Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Ja netiks iesaistīti reģioni un pilsētas, nacionālie atveseļošanas plāni būs mazāk efektīvi  

Ekonomikas un sociālā atveseļošana, kā arī zaļā un digitālā pārkārtošanās var būt sekmīga tikai tad, ja nacionālo atveseļošanas un noturības plānu (NANP) sagatavošanā un īstenošanā būs tieši iesaistītas pašvaldības.

Cieša visu pārvaldības līmeņu, sociālo partneru un NVO partnerība ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu NANP atbilstību teritoriālajām vajadzībām un izvairītos no pārklāšanās ar citām ES politikas jomām un fondiem. Tie ir nozīmīgākie valstu valdībām un ES iestādēm adresētie vēstījumi, ko Eiropas Reģionu komiteja (RK) ir iekļāvusi savā atzinumā, kuru sagatavojis Opsterlandes (Nīderlande) izpildpadomes loceklis Robs Jonkmans ( Rob Jonkman ). Šo atzinumu Reģionu komiteja pieņēma 1. decembra plenārsesijā.

Eiropas Reģionu komitejas locekļi pauž nožēlu, ka vairumā dalībvalstu nacionālo atveseļošanas un noturības plānu sagatavošana galvenokārt ir bijusi lejupējs process, un pauž bažas par to, ka īstenošanas un novērtēšanas posmos nav pietiekami iesaistītas pašvaldības. Šāda pieeja rada risku, ka varētu tikt centralizēti nozīmīgi publiskie ieguldījumi un ignorētas teritoriālās atšķirības, tādējādi mazinot atveseļošanas plānu ietekmi.

Tādēļ atzinumā norādīts, ka atšķirības to reģionu attīstībā, kuri bija atpalikuši jau pirms pandēmijas uzliesmojuma, var palielināties vēl vairāk, ietekmējot nodarbinātību, uzņēmumu atbalstu, digitalizāciju un citas nozīmīgas politikas jomas. Turklāt reģionu un pašvaldību nepietiekamā iesaiste rada risku, ka atveseļošanas un kohēzijas politikas fondu ieguldījumi varētu pārklāties, radot to savstarpēju konkurenci. Šā iemesla dēļ vietējie līderi pozitīvi vērtē to, ka Eiropas Komisija drīzumā tiešsaistē publicēs Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) rezultātu pārskatu. Vēstulē, ko Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks Valdis Dombrovskis nosūtījis RK priekšsēdētājam Apostolam Dzidzikostam ( Apostolos Tzitzikostas ) un RK Ekonomikas politikas komisijas priekšsēdētājam Maiklam Mērfijam ( Michael Murphy ), norādīts, ka jaunais rezultātu pārskats sniegs informāciju par dalībvalstu iesniegto maksājumu pieprasījumu apstrādi un, kur tas ir iespējams, ietvers teritoriālāk orientētu uzraudzības metodi.

Ziņotājs, Opsterlandes (Nīderlande) izpildpadomes loceklis Robs Jonkmans (NL/ECR) sacīja: “Atveseļošanas un noturības mehānisms ir ES vadītāju vēsturiskas vienošanās rezultāts un vērienīgs instruments, kas palīdzēs izkļūt no Covid-19 krīzes un pēc tās kļūt spēcīgākiem. Pašvaldības kopš pandēmijas sākuma ir bijušas cīņas ar sociālekonomiskajām sekām priekšplānā, tomēr, ja raugās uz iesaisti atveseļošanas plānos, daudzās dalībvalstīs mēs esam atstāti malā. Mums ir vajadzīga sadarbība, nevis centralizācija.”

Pašvaldības ir atbildīgas par vienu trešdaļu no visiem publiskajiem izdevumiem un vairāk nekā pusi no publiskajiem ieguldījumiem ES; to liela daļa jāveic politikas jomās, kas lielā mērā ir saistītas ar Atveseļošanas un noturības mehānismu  – atveseļošanas plāna Next Generation EU stūrakmeni. Tāpēc ir svarīgi pilsētas un reģionus tieši iesaistīt nacionālo atveseļošanas un noturības plānu izstrādē un īstenošanā, lai sekmīgi īstenotu tajos ietvertās reformas un ieguldījumus.

For many municipalities and regions, the COVID-19 crisis has led to a decrease in revenue and an increase in expenditure. Otrajā reģionālā un vietējā barometra izdevumā, ko RK publicēja oktobrī, tiek lēsts, ka tikai 2020. gadā vien finanšu iztrūkums bija 180 miljardi EUR. RK uzskata, ka ES un tās dalībvalstu pienākums ir steidzami palīdzēt pašvaldībām absorbēt satricinājumus, kas skāruši to finanses, un – izmantojot arī nacionālos atveseļošanas plānus – panākt, lai Eiropas ekonomika un sabiedrība kļūst ilgtspējīgāka, noturīgāka un labāk sagatavota zaļās un digitālās pārkārtošanās izaicinājumiem un iespējām.

RK arī aicina Eiropas Komisiju savā ikgadējā ziņojumā par ANM īstenošanu iekļaut sadaļu par pašvaldību iesaistīšanu un aicina Eiropas Parlamentu pilnībā uzraudzīt atveseļošanas plānu mērķu sasniegšanu, rūpējoties par pašvaldību regulāru iesaisti.

Vispārīga informācija

Reģionu komiteja kopā ar ES Padomes prezidentvalsti Slovēniju 24. septembrī rīkoja pirmo Augsta līmeņa forumu par reģionālās atveseļošanas un noturības jautājumiem. Pasākumā, kas notika Lipicā (Slovēnijā), Eiropas ekonomikas komisārs Paolo Džentiloni uzsvēra , ka nacionālie atveseļošanas plāni var būt sekmīgi tikai tad, ja tos īstenos sadarbībā ar reģioniem un pašvaldībām. Paziņojumu presei skatīt šeit .

ES Atveseļošanas un noturības mehānisms (ANM) ir instruments 723,8  miljardu EUR apjomā (faktiskajās cenās, 338 miljardi EUR dotāciju veidā un 385,8 miljardi EUR aizdevumu veidā), kura mērķis ir atbalstīt ES valstis reformu īstenošanā un to ieguldījumus ES kopīgajās prioritātēs. ANM ir lielākais finanšu instruments, kas iekļauts 801 miljardu EUR vērtajā atveseļošanas plānā Next Generation EU . Lai saņemtu ANM atbalstu, dalībvalstīm jāizstrādā nacionālie atveseļošanas un noturības plāni, kuros norādītas reformas un ieguldījumi, ko plānots finansēt.

RK pētījums par pašvaldību iesaistīšanu astoņu nacionālo atveseļošanas un noturības plānu sagatavošanā un īstenošanā (2021. gada jūnijs).

RK un CEMR kopīga apspriešanās par nacionālo atveseļošanas un noturības plānu sagatavošanu. Visi rezultāti atrodami šeit (2021. gada janvāris).

Kontaktpersona

Matteo Miglietta

Tālr. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/NATIONAL-RECOVERY-PLANS-LESS-EFFECTIVE-IF-REGIONS-CITIES-LEFT-OUT.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/NATIONAL-RECOVERY-PLANS-LESS-EFFECTIVE-IF-REGIONS-CITIES-LEFT-OUT.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/NATIONAL-RECOVERY-PLANS-LESS-EFFECTIVE-IF-REGIONS-CITIES-LEFT-OUT.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/NATIONAL-RECOVERY-PLANS-LESS-EFFECTIVE-IF-REGIONS-CITIES-LEFT-OUT.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/NATIONAL-RECOVERY-PLANS-LESS-EFFECTIVE-IF-REGIONS-CITIES-LEFT-OUT.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023