Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Pašvaldību vadītāji brīdina, ka pilsētas un reģioni pārāk maz tiek iesaistīti jaunajās kohēzijas politikas programmās  

Lai noteiktu prioritātes un efektīvi virzītu ieguldījumus Eiropas teritorijās, ir vajadzīga patiesa partnerība starp dažādiem pārvaldības līmeņiem

Eiropas Reģionu komitejas (RK) pilnsapulce pieņēma Bratislavas reģiona priekšsēdētāja Juraja Drobas ( Juraj Droba ) (SK/ECR) izstrādāto atzinumu par pašvaldību efektīvu iesaistīšanu 2021.–2027. gada kohēzijas politikas programmās. Atbalstot šo atzinumu, RK locekļi aicina stingri ievērot partnerības principu un to piemērot, izmantojot jaunos instrumentus, ko finansē no Next Generation EU , piemēram, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Atveseļošanas un noturības mehānismu.

Kohēzijas politika, kuras budžets 2021.–2027. gadā ir 392 miljardi EUR , ir galvenā Eiropas Savienības ieguldījumu politika. Kohēzijas politikas stūrakmeņi ir partnerattiecību nolīgumi un darbības programmas, kas nosaka dalībvalstu stratēģijas par to, kā izmantot struktūrfondus, lai stiprinātu ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, samazinot reģionu nevienlīdzību. Lai panāktu, ka kohēzijas politika patiešām atbilst iedzīvotāju ikdienas vajadzībām, ir ārkārtīgi svarīgi visos šo pamatdokumentu sagatavošanas un īstenošanas posmos pilnībā iesaistīt pašvaldības, sociālekonomiskos partnerus un pilsonisko sabiedrību.

Bratislavas apgabala priekšsēdētājs un RK plenārsesijā pieņemtā atzinuma ziņotājs Jurajs Droba (SK/ECR) sacīja: “Vēlos uzsvērt, ka pašvaldībām ir ļoti svarīgi būt iesaistītām ES līmeņa sarunās par jauno plānošanas periodu. Valdību un Eiropas Komisijas debatēs bieži pietrūkst reģionālās dimensijas un pārliecinošu datu. Tāpēc reģionu un pilsētu viedoklim ir jātop sadzirdētam.”

Atzinuma pamatā ir RK nesen pasūtīta pētījuma rezultāti, kas liecina, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo 2014.–2020. gada plānošanas periodu partneru iesaiste jaunā 2021.–2027. gada perioda sagatavošanā ir uzlabojusies tikai nedaudz. Pētījumā konstatēts, ka vairākās valstīs partnerības potenciāls joprojām netiek pietiekami izmantots un ka dažas pašvaldības joprojām nav tieši iesaistītas visos plānošanas perioda posmos.

Vietējie un reģionālie līderi aicina partnerības principus pilnībā piemērot, īstenojot jaunos instrumentus, piemēram, Taisnīgas pārkārtošanās mehānismu , Atveseļošanas un noturības mehānismu (ANM), ko finansē no Eiropas atveseļošanas plāna Next Generation EU . Turklāt pašvaldību vadītāji norāda, ka ANM būtiski ietekmēs kohēzijas politiku un ka starp šiem instrumentiem var notikt dublēšanās un rasties pretrunas, kas apdraudētu ES ieguldījumu efektivitāti.

RK locekļi uzsver, ka valstu atveseļošanas un noturības plānu un partnerības nolīgumu sagatavošanas grafika atšķirības dažos gadījumos var mazināt institucionālās koordinācijas efektivitāti un ierobežot sinerģijas meklējumus. Tas, ka ANM finansējumu — ņemot vērā spiedienu paātrināt īstenošanu un apguvi — varētu noteikt par prioritāru salīdzinājumā ar kohēzijas politiku, var samazināt 2021.–2027. gada kohēzijas politikas plānošanas un īstenošanas aktivitāti, kas savukārt draudētu ar vēl lielāku kavēšanos kohēzijas finansējuma apguvē. Tāpēc RK locekļi aicina bez kavēšanās pieņemt galvenos stratēģiskos dokumentus jaunajam plānošanas periodam, lai īstenošanu varētu sākt pēc iespējas ātrāk.

Turklāt vietējie līderi brīdina, ka gan pandēmijas dēļ, gan divu plānošanas periodu vienlaicīgas norises rezultātā ir novērota nevēlama tendence — centralizēt struktūrfondu plānošanu un izmantošanu (2014.–2020. gada programmu resursus var lietot līdz 2023. gadam).

RK aicina Eiropas Komisiju cieši uzraudzīt partnerības principa piemērošanu gan neoficiālās sarunās ar dalībvalstīm, gan partnerības nolīgumu un darbības programmu projektu novērtēšanā, kā arī sniegt ieteikumus dalībvalstīm un attiecīgajām iestādēm par to, kā partnerības procedūras uzlabot.

Vispārīga informācija:

RK plenārsesija norit vienlaikus ar RK un Eiropas Komisijas kopīgi rīkoto 19. Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļu , kura notiek no 11. līdz 14. oktobrim. Jaunās, 2021.–2027. gadam paredzētās kohēzijas politikas ieviešana un īstenošana tiks apspriesta arī Eiropas Parlamenta Reģionālās attīstības komitejas ( REGI ) un RK Teritoriālās kohēzijas politikas un ES budžeta komisijas ( COTER ) kopīgajā sanāksmē, kurā piedalīsies kohēzijas un reformu komisāre Elīza Ferreira ( Elisa Ferreira ). Sanāksmi var vērot šeit .

Covid-19 pandēmijas dēļ ir aizkavējusies gan jauno kohēzijas politikas tiesību aktu stāšanās spēkā, gan dalībvalstu partnerības nolīgumu iesniegšana Eiropas Komisijai. Regulējums 2021.–2027. gadam stājās spēkā 2021. gada 1. jūlijā, un līdz šim Komisija ir pieņēmusi tikai Grieķijas partnerības nolīgumu.

Kontaktinformācija:

Matteo Miglietta

Tālr. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023