Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Eiropas Reģionu komiteja: janvāra plenārsesijas aktualitātes  

Portugāles premjerministrs Antoniu Košta 31. janvārī atgriezās Eiropas Reģionu komitejā, lai izklāstītu savu redzējumu par ES. RK plenārsesijā, kurā piedalījās arī Bulgārijas premjerministra vietnieks Tomislavs Dončevs ( Tomislav Donchev ) un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss ( Frans Timmermans ), ES vietējo un reģionālo politiķu asambleja norādīja, ka 27 dalībvalstu Eiropas Savienībai ir jāpalielina ieguldījumi nākamajā ES budžetā, lai aizsargātu reģionālos ieguldījumus, un izteica gatavību vērsties Eiropas Savienības Tiesā, ja ES mēģinās reģioniem un pilsētām paredzētos līdzekļus novirzīt valstu valdībām, lai tām palīdzētu finansēt strukturālās reformas.

Portugāles premjerministra vēstījums par reformu. Premjerministrs Antoniu Košta 31. janvārī norādīja, ka steidzami jāīsteno ekonomikas reformas un jāvirzās uz politiskās vides atjaunošanu, un vietējiem un reģionālajiem līderiem teica, ka Eiropas Savienībai jāpabeidz ekonomikas reformas un jākoncentrējas uz ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanu reģionu starpā. Bijušais RK loceklis un Lisabonas mērs, premjerministrs Antoniu Košta teica, ka “globalizētā pasaulē Eiropai ir vajadzīga lielāka kohēzija un konkurētspējīgāka ekonomika” un ka “mēs nedrīkstam vājināt mūsu Savienības pamatus, piemēram, kohēzijas politiku”.

Bulgārijas premjerministra vietnieks paziņo, ka ES saskaras ar “lakmusa testu”: runājot ES prezidentūras vārdā, Bulgārijas premjerministra vietnieks Tomislavs Dončevs teica, ka “debates par nākamo daudzgadu finanšu shēmu un kohēzijas politiku jāuzskata par lakmusa testu Eiropas Savienības nākotnei”, un tās “parādīs, cik lielā mērā mēs ticam Eiropas Savienībai”. Viņš brīdināja par risku, ka jaunais budžets tiks uzskatīts “drīzāk par pašreizējo politisko turbulenču, nevis vērienīgas darba programmas rezultātu”. Tomislavs Dončevs norādīja, ka “kohēzijas politikai būtu jārada stimuli reformu īstenošanai”.

Vietējie un reģionālie risinājumi, kur iespējams un nepieciešams : plašās debatēs ar RK locekļiem — kuru laikā notika arī dedzīga viedokļu apmaiņa par Katalonijas neatkarības jautājumu — Eiropas Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss uzsvēra, ka ar Komisijas priekšlikumiem par ES reformu, tostarp ar pieeju “darīt mazāk, bet efektīvāk”, vajadzētu stiprināt subsidiaritātes principu. Lai secinātu, kurā līmenī var sasniegt vislabākos rezultātus, Komisija ir izveidojusi darba grupu, kuras mērķis ir apzināt, kā ES politikas izstrādē labāk iesaistīt vietējās un reģionālās iestādes. Trīs no sešiem darba grupā esošajiem politiķiem ir RK locekļi.

Eiropas Komisija pārkāpj subsidiaritātes principu: ar visu politisko grupu atbalstu pieņemtajā rezolūcijā RK norādīja, ka tā vērsīsies Eiropas Savienības Tiesā, ja tiks pieņemti Eiropas Komisijas priekšlikumi piedāvāt dalībvalstīm iespēju izmantot ES kohēzijas fondus strukturālo reformu atbalstam. RK norāda, ka Komisijas plāns pārkāpj subsidiaritātes, daudzlīmeņu pārvaldības, līdzfinansēšanas un dalītas pārvaldības principus.

Atbalsts rīcībai pret Poliju: rezolūcijā par atbalstu Eiropas Komisijas lēmumam piemērot ES Līguma 7. pantu RK norādīja, ka juridiskās izmaiņas, kas skar Polijas tiesu varu, “tieši un nepastarpināti skar vietējās un reģionālās pašvaldības”. Tā tomēr mudināja Eiropas Savienību neapturēt finansējumu Polijas reģioniem un pilsētām, norādot, ka vietējām un reģionālajām pašvaldībām nevajadzētu būt valstu valdību īstenotās politikas ķīlniecēm.

Kohēzijas politika : Reģionu komiteja 2017. gada maijā pieņēma nostāju par kohēzijas politikas nākotni un pēc tam izstrādāja nostāju par četriem ar kohēzijas politiku saistītiem jautājumiem, tostarp par ES finanšu nākotni. Ieteikumos, kurus bija izstrādājis Lielpolijas vojevodistes maršals Mareks Vožņjaks (Marek Woźniak, PL/PPE) , RK pauž uzskatu, ka pēc Brexit dalībvalstīm vajadzētu palielināt iemaksas ES budžetā un kohēzijas un lauksaimniecības politikai arī turpmāk jāsaņem visvairāk ES līdzekļu.

RK arī aicināja izvairīties no vietējo un reģionālo pašvaldību marginalizācijas. Atzinumā, kura izstrādi vadīja Hradeckrāloves pilsētas domes loceklis un bijušais Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieks Oldržihs Vlasāks (Oldřich Vlasák, CZ/ECR), RK norāda uz nepilnībām priekšlikumos, ar kuriem nākusi klajā Augsta līmeņa grupa Eiropas strukturālo fondu vienkāršošanas uzraudzībai, un vienlaikus atbalsta grupas aicinājumu palielināt atbalstu reģionālajam un vietējam līmenim. Ziņojumā, ko iesniedza Plzeņas pilsētas domes deputāts un RK Teritoriālās kohēzijas politikas un ES budžeta komisijas priekšsēdētājs Petrs Osvalds (Petr Osvald, CZ/PSE), RK analizē, kā palielināt kohēzijas finansējuma ietekmi, izmantojot integrētus teritoriālos ieguldījumus.

Gada izaugsmes pētījums: rezolūcijā par ES 2018. gada izaugsmes pētījumu RK norāda, ka Eiropas Savienībā ekonomikas atveseļošanos kavē tas, ka ES nav atzinusi reģionu potenciālu un ekonomikas reformās nav ņemtas vērā reģionālās īpatnības. RK arī norāda, ka investīciju plāns, kas tika izstrādāts krīzes pārvarēšanai — Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF) — daudziem ES reģioniem nav pieejams.

Pēc iespējas izmantot tālāko reģionu potenciālu: RK atbalstīja atzinumu, ko izstrādājis Kanāriju salu apgabala ministru prezidents Fernando Klaviho (Fernando Clavijo, ES/ALDE) — tajā aicināts pārskatīt stratēģiju, kas paredzēta, lai tālākajos reģionos veicinātu darba vietu izveidi, ekonomikas attīstību, sociālo kohēziju un vienlīdzīgas iespējas. Piedaloties Eiropas Parlamenta deputātam Jonousam Omarje (Younous Omarjee, FR/GUE/NGL), RK pauda atbalstu ieguldījumiem tādās nozarēs kā atjaunojamie energoresursi un jūras nozaru ekonomika, ierosinot, ka ES tālākie reģioni varētu būt vieta inovāciju izmēģināšanai.

Eiropa kustībā: RK locekļi izvērtēja, kādu vietējo un reģionālo ietekmi varētu radīt divi Eiropas Komisijas paketē “Eiropa kustībā” iekļautie likumdošanas priekšlikumi. Atzinumā, kura ziņotājs ir Poras pilsētas mērs Spiros Spiridons (Spyros Spyridon, EL/PPE), RK pievēršas bažām par konkurenci transporta nozarē un attieksmi pret autovadītājiem saistībā ar direktīvu par darba ņēmēju norīkošanu darbā, kurā ir noteikti nosacījumi uzņēmumu un to darbinieku darbībai ārpus savas mītnes valsts. Piedaloties EP deputātam Vimam van de Kampam (Wim van de Camp, NL/PPE), RK locekļi arī izklāstīja idejas, kā palielināt atbilstību ES tiesību aktiem, kuru mērķis ir uzlabot autovadītāju darba apstākļus, ceļu satiksmes drošību un konkurenci.

Ziņojumā, ko sagatavojis Slovenska Bistricas komūnas mērs Ivans Žagars ( Ivan Žagar , SI/ PPE ), Reģionu komiteja arī atbalsta Komisijas priekšlikumus samazināt formalitātes, kas saistītas ar nodevu iekasēšanas sistēmām uz Eiropas ceļiem, un saskaņot saistībā ar sabiedrisko transportu sniegto informāciju.

Digitālais vienotais tirgus: vidusposma pārskatā par digitālo vienoto tirgu RK uzsver, ka pilsētām un reģioniem ir ļoti labas iespējas izmantot izaugsmes potenciālu, ko sniedz digitālā ekonomika. Atzinumā, ko izstrādājis Dudeštinojas komūnas mērs Alins Nika (Alin Nica, RO/PPE), ir izteikts brīdinājums, ka ES jāpievērš lielāka uzmanība kiberdrošībai, datu aizsardzībai un digitālās plaisas mazināšanai.

Zilā ekonomika: atzinumā par jūras nozaru ekonomikas attīstību Vidusjūras reģionā — ko sagatavojis Rabatas-Viktorijas pilsētas domes deputāts Semjuels Acopardi (Samuel Azzopardi, MT/PPE) — izteiktas bažas, ka Vidusjūras rietumu reģionu jo īpaši apdraud klimata pārmaiņas, kā arī demogrāfiskās un humanitārās problēmas. Atzinumā izklāstīti ieteikumi, kā Vidusjūras rietumu reģionā uzlabot drošību, izveidot gudru un noturīgu jūras ekonomiku un uzlabot jūras pārvaldību.

Mazie uzņēmumi: Bukarestes 3. rajona pašvaldības mērs Roberts Negoica (Robert Negoiţă, RO/PSE) ieguva atbalstu priekšlikumiem, kuru mērķis ir atbalstīt COSME programmas ilgtermiņa attīstību — tā atbalsta lielākos darbavietu radītājus vietējā un reģionālajā ekonomikā: mikrouzņēmumus, mazos un vidējos uzņēmumus (MVU). Šī programma ir izveidota, pamatojoties uz Eiropas Mazās uzņēmējdarbības aktu "Small Business Act” (2008. gads), un atvieglo MVU piekļuvi finansējumam un ārējiem tirgiem.

Erasmus vietējiem reģionālajiem pārstāvjiem: RK aicināja Eiropas Komisiju apsvērt iespēju izveidot apmaiņas programmu 2018.–2020. gadam, kas sniegtu iespēju vietējiem un reģionālajiem politiķiem iegūt apmācību ES politikas jautājumos. Atzinumu bija izstrādājis Ziemeļfrancijas reģiona padomes priekšsēdētāja vietnieks, Sentomēras mērs Fransuā Dekosters (François Decoster, FR/ALDE), viens no 2012.–2013. gada pilotprojekta 100 dalībniekiem. EP deputāte Mersedese Breso (Mercedes Bresso, IT/S&D) pauda atbalstu šai iniciatīvai.

Uzlabot līdzsvaru starp konfliktējošām sugām un cilvēka darbību: Hargitas kopienas — kurā mājo viena no lielākajām lāču populācijām Eiropā — padomes priekšsēdētājs, ziņotājs Čabo Borbolijs (Csaba Borboly, RO/PPE) ieguva atbalstu priekšlikumiem, kā samazināt nopietnu konfliktu ar lielajiem plēsējiem skaitu. Eiropas Savienībā ir piecas lielo plēsēju sugas, 21 valstī pašreiz ir sastopama vismaz viena no tām.

Papildu materiāli:

• Noskatieties video kopsavilkumu par šo pasākumu, individuālās uzrunas vai 31. janvāra un 1. februāra sanāksmes pilnībā.

• Attēli ir pieejami arī Flickr

Kontaktinformācija:
pressecdr@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023