Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Klimata pārmaiņu jautājumā panākta vienošanās par vietēja līmeņa uzdevumiem  

Vietējā līmeņa vadītāji aicina paplašināt vides politikas īstenošanas pārskata tvērumu, iekļaujot tajā arī Rūpniecisko emisiju direktīvu un ES politiku ķīmisko vielu jomā. Ziņotājs Endrū Kūpers ( Andrew Cooper ) aicina iekļaut arī klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumus un ir ierosinājis jaunu koncepciju — “vietējā līmenī noteiktu devumu”, kas palīdzēs vietējām un reģionālajām pašvaldībām dot savu ieguldījumu Parīzes nolīgumā noteikto saistību pildīšanā.

Vides aizsardzības noteikumi ir viena no tām jomām, kurās pilsētām un reģioniem ir plašākas pilnvaras un kuru ieviešanā Eiropas pašvaldības jau aktīvi darbojas. Ziņotāja Endrū Kūpera (AK/EA) vadībā Eiropas Reģionu komitejas locekļi ir pieņēmuši atzinumu par to, kā Eiropā uzlabot vides aizsardzības tiesību aktu īstenošanu.

Atzinumā norādīts uz virkni problēmu, kas saistītas ar vides acquis ieviešanu. To vidū ir neefektīva koordinācija starp vietējām, reģionālajām un valsts pārvaldes iestādēm, administratīvās jaudas trūkums, nepietiekams finansējums un atbilstības nodrošināšanas mehānismu problēmas.

Komitejas locekļi ir nākuši klajā ar vairākiem ieteikumiem, piemēram, ikvienā dalībvalstī nodibināt strukturētu dialogu ar pašvaldībām. RK ierosina nostiprināt IMPEL tīklus un izvērst tos valstu līmenī. IMPEL ir tīkls, kas domāts Eiropas Savienības vides tiesību aktu ieviešanai un īstenošanai.

RK mudina Eiropas Komisiju izstrādāt kopīgu metodiku, ko izmantot ar EIR saistītos dialogos ar valstīm, un sagatavot pamatnostādnes, kā panākt pašvaldību līdzdalību visā procesā.

ES pilsētas un reģioni aicina dalībvalstis un pašvaldības nekavēties ar īstenošanas nodrošināšanas pasākumiem un noteikt samērīgas un atturošas sankcijas par ES vides tiesību aktu pārkāpumiem. RK aicina dalībvalstis gādāt, lai vietējie un reģionālie vides politikas īstenošanas pārskati būtu vieglāk sagatavojami tāpat kā valstu pārskati. RK mudina valstu, reģionālās un vietējās iestādes pievērsties korupcijas problēmai un rūpēties par tiesu sistēmas pareizu darbību.

ES pilsētu un reģionu asambleja aicina Eiropas Komisiju izvirzīt klimata pārmaiņu jautājumu nākamajā EIR kārtā, iekļaujot tajā gan klimata pārmaiņu mazināšanu, gan pielāgošanās pasākumus. EIR sākotnējā tvērumā ir iekļauta atkritumu apsaimniekošana, dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, gaisa kvalitāte, trokšņa piesārņojums un ūdens resursu kvalitāte un apsaimniekošana.

Ziņotājs Endrū Kūpers (AK/EA) norāda: “Vietējo pārvaldības iestāžu panāktais CO2 emisiju samazinājums ir jāmēra, jāuzvērtē un jāstimulē. Lai palīdzētu mazināt emisiju neatbilstību, līdzās nacionāli noteiktajam devumam jāievieš arī vietējā līmenī noteikta devuma sistēma.”

Kirklesas domes deputāts uzskata: “Vietējā līmenī noteiktais devums palīdzēs noturēt globālās temperatūras celšanos 1,5 grādu robežās; tas mums dos iespēju arī izvirzīt augstākus, taču joprojām sasniedzamus mērķus.” Endrū Kūpera VLND iniciatīva guvusi atbalstu arī citā Komitejas pieņemtā radniecīgā dokumentā — Marko Dusa (Marco Dus) (IT/PSE) atzinumā par klimata jomas finansējumu.

RK pieprasa, lai Eiropas Komisija sadarbotos ar attiecīgajām valstu iestādēm, Eiropas Reģionu komiteju, ES Pilsētas mēru paktu, Globālo pilsētas mēru klimata un enerģētikas paktu un ICLEI un kopīgi izstrādātu koncepciju un metodiku vietējā un reģionālā līmenī noteiktā devuma ieviešanai, tādējādi sekmējot to klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanu, par kuriem panākta vienošanās COP21 Parīzes klimata nolīgumā. Pašvaldības sākotnēji iesaistītos brīvprātīgi, pamatojoties uz “koncepcijas pierādījumu”.

Piezīmes redaktoriem

RK ieteikumi par vides tiesību aktu labāku īstenošanu Eiropas Savienībā balstās uz novērtējuma ziņojumu (2017. gada februāris) par EIR dokumentu kopumu, kas veltīts ES vides politikas un tiesību aktu īstenošanai Eiropas Savienībā. Ziņojumā iekļauti dati par 28 valstīm, un tas pieejams šeit.

Sīku kopsavilkumu par rezultātiem dažādās politikas jomās skatīt EPRS (Eiropas Parlamenta Izpētes dienesta) informatīvajā paziņojumā “Vides politikas īstenošanas pārskats” (publicēts 2017. gada martā). Sagatavots pēc RK pieprasījuma saskaņā ar Parlamenta un RK sadarbības līgumu.

Lai pamatotu šo atzinumu, RK ir pasūtījusi pētījumu “Efektīva daudzlīmeņu vides pārvaldība ES vides tiesību aktu labākai īstenošanai”, ko paredzēts pabeigt līdz 2017. gada septembra vidum.

Vides tiesību aktu īstenošanā Eiropas Reģionu komiteja, izmantojot kopīgo tehnisko platformu sadarbībai vides jomā, cieši sadarbojas ar Eiropas Komisiju. Kā uzsvērts pieņemtajā atzinumā, EIR dod iespēju pilsētām un reģioniem aktivizēt sadarbību ar Eiropas Parlamentu. Turklāt tādējādi iespējams likumdevēja intereses apvienot ar lēmumu pieņēmēju un īstenojošo publisko iestāžu gūto pieredzi. ES pašvaldības vēlas panākt, lai tiktu rīkotas kopīgas RK ENVE komisijas un EP ENVI komitejas sanāksmes.

Kontaktpersona:

David Crous

+32 (0) 470 88 10 37

@david.crous@cor.europa.eu

Kopīgot :