Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
RK locekļi un ES prezidentvalsts Portugāle apspriež veselības aprūpes, sociālās jomas un ekonomikas atveseļošanas prioritātes  

Pašvaldībām būs izšķiroša nozīme noturības veidošanā un krīzes pārvarēšanā

Eiropas Reģionu komitejas (RK) locekļi un Portugāles Eiropas lietu valsts sekretāre Ana Paula Zakariaša ( Ana Paula Zacarias ) pārrunāja ES prezidentūras politiskās prioritātes un to ietekmi vietējā un reģionālajā līmenī. Debates notika RK februāra plenārsesijā, un tajās izskanēja, ka pašvaldības noteikti būtu jāiesaista gan nākamā ES budžeta īstenošanā, gan to ES plānu izpildē, kas saistīti ar atgūšanos no Covid-19 krīzes.

ES pašvaldību pārstāvji uzsvēra vietējo un reģionālo pašvaldību būtisko nozīmi Covid-19 ārkārtas situācijas pārvaldībā, norādot, ka bez pašvaldībām nevarēs sekmīgi veicināt veselības aprūpes, sociālās jomas un ekonomikas atveseļošanos no pandēmijas. Vietējie un reģionālie līderi pauda bažas par pašvaldību iesaistes līmeni, kā uzsvērts RK un CEMR nesen rīkotajā apspriešanā , kurā konstatēts, ka lielākā daļa pašvaldību tikai nelielā mērā spēj ietekmēt valstu atveseļošanas un noturības plānus.

Turklāt gan RK, gan prezidentvalsts Portugāle uzsvēra: atgūšanās no Covid-19 krīzes ir ļoti svarīga, taču valstu atveseļošanas plānos būtu jāiekļauj arī citas kopīgas prioritātes, piemēram, zaļā kursa sekmīga īstenošana un Eiropas digitalizācijas paātrināšana.

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs Apostols Dzidzikosts ( Apostolos Tzitzikostas ) norādīja: Portugāle pārņem prezidentvalsts pienākumus ļoti nozīmīgā laikā. Pandēmija joprojām atņem dzīvības, rada spiedzi sabiedriskajiem pakalpojumiem un kaitē vietējām darbvietām un ekonomikai. Nākamajos mēnešos mums ir jāgarantē ES budžeta efektīva īstenošana un jārealizē vērienīgs atveseļošanas plāns, kas orientēts uz konkrētām iedzīvotāju vajadzībām. Mums kopīgi ir jāstiprina gan spēja reaģēt uz sabiedrības veselības krīzēm, gan spēja saražot un izplatīt drošas vakcīnas. Vakcinācijai ir jānotiek vienlaicīgi, tāpēc ir jāpastiprina sadarbība starp visiem pārvaldības līmeņiem visās dalībvalstīs, reģionos, pilsētās un ciematos. Jūsu prezidentūra palīdzēs arī uzsākt konferenci par Eiropas nākotni; mēs paļaujamies, ka jūs piešķirsiet spēcīgu reģionālo un vietējo dimensiju šim procesam, kam jāspēj modernizēt demokrātijas darbību un tuvināt Eiropas Savienību tās ļaudīm.”

Portugāles Eiropas lietu valsts sekretāre Ana Paula Zakariaša ( Ana Paula Zacarias ) teica: “ Pandēmija ir parādījusi, ka vietējie un reģionālie līderi ir vietējo kopienu virzītājspēks un ka viņiem ir nozīmīga loma cīņā ar krīzi. Jūsu tuvums iedzīvotājiem un jūsu izpratne par vietējo realitāti ir ļoti nepieciešami, lai Eiropa šo sarežģīto laiku varētu pārdzīvot solidaritātes garā un lai neviens netiktu atstāts novārtā. Pilsētām un reģioniem ir būtiska nozīme arī valsts mēroga pasākumos, piemēram, tik ļoti nepieciešamajās reformās un ieguldījumos, kas iekļauti topošajos valstu atveseļošanas plānos“.

Jā, iekšējais tirgus ir vajadzīgs, taču tikpat apņēmīgi Eiropas Savienībai ir jāstrādā arī sociālā progresa nodrošināšanā ,” uzsvēra Vašku Kurdeiru ( Vasco Cordeiro ), Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks un Azoru reģionālās asamblejas reģiona padomes loceklis. “ Subsidiaritātes un daudzlīmeņu pārvaldības lomas un nozīmes palielināšana Eiropas darbībā pirmkārt nozīmē ne tikai pašvaldības vien. Runa ir par to, kādu Eiropas Savienību mēs vēlamies!” piebilda V. Kurdeiru .

Debašu laikā kļuva skaidrs arī tas, ka prezidentvalsts Portugāles politiskās prioritātes un RK politiskās prioritātes ir savstarpēji papildinošas. It īpaši prioritātei “Noturīgu vietējo un reģionālo kopienu veidošana” , ko RK izvirzījusi 2020.–2025. gadam , ir daudz kopīga ar prezidentvalsts Portugāles prioritātēm .

RK un prezidentvalsts Portugāles ciešo partnerību stiprinās arī Portugāles premjerministra Antoniu Koštas ( Antonio Costa ) gaidāmā dalība RK maija plenārsesijas debatēs, plānotā Biroja izbraukuma sanāksme Azoru salās un vietējo dialogu rīkošana Portugālē kopā ar Portugāles delegācijas locekļiem Reģionu komitejā.

Uzziņai:

Prezidentvalsts Portugāle ES Padomē koncentrējas uz trim galvenajām prioritātēm :

  • veicināt Eiropas atlabšanu, balstoties uz klimatisko un digitālo pārkārtošanos;
  • īstenot Eiropas Savienības sociālo pīlāru kā nozīmīgu taisnīgas un iekļaujošas klimatiskās un digitālās pārkārtošanās elementu;
  • stiprināt Eiropas stratēģisko autonomiju, vienlaikus saglabājot atvērtību pasaulei.

Eiropas Reģionu komitejas prioritātes 2020.–2025. gadam ir atrodamas šeit .

Kontakpersonas:

Tobias Kolonko

Tālr. +32 22822003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Andrew Gardner

Tālr. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Share: