Lai šo tekstu automātiski iztulkotu, spiediet šeit.
Platforma “Gatavi nākotnei”: jauns skatījums uz lēmumu pieņemšanu Eiropas Savienībā, lai problēmas turpmāk varētu risināt labāk  

Viena miljona reģionālajā un vietējā līmenī ievēlēto politiķu viedoklis tiks uzklausīts ES tiesību aktu izstrādes un novērtēšanas procesā, un tas palīdzēs rast konkrētus risinājumus iedzīvotāju paustajām bažām.

Platformas “ Fit for Future ” (F4F) pirmajā plenārsesijā, ko vadīja Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par iestāžu attiecībām un nākotnes plānošanu Marošs Šefčovičs ( Maroš Šefčovič ), piedalījās trīs RK locekļi – Marks Špaihs ( Mark Speich ) (DE/PPE), Anne Karjalainena ( Anne Karjalainen ) (FI/PSE) un Ulrika Landergrēna ( Ulrika Landergren ) (SE/RE). Platforma F4F ir galvenais instruments Eiropas Komisijas labāka regulējuma programmā , kuras mērķis ir samazināt nevajadzīgu administratīvo slogu iedzīvotājiem un uzņēmumiem un sekmēt centienus nodrošināt, ka ES tiesību akti ir nākotnes vajadzībām atbilstoši, digitālāki un piemērotāki turpmāko problēmu risināšanai. Vietējais un reģionālais pārvaldes līmenis, kas ir iedzīvotājiem vistuvākais, ir pārstāvēts platformas “Gatavs nākotnei” sanāksmēs agrīnajos ES tiesību aktu izstrādes un novērtēšanas posmos. Tas ir viens no sasniegumiem, ko Eiropas Reģionu komitejai izdevies nodrošināt, darbojoties Subsidiaritātes un proporcionalitātes jautājumu darba grupā .

Eiropas Reģionu komiteja ir iesaistīta platformas F4F valdību pārstāvju grupā, kurā kopā ar 27 ES dalībvalstu valdību pārstāvjiem darbojas trīs no sešiem RK komisiju priekšsēdētājiem. Viena no platformas apakšgrupām ir RK izveidotais Reģionālo centru ( RegHubs ) tīkls, kas mērķorientētās konsultācijās vāc informāciju no pilsētām un reģioniem un apkopo to ziņojumos par atsevišķu ES politikas pasākumu īstenošanu.

Pirmā platformas plenārsesija deva iespēju sākt līdz gada beigām pabeidzamās 2021. gada darba programmas tematu apspriešanu. Notika arī viedokļu apmaiņa par tādiem jautājumiem kā platformas praktiskā darbība un reglaments.

Ziemeļreinas-Vestfālenes valsts sekretārs federālajos, Eiropas un starptautiskajos jautājumos un RK Pilsoniskuma, pārvaldības, institucionālo lietu un ārlietu komisijas ( CIVEX ) priekšsēdētājs Marks Špaihs (DE/PPE) par jauno platformu F4F teica: “Pastāvīgajos centienos uz labot ES tiesību aktus noteikti ir jāņem vērā Eiropas reģionu un pilsētu pieredze un zinātība. Esmu gandarīts, ka jaunā platforma “Gatavi nākotnei” tagad sniedz iespēju ņemt vērā vietējo un reģionālo pašvaldību viedokli. Saistībā ar platformu “Gatavi nākotnei” iedzīvotāji lolo lielas cerības. Cilvēki beidzot vēlas redzēt, ka daudzajiem politiskajiem paziņojumiem ir praktiski rezultāti. Tāpēc viņi ļoti interesējas arī par to, ko mēs darām un ko mēs sasniedzam. Mūsu pilnvaru perioda beigās mums būs jāsasniedz rezultāti. Eiropas reģioni un Eiropas Reģionu komiteja dara visu iespējamo, lai attaisnotu šīs cerības.”

Saistībā ar 2021. gada darba programmu, kuras tapšanā pašvaldību tiešā pieredze var palīdzēt apzināt iespējamos trūkumus un konkrētas problēmas Savienības tiesību normu īstenošanā, tika apspriesti šādi jautājumi: administratīvā sloga samazināšana marķēšanas, apstiprināšanas un atļauju piešķiršanas procedūrās, piemēram, lauksaimniecības, veselības, valsts atbalsta un infrastruktūras jomā; to ES normu apzināšana, kas rada nesaskaņotību, nevajadzīgu sarežģītību un pārklāšanos; projektam piešķirtā atbalsta saņēmēju ziņošanas pienākumu vienkāršošana, piemērojot “vienreizējas iesniegšanas” principu; atbalsts uzņēmumu centieniem radīt digitālus risinājumus un publiskā sektora modernizācijai.

Zviedrijas Kungsbakas komūnas padomes locekle un RK Dabas resursu komisijas priekšsēdētāja Ulrika Landergrēna (SE/RE) pauda apņēmību sekmēt Eiropas Komisijas ierosināto jautājumu risināšanu: “Reģioni un pilsētas ir ES tiesību aktu īstenošanas avangardā. Tāpēc Eiropas Reģionu komitejai ir labas iespējas palīdzēt platformai apzināt tos tiesību aktus, ko varētu plašāk digitalizēt un vienkāršot. Tas pats sakāms par to ES noteikumu akcentēšanu, kas attiecas uz ziņošanas, marķēšanas, apstiprināšanas un atļauju piešķiršanas procedūrām.”

