Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Portugāles premjerministrs un ES Komisijas priekšsēdētāja vietnieks ar vietējā un reģionālā līmeņa vadītājiem apspriež Eiropas nākotni  

Portugāles premjerministrs Antoniu Košta ( António Costa ) un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss ( Frans Timmermans ) 31. janvārī atsevišķās debatēs apmainīsies viedokļiem ar reģionālo un vietējo pašvaldību vadītājiem par Eiropas Savienības nākotni. Viņu runas būs galvenais politiskais notikums Eiropas Reģionu komitejas (RK) 2018. gada pirmajā plenārsesijā, kurā ES vietējo un reģionālo politiķu asambleja izklāstīs savu viedokli arī par turpmāko ES budžetu, kā arī — cita starpā — par ES kohēzijas politiku un mobilitātes politiku.

Portugāles premjerministrs par Eiropas nākotni un to, kā nodrošināt virzību uz ekonomikas izaugsmi

Bijušais Lisabonas mērs un RK loceklis no 2010. gada līdz 2015. gadam, premjerministrs Antoniu Košta runās par reformām, ko viņš atbalstīs Eiropadomes sanāksmē, valstu vadītājiem uzsākot gadu, kurš noteiks ES turpmāko virzību. Premjerministrs ir ekonomiskās un monetārās savienības reformas dedzīgs aizstāvis un ekonomiskās un sociālās konverģences virzītājs Eiropā. Pēdējos mēnešos viņš ir aicinājis izstrādāt jaunas paaudzes Eiropas konverģences politiku, ar ko saskaņā lielie ieguldījumi pasaules un kontinenta problēmu — tādu kā enerģijas pāreja, aprites ekonomika un digitālā sabiedrība — risināšanā ir saistīti ar konkrētai valstij paredzētām reformām, kuru mērķis ir nodrošināt izaugsmi, nodarbinātību un sociālo kohēziju.

RK pieņems arī rezolūciju par Eiropas Komisijas 2018. gada izaugsmes pētījumu, kurā, paredzams, tiks minēti argumenti tam, ka ekonomikas izaugsmi ES kavē pārāk zems reģionu lomas novērtējums un reģionālās atšķirības, un uzsvērts, ka ES reģionālajam ieguldījumam — kohēzijas politikai — joprojām jābūt ES galvenajam ieguldījumu instrumentam. Vēl viena politikas joma, ko jau agrāk uzsvēris premjerministrs Košta, proti, digitālais vienotais tirgus, būs Timišas žudeca Dudeštinojas komūnas mēra Alina-Adriana Nikas (Alin-Adrian Nica) (RO/PPE) izstrādātā pārskata temats.

DARĪT MAZĀK, BET EFEKTĪVĀK? Eiropas nākotne un labāks regulējums

Franss Timmermanss uzstāsies Eiropas Reģionu komitejā 31. janvārī, tikai dažas dienas pēc jaunās darba grupas subsidiaritātes un proporcionalitātes jautājumos pirmās sanāksmes. Darba grupa, ko vada ES komisārs, strādā pie tā, lai noteiktu, kādus pienākumus ES varētu pārvirzīt atpakaļ valstu valdībām, un apsvērtu iespējas, kā ES politikas veidošanā labāk iesaistīt vietējās un reģionālās pašvaldības. RK minētajā darba grupā pārstāv trīs tās locekļi, tostarp Komitejas priekšsēdētājs. Komisārs Franss Timmermanss iepazīstinās ar Eiropas Komisijas gada darba programmu un iztirzās jautājumu par to, kur ir iespējami vietēja, reģionāla un valsts līmeņa risinājumi un kur ir vajadzīgi Eiropas līmeņa risinājumi.

Saistībā ar minētajām debatēm RK nākamajā dienā ir plānojusi pieņemt rezolūciju, kas varētu būt subsidiaritātes politiskā “sarkanā kartīte” tiem Eiropas Komisijas priekšlikumiem, kuri Eiropas fondus piesaista strukturālajām reformām.

