Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Priekšsēdētājs Apostols Dzidzikosts ( Apostolos Tzitzikostas ) : ES budžets un atveseļošanas plāns aizsargā reģionus, pilsētas un ciematus un dod tiem iespējas, kā to pieprasījusi Eiropas Reģionu komiteja.  

ES daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un atveseļošanas plāns atbilst RK prasībām atbalstīt reģionālo un vietējo kopienu atveseļošanos. Minētie plāni sniedz atbildi populistiem un eiroskeptiķiem un pierāda Eiropas Savienības pievienoto vērtību.

Komentējot Eiropas Komisijas ierosināto ES daudzgadu finanšu shēmu un atveseļošanas plānu, Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs Apostols Dzidzikosts norādīja: “ES budžets, kura apmērs ir 1100 miljardi euro, un 750 miljardus euro vērtais atveseļošanas plāns ir vērsti uz Eiropas reģionu, pilsētu un ciematu drošību, atveseļošanu un izturētspēju, un minētajos dokumentos ir ņemtas vērā Eiropas Reģionu komitejas būtiskākās prasības. Minētie plāni arī sniedz skaidru atbildi populistiem un eiroskeptiķiem un pierāda Eiropas Savienības pievienoto vērtību šajā grūtajā laikā. Aicinu ES dalībvalstis un Eiropas Parlamentu ātri novērtēt un pieņemt priekšlikumus, ar kuriem šodien nāca klajā Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena ( Ursula von der Leyen ).”

“Uzklausot Eiropas Reģionu komitejas lūgumu, jaunajā ES budžetā iekļauts ar ES budžetu saistīts ES atveseļošanas fonds, kas vismaz 500 miljardus euro piešķirs dotācijām. Budžetā paredzēta jauna veselības aprūpes programma, kas vieno visus pārvaldības līmeņus, proti, ES, valstu un reģionu līmeni, lai visā kontinentā uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumus un iespējas. Ar šo priekšlikumu tiek stiprināta ES kohēzijas politika, kam atvēlēti vairāk nekā 373 miljardi euro, sekmēta lauku attīstība, kurā ieguldīs 90 miljardus euro, un veicināta taisnīga pāreja, kuras nodrošināšanai atvēlēti 40 miljardi euro. Kā Reģionu komiteja prasījusi, Komisijas plānos ir arī iekļauti svarīgi pasākumi nozīmīgām nozarēm, piemēram, tūrismam, kultūrai un MVU, piebilda priekšsēdētājs A. Dzidzikosts.

RK Teritoriālās kohēzijas politikas un ES budžeta komisijas ( COTER ) priekšsēdētāja Izabella Budino ( Isabelle Boudineau ) (FR/PSE) piezīmēja: “ Būtiski ir ne tikai jaunajā priekšlikumā minētie skaitļi, bet arī Eiropas līdzekļu ātra piešķiršana un lietderīga ieguldīšana. Reģioni un pilsētas vislabāk zina, kurās jomās vai nozarēs mums ir steidzami jāiegulda līdzekļi, lai pārvarētu krīzes sekas un sagatavotos nākotnei. Tas nevar būt lejupējs process, tāpēc mums ir vajadzīgs reformēts Eiropas pusgads, kurā būtu iesaistītas pašvaldības un kurš būtu vērsts uz ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšanu. Ja Eiropas Savienība mūs pievils, novilcinot lēmumu pieņemšanu par DFS un atveseļošanas plānu, sociālās, ekonomiskās un arī politiskās sekas būs katastrofālas.

RK priekšsēdētāja pirmais vietnieks Vasko Kordeiro ( Vasco Cordeiro ) (PT/PSE) sacīja: “ Eiropas Komisijas ierosinātā daudzgadu finanšu shēma palielina atbalstu visu pilsētu un reģionu centieniem pārvarēt sociālās un ekonomiskās grūtības un mazināt teritoriju un iedzīvotāju nevienlīdzību. Tas ir būtisks aspekts ne tikai kohēzijas politikai, kas tagad ir vajadzīga vairāk nekā jebkad agrāk, bet arī visam ekonomikas atveseļošanas plānam un ES budžetam. Jānodrošina mūsu reģioniem un pilsētām iespējas vienkārši piekļūt visiem līdzekļiem, tādā veidā garantējot to darbības nepārtrauktību, un ES ieguldījumu efektivitāte un izlietošana mūsu iedzīvotāju reālajām vajadzībām.”

RK ziņotājs par daudzgadu finanšu shēmu Nikola Dobroslavičs ( Nikola Dobroslavić ) (HR/PPE) norādīja: Es atzinīgi vērtēju Komisijas ieceres līdz 2022. gadam pagarināt pašreizējās kohēzijas politikas programmas, kam tiktu piešķirts papildu finansējums, un laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam palielināt reģionālās politikas ieguldījumus ilgtspējīgas izaugsmes un noturības nodrošināšanai. Tā tiks atbalstīta darbvietu radīšana, uzņēmumu konkurētspējas uzlabošana, ekonomikas izaugsme un ilgtspējīga attīstība. RK ir apņēmusies turpināt darbu, lai palielinātu informētību par ES budžetu un tā pievienoto vērtību cilvēku ikdienā.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Kopš Covid-19 pandēmijas sākuma Eiropas Reģionu komiteja ir paudusi viena miljona Eiropas reģionālā un vietējā līmenī ievēlēto politiķu viedokli.

Deklarācijā , kas pieņemta 8. maijā, RK norādīja, ka vajadzīgs:

1) plāns ilgtspējīgai, noturīgai un sociālai Eiropai, tostarp ES atveseļošanas fonds, kas saistīts ar vērienīgu ES budžetu un balstās uz Eiropas parāda apdrošināšanu, kuras vērtība sasniedz vismaz 500 miljardus euro;

2) ES veselības jomas mehānisms, lai iegādātos medicīniskos materiālus un aprīkojumu un veidotu to krājumus, kā arī novērtētu, pielāgotu un uzraudzītu reģionālo veselības aprūpes sistēmu spējas un investētu veselības aprūpes noturībā un ilgtspējā;

3) finansēšanas shēmas, kas palīdzētu pašvaldībām kompensēt vietējo nodokļu zaudējumus un pārveidot publiskos pakalpojumus, lai nodrošinātu to digitalizāciju, ilgtspēju un noturību;

4) vienkāršotas procedūras ilgtspējīgas vietējās infrastruktūras finansēšanai;

5) īpaši mehānismi un tiesiskais regulējums, kuru mērķis ir atbalstīt MVU, tūrismu, kultūru;

6) lauku apvidu integrācijas plāns, kas šajos apvidos veicinātu inovāciju, uzņēmējdarbību un savienojamību.

Kontaktpersona:

Priekšsēdētāja kontaktpersona:

Michele Cercone

Tālr. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023