Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Reģionu un vietējo pašvaldību vadītāji mudina dalībvalstis ātri pieņemt ES budžetu un atveseļošanas plānu, lai aizsargātu iedzīvotājus un uzlabotu vietējo kopienu noturību  

Divas nedēļas pirms nozīmīga Eiropas samita Eiropas Reģionu komiteja – ES reģionālo un vietējo pašvaldību asambleja – aicina dalībvalstis panākt savlaicīgu un taisnīgu vienošanos par daudzgadu finanšu shēmu (DFS) un plānu “ Next Generation EU ”. Rezolūcijā un debatēs ar ES komisāru budžeta un administrācijas jautājumos Johannesu Hānu ( Johannes Hahn ) reģioni un pilsētas uzsvēra, ka kohēzijai vajadzētu kļūtu par visu ES politikas pasākumu orientieri un ka ES programmu īstenošana būtu jābalsta uz kopīgiem pienākumiem un partnerību.

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs Apostols Dzidzikosts (Apostolos Tzitzikostas) teica:

“Komisijas priekšlikumos par atveseļošanas plāniem un 2021.–2027. gada budžetu ir ievērotas Komitejas svarīgākās prasības un tie liecina, kāda ietekme ir mūsu nenogurstošajam pūliņiem panākt vietējo vēlēto pārstāvju viedokļa uzklausīšanu Briselē. Minētie plāni sniedz skaidru atbildi populistiem un eiroskeptiķiem un pierāda Eiropas Savienības pievienoto vērtību šajā grūtajā laikā. Mums jānodrošina, ka atveseļošanas plāns tiek īstenots efektīvi, un nav pieļaujams risks, ka process varētu tikt centralizēts. Subsidiaritāte un partnerības princips ir svarīgi, un vietējās un reģionālās pašvaldības, kas arī ir dalībvalstu juridiski kompetentās iestādes, ir visaptveroši jāiesaista, lai tās virzītu ieguldījumus turp, kur tie ir visvairāk vajadzīgi. Tagad pienākusi kārta dalībvalstu valdībām un Eiropas Parlamentam, kam jārīkojas ātri. Mums ir tiesības debatēt, taču nedrīkstam pieļaut kavēšanos, kas varētu apgrūtināt mūsu centienus laikus reaģēt uz iedzīvotāju vajadzībām.

Ilgtermiņa budžets un plāns “Next Generation EU” ir piemērs, kā Eiropa reaģē uz krīzi un virzās uz atveseļošanos. Mēs gūsim panākumus tikai tad, ja visi — dažāda lieluma dalībvalstis no visām Eiropas malām, reģioni un pilsētas, vietējās pašvaldības, universitātes un uzņēmumi — būsim solidāri. Reģionu komitejas atbalsts ir ļoti svarīgs, lai jūlijā varētu panākt vienošanos. Mums ir vajadzīga ātra vienošanās ātras atveseļošanās vārdā, ” teica komisārs budžeta un administrācijas jautājumos Johanness Hāns .

RK vēlreiz uzsver, ka gan DFS, gan atveseļošanas plānā uzsvars jāliek uz kohēziju kā pamatvērtību un uz iedarbīgu ES ilgtermiņa ieguldījumu politiku, kas palīdz veidot noturīgāku, zaļāku un uz nākotni orientētu Savienību. RK atzinīgi vērtē papildu atbalstu kohēzijas politikai (55 miljardi eiro), lauku attīstībai (15 miljardi eiro) un Taisnīgas pārkārtošanās fondam (30 miljardi eiro), pastiprināto programmu “Apvārsnis” (12,5 miljardi eiro) un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (1,5 miljardi eiro), kā arī īpašo Veselības programmu, kam atvēlēti 9,37 miljardi eiro.

Pozitīvi vērtējams tas, ka atjaunojas interese par kohēzijas politiku. Saistībā ar programmu “React-EU” jānorāda, ka kohēzijas politikai nevajadzētu būt šīs programmas surogātmātei, bet tai arī turpmāk vajadzētu būt satvaram, kurā tiek formulēta šī vajadzīgā atbilde. Ļoti svarīgs ir arī grafiks. Pēc ES Padomes jūlija sanāksmes un valstu procedūrām nākamajai DFS būtu pilnībā jāsāk darboties 2021. gada 1. janvārī, ” sacīja Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Vašku Alvess Kordeiru (Vasco Alvares Cordeiro) (PT/PSE).

Nākamā daudzgadu finanšu shēma un atveseļošanas plāns liecina, ka Eiropas Komisija ir veikusi pasākumus pašreizējās krīzes pārvarēšanai, bet mūsu reģioniem un pilsētām jau šodien ir vajadzīgas ilgtermiņa atveseļošanas programmas un ieguldījumi. Turpmāka vilcināšanās būtu traģēdija mūsu līdzcilvēkiem, mūsu uzņēmumiem un mūsu sabiedriskajiem pakalpojumiem. Tādā gadījumā mums draud iekšējā tirgus un valstu savienības sabrukums, kas ietekmētu visas — pat tā dēvētās “taupīgās” — valstis. Atveseļošanas plāns varētu pavērt arī iespēju īstenot ekoloģisko un digitālo pārveidi saistībā ar zaļo kursu, ja tā balstītos uz reģionu un pilsētu zinātību, ” piebilda Jaunā Akvitānijas reģiona priekšsēdētāja vietniece un Reģionu komitejas COTER komisijas priekšsēdētāja Izabella Budino ( Isabelle Boudineau ) (FR/PSE).

Jaunā budžeta un atveseļošanas plāna īstenošana būs saistīta ar izaicinājumiem stratēģiskās plānošanas, koordinācijas un administratīvo spēju jomā. Eiropas Reģionu komiteja uzsver, ka nav pieļaujama centralizācija, un jānodrošina, ka reģioni un pilsētas var palīdzēt virzīt ieguldījumus turp, kur tie ir visvairāk vajadzīgi. Komiteja pauž gatavību sniegt ieguldījumu Eiropas pusgada uzlabošanā, jo tam būs svarīga loma atveseļošanas plāna stratēģiskajā koordinācijā. Jauna ES, valstu, reģionālo un vietējo dalībnieku partnerība palīdzēs samazināt pašreizējo plaisu starp ekonomikas politikas koordināciju un iedzīvotāju un uzņēmumu reālajām vajadzībām un tādā veidā veicinās Eiropas programmu īstenošanu un līdzekļu apgūšanu pilsētās un reģionos.

Papildu informācija:

Kontakpersona:

Carmen Schmidle

Tālr. +32 (0)2 282 2366

Mob. tālr. +32 (0)494 735 787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Kopīgot: