Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Izmēģinājuma darbība “Partnerības reģionālajai inovācijai”: jūsu reģions tagad var pieteikties  

Eiropas Reģionu komiteja un Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs (KPC) ir izsludinājuši uzaicinājumu izteikt ieinteresētību par jaunu izmēģinājuma darbību “Partnerības reģionālajai inovācijai”. Izmēģinājuma darbībā iesaistīsies līdz 24 dalībniekiem no visas Eiropas (dalībvalstis, reģioni un reģionu grupas), kas ir apņēmības pilni pārveidot savu ekonomiku un sabiedrību un vēlas tālāk attīstīt savu stratēģisko politikas satvaru inovācijas, rūpniecības attīstības, pārejas uz ilgtspēju un plašākas ekonomiskās un sociālās attīstības jomā. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 25. aprīlis.

Partnerības reģionālajai inovācijai ir papildinoša pieeja, kuras pamatā ir pozitīva pieredze saistībā ar pārdomātas specializācijas stratēģijām. Iniciatīvas mērķis ir uzlabot reģionālās, valstu un ES pētniecības un inovācijas politikas koordināciju un virzību, lai īstenotu Eiropas zaļo un digitālo pārkārtošanos un novērstu inovācijas plaisu ES.

Partnerības tiks stingri nostiprinātas ES politikas satvarā, atbalstot Eiropas zaļā kursa , pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” , kohēzijas politikas un Eiropas Atveseļošanas instrumenta īstenošanu . Īpaša uzmanība tiks pievērsta instrumentiem un pārvaldības mehānismiem, kas mobilizē dažādus finansējuma avotus un politiku, lai palielinātu ietekmi, un kas var palīdzēt izveidot saikni starp reģionālajām un valstu iniciatīvām un ES iniciatīvām virzībai uz divējādo pārkārtošanos.

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs Apostols Dzidzikosts ( Apostolos Tzitzikostas ) teica: “Pieredze, kontakti, sadarbība, kopīgas intereses un ekspertzināšanas, ko šī iniciatīva tiecas darīt pieejamas ES pašvaldībām, palīdzēs tām sekmīgi risināt sabiedrības problēmas, ar kurām pašlaik saskaramies. Ilgtermiņā šī izmēģinājuma darbība palīdzēs piesaistīt vajadzīgos ieguldījumus un saskaņoti mobilizēt visas attiecīgās politikas jomas un finansēšanas instrumentus”.

Kohēzijas un reformu komisāre Elīza Ferreira ( Elisa Ferreira ) teica: “Lai sekmīgi īstenotu zaļo un digitālo pārkārtošanos, inovācijas veicināšana un izplatīšana ir svarīga iniciatīva.   Visiem reģioniem ir inovācijas potenciāls, kas ir pilnībā jāizmanto, lai nevienu neatstātu novārtā. Mums ir vajadzīgas spēcīgas inovācijas partnerības, kuras ir saistītas ar pārdomātas specializācijas stratēģijām, kas pielāgotas katras teritorijas priekšrocībām un problēmām un kas integrē dažādus fondus un politikas virzienus. Reģioniem ir jābūt nozīmīgiem dalībniekiem Eiropas novatoriskā izaugsmes modeļa veidošanā.”

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes lietu komisāre Marija Gabriela ( Mariya Gabriel ) sacīja: “Spēcīga saikne starp inovācijas dalībniekiem ir plaukstošu reģionālo inovācijas ekosistēmu pamats. Reģionālās inovācijas partnerības nodrošinās publiskā un privātā sektora dalībniekiem platformu, kas palīdzēs virzīt ieguldījumus inovācijā un jaunuzņēmumos virzībā uz ilgtspējīgu ekonomiku un sabiedrību.  Partnerības integrēs visus pieejamos ES instrumentus, lai panāktu jūtamu ietekmi. Mums ir vajadzīgi novatori un investori katrā reģionā un valstī. Reģionālās inovācijas partnerības tos visus savienos, lai izveidotu patiesu Eiropas inovācijas ekosistēmu.”

Paredzams, ka izmēģinājuma darbības dalībnieki ciešā sadarbībā ar KPC un RK noteiks jomas, uz kurām tie vēlas orientēt izmēģinājuma darbību. To var orientēt uz sociālekonomiskiem vai politiskiem uzdevumiem, konkrētām ekonomikas nozarēm un/vai politikas jomām vai instrumentiem. Ar izmēģinājuma darbību saistītie pasākumi tiks pielāgoti jomām, kas ir īpaši nozīmīgas katram dalībniekam.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 25. aprīlis . Plašāka informācija un norādījumi par to, kā pieteikties, ir atrodami priekšsēdētāja A. Dzidzikosta vēstulē un tās pielikumā . Par izvēlētajām teritorijām tiks paziņots maijā, un oficiāls atklāšanas pasākums ir paredzēts 17. maijā.

Kontaktinformācija:

SEDEC komisijas sekretariāts

sedec@cor.europa.eu

Kopīgot :