanu ES ēku fonda renovācija ir zaļā kursa svarīga prioritāte, ne tikai pateicoties tās potenciālam samazināt gan enerģijas patēriņu, gan CO2 emisijas, bet tā ir arī ilgtspējīgas izaugsmes un darbvietu radīšanas virzītājspēks. Būvniecības nozare ir lielākais darbvietu radītājs uz katru ieguldīto miljonu euro ( IEA 2020 ).

Ēku renovācija ir viena no Eiropas Reģionu komitejas iniciatīvas “Zaļais kurss vietējā līmenī” galvenajām prioritātēm. Tā ir jauna RK iniciatīva, kuras mērķis ir ES pārejas uz klimatneitralitāti priekšplānā izvirzīt pilsētas un reģionus. “Zaļais kurss vietējā līmenī” tika uzsākts 2020. gada 15. jūnijā, izveidojot īpašu darba grupu 13 locekļu sastāvā . Paziņojumu presei skatīt šeit . Tiešsaistes kartē iepazīstieties ar 200 paraugprakses piemēriem, kā vislabāk īstenot zaļo kursu.

Kontaktpersona:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Kopīgot :