Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Zaļais kurss: lai panāktu klimatneitralitāti, Eiropas Savienībai ir jāatrod papildu līdzekļi un jāmobilizē vietējie dalībnieki  
Eiropas Reģionu komiteja atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas priekšlikumu par kohēzijas politikas finansējumu un atbalsta prasību nodrošināt papildu resursus un pārskatīt valsts atbalsta noteikumus.

Šodien Eiropas Komisijas ierosinātajā Taisnīgas pārkārtošanās fondā un ar to saistītajā mehānismā ir ņemtas vērā ES reģionu un pilsētu prasības nodrošināt vietējiem apstākļiem pielāgotus instrumentus, kas palīdzētu īstenot pāreju uz klimatneitralitāti. Tomēr ES vietējie un reģionālie līderi brīdina, ka līdzekļus nedrīkst novirzīt no ES reģionālajiem fondiem — kohēzijas politikas — un ka jaunā fonda pārvaldību nevajadzētu centralizēt.

Paredzams, ka Eiropas zaļā kursa investīciju plāna īstenošana laikposmā līdz 2030. gadam piesaistīs 1 triljonu eiro, un jauna fonda izveide ar mērķi atbalstīt pāreju uz klimatneitralitāti teritorijās, kas atkarīgas no oglekļietilpīgām nozarēm, atbilst ES reģionu un pilsētu prasībām. Eiropas Reģionu komiteja (RK) — ES vietējā un reģionālā līmeņa vadītāju asambleja — pēdējos divos gados vairākkārt aicinājusi izveidot īpašu ES finansēšanas instrumentu, kas atbalstītu Eiropas ekonomikas dekarbonizāciju un mazinātu darbvietu likvidēšanas un peļņas zaudēšanas risku, kā arī iespējamo apdraudējumu ekonomiskajai un sociālajai kohēzijai.

Līdz 2050. gadam sasniegt Eiropas klimatneitralitāti — tas vairs nav jautājums, bet gan nepieciešamība. Lai to panāktu, ikvienā reģionā un pilsētā mums ir vajadzīga pamatīga strukturālā reforma. Tagad dalībvalstīm ir jāizrāda solidaritāte, jāatver maks un, sadarbojoties visiem pārvaldības līmeņiem, jāsagādā papildu finansējums,” , saka RK priekšsēdētājs Karls-Haincs Lambercs ( Karl-Heinz Lambertz ). Viņš uzsver: “ Tieši tāpēc ārkārtīgi svarīgs ir Eiropas Komisijas lēmums fondu integrēt kohēzijas politikā un nodrošināt tā saikni ar jau pastāvošajiem ES struktūrfondiem . Taču, lai fonds darbotos sekmīgi, tā pārvaldībai jābūt konsekventai un to nedrīkst centralizēt Briselē vai ES galvaspilsētās.”

Runājot par ietekmi uz budžetu, Vojko Obersnels ( Vojko Obersnel ) (PSE/HR), Rijekas mērs un RK ziņotājs atzinumam par Taisnīgas pārkārtošanās mehānismu, norāda: “ Mēs atzinīgi vērtējam to, ka Taisnīgas pārkārtošanās fonds sniegs labumu visiem skartajiem reģioniem un būs pieejami papildu līdzekļi . Tomēr 7,5 miljardi eiro nekompensē ievērojamos Padomes apspriestos samazinājumus kopējā kohēzijas politikas budžetā. Visi Komisijas papildu solījumi par finansējumu šobrīd ir ļoti cerīgi, bet vai tie spēs nodrošināt rezultātus reģionos?” Raugoties uz pašreizējām sarunām par ES budžetu 2021.–2027. gadam, viņš piebilst: “ Pastāv risks, ka prezidentvalsts Somijas ierosinātais kohēzijas finansējuma papildu samazinājums varētu nozīmēt liekus līdzekļus, ar kuriem apmierināt jaunās iniciatīvas finansiālās vajadzības . Kopā ar Eiropas Parlamentu un visām kohēzijas politikā ieinteresētajām personām mēs cīnīsimies, lai šādu iznākumu nepieļautu .”

Priekšlikumā par Eiropas Zaļā kursa investīciju plānu un Taisnīgas pārkārtošanās fondu ir iekļautas norādes uz valsts atbalsta noteikumu pārskatīšanu, un tās atbilst RK iepriekš pieņemtajai nostājai. Tā varētu būt arī pirmā nozīmīgā atbilde uz ilgstošo RK prasību piemērot kohēzijas politikai tādu pašu atkāpi, kādu piemēro Komisijas tieši pārvaldītajiem fondiem (piem., “Apvārsnim”).

Mēs esam gandarīti, ka Eiropas Komisija ierosina nodrošināt elastīgākus valsts atbalsta noteikumus reģioniem, kurus ietekmē pakāpeniskā ogļu izmantošanas pārtraukšanas, ” norāda Marks Špaihs ( Mark Speich ) ( PPE /DE), Ziemeļreinas-Vestfālenes valsts sekretārs un RK ziņotājs, kurš sagatavojis atzinumu “Sociālā un ekonomiskā pārveide Eiropas ogļu ieguves reģionos” . Viņš piebilst: “ Tādējādi Komisija ir reaģējusi uz RK ieteikumiem. Tagad jādomā par to, kā šo elastīgumu vislabāk īstenot. Valsts atbalsta noteikumos turpmāk būtu arī jādod iespēja atbalstīt ieguldījumus, ko uzņēmumi veic nolūkā kompensēt darbvietu zudumu. Šādas tiesības jāgarantē visiem reģioniem, kurus skar ogļu izmantošanas pārtraukšana .”

Sagaidāms, ka atzinumu par Taisnīgas pārkārtošanās fondu Eiropas Reģionu komiteja pieņems martā.

Kontaktpersona:

Pierluigi Boda

Tālr.: +32 2 282 2461

Mob. tālr. +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu