Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Reģioni tuvina kosmosu Zemei  

Eiropas Reģionu komitejas locekļi pauda atbalstu Andresam Jādlam ( Andres Jaadla ) (ET/ALDE), pieņemot viņa izstrādāto atzinumu “Kosmosa stratēģija Eiropai”. RK piekrīt Eiropas Komisijas redzējumam, ko tā publiskoja 2016. gada oktobrī attiecībā uz kosmosa izpēti. Tomēr tā aicina arī turpmāk attīstīt redzējuma reģionālo dimensiju, lai kosmosa tehnoloģijas kļūtu pieejamākas iedzīvotājiem. Kosmosa tehnoloģijas, dati un pakalpojumi nodrošina saziņu, uzraudzību, robežu un drošības kontroli, ātru reaģēšanu dabas katastrofu gadījumā, kā arī atbalstu lauksaimniecības, zivsaimniecības un satiksmes vadības jomā.

Kosmosa tehnoloģijas, dati un pakalpojumi ir kļuvuši par mūsu ikdienas dzīves neatņemamu sastāvdaļa. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā kosmosa tehnoloģijas ļauj apmainīties ar informāciju reāllaikā. Digitālo pakalpojumu jomā tās ļauj izmantot novērošanas sistēmas, kas darbojas nemitīgi un ar augstu izšķirtspēju. Kosmosa satelīti sekmē ātru reaģēšanu dabas katastrofu gadījumā un sniedz ieguldījumu labākas pilsētu pārvaldības un sabiedriskā transporta satiksmes vadības panākšanā. Ar kosmosu saistītām spējām un pakalpojumiem ir svarīga nozīme Eiropas aizsardzības un drošības, vides uzraudzības, bioloģiskās daudzveidības aizsardzības jomā un cīņā pret globālo sasilšanu.

“Kosmosa politika var veicināt nodarbinātību, izaugsmi un investīcijas Eiropā, jo tā paplašina zinātnes un pētniecības robežas,” sacīja ziņotājs Andress Jādla, kurš ir Rakveres pilsētas domes deputāts. Viņš piebilda: “Mums ir jāattīsta reģionālā dimensija, lai kosmosa sniegtie ieguvumi būtu pieejamāki iedzīvotājiem. Tomēr ir labāk jāpārliecina sabiedrība par visiem iespējamajiem ES kosmosa politikas un stratēģijas sniegtajiem labumiem. Lietotājiem vajadzētu būt Eiropas kosmosa politikas uzmanības centrā.”

Ziņotājs A. Jādla uzsvēra: “Vietējām un reģionālajām pašvaldībām ir gan vajadzīgā kompetence, gan vēlme piedalīties ES kosmosa politikas īstenošanā. Lai arī daudzi reģioni ir pievienojušies Kosmosa tehnoloģijas izmantojošo Eiropas reģionu tīklam ( NEREUS ), tādējādi apliecinot aizvien pieaugošo kosmosa nozīmi reģionālajā ekonomikā, šāda darbība ir vairāk jāpopularizē un jāveido integrējošas partnerības starp pilsonisko sabiedrību, uzņēmumiem, publiskajām iestādēm un zinātnes aprindām.” Ziņotājs A. Jādla aicināja gādāt par to, lai kosmosa stratēģija būtu vēl vairāk sasaistīta ar pārējām ES politikas jomām un iekļauta tādās jomās kā pilsētprogramma, viedas pilsētas un klimata politika.

Andress Jādla precizēja: “Pateicoties izglītībai un sabiedrības informētībai, labāk apmācītiem speciālistiem, kā arī lielākam skaitam inženieru un zinātnieku, Eiropas sabiedrībai vajadzētu rasties iespējai uzņemties galveno lomu sarežģītu nākotnes sistēmu izstrādē gan uz Zemes, gan arī kosmosā, izmantojot satelītus un tādas programmas kā Galilei un Copernicus .”

Eiropas Reģionu komiteja pauž atbalstu Copernicus programmas izstrādei un īstenošanai. RK vēlētos kļūt par pastāvīgu un pilntiesīgu dalībnieku programmas lietotāju forumā. “Šāda tieša līdzdalība ļautu forumam paraudzīties uz Copernicus datu izmantošanu no vietējo dalībnieku perspektīvas,” sacīja Andress Jādla.

“RK varētu būt svarīga partnere jaunu partnerību veidošanā ar citu ES politikas jomu pārstāvjiem, jo tā darbojas kā starpniece starp Eiropas Komisiju, dalībvalstīm, Eiropas Kosmosa aģentūru, akadēmisko aprindu pārstāvjiem, vietējās pārvaldes iestādēm un lietotājiem,” secināja Andress Jādla.

Piezīmes redaktoriem

2016. gada 26. oktobris. Kosmosa stratēģija Eiropai. Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai.

Kontaktpersona: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-SPACE-PROGRAMME.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

The EU's new space programme: a boost for jobs and sustainable growth
The EU's new space programme: a boost for jobs and sustainable growth
20.12.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ENVIRONMENTAL-SUCCESS-LIES-IN-THE-HANDS-OF-LOCAL-GOVERNMENTS-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

Environmental success lies in the hands of local governments
Environmental success lies in the hands of local governments
28.09.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COR-SECRETARY-GENERAL-FOR-A-BETTER-CONNECTION-OF-EU-SPACE-POLICY-WITH-EU-INFRASTRUCTURE-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

CoR Secretary General for a better connection of EU space policy with EU infrastructure policy..
CoR Secretary General for a better connection of EU space policy with EU infrastructure policy..
17.07.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/NEED-FOR-SME-FRIENDLY-REGIONAL-PATENT-STRATEGY-IN-SPACE-TECHNOLOGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

Secretary General underlines need for SME friendly regional patent strategy in space technology at Galileo Agency
Secretary General underlines need for SME friendly regional patent strategy in space technology at Galileo Agency
11.06.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/HOW-SPACE-TECHNOLOGIES-IMPROVE-SUSTAINABLE-ENERGY-MANAGEMENT-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

How space technologies improve sustainable energy management
How space technologies improve sustainable energy management
07.06.2018