Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Pilsētas un reģioni pastiprina centienus, lai regulētu tiešsaistes platformas un sagatavotu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) drošu ceļu uz digitālajiem tirgiem  

Eiropas Reģionu komiteja stiprina savu apņemšanos atbalstīt ES vērienīgo likumdošanas projektu, kura mērķis ir pastiprināt demokrātisko kontroli pār dominējošām interneta platformām un atjaunot līdzsvarotu tiešsaistes ekonomiku, kas darbojas arī MVU un individuālo patērētāju labā. Komitejas locekļi jūnija plenārsesijā pieņēma atzinumu , kurā izteikts atbalsts Eiropas Komisijas nodomam stingrāk regulēt digitālos tirgus un pakalpojumus. Atzinumā arī norādīts, ar kādām inovācijām pilsētas un reģioni var nākt klajā un kādas kompetences tie var izmantot, lai atbalstītu stabilu un efektīvu regulējumu. RK atzinums par digitālo pakalpojumu tiesību aktu kopumu ir iekļauts plašākā tādu iniciatīvu kopumā, kuru mērķis ir pastiprināti akcentēt Reģionu komitejas – kā nozīmīga ES virzītājspēka – lomu iekļaujošas digitālās pārveides procesā.

Digitālo pakalpojumu tiesību aktu kopumu ir izstrādājusi Eiropas Komisija, un šajā likumdošanas priekšlikumā ir iekļauti divi elementi: pats digitālo pakalpojumu tiesību akts un Digitālo tirgu tiesību akts. Ar priekšlikumu tiek atjaunināti un pastiprināti ES konkurences tiesību akti, lai apmierinātu prasību nodrošināt stabilu regulējumu platformām. Priekšlikuma mērķis ir ierobežot tā dēvēto vārtziņa platformu ietekmi tirgū, jo tās kontrolē mazāku uzņēmumu piekļuvi patērētājiem un darbojas kā privāti noteikumu pieņēmēji. Tiesību aktu kopuma mērķis ir arī cīnīties pret neierobežotu dezinformācijas izplatīšanos, pastiprinot platformu atbildību par izplatīto saturu.

Platformu regulējumam ir spēcīga reģionāla dimensija. Daudzas nozares, kurās tiešsaistes platformām ir dominējoša loma – piemēram, pilsētas transports, mājokļi, tūristu izmitināšana un sabiedrisko pakalpojumu sniegšana –, tiek regulētas vietējā un reģionālajā līmenī. Tāpēc pašvaldībām ir svarīga loma efektīvu tiesību aktu izstrādē un īstenošanā: to rīcībā ir informācija un pieredze, un šis politiskais līmeni atrodas vistuvāk attiecīgajām ieinteresētajām personām.

Jonijas salu reģiona gubernatore un atzinuma ziņotāja Rode Kratsa ( Rodi Kratsa ) (EL/PPE) sacīja: “Ar šo atzinumu tiek stiprināts pašvaldību viedoklis, un mēs vēlamies palīdzēt izstrādāt regulējumu, kas radītu vislielāko pozitīvo ietekmi, un palīdzēt izvairīties no tā, ka, risinot esošās problēmas, rodas jaunas problēmas. Digitalizācija ir realitāte, kas pandēmijas laikā ir atklājusies vēl jo vairāk. To pašu var teikt arī par mūsu atkarību no digitālās infrastruktūras. Mums ir jāaizsargā MVU, jo tie bieži vien ir atkarīgi no lielākām platformām un, ja tie zaudē piekļuvi platformām vai pakalpojumiem, no kuriem to darbība ir atkarīga aizvien vairāk, šis apstāklis šos uzņēmumus ļoti ietekmē.”

Platformu regulējumam ir arī būtiska ietekme uz daudziem MVU. Tā kā arvien vairāk uzņēmumu pievēršas digitalizācijai, to mijiedarbību ar patērētājiem, piegādātājiem un citiem uzņēmējdarbības dalībniekiem aizvien vairāk nodrošina privātas tiešsaistes platformas; līdz ar to palielinās šo uzņēmumu atkarība no šiem jaunajiem dalībniekiem un to uzņēmējdarbības modeļi tiek pakļauti riskiem un nenoteiktībai. RK atzinumā pausts atbalsts spēcīgam tiesiskajam regulējumam, kas aizsargā mazo un vidējo uzņēmumu tiešu piekļuvi patērētājiem un tādējādi arī to spēju iesaistīties konkurencē ar vienlīdzīgiem nosacījumiem. Šo prasību apstiprina arī rezultāti, kas izriet no nesenajā RK tīmekļseminārā apspriestā pētījuma par juridiskajiem un politiskajiem nosacījumiem, kas nepieciešami tradicionālo uzņēmumu digitālās pārkārtošanās atbalstam. Galīgo pētījumu paredzēts publicēt jūlija vidū .

Vēl viens nozīmīgs uzdevums, uz ko RK norāda atzinumā, ir “divkāršās digitālās plaisas” mazināšana un pārvarēšana. Šo plaisu rada nevienlīdzīgs to priekšnosacījumu sadalījums, kuri nepieciešami, lai varētu izmantot iespējamos ar digitalizāciju saistītos sociālos un ekonomiskos ieguvumus. Šajā saistībā ir jānodrošina gan piekļuve augstas veiktspējas tīkliem, gan digitālās prasmes. Lai novērstu teritoriālās un sociālās atšķirības un nodrošinātu digitālo kohēziju, RK uzsver, ka steidzami ir jāatbalsta spēju veidošana vietējā līmenī un jāpaātrina platjoslas infrastruktūras izvēršana. Šīs kritiskās problēmas regulāri risina arī RK Platjoslas platforma forums, kas izveidots kopā ar Eiropas Komisiju, lai apkopotu juridiskās, tehniskās un praktiskās zināšanas un paātrinātu tādu risinājumu izstrādi, kas ļauj visiem iedzīvotājiem, MVU un publiskajām iestādēm sekmīgi orientēties tiešsaistes vidē.

Kontaktpersonas:

Maximilian v. Klenze

Tālr. +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Matteo Miglietta

Tālr. +32 470 895 382

Matteo.Miglietta@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

Join the #EUCouncillors network
Join the #EUCouncillors network
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REGIONS-TEAM-UP-TO-SPEED-UP-THE-EXPANSION-OF-THE-EUROPEAN-SEMICONDUCTOR-INDUSTRY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

 Regions team up to speed up the expansion of the European semiconductor industry
Regions team up to speed up the expansion of the European semiconductor industry
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023