Keravas pilsētas domes deputāte un RK Sociālās politikas, izglītības, nodarbinātības, pētniecības un kultūras komisijas ( SEDEC ) priekšsēdētāja Anne Karjalainena (FI/PSE) piebilda: “Eiropas Komisijas praktiskā pieeja, kas atspoguļojas apņēmībā veicināt aktīvu subsidiaritāti, ir vērtējama ļoti atzinīgi. RK mobilizēs savus tīklus un sāks ar RegHubs platformu, lai procesam “Gatavs nākotnei” nodrošinātu teritoriālo leģitimitāti un vietējo zinātību. Un mums būtu jāgādā par to, lai nebūtu tā, ka aiz niansētu tiesību aktu apspriešanas nav redzams iekļaujošs process, kas ved uz tiesību aktiem, kuri būtu piemēroti galveno ar sociāli taisnīgu, zaļu un digitālu pārkārtošanos saistīto ES uzdevumu veikšanai.”

Pēc šīs platformas F4F sanāksmes RK plenārsesijā 10. decembrī notiks balsojums par rezolūciju par Eiropas Komisijas 2021. gada darba programmu un debates, kurās priekšsēdētājas vietnieks M. Šefčovičs prezentēs EK 2021. gada darba programmu un pirmo ES stratēģiskās perspektīvas ziņojumu.

Uzziņai

Platforma “Gatavs nākotnei” darbību sāka 2020. gada 11. maijā. Tā ir augsta līmeņa ekspertu grupa, kas Komisijai palīdzēs vienkāršot ES tiesību aktus un samazināt nevajadzīgās izmaksas, ko tie rada. Komisija ņems vērā platformas atzinumus, lai nodrošinātu, ka ES tiesību akti iedzīvotājiem un uzņēmumiem, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, neliek šķēršļus un ir noderīgi. Platformas darba pamatā ir gada darba programma. Par katru tematu platforma apkopos datus, pierādījumus un informāciju par iespējām vienkāršot noteiktus ES tiesību aktus un samazināt to radītās nevajadzīgās izmaksas, neapdraudot šo tiesību aktu mērķu sasniegšanu. Pēc tam platforma sniegs atzinumus, ņemot vērā arī digitalizācijas iespējas un “leģislatīvo blīvumu”. Šie centieni ir daļa no Komisijas labāka regulējuma programmas.

Eiropas Komisija 2017. gada novembrī izveidoja RK Subsidiaritātes, proporcionalitātes un scenārija “Darīt mazāk, bet efektīvāk” darba grupu , kurai bija šādi mērķi:

- sniegt ieteikumus par to, kā labāk piemērot subsidiaritātes un proporcionalitātes principu;

- apzināt politikas jomas, kurās darbu varētu no jauna deleģēt vai galīgi nodot ES dalībvalstīm;

- rast veidus, kā pašvaldības labāk iesaistīt ES politikas veidošanā un īstenošanā;

Darba grupu vadīja Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss ( Franz Timmermans ), un tajā darbojās trīs RK pārstāvji un trīs Eiropas Parlamenta deputāti.

Darba grupa 2018. gadā nāca klajā ar galīgo ziņojumu “Jauns darbības veids”, kura pamatā ir “aktīvas subsidiaritātes” jēdziens, kas nozīmē, ka vietējā un reģionālā līmeņa viedoklis ir pilnīgā jāņem vērā, lai nodrošinātu atbilstošu ES pievienoto vērtību visos ES tiesību aktu izstrādes, pieņemšanas un īstenošanas posmos.

RK Reģionālo centru tīkls ( RegHub ) ir Eiropas reģionu un pilsētu tīkls, kas novērtē ES politikas īstenošanu. Pašlaik tīklu veido 36 īpaši “kontaktpunkti”. Tie ir vietējās vai reģionālās pārvaldes darbinieki, kas apkopo ieinteresēto personu tehniskās atsauksmes par pieredzi, kuru tās guvušas, “uz vietas” īstenojot ES politikas pasākumus. Tādējādi tīkls papildina ES politikas veidošanu ar vietējo un reģionālo perspektīvu un paplašina tās pierādījumu bāzi.

Kontaktpersona:

Marie-Pierre Jouglain

Mob. tālr. +32 (0)473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Kopīgot :
 
Līdzīgas ziņas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/MPAA-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Mihalovo pašvaldība saņem mēra Pavela Adamoviča balvu par palīdzību bēgļiem uz robežas ar Baltkrieviju
Mihalovo pašvaldība saņem mēra Pavela Adamoviča balvu par palīdzību bēgļiem uz robežas ar Baltkrieviju
13.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-CAPITALS-INCLUSION-DIVERSITY-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

European Capitals of Inclusion and Diversity Award: Submissions are now open
European Capitals of Inclusion and Diversity Award: Submissions are now open
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-REGHUB-WORKSHOP-BRUSSELS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Successful RegHub Workshop in Brussels
Successful RegHub Workshop in Brussels
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/F4F-PLATFORM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
06.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LV/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022