ES budžets un reģionālās investīcijas pēc 2020. gada: reģionu un pilsētu viedoklis

RK apstiprinās Eiropas vietējo un reģionālo pašvaldību nostāju attiecībā uz nākamo daudzgadu finanšu shēmu pēc 2020. gada,, kas ir budžeta plāns ES nākamās paaudzes rīcībpolitikām pirms Eiropas Komisijas priekšlikumiem, kuri sagaidāmi maijā. Lielpolijas vojevodistes maršals Mareks Vožņaks (Marek Woźniak) (PL/PPE) iepazīstinās ar savu atzinumu “Pārdomu dokuments par ES finanšu nākotni”, klātesot Bulgārijas premjerministra vietniekam Tomislavam Dončevam (Tomislav Donchev), kurš izklāstīs arī ES prezidentvalsts Bulgārijas prioritātes.

Plenārsesijas laikā RK locekļi pieņems arī citus atzinumus saistībā ar kohēzijas politiku:

Rezolūcija “ESI fondu Kopīgo noteikumu regulas izmaiņas nolūkā atbalstīt strukturālās reformas”;

“Virzība uz Eiropas tālāko reģionu stratēģijas atjaunotās versijas pilnīgu īstenošanu”, ziņotājs — Fernando Klaviho Batls (Fernando Clavijo Batlle) (ES/ALDE), Kanāriju salu apgabala ministru prezidents;

“Integrēti teritoriālie ieguldījumi — uzdevums ES kohēzijas politikā pēc 2020. gada”. Ziņotājs — Petrs Osvalds (Petr Osvald) (CZ/PSE), Plzeņas pilsētas domes deputāts;

Noslēguma secinājumi un ieteikumi, ko pieņēmusi Augsta līmeņa grupa vienkāršošanas jautājumos laikposmam pēc 2020. gada. Ziņotājs — Oldržihs Vlasāks (Oldřich Vlasák) (CZ/ECR), Hradeckrāloves pilsētas domes loceklis.

Eiropa kustībā

“Eiropa kustībā” ir plašs Eiropas Komisijas iniciatīvu kopums, kura mērķis ir palīdzēt modernizēt ES mobilitātes un transporta jomā. RK locekļi apspriedīs pirmo astoņu likumdošanas iniciatīvu, kas ir īpaši vērstas uz autotransportu, vietējo un reģionālo ietekmi. Slovenska Bistricas komūnas mērs Ivans Žagars (Ivan Žagar) (SI/PPE) iepazīstina ar atzinuma projektu par tematu “Veicināt saskaņotus mobilitātes risinājumus”, galveno uzmanību pievēršot ceļu nodevām, lai labāk atspoguļotu faktiskās izmaksas autotransporta nozarē. Otrajā atzinumā, kura ziņotājs ir Porosas pilsētas mērs Spiros Spiridons (Spyros Spyridon) (EL/PPE), ir izskatīti “Darbaspēka aspekti autotransporta nozarē”.

Pārējie atzinumi, ko plānots pieņemt:

“Erasmus vietējā un reģionālā līmeņa vēlētajiem pārstāvjiem”, ziņotājs — Fransuā Dekosters (François Decoster) (FR/ALDE), Ziemeļfrancijas-Padekalē reģiona padomes loceklis, Sentomēras mērs

“Iniciatīva zilās ekonomikas ilgtspējīgai attīstībai Vidusjūras rietumu reģionā”. Ziņotājs — Semjuels Acopardi (Samuel Azzopardi) (MT/PPE), Rabatas-Viktorijas pilsētas domes deputāts

“Programmas COSME nākotne pēc 2020. gada: reģionālā un vietējā perspektīva”. Ziņotājs — Roberts Sorins Negoita (Robert Sorin Negoiţă) (RO/PSE), Bukarestes 3. rajona pašvaldības mērs

“Līdzāspastāvēšanas ar konfliktējošajām sugām veicināšana ES dabas aizsardzības direktīvās”. Ziņotājs — Čabo Borbolijs (Csaba Borboly) (RO/PPE), Hargitas žudeca padomes priekšsēdētājs.

Praktiska informācija

Kur: Eiropas Parlamenta Paul Henri Spaak ēkas plenārsēžu zālē

Kad: 31. janvārī no plkst. 15.00 līdz plkst. 21.00; 1. februārī no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00

• Plenārsesijas darba kārtība un dokumenti

• Plenārsesija tiek tiešsaistē straumēta RK tīmekļa vietnē.

Plenārsesijas programma plašsaziņas līdzekļiem

Kontaktinformācija: PresseCdr@cor.europa.eu

Kopīgot :