Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Eiropas Reģionu komiteja atbalsta Eiropas Demokrātijas rīcības plānu kā vienu no jaunas demokrātiskas infrastruktūras veidošanas elementiem  

Kā Eiropas Reģionu komiteja norādījusi 30. jūnijā, Eiropas Savienībai ir jāveido jauna demokrātiska infrastruktūra, kas nodrošinātu brīvas un godīgas vēlēšanas, uzlabotu mediju plurālismu un veicinātu pilsoņu iesaisti. Ieteikumos, kuru mērķis ir stiprināt demokrātiju, līdztiesību un cilvēktiesību ievērošanu, pašvaldību amatpersonas ir uzsvērušas, ka decentralizētās pārvaldes iestādes var būtiski palīdzēt uzlabot medijpratību, kritisko domāšanu un politisko kampaņu pārredzamību, kā arī veicināt pilsoņu iesaisti politikā.

Šie ieteikumi ir atbalsts Eiropas Demokrātijas rīcības plānam , ar ko Eiropas Komisija nāca klajā 2020. gada decembrī un kurā izklāstītas vairākas, bieži vien neleģislatīvas, iniciatīvas, kuru mērķis ir aizsargāt un attīstīt Eiropas demokrātiju digitālajā laikmetā. Tomēr RK uzskata, ka plānā nav pietiekami uzsvērts pašvaldību potenciālais ieguldījums Eiropas demokrātijas uzlabošanā.

Uzrunādama RK locekļus 30. jūnija plenārsesijā, Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietniece jautājumos par vērtībām un pārredzamību Vera Jourova ( Věra Jourová ) pauda gandarījumu par izstrādāto atzinumu: “Demokrātiju nevar uzskatīt par garantētu. Digitālajā laikmetā mums ir no jauna jāpārdomā, kā to veicināt un aizsargāt. Šis jautājums jārisina, balstoties uz visas sabiedrības iesaistes un starptautiskās sadarbības pieeju: koordinējot valdību, tostarp pašvaldību, pilsoniskās sabiedrības, pētnieku un faktu pārbaudītāju, privātā sektora, mediju un pašu pilsoņu ieguldījumu. Esmu gandarīta par Reģionu komitejas pienesumu Eiropas Demokrātijas rīcības plānam un idejām par to, kā pašvaldības var iesaistīt pilsoņus, nodrošināt brīvas un godīgas vēlēšanas, stiprināt medijus un apkarot dezinformāciju. Mēs piedāvājam arī finansēšanas iespējas, lai politiku pārvērstu par vietējā un reģionālā līmeņa rīcībā. Viens no šādiem piemēriem ir pašreiz programmas “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” ietvaros atvērtie uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus “Town-Twinning” (Pilsētu sadraudzība) un “Networks of Towns” (Pilsētu tīkli).

Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks un Azoru salu reģionālā parlamenta deputāts Vašku Kurdeiru (Vasco Cordeiro) (PT/PSE) viedoklis ir šāds: "Mūsu Savienība var būt tikai kopēju un cienītu vērtību Savienība. Pašvaldībām un to vēlētajām amatpersonām ir būtiska loma ne tikai demokrātijas saglabāšanā un ievērošanā, bet arī tās veicināšanā. Cilvēka cieņa, brīvība, demokrātija, līdztiesība, tiesiskums un cilvēktiesības ir ne tikai mūsu Savienības pamatā esošas vērtības, bet arī ļoti skaidrs kritērijs, kā novērtēt, vai ikvienā pašvaldībā vai valstī visā Eiropā vārdiem seko darbi.”

Gdaņskas mēre Aleksandra Dulkeviča ( Aleksandra Dulkiewicz ) (PL/PPE), RK ziņotāja atzinumam “Eiropas Demokrātijas rīcības plāns” , sacīja šādi: "Pilsoniskā izglītība demokrātijas jomā ir kā vakcīna mūsu Eiropas vērtību kopienas izdzīvošanai. Mēs nedrīkstam pieļaut pilsonisko tiesību un brīvību vājināšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs. To pavājināšanās vienā dalībvalstī reāli un negatīvi ietekmē demokrātijas stāvokli visā Eiropas saimē un apdraud mūsu Eiropas vērtības. Pašvaldībām – iedzīvotājiem tuvākajam pārvaldības līmenim – demokrātijas, brīvības un pilsoniskās līdzdalības atbalsta jomā būtu jāuzņemas aktīva loma. Gdaņskā – brīvības un solidaritātes pilsētā – mēs strādājam pie Gdaņskas pilsoniskās izglītības modeļa, kura pamatuzdevums ir kritiskās domāšanas un pilsoniskās atbildības veidošana.”

RK priekšlikumi, kuros Eiropas Demokrātijas rīcības plāns tiek tverts kā daļa no procesa, kura gaitā “tiek veidota jauna demokrātiska infrastruktūra”, izceļ to, ka ir svarīgi stimulēt debates par vārda brīvību internetā un veikt preventīvus dezinformācijas, naida runas un sazvērestības teoriju apkarošanas pasākumus. RK atbalsta A. Dulkevičas priekšgājēja, 2019. gadā noslepkavotā Pavela Adamoviča ( Paweł Adamowicz ) vārdā nosaukto balvu. Pavela Adamoviča balvas mērķis ir veicināt sociālo iekļautību, iespēju vienlīdzību un cilvēktiesību un pilsonisko brīvību ievērošanu.

Priekšlikumu vidū ir aicinājums Eiropas Savienībai palīdzēt veidot institucionālo un administratīvo kapacitāti un struktūras, kas ir vajadzīgas, lai veicinātu sabiedrības līdzdalību politiskajā dzīvē, un šajā nolūkā maksimāli vienkāršot piekļuvi finansējumam un finansējuma pārvaldību iespēju robežās uzticēt pašvaldībām.

RK locekļi ir arī pieņēmuši atzinumu “Stratēģija, lai stiprinātu ES Pamattiesību hartas piemērošanu ES” par Eiropas Komisijas iniciatīvu, kas ir saistīta ar Eiropas Demokrātijas rīcības plānu. To ir sagatavojis Ukles komūnas domes deputāts Žans-Liks Vanrāss ( Jean-Luc Vanraes ) (BE/RE). Tajā ir pausts atbalsts Eiropas Komisijas stratēģijai un norādīts, ka “pirms ES līdzekļu piešķiršanas Eiropas Komisijai sistemātiski jāveic pārbaudes par hartas piemērošanu” un ka Eiropas vērtībām ir “jākļūst par nosacījumu, lai pretendētu uz ES līdzekļiem”.

Žana-Lika Vanrāss teiktais ir šāds: “2000. gada 18. decembrī dalībvalstis ar entuziasmu parakstīja Eiropas Savienības Pamattiesību hartu. Atbalsts šīm tiesībām un to aizsardzība ir viens no svarīgākajiem Eiropas Komisijas uzdevumiem. Tāpēc es aicinu Komisiju pildīt šo uzdevumu, izmantojot visus tās rīcībā esošos tiesiskos un finanšu līdzekļus.”

Kontaktpersona:

Andrew Gardner

andrew.gardner@cor.europa.eu

+32 473 843 981

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

Pievienojieties tīklam #EUCouncillors​
Pievienojieties tīklam #EUCouncillors​
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023